Άρθρο 41 Πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 58Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 58Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί προστίμων επί παραβάσεων σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:
«2Α. Όταν διαπιστώνεται η υποβολή ανακριβών δηλώσεων του άρθρου 47α ή της αντίστοιχης δήλωσης Φ.Π.Α. σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248), εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, ή η μη υποβολή τέτοιων δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%), επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από τη μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.».