Άρθρο 12 Χρήση έμμεσων τεχνικών για τον προσδιορισμό εισοδήματος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), περί εισοδημάτων που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα: α) στην περ. β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) η περ. γ) τροποποιείται, ώστε ο προσδιορισμός του εισοδήματος με τη χρήση έμμεσων μεθόδων ελέγχου να επέρχεται αν τα φορολογικά στοιχεία δεν προσκομισθούν στη Φορολογική Διοίκηση μετά από δύο σχετικές προσκλήσεις, αντί για μια και να τεθεί σχετική προθεσμία, γ) προστίθενται περ. δ) έως στ), και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4987/2022, Α΄ 206) στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή
β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κ.Φ.Δ., ή
γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. μετά από δύο σχετικές προσκλήσεις, ή
δ) όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ των δηλούμενων οικονομικών μεγεθών, ιδίως των αγορών, των πωλήσεων και των αποθεμάτων, ή
ε) όταν δεν επαληθεύεται ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα με αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων ή υπάρχει αδικαιολόγητη μεταβολή αυτού μεταξύ διαδοχικών ετών, ή
στ) όταν δηλώνεται ζημία σε τρία (3) τουλάχιστον συνεχόμενα φορολογικά έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.».

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 20:56 | ΜΑΡΙΑ Κ

  Απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου .’Oχι στα οριζόντια μέτρα.
  Σύνταξη νέου νομοσχεδίου μετά από συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών σωματείων που θίγονται .

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:27 | Αλετρά Ειρήνη

  Απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου .
  Σύνταξη νέου μετά από συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών σωματείων που θίγονται .

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:30 | ΕΛΦΕΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Το άρθρο αυτό δίνει ουσιαστικά στις ελεγκτικές αρχές ένα επιπλέον εργαλείο να κινούνται πιο γρήγορα.
  Με τις οποίες ενστάσεις έχουμε όσο αφορά τον προσδιορισμό του εισοδήματος μέσω έμμεσων τεχνικών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις λόγω της αόριστης τεκμηρίωσης είναι μαχητές και καταλήγουν σε ενδικοφανείς προσφυγές ή ακόμα και σε αστικά δικαστήρια, αναγνωρίζουμε ότι η σωστή κατεύθυνση είναι η ενίσχυση του ελέγχου. Βασικός πυλώνας κατά της φοροδιαφυγής πρέπει να είναι συστηματικοί και στοχευμένοι έλεγχοι και όχι ένα οριζόντιο μέτρο κατά δικαίων και αδίκων.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 01:35 | Δημήτρης Κυρίκος

  Γιατί δεν υιοθετείτε μια αυτο-χρηματοδοτούμενη μέθοδο αποκάλυψης του πραγματικού τζίρου των ελεύθερων επαγγελματιών; Επιστροφή όλου του ΦΠΑ στους καταναλωτές για υπηρεσίες ιατρών, δικηγόρων, μηχανικών, οικοδομικών επιχειρήσεων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών κ.λπ.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 09:37 | Ιωάννης Λύκος

  Καλημέρα

  θα ήθελα να διατυπώσω μία πάγια αδικία σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών.

  Ως γνωστόν με το νέο σύστημα έκδοσης Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών, το όποιο έσοδο θεωρείται εισπραχθέν άμα την έκδοση του παραστατικού, ασχέτως αν έχει εισπραχθεί η όχι (πράγμα που συμβαίνει σχεδόν πάντα).
  Δεδομένου ότι ο κάθε επαγγελματίας υποχρεούται να εισπράττει μέσω επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού, προτείνω το εξής :

  «Κάθε έξοδο φυσικού η νομικού προσώπου, να μη μπορεί να καταχωρηθεί στο σύστημα αν δεν συνοδεύεται από παραστατικό κατάθεσης στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό τον συνδεδεμένο με το ΑΦΜ του επαγγελματία ο οποίος έχει εκδώσει το παραστατικό »

  Αυτό πιστεύω θα έλυνε την αδικία κάποιος να φορολογήται και να αποδίδει ΦΠΑ για ποσόν που δεν έχει εισπράξει.

