Άρθρο 07: Διαδικασία αδειοδότησης

1. Για όλες τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων, αρμόδια για την έκδοση της έγκρισης δόμησης είναι η ΔΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ και για την άδεια δόμησης η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2. Για τις ως άνω εργασίες επί κοινοχρήστων χώρων ή άνωθεν αυτών, καθώς και για τις εργασίες εκτός του νομίμου περιγράμματος των Α.Ε.Π., για την έκδοση της έγκρισης δόμησης πέραν των λοιπών δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις του Ν.4030/2011 απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ στην οποία θα πρέπει να αιτιολογείται ότι εξασφαλίζεται ο βασικός σκοπός των κοινοχρήστων χώρων και η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη χρήση αυτών.

 • 1 Φεβρουαρίου 2014, 01:22 | Τάκης γεωργακόπουλος

  Είναι πολύ εντυπωσιακά τα υπάρχοντα σχόλια. Όντως είναι σοβαρή παράλειψη του συντάκτη του ν/σ η πρόβλεψη για ύπαρξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 • 30 Ιανουαρίου 2014, 13:33 | Θόδωρος

  Είναι απορίας άξιο πως δε γίνεται αναφορά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των παραπάνω έργων. Δεν πρόκειται για μικρές σημειακές δραστηριότητες οι οποίες θεωρούνται αμελητέες ως προς τις επιδράσεις του για το τοπικό περιβάλλον.

  Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι η σημασία του να εξετάζεις τις επιπτώσεις στο περιβάλλον ενός νέου ή ενός υφιστάμενου έργου. Ίσως επειδή στο άκουσμα της λέξης «περιβάλλον» οι περισσότεροι το συνδέεουν με το φυσικό περιβάλλον ενώ στην ουσία είναι ένας γενικότερος όρος ο οποίος περιλαμβάνσει πολλούς παράγοντες (πέραν των περιβαλλοντικών) : κοινωνικούς, οικονομικούς, ιστορικούς κλπ.

  Πέρα από όλα τα άλλα, σύμφωνα με τον Νόμο 4014/2011 άρθρο 1, ΟΛΑ τα έργα κατατάσσονται σε κάποια κατηγορία σύμφωνα με την ΚΥΑ 1958/2012. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει εφαρμογή του Νόμου σε τόσο σοβαρές περιπτώσεις όπως είναι τα μεγάλα γήπεδα.

  Επομένως, θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στο Νόμο για έκδοση ΑΕΠΟ για τα έργα

 • 28 Ιανουαρίου 2014, 15:23 | Πέλλα Τσαχάκη

  Από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις» απουσιάζει παντελώς η όποια πρόνοια για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων. Δεδομένου ότι η πλειονότητα των υφιστάμενων γηπέδων εντός των αστικών χώρων (παλαιά γήπεδα) δεν έχει λάβει ποτέ περιβαλλοντική αδειοδότηση, είναι σημαντικό μέσω του νόμου αυτού να προκύψει σαφής υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, στο άρθρο 7 μπορεί να τροποποιηθεί η παράγραφος 2, ως ακολούθως:
  «2. (…) για την έκδοση της έγκρισης δόμησης πέραν των λοιπών δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις του Ν.4030/2011 απαιτείται: α. η προηγούμενη έγκριση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ στην οποία θα πρέπει να αιτιολογείται ότι εξασφαλίζεται ο βασικός σκοπός των κοινοχρήστων χώρων και η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη χρήση αυτών και β. η προσκόμιση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4014/2011.»

 • 28 Ιανουαρίου 2014, 14:22 | Ανδριανή Δάρα

  Σε γενικές γραμμές το νομοσχέδιο κινείται προς τη θετική κατεύθυνση καθώς, η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων που φιλοξενούν ποδοσφαιρικούς αγώνες των μεγάλων εθνικών κατηγοριών, είναι απαραίτητη. Η μεγάλη πλειοψηφία των γηπέδων είναι παλαιές κατασκευές που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σήμερα, τόσο όσον αφορά την ασφάλεια όσο και την άνεση-προσβασιμότητα-εξυπηρέτηση-αναψυχή των φίλων του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου ειδικότερα.
  Η αναβάθμιση όμως των εγκαταστάσεων που, δυνητικά, μπορεί να συνοδεύεται και από σημαντική αύξηση της χωρητικότητας (έως 30%) των αθλητικών εγκαταστάσεων, δεν ελέγχεται με το παρόν νομοσχέδιο ως προς τις επιπτώσεις που έχουν οι εγκαταστάσεις αυτές στο περιβάλλον. Τα περισσότερα γήπεδα (εκτός των νεότευκτων που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004) κατασκευάστηκαν πριν τη θέσπιση της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και, επακόλουθα, δεν έλαβαβν ούτε και σήμερα λαμβάνουν καμία πρόνοια για τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Αν αναλογιστεί κανείς και το γεγονός οτι πάρα πολλά εξ αυτών χωροθετούνται μέσα στον πυκνό οικιστικό ιστό των πόλεών μας, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τις επιπτώσεις που υφίστανται οι κάτοικοι των όμορων γειτονιών.
  Είναι λοιπόν απαραίτητο να συμπεριληφθεί στη λίστα με τις απαιτούμενες άδειες και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), πριν την έναρξη οιουδήποτε τύπου εργασιών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ένας σημαντικός έλεγχος των επιπτώσεων που έχουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις αυτού του μεγέθους και προορισμού στο περιβάλλον ενώ, ταυτόχρονα, με τις προτάσεις της περιβαλλοντικής μελέτης, τα γήπεδα θα γίνουν φιλικότερα προς το περιβάλλον. Για να μη θεωρηθεί ότι θα επιφέρουν καθυστέρηση στην προβλεπόμενη από το νομοσχέδιο διαδικασία αδειοδότησης, μπορούν να εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με κάποια ρποτεραιότητα.
  Άλλωστε το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξ ορισμού, θα πρέπει να ενδιαφέρεται, ταυτόχρονα με τη βελτίωση των υποδομών της χώρας, και για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος της χώρας μας. Η περιβαλλοντική προστασία δηλαδή αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, μέρος της όποιας αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου κι αν προταχθεί.
  Συμπερασματικά:
  1) Περιβαλλοντική αδειοδότηση των γηπέδων με την ευκαιρία των εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους.
  2) Προτεραιότητα στην εξέταση των περιβαλλοντικών μελετών (ανάλογα με την κατάταξή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης) από τις αρμόδιες υπηρεσίες.