Άρθρο 20 Παραβάσεις σχετικές με τα καύσιμα – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 119Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

1. Η παρ. 4 του άρθρου 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), περί ελέγχων για τα καύσιμα, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις νόθευσης ή λαθρεμπορίας καυσίμων σε πρατήριο καυσίμων ή παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου, επιβάλλεται σφράγιση ως εξής:
α) Όταν, από εξέταση δείγματος καυσίμων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., που λαμβάνεται, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., είτε από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή, με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου, και του κατ’ έφεση δείγματος, προκύπτει ότι το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση για δύο (2) έτη,
β) αν μετά από έκθεση ελέγχου είτε της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., είτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας ελεγκτικής ή διωκτικής αρχής, διαπιστώνεται τέλεση λαθρεμπορίας καυσίμων, σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση, για δύο (2) έτη,
γ) αν οι ιδιοκτήτες του πρατηρίου ή οι προστηθέντες από αυτούς παρεμποδίζουν τον έλεγχο για τη διαπίστωση των ανωτέρω με χρήση βίας ή απειλής σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση για δύο (2) έτη.
Αλλαγή ή διακοπή δραστηριότητας κατά τον χρόνο της σφράγισης στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου λειτουργούσε η εγκατάσταση δεν κωλύει τη σφράγιση της εγκατάστασης. Η σφράγιση πραγματοποιείται είτε από την τελωνειακή υπηρεσία που έχει διενεργήσει τον έλεγχο, είτε από την τελωνειακή υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης, αν ο έλεγχος έχει διενεργηθεί από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή.
Το δείγμα καυσίμου που έχει ληφθεί, αποστέλλεται άμεσα από την ελέγχουσα αρχή στη χημική υπηρεσία που διενεργεί την ανάλυση, η οποία ολοκληρώνει τις σχετικές διαδικασίες έως και την έκδοση της σχετικής έκθεσης ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δείγματος. Η απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, αν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του κατ’ έφεση δείγματος, εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που αυτό επιλαμβάνεται της διαφοράς.
Αν στοιχειοθετείται λαθρεμπορία, οι κυρώσεις της παρ. 2 επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Στην περίπτωση μη κανονικών δειγμάτων, πριν από την εξέταση του κατ’ έφεση δείγματος καυσίμων, ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.. Μετά από την εξέταση του κατ’ έφεση δείγματος ή την έκδοση απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η σχετική απόφαση επιβολής κύρωσης προς τον παραβάτη κοινοποιείται αμελλητί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να επιβάλλει τις κυρώσεις του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) για μη τήρηση της ποιότητας και του τύπου των καυσίμων, πλην της κύρωσης της σφράγισης που έχει ήδη επιβληθεί σύμφωνα με το παρόν.
Για την εφαρμογή της παρούσας, ως καύσιμα νοούνται τα ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες των οποίων η εγκατάσταση πρατηρίου καυσίμων σφραγίστηκε, δεν δραστηριοποιούνται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις εμπορίας ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων για δύο (2) έτη από τη διαπίστωση της παράβασης.
Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχου άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, στις οποίες διαπιστώνονται οι παραβάσεις της παρούσας και δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».
2. Κανονιστικές πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος που δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρ. 1 διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι την έκδοση της κανονιστικής πράξης της παρ. 1.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 20:15 | AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

  Παρατηρήσεις στο Άρ. 20:
  Η διετής απαγόρευση δραστηριοποίησης προσώπων στον κλάδο εξαιτίας της σφράγισης ενός πρατηρίου δεν αναμένεται να επηρεάσει την παράνομη δράση των κυκλωμάτων του λαθρεμπορίου και του νοθευμένου καυσίμου, για τους λόγους που έχουν διεξοδικά αναλυθεί στην περίπτωση του άρθρου 19 παρ.6. Αντιθέτως (και μόνο λ.χ. εσφαλμένης εκτίμησης του ελέγχου σε μία και μόνον περίπτωση) με το παρόν άρθρο όχι μόνο υφίσταται ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας ενός απολύτως νομίμως λειτουργούντος δικτύου εκατοντάδων πρατηρίων, αλλά και η απαγόρευση των δραστηριοποίησης των προσώπων (στα οποία ανήκει) στον κλάδο εν γένει για 2 έτη. Το σενάριο αυτό θα θα διευκόλυνε προφανέστατα την περαιτέρω διείσδυση του λαθρεμπορίου για τους λόγους που έχουν εκτεθεί ανωτέρω. Για τους ίδιους λόγους προτείνεται η εξαίρεση των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 20:33 | CORAL A.E.

