Άρθρο 17 Φορολόγηση επί του τεκμαιρόμενου ελάχιστου κέρδους για φυσικά πρόσωπα που έπαυσαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία – Προσθήκη άρθρου 28Ε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) προστίθεται άρθρο 28Ε ως εξής:
«Άρθρο 28Ε
Φορολόγηση επί του τεκμαιρόμενου ελάχιστου κέρδους για φυσικά πρόσωπα που διέκοψαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία
1. Μετά από τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. – ν. 4987/2022, Α΄ 206) δύναται να επιβληθεί φόρος εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε φυσικό πρόσωπο που έχει ασκήσει ατομική επιχείρηση της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος ή εταίρος σε μονοπρόσωπη εταιρεία που ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φόρος της παρούσας αντιστοιχεί στον φόρο που θα επιβαλλόταν στο φυσικό πρόσωπο επί του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 28Α έως 28Δ, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του παρόντος, και επιβάλλεται, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθούν τα εξής:
α) το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος ή μέτοχος σε μονοπρόσωπη εταιρεία, η οποία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ταυτίζεται, ως προς τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), με την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκούσε το φυσικό πρόσωπο πριν από τη διακοπή των εργασιών του, και
β) το ποσό του φόρου εισοδήματος που αναλογεί στα κέρδη του νομικού προσώπου, αθροιζόμενο προς τον φόρο που θα επιβαλλόταν στα μερίσματα, αν διανέμονταν το σύνολο των κερδών, υπολείπεται του ελάχιστου φόρου που θα επιβαλλόταν για το φυσικό πρόσωπο από την εφαρμογή των άρθρων 28Α ως 28Δ, αν εξακολουθούσε να ασκεί υπό τη μορφή ατομικής επιχείρησης την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκούσε στο παρελθόν και η οποία ταυτίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.
2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον Κ.Α.Δ. με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως προκύπτουν από τα δηλούμενα στοιχεία του νομικού προσώπου της παρ. 1.
3. Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους που θα είχε το φυσικό πρόσωπο αν ασκούσε την επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τη μορφή της ατομικής επιχείρησης σύμφωνα με τα άρθρα 28Α έως 28Δ, ισχύουν τα εξής:
α) για την προσαύξηση του κατώτατου μισθού από τη δεύτερη τριετία δραστηριότητας και εφεξής, της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 28Α και τις μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους, κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη δραστηριότητας, της παρ. 1 του άρθρου 28Γ, λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία το φυσικό πρόσωπο κατείχε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών της μονοπρόσωπης εταιρείας και αυτά, κατά τα οποία το φυσικό πρόσωπο ασκούσε την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό τη μορφή ατομικής επιχείρησης,
β) για την εύρεση του μισθού του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου της υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 28Α, του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 28Α και τη σύγκριση του κύκλου εργασιών, σε σχέση με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών στη δραστηριότητα με τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ. της περ. γ) της παρ. 2) του άρθρου 28Α, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του νομικού προσώπου,
γ) η μείωση του τεκμαιρόμενου ελάχιστου κέρδους με βάση το εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και αγροτική δραστηριότητα του άρθρου 28Β, η απαλλαγή με βάση την αναπηρία της παρ. 2 του άρθρου 28Γ και η μείωση με βάση τον τόπο κατοικίας της παρ. 3 του άρθρου 28Γ, εφαρμόζονται εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις στο πρόσωπο του φυσικού προσώπου.
4. Για τον προσδιορισμό του φόρου της παρ. 1, από τον φόρο που αντιστοιχεί στο τεκμαιρόμενο ελάχιστο κέρδος και προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3, αφαιρείται το ποσό των φόρων της περ. β) της παρ. 1 που αντιστοιχούν στα κέρδη του νομικού προσώπου και στα μερίσματα.
5. Αν για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, εντός του ίδιου φορολογικού έτους, το φυσικό πρόσωπο ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό τη μορφή ατομικής επιχείρησης και μέσω μονοπρόσωπης εταιρείας, στην οποία είναι μοναδικός εταίρος ή μέτοχος, το παρόν εφαρμόζεται για το χρονικό διάστημα που η επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται μέσω μονοπρόσωπης εταιρείας.».

