Άρθρο 05 – Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/γματος υπόκεινται στις κυρώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002, καθώς και στις ειδικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις.