ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Άρθρο 10 Μείωση τέλους επιτηδεύματος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 31 ν. 3986/2011

Στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος σε επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, η περ. γ) αντικαθίσταται, η περ. ε), περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και το προτελευταίο εδάφιο καταργούνται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής:
α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.
β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.
γ) Για τους επιτηδευματίες, και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα σε τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325 €), εφόσον δηλώνουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο τεκμαιρόμενο ελάχιστο ετήσιο κέρδος των άρθρων 28Α έως 28Δ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α΄ 167), και σε τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (487,50 €), όταν το δηλούμενο εισόδημά τους υπολείπεται του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 28Α έως 28Δ του Κ.Φ.Ε..
δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.
Ως υποκατάστημα, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περίπτωσης δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), όπως ισχύει.
Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημα τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.
Από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%).».

  • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:17 | Σωτήρης

    Όταν με το καλό παταχθεί η φοροδιαφυγή και τα δηλούμενα εισοδήματα ταυτίζονται με τα πραγματικά τότε για να γίνει η κοινωνία απόλυτα δίκαιη, θα πρέπει ο μέσος ρυθμός αύξησης/μειωσης του μισθού του δημόσιου τομέα να ταυτίζεται με το μέσο Ρυθμό αύξησης/μείωσης του εισοδήματος στον ιδιωτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένου του μηδενικού εισοδήματος των άνεργων).

  • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:58 | Σωτήρης

    Πότε θα γίνει κάποιο νομοσχέδιο για την πρόληψη της φοροδιαφυγής/αδικαιολόγητο πλουτισμό στους Δημόσιους Υπάλληλους, μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενους σε ΝΠΔΔ+φορείς γενικής κυβέρνησης, σώματα ασφαλείας κλπ. Γιατί δεν επεκτείνεται το Πόθεν Έσχες σε περισσότερα/όλα από τα παραπάνω πρόσωπα; Π.χ. κάνουν όλοι οι τελωνειακοί των συνόρων την παραπάνω δήλωση; Οι εκπαιδευτικοί των δημοσίων σχολείων που πιθανώς κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα, παραβιάζοντας και τον δημοσιουπαλληλικό κώδικα; Έτσι οι μαθητές που κάνουν ιδιαίτερα χωρίς απόδειξη μαθαίνουν πολύ καλά ότι η φοροδιαφυγή είναι ριζωμένη στη χώρα, οπότε ίσως δεν υπάρχει και ιδιαίτερο πρόβλημα να την εξασκήσουν και οι ίδιοι στο μέλλον.