Άρθρο 39 Εκτελεστοί τίτλοι σε ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 45 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί απαρίθμησης εκτελεστών τίτλων, τροποποιείται, προκειμένου να συμπεριληφθεί και η ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 31, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:
«α) στην περίπτωση άμεσου προσδιορισμού φόρου, ο προσδιορισμός του φόρου, όπως προκύπτει ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης ή με την ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 31, εφόσον έχει προηγηθεί η υπενθύμιση του άρθρου 63α του Εκτελεστικού Κανονισμού 282/2011 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (L 77).».