  Σας ευχαριστώ Λύκος Ιωάννης

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 21:32 | Γεώργιος Μάτσος

  Διαβάζει λοιπόν κανείς αυτή τη διάταξη του άρθρου 12, έχοντας πιο πριν πληροφορηθεί από τον τύπο τις διατάξεις του νομοσχεδίου, και αναρωτιέται:

  Ωραία! Επεκτείνουμε τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου και περιπτώσεις άλλες από αυτές που ίσχυαν έως τώρα, σαν κι αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας για το φορολογικό νομοσχέδιο. Όμως ΠΟΙΟΣ είναι τότε ο λόγος για να έχουμε ένα νοομσχέδιο που ψάχνει να φορολογήσει δικαίους και αδίκους, όταν έχουμε μια διάταξη σαν το άρθρο 12, που δίνει απεριόριστες σχεδόν δυνατότητες στη φορολογική διοίκηση να προσδιορίσει το εισόδημα με έμμεσες τεχνικές.

  Αυτό λοιπόν το άρθρο 12 θα μπορούσε από μόνο του να θεωρηθεί διάταξη «καταπολέμησης της φοροδιαφυγής», όπως ΔΕΝ είναι όλο το υπόλοιπο νομοσχέδιο. Και με τη διάταξη αυτή να λυθούν όλα αυτά που απασχολούν τον δημόσιο λόγο και εξαιτίας των οποίων υποτίθεται ότι γίνεται η προκείμενη νομοθέτηση.

  Ωστόσο τώρα τίθεται ένα άλλο ερώτημα, από την παράλληλη ύπαρξη του άρθρου 12 και των διατάξεων για το ελάχιστο τεκμαιρόμενο εισόδημα: Αν τυχόν και ένας έλεγχος διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτού του άρθρου 12 για έμμεσες τεχνικές ελέγχου και, παράλληλα, εφαρμόζονται και οι διατάξεις για το ελάχιστο τεκμαιρόμενο εισόδημα, τότε θα εφαρμοστεί το άρθρο 12 ή θα μείνουμε μόνον στην εφαρμογή του ελάχιστου τεκμαιρόμενου εισοδήματος;

  Θα είναι πολύ ανέντιμο εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης να εφαρμόζει ΚΑΙ το άρθρο 12 ΚΑΙ να έχουν εφαρμοστεί προηγουμένως οι διατάξεις περί ελάχιστου τεκαιρόμενου εισοδήματος. Κανονικά το ελάχιστο τεκμαιρόμενο εισόδημα θα έπρεπε να λειτουργεί ως ειδική διάταξη και να αποκλείεται η εφαρμογή του πολύ βαρέος άρθρου 12, εάν η φορολογική διοίκηση είναι «ευχαριστημένη» ήδη με το ελάχιστο τεκμαιρόμενο εισόδημα.

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 14:25 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Αγαπητε κυριε Χατζηδακη,κυριε Μαρινακη.
  Απευθύνομαι συγκεκριμένα σε εσάς γιατί σας ακούω να διαλαλείτε με σθένος ότι δεν μπορεί ο επαγγελματίας να δηλώνει λιγότερα από ένα μισθωτό.Και όμως γίνεται.Υπολογίζετε 14 μισθούς,με πληρωμένες αργίες,άδειες,επιδόματα αναρρωτικές, αφορολόγητο οχτάωρο,με έναν επαγγελματία η καταστηματάρχη,όπου λειτουργεί ουσιαστικά 11 μήνες χωρίς τις παραπάνω απαλλαγές αφαιρώντας και άλλα επιδόματα και επιπλέον ενιαία φορολόγηση.να υπενθυμίσω οτι το αφορολόγητο καταργήθηκε για τους επαγγελματίες επί κυβέρνησης Σαμαρα όπως και επαναφορά τεκμήριων.Επίσης μετά από κάποια έτη αυξάνετε τον συντελεστής κέρδους.Κύριε Χατηδακη εχω κατάστημα επισκευών ηλ/κων ειδών όπου η δουλεία λόγω κινέζικων προϊόντων και μεγάλων αλυσίδων φθίνει.Ποια η λογική σας για αύξηση ποσοστού κέρδους μετά απο κάποια χρονιά?Επιχείρησα να δουλέψω αλλού αλλά είτε μου έδιναν με το κομμάτι μαύρα,η τετράωρο.Μην μακρηγορώ.

  Ακυρώστε την αύξηση συντελεστή κέρδους μετά απο τριετίες.

  Επαναφέρετε το αφορολόγητο εαν δεν ακυρώστε τις τριετιες.

  Διακόψτε τελείως το τέλος επιτηδεύματος το 2023,αφού ύπουλα και αναδρομικά με 100% λειτουργία φέρνετε το φορ.νομοσχέδιο για το 2023.

  Σταματήστε να συγκρίνεται μισθωτούς και επαγγελματίες στον οικονομικό τομέα.

  Κυνηγήστε την μεγάλη φοροδιαφυγή ,και εταιρείες φαντάσματα.

