Άρθρο 04: Στέγαστρα – Ενεργειακή Αναβάθμιση – Α.Π.Ε – Πυλώνες Φωτισμού

Κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας πολεοδομικής διάταξης, επιτρέπεται η προσθήκη των προβλεπομένων από τη μελέτη ΚΕΝΑΚ εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Α.Ε.Π., σύμφωνα όμως με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
Επί των στεγάστρων των Α.Ε.Π. επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Μεμονωμένα στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία των Α.Ε.Π., όπως είναι οι πυλώνες φωτισμού, δύνανται κατά περίπτωση να ανέρχονται στο ύψος που απαιτείται για τη λειτουργία τους καθ’ υπέρβαση του επιτρεπομένου ύψους της περιοχής που βρίσκονται οι Α.Ε.Π. Σε περίπτωση κατασκευής στεγάστρων οι εγκαταστάσεις φωτισμού ενσωματώνονται υποχρεωτικά στα στέγαστρα και κατεδαφίζονται οι υφιστάμενοι πυλώνες.

  • 28 Ιανουαρίου 2014, 18:29 | Πετρόπουλος Κώστας

    Φαντάζομαι οτι σε συνέχεια των διατάξεων του νόμου, θα υπάρξουν άλλες διοικητικές και υπουργικές βεβαιώς μέριμνες, έτσι ώστε η τοποθέτηση φωτοβολταικών να τύχει αποδοχής απο την διοίκηση του φορέα διαχείρησης ηλεκτικής ενέργειας. Το σημειώνω διότι ειδικά στην Αθήνα υπήρχε μέχρι τώρα αρνητκή συμπεριφορά σε όποια αντίστοιχη προσπάθεια.