Άρθρο 04 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/γματος ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό, καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με το παόν.

2. Ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε δύο διαφορετικές ζώνες προστασίας θεωρούνται ενιαίες για θέματα αρτιότητας και μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης. Σε κάθε τμήμα τους όμως επιτρέπεται η χρήση και η δόμηση που επιτρέπεται στην αντίστοιχη κατηγορία περιοχής προστασίας στην οποία ανήκει κάθε τμήμα.

3. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις – ρυθμίσεις του παρόντος :

α. Τα έργα και οι δραστηριότητες, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, τα οποία την ημέρα
δημοσίευσης της :
α.1 υφίστανται και λειτουργούν νομίμως, ή αποκτήσουν στη συνέχεια τις τυχόν προβλεπόμενες
παρατάσεις που θα χορηγηθούν αρμοδίως ή,
α.2 βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια, ή
α.3 έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης, ή
α.4 έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, ή
α.5 έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια, ή
α.6 έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με τη δυνατότητα εάν απαιτείται επιβολής αρμοδίως πρόσθετων
περιβαλλοντικών όρων ή
α.7 έχει εκδοθεί Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) ή
α.8 έχει προηγηθεί, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία παραχώρηση κοινόχρηστων ή δημοτικών γηπέδων για
συγκεκριμένη χρήση
α΄. Για όλα τα ανωτέρω έργα αυτής της παραγράφου, εντός δύο ετών από την έκδοση του παρόντος Π.Δ/γματος, οι αρμόδιες Υπηρεσίες σε συνεργασία και με τον Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, θα πρέπει να ζητήσουν την υποβολή των απαιτούμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, σχετικών δικαιολογητικών, για επανεξέταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, ώστε, να κρίνουν, ποια έργα αντίκεινται στον σκοπό προστασίας της περιοχής και πρέπει να επιβληθεί παύση της λειτουργίας τους ή δεν αντίκεινται και διατηρούνται με ή χωρίς επιβολή πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων.
Στις περιπτώσεις που, μετά την εφαρμογή των προαναφερόμενων, κάποιες χρήσεις και δραστηριότητες κριθούν ότι αντίκεινται στους σκοπούς του παρόντος Π.Δ/γματος και πάψει η λειτουργία τους, τα νόμιμα υφιστάμενα κτίσματα – κτίρια και υποδομές τους, δύναται να αλλάξουν χρήση, μόνο για λόγους προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου ή για άλλη επιτρεπόμενη χρήση.
Στα ανωτέρω νόμιμα υφιστάμενα κτίσματα – κτίρια και υποδομές, που επέρχεται αλλαγή χρήσης ή δεν επιβάλλεται παύση λειτουργίας της δραστηριότητας που εξυπηρετούν, επιτρέπεται η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός τους για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας και αποθήκευσης νερού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από γνώμη του Φορέας Διαχείρισης, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν Π.Δ/γμα.

β. Έργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιών, κ.λ.π).

γ. Έργα και επεμβάσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, πυρόσβεσης, θεομηνιών, παροχής βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα, σκάφη κ.λπ.). Για τα ανωτέρω επιτρέπεται η παρέκκλιση από τους προαναφερόμενους όρους και περιορισμούς του παρόντος Π.Δ/γματος , υπό την προϋπόθεση ότι, μετά την παρέλευση του κινδύνου, ο αρμόδιος φορέας επέμβασης, θα προβεί στην ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης του οικοσυστήματος.

4. Οικισμοί που δεν έχουν οριοθετηθεί έως την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Π.Δ/γματος δύνανται να οριοθετηθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923 οι οποίοι δεν έχουν οριοθετηθεί μπορούν να δομούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Επιβάλλεται εντός τριών ετών από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/γματος η απομάκρυνση από την περιοχή των υφιστάμενων παράνομων έργων και δραστηριοτήτων, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο παρόν Π.Δ/γμα, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν και επιβάλλεται η αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης.