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:55 | Χαράλαμπος

  Πόσους ελέγχους θα κάνει το κράτος για να προσδιορίσει αν εφαρμόζονται τα ανωτέρω. Μη λειτουργικό, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη ίδρυση επιχειρήσεων.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 20:57 | ΜΑΡΙΑ Κ

  Απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου .’Oχι στα οριζόντια μέτρα.
  Σύνταξη νέου νομοσχεδίου μετά από συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών σωματείων που θίγονται .

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 19:14 | Δ

  Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ενημερώσει την ΑΑΔΕ για το ποιες κατηγορίες αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών επιτρέπουν πρόσβαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα/πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
  Αντίστοιχη ενημέρωση πρέπει να γίνει και προς το ΓΕΜΗ ώστε αυτό να γνωρίζει τις δυνατότητες που δίνει κάθε άδεια διαμονής για τους αλλοδαπούς που επιθυμούν την συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε μορφή εταιρείας.
  Οι άδειες διαμονής που δίνουν πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας έχουν και δυσκολότερες προϋποθέσεις για τον αιτούντα αλλοδαπό (έτη παραμονής στη χώρα, εισοδήματα κτλ) σε αντίθεση με τις άδειας που δίνουν πρόσβαση μόνο στην μισθωτή εργασία.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 13:43 | Αλετρά Ειρήνη

  Απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου .
  Σύνταξη νέου μετά από συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών σωματείων που θίγονται .

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:58 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΑΛΕΙΑ

  Οι προς ψήφιση διατάξεις είναι αντισυνταγματικές και στηρίζονται σε εσφαλμένες προϋποθέσεις. Καταπατούν το άρθρο 4 του Σ. Κανένας νέος ελεύθερος επαγγελματία ς δεν μπορεί να θεωρείται ότι λαμβάνει τεκμαρτό εισόδημα, καθώς το ελεύθερο επάγγελμα δεν δύναται να εξομοιωθεί με εκείνο του μισθωτού, αφού δεν υπάρχουν όροι εξαρτημένης εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται σταθερός μισθός. Έπειτα, το τεκμαρτό έχει υπολογισθεί εσφαλμένα επί μεικτών αποδοχών και όχι επί του πραγματικού μισθού που λαμβάνει ετησίως ο μισθωτός, ο οποίος μάλιστα λαμβάνει έξτρα επιδόματα, όπως Χριστουγέννων / Πάσχα και επίδομα αδείας καθώς και αποζημίωσης μη ληφθείσης αδείας. Ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν γνωρίζει από αργίες. Είναι αντισυνταγματικό να συγκρίνεται ο ελεύθερος επαγγελματίας με τον μισθωτό και να φορολογείται επί ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ αποδοχών τη στιγμή που ειδικά ο δικηγόρος, φορολογείται άμεσα με παρακράτηση από τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών που εκδίδει από τους δικηγορικούς συλλόγους, από όπου αποδίδεται στο κράτος ο φόρος καθώς και στον ΕΦΚΑ ποσοστό των ασφαλιστικών του εισφορών, λαμβανομένου δε υπόψη και του ότι επιβαρύνεται και με το ΦΠΑ – εν αντιθέσει με τους ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς οι οποίοι δεν επιβαρύνονται με το ΦΠΑ. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο πάσχει διότι οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην παύση των ατομικών επιχειρήσεων των ελεύθερων επαγγελματιών και δη των δικηγόρων, ή στη σύσταση δικηγορικών εταιρειών με αποτέλεσμα η οποιαδήποτε φοροεισπρακτική προοπτική να καταποντίζεται, άρα η προς ψήφιση διάταξη προσκρούει άμεσα και στην αρχή της αναλογικότητας και προσφορότητας.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 17:44 | Γεώργιος Μάτσος

  Η διάταξη αυτή είναι αποκαλυπτική της πρόθεσης των συντακτών του νομοσχεδίου να εξωθήσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες σε εταιρική δραστηριοποίηση όχι υπό τη μορφή μονοπρόσωπων εταιρίων, αλλά σε εταιρικές συμπράξεις.

  Διότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας κάλλιστα μπορεί να «συνεχίσει να φοροδιαφεύγει», κατά το κατ’ ουσίαν αμάχητο «τεκμήριο φοροδιαφυγής» που εισάγει το νομοσχέδιο, όχι μόνον σε μονοπρόσωπη εταιρία, αλλά και πολυπρόσωπη εταιρία. Άλλωστε, στις απαρχές της δημόσιας διαρροής των κυβερνητικών σχεδίων «κατά της φοροδιαφυγής» διαβάζαμε διάφορα και για το τι δηλώνουν ως εισόδημα προσωπικές εταιρίες κλπ. Ξαφνικά αυτά σταμάτησαν και συνεχίστηκαν μόνον τα δημοσιεύματα για το τι δηλώνουν «οι φοροφυγάδες ελεύθεροι επαγγελματίες» της ατομικής δραστηριοποίησης.

  Αυτό σημαίνει ότι στα κυβερνητικά σχέδια πρυτάνευσε τελικά η διάθεση φορολογικής στοχοποίησης των ασκούντων ατομική επιχείρηση προφανώς όχι με καθαρά φορολογική στόχευση, αλλά πρωτίστως με στόχευση το κλείσιμο των ατομικών επιχειρήσεων και την εξώθηση σε εταιρική δραστηριοποίηση. «Εταιρική» όμως πραγματικά και όχι σε μονοπρόσωπες εταιρίες.

  Διότι ενώ η κυβέρνηση ξέρει ότι μπορεί να υπάρξουν και εταιρικές συμπράξεις που θα γίνονται με κύρια στόχευση την αποφυγή εφαρμογής του ελάχιστου τεκμαιρόμενου εισδοήματος, είναι προφανές ότι οι συμπράξεις αυτές σε πολυπρόσωπες εταιρίες προφανώς ΔΕΝ την ενοχλούν, ακόμη κι αν γίνουν για την αποφυγή των διατάξεων του νομοσχεδίου. Ή μάλλον ορθότερα: Θέλει και επιδιώκει τις εταιρικές συμπράξεις ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ των διατάξεων του νομοσχεδίου: Αφού προφανώς είδε ότι τα κίνητρα για τη μείωση της φορολογίας που είχαν δοθεί στην προηγούμενη τετραετία δεν αξιοποιήθηκαν και πολύ από κανέναν, τώρα είπαν να μας βάλουν να γίνουμε εταιρίες «με το ζόρι».

  Σας έχω νέα που είναι πολύ παλιά: Σαν (δεν) θέλει η νύφη κι ο γαμπρός, τύφλα να ‘χει ο πεθερός. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα, που αγωνιούν να «γίνουμε Ευρώπη» επειδή δεν έχουν κάτι άλλο να συνεισφέρουν με την παρουσία τους στα πράγματα ως ιθύνοντες. Η Ευρώπη όμως, η πραγματική, ουδέποτε θα κατανάγκαζε τους ελεύθερους επαγγελματίες να κλείσουν τα γραφεία τους, προκειμένου να γίνουν «εταιρίες», «υπάλληλοι» ή ο,τιδήποτε άλλο συναφές.

  Η μεγέθυνση των επιχειρήσεων, αντιθέτως, στην «πρασγματική Ευρώπη» γίνεται με τρόπο φυσιολογικό, που δεν θίγει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ατομικής επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριοποίησης.