  Προσμετρήστε εισοδήματα απο άλλες πήγες

  Επίσης φιλικά σας το λεω κυριε Χατζηδακη γνωρίζετε πόσες απολύσεις θα γίνουν, και πόσα βιβλία θα κλείσουν συνεχίζοντας μαύρα ,επιβαρύνοντας και άλλο εμάς που δυστυχώς έχουμε έδρα?

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Θεσσαλονίκη, 23/11/2023

  Αριθμός Πρωτοκόλλου 3042

  ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  Προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και τις αρμόδιες Γ. Γραμματείες των Υπουργείων.

  Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί!

  Με αφορμή την δημόσια διαβούλευση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και την οριζόντια φορολόγηση τους, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

  Το σύνολο των εργαζομένων μουσικών εργάζεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και βρίσκεται βάσει νόμου σε εξαρτημένη σχέση εργασίας.
  Το δελτίο παροχής υπηρεσιών εκδίδεται με απαλλακτικό από το επαγγελματικό επιμελητήριο και απαλλαγή από το παλιό ΤΕΒΕ, σημερινό ΕΦΚΑ ελευθέρων επαγγελματιών και ανήκουμε στην 12η ασφαλιστική κλάση από την δεκαετία του ’80.

  Πως είναι δυνατόν να πληρώνουμε τέλος επιτηδεύματος και να είμαστε σε καθεστώς ΦΠΑ;

  Δεν είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, είμαστε βάσει του νόμου μισθωτοί!

  Παράδειγμα:
  Εργαζόμαστε σε μια συναυλία με αμοιβή π.χ. 300€, συμπεριλαμβανομένων των προβών.
  Τα 300 αυτά ευρώ διαιρούνται δια του τεκμαρτού ημερομισθίου που είναι 40€ και προκύπτουν οκτώ (8) ένσημα.
  Μπορούμε να «κολλήσουμε» μέχρι 500 ένσημα ανά έτος, αλλά όχι περισσότερα από 4500 στην δεκαπενταετία. Μας δίνεται δηλαδή το δικαίωμα να αναπληρώσουμε τις χρονιές με λιγότερα ημερομίσθια διότι το επαγγέλμά μας είναι εποχικό.

  Μετά από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος και του ΦΠΑ, σύμφωνα με στατιστική του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος που σας έχουμε αποστείλει παλιότερα, μόλις το 4% των μουσικών κατάφερε να διατηρεί το δελτίο παροχής υπηρεσιών.

  Σας ρωτάμε αν είναι νόμιμη η ανακολουθία που ισχύει, δηλαδή εργαζόμενος σε εξαρτημένη σχέση εργασίας να πληρώνει τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ. Η απάντηση κορυφαίων εργατολόγων, (ακόμα και εργατολόγου βουλευτή της ΝΔ), είναι ότι είναι παράνομο!

  Το πάγιο αίτημά μας για την επαναφορά του δελτίου παροχής υπηρεσιών στο παλιό καθεστώς, δηλαδή χωρίς ΦΠΑ και χωρίς τέλος επιτηδεύματος, θα έλυνε το πρόβλημα της ασφάλισης (προβών και παραστάσεων) σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στις συναυλίες στις παραστάσεις και σε όλες τις μουσικές εκδηλώσεις κυρίως του καλοκαιριού (φεστιβάλ, πανηγύρια κλπ).

  Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, εφόσον μας θεωρήσει ελεύθερους επαγγελματίες, στην πράξη καταργεί τα επαγγέλματά μας.
  Καταργεί την 12η ασφαλιστική κλάση.
  Δημιουργεί καινούργιους ανασφάλιστους μουσικούς.

  Ζητούμε την άμεση κατάργηση του παράνομου τέλους επιτηδεύματος και την κατάργηση της παράνομης υπαγωγής στον ΦΠΑ για τους εκτελεστές μουσικών έργων (μουσικούς).

  Αιτούμαστε άμεσα συνάντηση με τον υπουργό οικονομικών, μαζί με τον αρμόδιο υφυπουργό του υπουργείου εργασίας.

  Με εκτίμηση

  Ο Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας

  Δημήτρης Ζερβουδάκης Μαίρη Δούτση

  Τα μέλη του Δ.Σ.