6. α) Για τις υφιστάμενες επιτρεπόμενες δραστηριότητες, εντός των Περιοχών Απολύτου Προστασίας της Φύσης και
Προστασίας της Φύσης, υποβάλλονται εντός τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/γματος, νέες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση νέων αποφάσεων έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας.
β) Από την υποχρέωση υποβολής νέων Μ.Π.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, εξαιρούνται
οι δραστηριότητες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά την τελευταία
πενταετία πριν από την δημοσίευση του παρόντος.

7. Επιτρεπόμενες υπό κατασκευή ή νέες μονάδες που εγκαθίστανται στην περιοχή και για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι πριν τη δημοσίευση του παρόντος Π.δ/γματος, δύνανται να ανανεώνουν την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων τους στο πλαίσιο της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.

 • 30 Ιουλίου 2016, 10:59 | Καραγιαννίδης Αβραάμ – Δασολόγος Δασαρχείου Δράμας

  Από τις μεταβατικές διατάξεις πρέπει να εξαιρεθούν τουλάχιστον τα έργα που αναφέρονται στις παραγράφους α1, α2, α3 και α4 καθώς αυτά έχουν ήδη περάσει επιτυχώς την αδειοδοτική διαδικασία με τους ίδιους όρους που περιγράφει το ΠΔ. Επίσης σε αυτή τη φάση που βρίσκονται αυτά τα έργα όπου έχουν την ωριμότητα σε προχωρημένο στάδιο ήδη έχουν δαπανηθεί κεφάλαια (δημόσια και ιδιωτικά), έχουν δαπανηθεί αμέτρητες εργατοώρες δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων και βασίστηκε η αδειοδότησή τους σε μια νομοθεσία την οποία και ακολούθησαν, δεν είναι δυνατόν να κινδυνεύουν με παύση ή επανεξέταση αυτές οι επενδύσεις και δραστηριότητες. Αυτό καθιστά ένα επίφοβο επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και αναξιόπιστο ολόκληρο το εγχείρημα του ΕΠΟΡ.

 • Κοινό κείμενο παρατηρήσεων επί του σχεδίου Π.Δ. των παρακάτω φορέων:

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ, Π.Ε.Δ Α.Μ.Θ., ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΤΕΕ ΑΜ, ΓΕΩ-ΤΕΕ ΑΜ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΛΟΤΟΜΩΝ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

  με την παρουσία και τη συμβολή του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