  Αντιθέτως, τέτοια νομοσχέδια αποδεικνύουν γιατί αυτό το κράτος θα παραμείνει στο διηνεκές συμπλεγματικός ζήτουλας της Ευρώπης, που θα πιθηκίζει στην καλύτερη περίπτωση ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς να έχει τη δυνατότητα ούτε να σεβαστεί τους πολίτες του (όπως κάνει η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Ευρώπη), ούτε να φέρει την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ανάπτυξη της οικονομίας, που θα οδηγήσει σε φυσιολογική μεγέθυνση των επιχειρήσεων.

  Κλείστε λοιπόν τα γραφεία των επαγγελματιών, εξωθήστε τους σε εκ προοιμίου καταδικασμένες εταιρικές συμπράξεις που θα γίνουν χωρίς τη θέλησή τους και θα αφήσουν πίσω τους στάχτη, αποκαΐδια και ύφεση και περιμένετε έτσι να γίνουμε «Ευρώπη» «μειώνοντας» τους ελεύθερους επαγγελματίες στον αριθμό τους και διερωτώμενοι μετά γιατί στο καλό «ούτε τώρα» γίναμε Ευρώπη!

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 12:56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ

  Καλημέρα σας, αρχικά η διάταξη είναι αντισυνταγματική καθώς θα φορολογεί με διαφορετικό τρόπο ένα φυσικό πρόσωπο που έχει μία μονοπρόσωπη εταιρεία από ένα που είχε και ατομική και συνεχίζει να έχει μονοπρόσωπη εντελώς αυθαίρετα.

  Δεν είναι ξεκάθαρο από το κείμενο αν η διάταξη εφαρμόζεται για μονοπρόσωπες εταιρείες που θα συσταθούν μετά την διακοπή της ατομικής ή όχι. Γράφεται:
  «…έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος ή εταίρος σε μονοπρόσωπη εταιρεία που ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα:…». Συμμετέχει μετά την διακοπή ή συμμετείχε και εξακολουθεί να συμμετέχει μετά την διακοπή της ατομικής. Σε κάθε περίπτωση το σωστό (σε σχέση με το νόμο) είναι να ισχύει αν ιδρυθεί η μονοπρόσωπη μετά την διακοπή.

  Με εκτίμηση,

  –Δημήτρης Δούκας

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 14:33 | Μαρια Κ

  Καλημέρα είμαι Δικηγόρος και μητέρα ενός παιδιού 2,4 χρονων προσέχω το παιδί μου
  και ταυτόχρονα εργάζομαι στο γραφείο μου, που το έχω στο σπίτι μου και αναλαμβανω
  μερικές υποθέσεις που μου τυχαίνουν. Τα έσοδα που βγάζω επαρκούν για το ΕΦΚΑ μου,
  αλλά από την άλλη έχω εισόδημα από ενοίκια και ζω Πρέπει να προβλεπτή να
  υπολογίζονται όλα τα έσοδα από οποιαδήποτε πηγή τα όποια φορολογούνται γιατί αλλιώς είναι αντιδημοκρατικό

 • 22 Νοεμβρίου 2023, 10:50 | ΣΙΒΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Με την ιδιότητα του λογιστή φοροτεχνικού, σε συνέχεια των προτάσεων, θα ήθελα να προτείνω την εξής λύση για την πάταξη της φοροδιαφυγής και φυσικά την κατάργηση του άδικου σε σύνολο τρόπου φορολογίας των ατομικών επιχειρήσεων.

