Άρθρο 07 – Αντικείμενο του Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου

Για την επίτευξη της προστασίας τού Εθνικού Πάρκου, η διαχείρισή του συντελείται στο πλαίσιο ορισμένων αντικειμένων που συγκροτούν το Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο της προστατευόμενης περιοχής.

Τα ανωτέρω αντικείμενα, αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, είναι ιδίως :

1. Η σήμανση των ορίων των ζωνών προστασίας τού Εθνικού Πάρκου.
2. Η ανάπτυξη συστήματος έργων, δράσεων, υποδομών για την προστασία και διαχείριση των ευαίσθητων περιοχών (όπως ενημερωτική σήμανση συμπεριφοράς επισκεπτών, φυλάκια, παρατηρητήρια, περιφράξεις, οδόφρακτα, αποκατάσταση περιοχών).
3. Η οργάνωση συστήματος εποπτείας και φύλαξης του Εθνικού Πάρκου (προσωπικό, αρμόδιοι φορείς, υποδομή, διαδικασίες) και η εισήγηση ή η αναφορά στις αρμόδιες αρχές πράξεων ή παραλείψεων που συνιστούν παραβάσεις των διατάξεων που διέπουν το Εθνικό Πάρκο με σκοπό την επιβολή κυρώσεων.
4. Η ανάπτυξη προγραμμάτων – δράσεων για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων, καθώς και εκπαίδευσης σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των ευαίσθητων περιοχών.
5. Η οργάνωση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέτρων του.
6. Η κατάρτιση προγραμμάτων για την αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών, λαογραφικών, πολιτιστικών και φυσικών μνημείων της περιοχής καθώς και η οργάνωση, εφαρμογή και προώθηση οικοτουριστικών ή άλλων προγραμμάτων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
7. Η παρακολούθηση και ενεργοποίηση της εφαρμογής των επιβαλλόμενων περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες.
8. Η κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης απειλών και έκτακτων καταστροφικών περιστατικών, καθώς και αποκατάστασης στοιχείων τού περιβάλλοντος που υφίστανται υποβάθμιση.
9. Η τήρηση μητρώου παραγωγικών δραστηριοτήτων.
10. Η κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης τού Εθνικού Πάρκου.
11. Η κατάρτιση της κατά το άρθρο 21, παράγραφο 4 τού Ν. 1650/80 μελέτης αξιολόγησης των προστατευόμενων αντικειμένων και εισήγηση για τυχόν τροποποίηση των ορίων και των όρων προστασίας τους.
12. Η κατάρτιση 5ετούς Σχεδίου Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής και εξειδικευμένων προγραμμάτων δράσης σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφο Β τού ν. 2742/1999.

 • 28 Ιουλίου 2016, 13:46 | ΚΟΣΜΑΣ Δ. ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ Βιολόγος – Ιχθυολόγος

  Στο Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο της προστατευόμενης περιοχής, ο Φορέας Διαχείρισης να έχει την δυνατότητα:
  α) να συντάξει ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΛΙΕΙΑΣ – σε συνεργασία με την υπηρεσία Αλιείας (Τμήμα Αλιείας) της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας – όπου θα εξειδικεύει τις απαγορεύσεις και θα ορίζει κυρώσεις και πρόστιμα για παραβάσεις που θα αποτελούν έσοδα του Ε.Π.Ο.Ρ.
  β) να εκδίδει Ειδική Άδεια ερασιτεχνικής αλιείας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης κυρίως σε περιοχές Γ με σκοπό την καταγραφή της παραγωγής των ιχθύων, την αλιευτική προσπάθεια κ.α. και να συνεργάζεται με το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Δράμας.
  γ) να ορίζει τις «Ζώνες προστασίας των ψαριών – Απαγόρευση Αλιείας» σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Δράμας.

 • 28 Ιουλίου 2016, 11:21 | Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΑΜΘ, ΑΔΜΘ

  Όσον αφορά το άρθρο 7 σχετικά με το αντικείμενο του Γενικού Διαχειριστικού σχεδίου, προκύπτει ανάγκη διευκρίνισης στον κατάλογο αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης αναφορικά με τα σημεία με α/α 10 και 12 για το τι διαφορετικό πρεσβεύουν, με την πιθανότητα ενδεχομένως να αποτελούν ταυτολογία.