  Tο 43% του Νομού Δράμας αποτελείται από προστατευμένες περιοχές. Οι κάτοικοι δραστηριοποιούνται κυρίως στον πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία, υλοτομία και λιγότερο στον τριτογενή. Η ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα είναι αναγκαίο ζητούμενο ενώ η γενικότερη οικονομική δυσπραγία λειτουργεί ανασταλτικά στις επενδύσεις. Η δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ συμβάλει στη συνέχεια καθοριστικά και στην ανάπτυξη γύρω από αυτές ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Στην περιοχή του ΕΠΟΡ και αναφορικά με το τρίπτυχο κτηνοτροφία, υλοτομία και οικοτουρισμός τα «μελανά σημεία» που εμπεριέχονται στο υπό διαβούλευση πδ είναι βέβαιο ότι πρέπει να αμβλυνθούν, διότι η έννοια της αειφορίας δεν έχει απολύτως καμία αξία απεξαρτημένη από τον άνθρωπο.
  Η διατύπωση που ακολουθείται ορίζοντας ποιες είναι οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες του Εθνικού Πάρκου δημιουργεί έντονα και πιθανόν δυσεπίλυτα στο μέλλον προβλήματα, καθώς βάσιμα μπορεί να υποστηριχθεί, ότι, ό,τι δεν αναφέρεται ρητά ως επιτρεπόμενο θα απαγορεύεται στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν σωστότερο να αναφέρεται τι απαγορεύεται και όχι τι επιτρέπεται σε κάθε ζώνη. Η γενική απαγόρευση στο άρθρο 1α λογικά σημαίνει ότι κάθε έργο-δράση της Α2 και κατώτερης κατηγορίας, εν δυνάμει επιτρέπεται. Η αναφορά όμως στην συνέχεια των επιτρεπόμενων έργων – δράσεων «αντιστρέφει» πιθανά το προηγούμενο λογικό συλλογισμό!
  Η εύλογη αυτή ανησυχία ενισχύεται έτι περαιτέρω από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδια διαχείρισης.
  Παρατηρείται έντονα, ότι σε πεδία που αναφέρονται ποιες χρήσεις επιτρέπονται, εισάγονται παράλληλα και απαγορεύσεις. Έτσι όμως δημιουργούνται ασάφειες. Επίσης, αναφέρονται επιτρεπόμενες χρήσεις όπως στο άρθρο 3 παρ. 2.5.15 όπου αναφέρεται ότι στη ζώνη Γ6Β «επιτρέπεται ο ιαματικός τουρισμός στην περιοχή Πηγών Θερμιών και σε ακτίνα έως 1.000 μέτρα από τις πηγές όπου επιτρέπεται: α) η κατασκευή έργων μάστευσης του ιαματικού νερού β) η κατασκευή ξενοδοχειακού καταλύματος – θεραπευτηρίου με τα απαραίτητα συνοδά έργα. Τα ως άνω έργα κατασκευάζονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση αντιμετωπίζονται ως έργα της Α2 κατηγορίας της υπ’ αριθμόν 15393/2332 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει». Τα αναφερόμενα στο τελευταίο αυτό εδάφιο ουσιαστικά αποκλείουν τον ιαματικό τουρισμό στην περιοχή αφού τα υδροθεραπευτήρια σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (και όχι την 153939/2332 ΚΥΑ που έχει σχεδόν στο σύνολό της καταργηθεί) χαρακτηρίζονται ως έργα της υποκατηγορίας 1 της Α΄ κατηγορίας και συνεπώς δεν επιτρέπεται να δημιουργηθούν στο Εθνικό Πάρκο. Μετά από προσπάθεια δεκαετιών η αναγνώριση του συγκεκριμένου Ιαματικού Φυσικού Πόρου έγινε με την αρ. 10795/8-6-2016 ΥΑ ΦΕΚ 1860 Β΄/24-06-2016. Ο Δήμος Παρανεστίου έχει εδώ και δεκαετίες δαπανήσει χρήματα για τη σύνταξη μελετών προκειμένου για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου φυσικού πόρου, που αναμένεται να συνδράμει τα μέγιστα στην οικονομία όχι μόνο αυτού αλλά ολόκληρου του Νομού Δράμας.
  Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω διότι άλλως δεν θα επιτρέπεται η κατασκευή υδροθεραπευτηρίου και των συνοδών και παράλληλων αυτού έργων στην περιοχή των Θερμιών. Σε κάθε περίπτωση οι λέξεις «με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και για την Περιβαλλοντική τους αδειοδότηση αντιμετωπίζονται ως έργα της Α2 κατηγορίας της υπ’ αρ. 15393/2332 ΚΥΑ όπως ισχύει» πρέπει να διαγραφούν.
  Παράλληλα εντός της έκτασης του ΕΠΟΡ, βρίσκεται το ΒΑ τμήμα της έκτασης που αναπτύσσεται και λειτουργεί το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού (το οποίο σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012, αποτελεί έργο κατηγορίας Α1), το οποίο λόγω φύσης της δραστηριότητας και λόγω της “αυστηρής” εποχικότητάς της κρίνεται συμβατή με τη Ζώνη Γ3 του ΕΠΟΡ στην οποία βρίσκεται και μπορεί να αναπτυχθεί.
  Η άρδην απαγόρευση δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης του ορεινού όγκου όπως και των παραδοσιακών επαγγελμάτων του πρωτογενούς τομέα, που συμβάλλουν καθοριστικά όχι μόνο στην τοπική αλλά στην εθνική οικονομία, κινδυνεύει να γίνει αιτία περαιτέρω ερήμωσης της περιοχής, με κίνδυνο για το ίδιο το προστατευταίο αντικείμενο δηλαδή για το περιβάλλον. Η άσκηση κτηνοτροφίας στις προτεινόμενες νέες ζώνες Β1-Β18, από καμία μελέτη δεν προκύπτει ότι έχει βλάψει το περιβάλλον ενώ αντίθετα η μη βόσκηση είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει την εξαφάνιση των λιβαδιών με δυσμενείς συνέπειες και για τους τυρφώνες.
  Η διαχείριση των βοσκοτόπων είναι πλέον αρμοδιότητα των Περιφερειών και η σύνταξη του Διαχειριστικού Σχεδίου Βοσκοτόπων έχει προθεσμία έως το 2021. Είναι λοιπόν προφανές ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα μεταβατικό στάδιο όσον αφορά την άσκηση της βόσκησης μέχρι την εκπόνηση των εγκεκριμένων μελετών βοσκοϊκανότητας και διαχείρισης βοσκοτόπων και τη σύνταξη του Διαχειριστικού Σχεδίου του ΦΔΟΡ. Ομοίως, ισχύει και για την υλοτομία.