  Να προβλεφθεί με νομοθετική διάταξη η αναγραφή σε ειδικό κωδικό της Δ.Φ.Ε. (Ε1) το σύνολο των φορολογητέων εσόδων της τελευταίας πενταετίας [+-], όσο δηλα δη και ο χρόνος παραγραφής, τα οποία θα αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση με το εκάστοτε αποτέλεσμα της κάθε χρήσης, [+-] όχι όμως μόνον της τελευταίας πενταετίας, αλλά αθροιστικά, ώστε αφ’ ενός να δημιουργείται ένα ποσό το οποίο θα δείχνει την συγκέντρωση εισοδήματος κατ’ ετος και σε σύνολο και πέραν της πενταετίας και αφ΄ετέρου αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο προς ανάλωση.
  Το σημαντικότερο όμως θα είναι η συγκρισιμότητα αυτού του συνολικού ποσού με αυτά τα ποσά των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου, της συζύγου και των πλησιεστέρων συγγενών.
  Παράλληλα να εξετάζεται με παρόμοιο τρόπο η ακίνητη περιουσία, αυξομείωσή της, όπως και η αυξομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
  Στην διαδικασία μπορούν να βοηθήσουν και οι λογιστές φοροτεχνικοί, με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, αλλά και απαιτήσεις, κατά τα πρότυπα του Γερμανικού συστήματος φορολόγησης ατομικών και μικρών επιχειρήσεων.
  Τα εργαλεία υπάρχουν.
  Η βούληση, οι λογιστικές αρχές και η έννοια της δικαιοσύνης ;

 • 22 Νοεμβρίου 2023, 09:44 | ΣΙΒΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Με την ιδιότητα του λογιστή φοροτεχνικού, σε συνέχεια των προτάσεων, θα ήθελα να προτείνω την εξής λύση για την πάταξη της φοροδιαφυγής και φυσικά την κατάργηση του άδικου σε σύνολο τρόπου φορολογίας των ατομικών επιχειρήσεων.

  Να προβλεφθεί με νομοθετική διάταξη η αναγραφή σε ειδικό κωδικό της Δ.Φ.Ε. (Ε1) το σύνολο των φορολογητέων εσόδων της τελευταίας πενταετίας [+-], όσο δηλα δη και ο χρόνος παραγραφής, τα οποία θα αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση με το εκάστοτε αποτέλεσμα της κάθε χρήσης, [+-] όχι όμως μόνον της τελευταίας πενταετίας, αλλά αθροιστικά, ώστε αφ’ ενός να δημιουργείται ένα ποσό το οποίο θα δείχνει την συγκέντρωση εισοδήματος κατ’ ετος και σε σύνολο και πέραν της πενταετίας και αφ΄ετέρου αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο προς ανάλωση.
  Το σημαντικότερο όμως θα είναι η συγκρισιμότητα αυτού του συνολικού ποσού με αυτά τα ποσά των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου, της συζύγου και των πλησιεστέρων συγγενών.
  Παράλληλα να εξετάζεται με παρόμοιο τρόπο η ακίνητη περιουσία, αυξομείωσή της, όπως και η αυξομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
  Στην διαδικασία μπορούν να βοηθήσουν και οι λογιστές φοροτεχνικοί, με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, αλλά και απαιτήσεις, κατά τα πρότυπα του Γερμανικού συστήματος φορολόγησης ατομικών και μικρών επιχειρήσεων.
  Τα εργαλεία υπάρχουν.
  Η βούληση, οι λογιστικές αρχές και η έννοια της δικαιοσύνης ;

 • 21 Νοεμβρίου 2023, 08:53 | Γιώργος

  Μένω μονιμα στην Ερατεινή φωκιδας χωριό περίπου 900 καταγεγραμενων κατοικων. Εδώ στα καφενεία συζητιούνται πολλά σχετικά με το νομοσχέδιο. Οι περισσότερες συζητησεις καταληγουν ότι θα προσεγγίσει την πραγματικότητα καθώς υπαρχει σοβαρό θέμα με την φοροδιαφυγή. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα ένα μικρό βιβλιοπωλείο, ένα μικρό φυτώριο κ ένα καφενείο τα οποία δήλωσαν ότι θα κλείσουν διότι δεν μπορούν να πληρώσουν την διαφορα που θα προκειψει. Αυτο ειναι αλήθεια και το γνωρίζουμε οι ντόπιοι, βλεπουμε τι γινεται, Μήπως σε κάποιους δήμους της χώρας μας που είναι πραγματι υποαναπτυκτοι, το μετρό αυτό δεν θα έπρεπε να ισχύει στα χωριά μέχρι 1000 κατοίκους, αντί του ορίου των 500? Η σεζόν εδώ είναι μόλις 20 ημέρες , 5 έως 25 Αυγουστου και τα διπλανά μεγάλα κέντρα όπως ΙΤΕΑ και Ναύπακτος απορροφούν όλη την αγοραστική δύναμη της περιοχής λόγω χαμηλοτερων τιμών.

