Άρθρο 02: Κίνητρα μετεγκατάστασης

1. Καθορίζονται κίνητρα μετεγκατάστασης των ΑΕΠ σε προβλεπόμενη εκ του ισχύοντος σχεδιασμού κατά τις κείμενες διατάξεις εκτός σχεδίου περιοχή εφόσον κατεδαφιστούν τα υπάρχοντα κτίσματα και εγκαταστάσεις και αποδοθούν σε κοινή χρήση ως πάρκα και άλση ως εξής :
Α. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων πολεοδομικών διατάξεων σύμφωνα με τα οποία καθορίζονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης , συντελεστή δόμησης και όγκου του κτιρίου μέσω της διαδικασία της Τράπεζας Γης του κεφαλαίου Β’ του Ν.4178/2013 δύναται να μεταφέρεται επιπλέον των οριζομένων συντελεστής δόμησης ίσος με τον υφιστάμενο του ΑΕΠ κατά το χρόνο κατεδάφισης.
Β. Η έκταση του ΑΕΠ που κατεδαφίζεται παραχωρείται στο Ελληνικό Δημόσιο για τη δημιουργία πάρκου και άλσους και παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση αυτής.

 • 4 Φεβρουαρίου 2014, 21:29 | ΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΔΑΣ ΧΙΟΥ

  ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 09

  ΑΠΟ ΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΔΑΣ ΧΙΟΥ

  1. Θα πρέπει και ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ να υπάρχει δευτεροβάθμιο όργανο, που να ελέγχει οποιαδήποτε απόφαση που έχει απορριφθεί από ΣΑ και όχι μόνο για τα νησιά του Αιγαίου με το ΚΕΣΑ Αιγαίου.
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3, του Ν. 4030/2011 υποβάλλονται στα ΣΑ των νησιών του Αιγαίου το σύνολο των αρχιτεκτονικών μελετών προς έγκριση,. Για τον λόγο αυτό:
  α. Προτείνεται ή η κατάργηση του ΣΧΟΠ Αιγαίου (αφού το σύνολο των αρχιτεκτονικών μελετών προς έγκριση υποβάλλονται στα ΣΑ) ή η διευκρίνιση την αρμοδιοτήτων του, διότι σε αρκετά θέματα υπάρχει αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων και δημιουργούνται πολλά προβλήματα στις διχογνωμίες μεταξύ επιτροπών.
  β. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μελέτες που απαιτείται να υποβληθούν για έγκριση και στο ΥΠΠΟΑ (Εφορείες αρχαιοτητων και νεωτέρων μνημείων, διατηρητέοι οικισμοί Χίου και ο Κάμπος Χίου). Για τους παραπάνω λόγους και για να σταματήσουν οι αλληλοκαλύψεις μεταξύ επιτροπών ΣΑ, ΥΠΠΟΑ, ΣΧΟΠ Αιγαίου κλπ, αλλά και τα όποια προβλήματα με τις αντικρουόμενες γνωμοδοτήσεις, προτείνεται να υποβάλλονται οι μελέτες μόνο σε μία επιτροπή, δηλαδή ή ΣΑ, ή Συμβούλιο ΥΠΠΟΑ, ή ΣΧΟΠ Αιγαίου, σύμφωνα με νέες διευκρινήσεις που θα καθορίζουν ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΑ σε ποια επιτροπή θα κατατίθεται η κάθε μελέτη.
  3. Από την στιγμή που σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3, του Ν. 4030/2011 στο Αιγαίο για κάθε οικοδομική εργασία απαιτείται η γνωμοδότηση του ΣΑ, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ του ΣΑ. Για παράδειγμα:
  α. Σήμερα δεν υπάρχει η αντίστοιχη υποδομή, (γραμματειακή υποστήριξη, εγκαταστάσεις, κλπ) που να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις, παρ΄όλη την ύφεση στην οικοδομική δραστηριότητα.
  β. Δημιουργείται μεγάλη καθυστέρηση τελικά στον συνολικό απαιτούμενο χρόνο έγκρισης και αδειοδότησης μιάς άδειας, στο σύνολο των υπηρεσιών.
  γ. Αυξάνεται η γραφειοκρατεία ακόμη και για την αδειοδότηση της πιο απλής οικοδομικής εργασίας (πχ εσωτερική επισκευή η διαρρύθμιση κτίσματος σε αδιάφορο οικισμό που παλαιότερα δεν απαιτούσε ούτε έγκριση από ΕΠΑΕ).
  Συμπερασματικά φαίνεται ότι είναι απαραίτητο για τα νησιά του Αιγαίου, η αναλυτική κατηγοριοποίηση εργασιών (διαβάθμιση) , και ο καθορισμός συγκεκριμένων προδιαγραφών, με σκοπό να καταδειχθούν οι πραγματικά αξιόλογοι οικισμοί, και τα κτήρια και οι οικοδομικές εργασίες που πραγματικά πρέπει να ελέγχονται και όχι έλεγχος με ίδια βαρύτητα για όλους τους οικισμούς , για όλα τα νησιά και για όλες τις οικοδομικές εργασίες.
  4. Προτείνεται τα ΣΑ να γίνουν πενταμελή (3+2), δηλαδή τρεις ελεύθεροι επαγγελματίες και δύο δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς χρήση διπλής ψήφου προέδρου, ώστε να λαμβάνονται πλειοψηφικές αποφάσεις.
  5. Είναι απαραίτητο να υπάρξει αποζημίωση των ελεύθερων επαγγελματιών εκπροσώπων του ΣΑΔΑΣ και ΤΕΕ που στελεχώνουν επιτροπές διαφόρων κατηγοριών. (ΣΑ, ΚΕΣΑ, ΣΧΟΠ, ΣΥΠΟΘΑ κλπ)
  6. Από άποψη δεοντολογίας και όχι μόνο, να θεσμοθετηθεί να μην συμμετέχουν στο ίδιο ΣΑ άτομα (είτε δημόσιοι υπάλληλοι είτε ελεύθεροι επαγγελματίες), με πρώτο βαθμό συγγένειας ή σύζυγοι, και οι συνεδριάσεις να γίνονται εναλλάξ με τα μόνιμα και τα αναπληρωματικά μέλη, ώστε να υπάρχει πλουραλισμός απόψεων με σκοπό την αποφυγή μόνιμων και μονοσήμαντων προσωπικών κατευθύνσεων.
  7. Θεσμοθέτηση κοινών προσόντων και αντιστοίχων κριτηρίων επιλογής για το σύνολο των συναδέλφων (είτε δημόσιοι υπάλληλοι είτε ελεύθεροι επαγγελματίες), που καλούνται να στελεχώσουν τα ΣΑ και τα ΚΕΣΑ.