  Στο άρθρο 4 Μεταβατικές διατάξεις να προστεθεί παράγραφος 8 ως εξής:
  8. Επιτρεπόμενες – υφιστάμενες ή νέες- δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου και για τις οποίες λαμβάνεται πρόνοια για ρύθμιση της άσκησής τους με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου ή εξειδικευμένες διαχειριστικές μελέτες συνεχίζουν να ασκούνται μέχρι την έναρξη ισχύος των προβλεπόμενων διαχειριστικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • 29 Ιουλίου 2016, 12:45 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Στην παράγραφο 3α’ του άρθρου 4 της από 02/10/2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 445/Δ’) με τίτλο «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων πόρων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» προβλέπεται ότι:

  «Για όλα τα ανωτέρω έργα αυτής της παραγράφου, εντός δύο ετών από την υπογραφή της παρούσας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες σε συνεργασία και με τον Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, θα πρέπει να ζητήσουν την υποβολή των απαιτούμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, σχετικών δικαιολογητικών, για επανεξέταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, ώστε, να κρίνουν, ποια έργα αντίκεινται στον σκοπό προστασίας της περιοχής και πρέπει να επιβληθεί παύση της λειτουργίας τους ή δεν αντίκεινται και διατηρούνται με ή χωρίς επιβολή πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων».

  Η προκείμενη ως άνω διάταξη περιλαμβάνεται όλως εκ περισσού και στο υπό διαβούλευση Π.Δ., με συνέπεια να τίθεται εν αμφιβόλω εάν οι εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στην κατασκευή έργων ΑΠΕ (μικρουδροηλεκτρικών/αιολικών) από το 2009 και εντεύθεν πρέπει να υποβάλουν ή όχι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Προσέτι θα προκύψει το οξύμωρο να ξαναζητηθούν οι μελέτες αυτές για τα υφιστάμενα έργα με χρονικό σημείο υποβολής τους αυτό που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση Π.Δ (;)

  Ταυτόχρονα, ως προς την πρόβλεψη επιβολής παύσης της λειτουργίας των έργων που αντίκεινται στον σκοπό προστασίας της περιοχής, πιστεύουμε ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης (ειδικά σε έργα ΑΠΕ που πρόσφατα τέθηκαν σε λειτουργία) αποτελεί μια ακραία πρόταση, η οποία θα πλήξει τόσο τις τοπικές κοινωνίες και το εισόδημα των κατοίκων τους όσο και τους φορείς των έργων οι οποίοι επιβαρύνονται –στις περισσότερες των περιπτώσεων- με μακροχρόνιο και υψηλό τραπεζικό δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον όσον αφορά στα εν λειτουργία και αδειοδοτημένα περιβαλλοντικώς υδροηλεκτρικά έργα (που είναι αρμονικά ενταγμένα στο περιβάλλον), θα ήταν δυνατό να προβλεφθεί εξαίρεση από τις έννομες συνέπειες της εν λόγω διάταξης, μέχρι την έκδοση του Π.Δ.

  Πρόταση μας είναι είτε να καταργηθεί εντελώς η παράγραφος 3α’ του άρθρου 4 του σχεδίου διαβούλευσης του Π.Δ. είτε να απαλειφθεί η φράση «να επιβληθεί η παύση λειτουργίας τους».

