Άρθρο 03: Πυρασφάλεια – Στατική Επάρκεια – Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α.

1. Για την εξασφάλιση των απαιτούμενων προδιαγραφών πυρασφάλειας, στατικής επάρκειας και πρόσβασης ΑΜΕΑ σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που διέπουν την αδειοδότηση και λειτουργία των Α.Ε.Π. για τη διεξαγωγή αγώνων, επιτρέπονται εργασίες κατά παρέκκλιση των οριζομένων σε κάθε άλλη πολεοδομική διάταξη σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
2. Επιτρέπεται η κατασκευή κλιμάκων κινδύνου και κάθε άλλη απαραίτητη προσθήκη ή διαμόρφωση των Α.Ε.Π. για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εξόδων διαφυγής και την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας πολεοδομικής διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες πυρασφάλειας και προσβασιμότητας ΑΜΕΑ που καλύπτουν τις προδιαγραφές των εκάστοτε κανονισμών.
3. Σε περιπτώσεις όπου από την απαιτούμενη μελέτη αποκατάστασης ή/και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού και προκειμένου να εξασφαλιστεί η στατική επάρκεια των Α.Ε.Π. απαιτείται η εκτέλεση σχετικών οικοδομικών εργασιών, επιτρέπεται τα δομικά στοιχεία των Α.Ε.Π. να επεκταθούν και εκτός του νομίμου περιγράμματος του κτιρίου και όχι πέραν του 1,50 μ.
4. Εκτός του νομίμου περιγράμματος του κτιρίου (ή των κτιρίων) και καθ΄ υπέρβαση των ισχυόντων πολεοδομικών διατάξεων, δύναται να υλοποιούνται και άλλες κατασκευές που αναβαθμίζουν τις Α.Ε.Π. ή είναι απαραίτητες για τη καλύτερη λειτουργία τους και την ασφάλεια των θεατών, όπως αντηρίδες, στέγαστρα, διαπλατύνσεις εισόδου και πυλώνες φωτισμού.

  • 1 Φεβρουαρίου 2014, 01:08 | Τάκης γεωργακόπουλος

    Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η διάταξη θα αποτελέσει »κεκρόπορτα» για κατασκευαστικές αυθαιρεσίες. Χρειάζεται στενή επίβλεψη από κρατική αρχή…

  • 30 Ιανουαρίου 2014, 01:15 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΡΔΟΣ

    Να διορθωθεί το ισχυόντων διατάξεων σε ισχυουσών (θηλυκό γαρ)