 • 21 Νοεμβρίου 2023, 00:35 | Βαγγέλης

  Εξίσωση της φορολογίας εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων με 22% από το πρώτο ευρώ, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας λόγος να μετατραπούν σε εταιρείες για τον σκοπό της αποφυγής της φορολόγησης φυσικών προσώπων. Η οποία εν γένει στερείται λογικής να εφαρμόζεται σε παραγωγικές επιχειρήσεις.
  Διαχωρισμός δραστηριοτήτων όπου το παραγόμενο είναι προϊον προσωπικής εργασίας του επαγγελματία αναλόγως τους ΚΑΔ, όπου μπορεί να φορολογηθεί ως φυσικό πρόσωπο πχ ενας κουρέας, με αυτόν που ασκεί σε ατομικό επίπεδο μία εμπορικού ή μεταποιητικού τύπου δραστηριότητα.
  Από κει και πέρα, σε μονοπρόσωπες εταιρείες θα μετατρέπονται όταν τους το επιβάλλουν οι συνθήκες της αγοράς, μιας και, επιπροσθέτως, είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα ο διευθύνων σύμβουλος μιας ΑΕ ή ο διαχειριστής μίας ΙΚΕ, σε επίπεδο ευθυνών είναι ατομικός επιχειρηματίας.

 • 21 Νοεμβρίου 2023, 00:58 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  Υπάρχουν δραστηριότητες (π.χ σχολικά κυλικεία) τα οποία ΔΕΝ λειτουργουν όλο το χρόνο (7 max 8 μήνες). Σε τέτοιες περιπτώσεις πως θα υπολιστεί το τεκμαρτό εισόδημα;

  Επίσης γιατί να λαμβάνεται ως αντιπαράθεση ο μισθωτός που αμοίβεται με 14 μισθούς; ενω ο επαγγελματίας έχει 12 μήνες και αν;

  Και αν θέλετε να είναι δίκαιο το ΝΣ, αφορολόγητο και στους Ε.Ε.

 • 18 Νοεμβρίου 2023, 18:53 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΕΝΗΣ

  Ακόμη μια αντισυνταγματική και ενάντια στην επιχειρηματικότητα διάταξη. Από τη μια η πολιτεία νομοθετεί «αναδρομικά» στο άρθρο 18 και από την άλλη μπαίνουν εμπόδια στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να ενεργούν προς το συμφέρον τους. Τα «εμπόδια» μπαίνουν μόνο σε μια ομάδα επιχειρηματιών και αυτό συνιστά «διάκριση» και ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις επιχειρήσεις αυτές. Ανέκαθεν η επιλογή μορφής επιχείρησης εξαρτώνταν και από τη φορολογία συνεπώς εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες και μάλιστα «αναδρομικά» δεν μπορεί να απαγορεύεται η αλλαγή προς πιο συμφέρουσες επιλογές. Άλλωστε ο στόχος που βάζει το νομοσχέδιο ως ελάχιστο ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα εξακολουθεί να είναι πιο ευνοικός από οποιαδήποτε άλλη μορφή εταιρείας που ξεκινά από 22% φόρο και 5% στα μερίσματα, γι αυτό και δεν αποτελεί λύση στη φοροδιαφυγή.