 • 28 Ιουλίου 2016, 13:27 | ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 4 – Μεταβατικές διατάξεις
  Παράγραφος 3α’ και παράγραφος 6α και β

  Σύμφωνα με την από 02/10/2009 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 445/Δ’ με τίτλο «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων πόρων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» και ειδικότερα την παράγραφο 2α’ του άρθρου 4 αυτής, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντός διαστήματος 2 ετών θα έπρεπε να ζητήσουν την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών από τις …….(εταιρείες?). Η προκείμενη ως άνω διάταξη περιλαμβάνεται όλως εκ περισσού και στο ΠΔ που φέρεται προς διαβούλευση, με συνέπεια να τίθεται εν αμφιβόλω εάν οι εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν σε υδροηλεκτρικά/αιολικά? έργα από το 2009 και εντεύθεν έπρεπε να υποβάλουν ή όχι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Προσέτι θα προκύψει το οξύμωρο να ξαναζητηθούν οι μελέτες αυτές για τα υφιστάμενα έργα με χρονικό σημείο υποβολής τους αυτό της δημοσίευσης του προς διαβούλευση ΠΔ (;)
  Ταυτόχρονα, ως προς την πρόβλεψη επιβολής παύσης της λειτουργίας των έργων που αντίκεινται στον σκοπό προστασίας της περιοχής θα πλήξει τόσο τις τοπικές κοινωνίες και το εισόδημα των κατοίκων τους όσο και τους φορείς οι οποίοι επιβαρύνονται –στις περισσότερες των περιπτώσεων- με υψηλό τραπεζικό δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον όσον αφορά στα εν λειτουργία και αδειοδοτημένα περιβαλλοντικώς υδροηλεκτρικά έργα (που είναι αρμονικά ενταγμένα στο περιβάλλον), θα ήταν δυνατό να προβλεφθεί εξαίρεση από τις έννομες συνέπειες της εν λόγω διάταξης, μέχρι την έκδοση του ΠΔ.

  Πρόταση μας είναι είτε να καταργηθεί εντελώς η παράγραφος 3α’ του σχεδίου διαβούλευσης του Π.Δ. του άρθρου 4 είτε να απαλειφθεί η φράση «να επιβληθεί η παύση λειτουργίας τους»

 • Σύμφωνα με την παράγ. 5, η απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) ετών. Το διάστημα αυτό προτείνεται να μειωθεί στα δύο (2) χρόνια.
  Όλα τα κτίσματα στα Θερμιά είναι αυθαίρετα. Είναι μια παραγκούπολη, γνωστή στους ντόπιους ως «Φιλιππίνες», που δημιουργήθηκε από κάποιους παραθεριστές/λουόμενους, δίπλα στις θερμές πηγές που υπάρχουν εκεί. Η απομάκρυνση των αυθαιρέτων αυτών είναι απολύτως εφικτό να γίνει μέσα στα επόμενα ένα-δύο χρόνια και δεν υπάρχει κανένας λόγος η απομάκρυνση αυτή να παραταθεί έως τρία χρόνια.

 • 28 Ιουλίου 2016, 11:14 | Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΑΜΘ, ΑΔΜΘ

  Άρθρο 4, παράγραφος 3.α7
  Η υπαγωγή στις μεταβατικές διατάξεις γενικά όλων των έργων που είχαν λάβει Π.Π.Ε.Α., χωρίς κάποια περεταίρω εξειδίκευση των προϋποθέσεων, δεν κρίνεται σκόπιμη και θα πρέπει να απαλειφθεί από το κείμενο.. Ένα έργο μπορεί να είχε λάβει θετική γνωμοδότηση Π.Π.Ε.Α. πριν από δέκα ή και περισσότερα χρόνια με τις τότε ισχύουσες διατάξεις (χωροταξικές, περιβαλλοντικές κλπ) χωρίς έκτοτε να προχωρήσει σε εκπόνηση Μ.Π.Ε., ενώ πλέον έχει αλλάξει ριζικά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι κανονιστικές διατάξεις εφαρμογής και οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης.
  Η διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης διενεργούνταν βάσει των προβλέψεων του Ν.3010/2002 και η σχετική γνωμοδότηση επί αυτής είχε περιορισμένη χρονική διάρκεια ισχύος (περίπου δυο (2) έτη), εντός της οποίας έπρεπε να υποβληθεί η σχετική Μ.Π.Ε.
  Επιπλέον σημειώνεται ότι η Π.Π.Ε.Α. συνιστούσε «… σε γνωμοδότηση ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρήση των φυσικών πόρων, τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα, την παραγωγή αποβλήτων, τη ρύπανση και τις οχλήσεις…» . Η οριστική και δεσμευτική άποψη της διοίκησης για την υλοποίηση ή μη του έργου γίνονταν κατά την αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και την έκδοση της σχετικής απόφασης.
  Συνεπώς η υπαγωγή όλων ανεξαιρέτως των έργων που έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση Π.Π.Ε.Α. κατά το παρελθόν, δεν συνάδει με τους σκοπούς και τις αρχές διατήρησης και προστασίας όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 1 του ιδίου Π.Δ.

