Άρθρο 08 – Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το Προεδρικό Διάταγμα αυτό να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.