 • 22 Νοεμβρίου 2023, 15:24 | Ντίνος Στάμου

  Για την παράγραφο 1ε. Ο ΣΜΚ που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι ένας μεσοσταθμικός μέσος όρος των επί μέρους ΣΜΚ των αγαθών που εμπορεύεται μια επιχείρηση.
  Οι επί μέρους ΣΜΚ συνήθως δεν είναι ποσοστιαία ίδιοι για κάθε αγαθό που εμπορεύεται η επιχείρηση, στη διαμόρφωσή τους υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες κατά περίπτωση (π.χ. εκπτώσεις) και επομένως είναι σύνηθες να απέχουν (προς πάνω ή προς τα κάτω), από τον ΣΜΚ που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα.
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια της φράσης «επαληθεύεται», ώστε να αποκλειστούν αυθαίρετες ερμηνείες εκ μέρους των ελεγκτικών οργάνων και ως εκ τούτου ταλαιπωρία των φορολογούμενων.

 • 18 Νοεμβρίου 2023, 14:35 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

  ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ..
  ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ.

  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.
  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

  ΠΡΙΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΗΝΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ : 8+36 ΕΥΡΩ (Χ2) .. ΑΥΤΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΑ ΖΗΤΗΣΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΕΡΑΣΩ ΣΑΝ ΕΞΟΔΑ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΣΥΝΜΑΔΕΛΦΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

  ΑΡΑ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΩ, ΕΧΩ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΩ.

  ΕΠΊΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΙΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.
  ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ – ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ.

  ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΩ ΕΧΩ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟΣ. ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΜΑΣ.
  ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΙ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ? ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ, ΚΙ ΑΝ ΒΩ ΘΑ ΜΟΥ ΚΟΣΤΙΣΕΙ 800 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΜΟΝΟ. αΚΤΟΠΟΛΟΙΚΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ.
  ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΥΨΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ? ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑ ΔΗΛΩΣΩ ? ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΒΑΣΕΙ ΕΝΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ , ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.
  ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ 25%

 • 18 Νοεμβρίου 2023, 14:44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΚΟΥ

  ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΣ.ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΥΤΩΝ ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΟΠΩΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ.
  ΓΙ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΥΦΑΡΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 19:54 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Για τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί περισσότερο ο όρος αναντιστοιχία και να συζητηθεί με τον θεσμικό σύμβουλο της κυβέρνησης για τέτοια θέματα, το ΟΕΕ, και τα άλλα μέλη της κοινωνίας. Δε γίνεται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου να είναι ότι θεωρεί ο κάθε ελεγκτής.

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 14:26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ υπόψη το γεγονός ότι οι δικηγόροι είναι η μόνη κατηγορία ελευθέρων επαγγελματιών που προκαταβάλει φόρο, ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ, μέσω των γραμματίων προείσπραξης.
  Ενδεικτικά αναφέρω ότι για το έτος 2022 οι δικηγόροι προκατέβαλαν ποσό 30.040.525 ευρώ για φόρο, ποσό 42.391.509 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές και ποσό 48.908.146 ευρώ για αναλογούντα Φ.Π.Α.

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 11:08 | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΟΥΡΑΝΙΑ

  Η παράγραφος πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπεται σε όλες τις περιπτώσεις το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα να μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και στις ακόλουθες περιπτώσεις όπως αναγράφονται στην παράγραφο αυτή να είναι προτιμητέος ή να επιβάλλεται ο προσδιορισμός με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
  Περαιτέρω, πρέπει να μπει ένα όριο (π.χ. 10.000,00 €) στο ποσό που δύναται ο φορολογούμενος να επικαλείται έναντι της φορολογικής διοίκησης ότι φυλάει ως μετρητά εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων (εφόσον έχει τη δυνατότητα βάσει των φορολογικών του δηλώσεων). Επιπροσθέτως, εφόσον διαθέτει ποσό μετρητών άνω των 10.000,00 € εκτός τραπεζικού συστήματος να οριστεί μία προθεσμία προκειμένου να υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση στη φορολογική διοίκηση (κατ’ αντιστοιχία της υποβαλλόμενης δήλωσης που πραγματοποιείται για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση) με το οποίο θα γνωρίζει το ποσό αυτό στις 31 Δεκεμβρίου του κάθε έτους, ώστε σε ενδεχόμενο μελλοντικό έλεγχο από τη φορολογική διοίκηση να μην τροποποιεί τους ισχυρισμούς του κατά το δοκούν.