 • 22 Ιουλίου 2016, 13:46 | ΔΕΗ / Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

  Άρθρο 4: Μεταβατικές διατάξεις

  Στο εδάφιο 3.α.α.1 της παραγράφου 3, αναφέρεται ότι:
  «3. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις – ρυθμίσεις του παρόντος:
  α. Τα έργα και οι δραστηριότητες, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, τα οποία την ημέρα δημοσίευσής της:
  α.1 υφίστανται και λειτουργούν νομίμως, ή αποκτήσουν στη συνέχεια τις τυχόν προβλεπόμενες παρατάσεις που θα χορηγηθούν αρμοδίως ή, …»

  Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να ορισθεί με σαφήνεια ότι επιτρέπεται η λειτουργία (και η συντήρηση) των υφιστάμενων ΥΗΣ Θησαυρού και Πλατανόβρυσης καθώς και των υποδομών τους, όπως επίσης και η κατασκευή του μελλοντικού ΥΗΕ Τεμένους.

  Επομένως, μετά και το εδάφιο 3.α.α.8 να προστεθεί η παρακάτω αναφορά ως εξής:
  «Για τα ως άνω αναφερόμενα έργα και δραστηριότητες επιτρέπεται επίσης η λειτουργία των συνοδών υποδομών τους, καθώς και οι απαιτούμενες συντηρήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους.»

  Στα εδάφια 3.α.α’ της παραγράφου 3 και 6.α της παραγράφου 6 αναφέρονται τα εξής:
  «α’. Για όλα τα ανωτέρω έργα αυτής της παραγράφου, εντός δύο ετών από την έκδοση του παρόντος Π.Δ/γματος, οι αρμόδιες Υπηρεσίες σε συνεργασία και με τον Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, θα πρέπει να ζητήσουν την υποβολή των απαιτούμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, σχετικών δικαιολογητικών, για επανεξέταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, ώστε, να κρίνουν, ποια έργα αντίκεινται στον σκοπό προστασίας της περιοχής και πρέπει να επιβληθεί παύση της λειτουργίας τους ή δεν αντίκεινται και διατηρούνται με ή χωρίς επιβολή πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων.» και
  «6. α) Για τις υφιστάμενες επιτρεπόμενες δραστηριότητες, εντός των Περιοχών Απολύτου Προστασίας της Φύσης και Προστασίας της Φύσης, υποβάλλονται εντός τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/γματος, νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση νέων αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας.»

  Η απαίτηση για επανεξέταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των υφιστάμενων έργων, όπως προβλέπεται από τα ως άνω εδάφια, χωρίς σαφή χαρακτηρισμό, είναι προβληματική διαδικασία και επιπλέον θα προκαλέσει πρόσθετο αδικαιολόγητο κόστος για την Επιχείρηση, η οποία αναλίσκει σημαντικούς πόρους για την ανάδειξη του φυσικού κάλους της περιοχής.

  Επομένως, μετά την παράγραφο 7 να προστεθεί παράγραφος 8 ως εξής:
  «8. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των Υδροηλεκτρικών Έργων (ΥΗΕ) Θησαυρού, Πλατανόβρυσης και Τεμένους θα εξετάζεται στο πλαίσιο της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα ανανέωσης, όπως αυτό προσδιορίζεται στις σχετικές άδειες και τα αντίστοιχα νομοθετικά κείμενα.»