 • 18 Νοεμβρίου 2023, 08:11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Πρέπει να ξεκαθαρίσετε κάποια βασικά πραγματα:

  1. Αυτό ισχύει και για μονοπροσωπες ικε που δημιουργήθηκαν πολλά χρόνια πριν; Δηλαδή κάποιος που έκλεισε ατομική το 2016 και ξεκίνησε μον ικε το 2016

  2. Τι γίνεται όταν μια εταιρία έχει κάθε χρόνο λειτουργικά κέρδη αλλά φορολογητεα ζημία λόγο αποσβέσεων από επενδύσεις; Τιμωρούνται οι επενδύσεις;

  3. Εταιρία μπορεί να έχει ζημιές κάθε χρόνο λόγω επενδύσεων αλλά ο ιδιοκτήτης λαμβάνει αμοιβή ως διαχειριστής και φορολογήται ως μισθωτός. Το εισόδημα του ως διαχειριστής δεν προσμετράται για την κάλυψη των τεκμηρίων;

  Ξεκαθαρίστε τα παραπάνω άμεσα γιατί όσοι έχουμε παραγωγικές επιχειρησεις τις οποίες θέλουμε να μεγαλώσουμε επανεπενδύοντας κάθε χρόνο τα κέρδη αντί να τα εισπράξουμε για προσωπική κατανάλωση δεν θα έχουμε κανένα λόγο να συνεχίσουμε να έχουμε εταιρία στην Ελλάδα και θα ανοίξουμε αλλού όπου σέβονται την επιχειρηματικότητα

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 12:06 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΝΔΥΣΗ,ΠΩς ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 780 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΘΑΡΟ ΕΦ ΟΣΟΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ..
  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΑΡΟ ΕΣΟΔΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 31,20 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΤΑΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΦΚΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΤΑ ΘΑ ΜΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ 14.000 ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ??
  ΕΙΣΘΕ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ??
  ΟΥΤΕ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΑ ΟΥΤΕ Η ΧΟΥΝΤΑ ΠΟΤΕ
  ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ??
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΥΤΕ ΤΗ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ.
  ΜΗΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ,ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΦΑΝΕ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΕΣ ΠΟΥ ΦΥΤΟΖΩΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΑΥΤΟ???
  ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΕΦΚΑ Η ΕΦΟΡΙΑ ΑΝ ΗΜΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ
  ΣΑΣ ΛΕΩ ΚΑΤΙ ΑΠΛΟ..ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΑΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ,ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΗΣ.
  ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΔΕΙΞΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΔΙΔΕΤΕ..

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 17:10 | Αλέξανδρος Γ

  Το άρθρο είναι εξόχως προβληματικό και ενδεχομένως αντισυνταγματικό. Προς τον σκοπό ανεύρεσης φορολογητέων εσόδων, εισάγει τεχνητό εμπόδιο στην ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του φορολογουμένου υπό τον νομικό μανδύα που επιθυμεί και που εξυπηρετεί πληρέστερα τα συμφέροντά του.

  Η αλλαγή μιας επαγγελματικής δραστηριότητας από ατομική επιχείρηση σε μονοπρόσωπη εταιρεία έχει συχνά ως σκοπό τον διαχωρισμό του φυσικού με το νομικό πρόσωπο, έτσι ώστε σε περίπτωση λ.χ. πτωχεύσεως, τα χρέη της επαγγελματικής δραστηριότητας να μην επεκταθούν στην προσωπική περιουσία του επαγγελματία. Αυτό αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των εταιρειών πάσης φύσεως, παντού στον κόσμο, και έναν βασικό λόγο που επιλέγεται αυτή η νομική μορφή.

  Το υπό ψήφιση άρθρο στοχοποιεί εκ των προτέρων τη συνέχιση υπάρχουσας ατομικής επιχείρησης ως μονοπρόσωπη εταιρεία και θεωρεί ότι γίνεται για την αποφυγή φορολογίας, ως αυτό να είναι κάτι παράνομο. Η πραγματικότητα είναι ότι η επιλογή της νομικής μορφής εταιρείας συχνότατα γίνεται ακριβώς για τον λόγο αυτό.