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 09:40 | κωστας2023

  ο μοναδικος τροπος για να τελειωνει με την φοροδιαφυγη των στεγασμενων
  :την 1η-2η την 15η-16η την 30η-31η (η αλλες μερες, αλλα 6 μερες τον μηνα η και 4 η 5 ) στο ανογμα της επιχειρησης και αναλογα με την περιοδο του ετους ,παρουσιαζονται 2 ατομα εκπαιδευμενα(φοιτητες η αλλοι) επιδεικνυουν ενα κωδικο που το εχει παρει και πριν ο επιχειρηματιας, αμεσα τους προκαταβαλει την αμοιβη τους(χρεωση του επιχειρηματια και μονο ) ,και καθονται καθ ολη την διαρκεια και βλεπουν αν κοβονται αποδειξεις .Στο τελος της ημερας παιρνουν και αντιγραφο του Ζ.Αναλογικα τεκμαιρεται με εναν αλγοριθμο ο Τζιρος καθε μηνα της επιχειρησης Απο αυτον τον τζιρο προκυπτουν με βασει ενα μεσο ποσοστο κερδους για το ειδος της επιχειρησης οι αγορες. Ευκολο μετα μπορουν να ελεγθουν ολα απο το γραφειο.Κα ξεχασα , να μπουν καμερες(και περιστρεφομενες κρυφα) πανω απο τις ταμειακες που θα παρακαλουθουνται τυχαια απο οπου πρεπει.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 21:46 | Χρήστος Ζαχόπουλος

  Στην Αμερική και σε σωστά φορολογικά συστήματα, όποτε θέλει ο Ελεγκτής εφαρμόζει έμμεσες τεχνικές Ελέγχου.
  Το μόνο που κάνετε είναι να δίνετε δουλειά σε δικηγόρους

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 16:55 | Γιώργος Δημοσθενιάδης

  Σε σχέση με την προτεινόμενη στ΄περίπτωση όπου ορίζεται ότι «στ) όταν δηλώνεται ζημία σε τρία (3) τουλάχιστον συνεχόμενα φορολογικά έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.» εντάσσονται στις έμμεσες μεθόδους ελέγχου (άρθρο 28 ΚΦΕ) αυτή η διάταξη ή πρέπει να αρχίσει από τη χρήση αυτή και στο εξής ή εάν καταλάβει και τα ανέλεγκτα έτη θα πρέπει να εξαιρεθούν τα χρόνια του κορονοϊού 2020 και 2021 όπου μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ήταν κλειστές ή υπολειτουργούσαν.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 09:42 | ΒΥΡΩΝ

  οι έλεγχοι δεν πρέπει να είναι ψυχοφθόροι και χωρίς προσωπική επαφή. Ο επαγγελματίας πρέπει να ξέρει τι θα πληρώσει στην εφορία και το μυαλό του να μην είναι στο λογιστή του ή στον φορολογικό έλεγχο.Πρέπει να ασχολείτε με τη δουλειά του χωρίς φόβο.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 18:09 | ANARGYROS

  Πρέπει να καταργηθεί η περίπτωση στ στις περιπτώσεις που υπάρχει τεκμαρτός προσδιορισμός λογιστικού κέρδους, διότι δεν υφίσταται ζημία και έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 14:57 | Μαρής Δημήτριος

  Οι νέες διατάξεις για την εφαρμογή εμμέσων τεχνικών είναι σωστές, αφορούν και νομικά πρόσωπα – προσωπικές εταιρείες, ΙΚΕ, ΑΕ κλπ.
  Σημαντικό έίναι ότι υπό τις προυποθέσεις του νόμου δύναται να προσδιορίζουν τις φορολογητέες εκροές και για σκοπούς ΦΠΑ, ενώ αποτελούν ουσιαστική διάταξη που αποτρέπει τη φοροδιαφυγή και το κενό Φ.Π.Α.
  Αυτονόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος, στην περίπτωση εφαρμογής εμμέσων τεχνικών η θετική διαφορά εισοδήματος σε σχέση με το τεκμαρτό, εφόσον προκύπτει, θα φορολογηθεί.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 13:19 | Kostas

  Εφόσον θα ορίζεται ως ελάχιστο πραγματικό εισόδημα τα 10.920, δεν θα πρέπει νομοθετικά να ορίζεται ζημιά ταυτόχρονα. Θα πρέπει το ποσό αυτό να οριστεί ως εισόδημα και λογιστικά. Συνεπώς, αν μια επιχείρηση έχει ζημιά αλλά ταυτόχρονα ο νόμος την φορολογεί για εισόδημα 10.920, θα πρέπει να μην ισχύει η ζημιά αλλά το ποσό να θεωρηθεί ως κέρδος και να μην εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση οι έμμεσες τεχνικές. Χρειάζεται διόρθωση. Αν υφίσταται ζημιά, δεν γίνεται να υφίσταται και κέρδος 10.920.