  Παρατηρήσεις στο Άρ. 20:
  Η διετής απαγόρευση δραστηριοποίησης προσώπων στον κλάδο εξαιτίας της σφράγισης ενός πρατηρίου δεν αναμένεται να επηρεάσει την παράνομη δράση των κυκλωμάτων του λαθρεμπορίου και του νοθευμένου καυσίμου, για τους λόγους που έχουν διεξοδικά αναλυθεί στην περίπτωση του άρθρου 19 παρ.6. Αντιθέτως (και μόνο λ.χ. εσφαλμένης εκτίμησης του ελέγχου σε μία και μόνον περίπτωση) με το παρόν άρθρο όχι μόνο υφίσταται ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας ενός απολύτως νομίμως λειτουργούντος δικτύου εκατοντάδων πρατηρίων, αλλά και η απαγόρευση των δραστηριοποίησης των προσώπων (στα οποία ανήκει) στον κλάδο εν γένει για 2 έτη. Το σενάριο αυτό θα θα διευκόλυνε προφανέστατα την περαιτέρω διείσδυση του λαθρεμπορίου για τους λόγους που έχουν εκτεθεί ανωτέρω. Για τους ίδιους λόγους προτείνεται η εξαίρεση των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων.

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση της κατωτέρω πρότασης της παρ. 1 ως εξής:
  «Στην περίπτωση μη κανονικών δειγμάτων (εφόσον αυτά κριθούν νοθευμένα), πριν από την εξέταση του κατ’ έφεση δείγματος καυσίμων, ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε..»
  Αιτιολόγηση:
  Σύμφωνα με την ανωτέρω σκέψη περί «μη κανονικού» καυσίμου, προτείνεται ως απολύτως αναγκαία η διευκρίνηση, ώστε τα μη κανονικά καύσιμα να μην εξομοιώνονται με τα νοθευμένα και να μην επισύρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες: ήτοι την κύρωση της σφράγισης. Η εξομοίωση αυτή είναι νομικά ανεπίτρεπτη δεδομένου ότι πρόκειται για εντελώς διακριτές έννοιες, ενώ ήδη είναι σαφής στο νόμο, στα αρμόδια κλιμάκια και στο ΓΧΚ η δεδομένη αυτή διάκριση.

  Παρατήρηση στην πρόταση: «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες των οποίων η εγκατάσταση πρατηρίου καυσίμων σφραγίστηκε, δεν δραστηριοποιούνται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις εμπορίας ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων για δύο (2) έτη από τη διαπίστωση της παράβασης.»:
  Η διετής απαγόρευση δραστηριοποίησης προσώπων στον Κλάδο εξαιτίας της σφράγισης ενός πρατηρίου δεν επιφέρει οποιαδήποτε συνέπεια στα πρόσωπα του λαθρεμπορίου και του νοθευμένου καυσίμου, για τον ίδιο λόγο που έχει αναλυθεί ως ανωτέρω. Η απαγόρευση αυτή είναι νοητή νομικά (και συνταγματικά σύμφωνη) μόνο με την αμετάκλητη καταδίκη για πράξη λαθρεμπορίας και διακίνησης νοθευμένου καυσίμου.
  Επιπλέον, ισχύουν οι παρατηρήσεις μας στο Άρθρο 19 παρ. 6.

 • 20 Νοεμβρίου 2023, 19:50 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  το ακριβό πετρέλαιο έχει καταστρέψει τα δάση στην επαρχία.

 • Η διάταξη αποτελεί υπόδειγμα κακής νομοθέτησης, αφού τιμωρεί αδιάκριτα δικαίους και αδίκους.
  Η διαπίστωση ότι σε ένα πρατήριο διαπράττεται οποιαδήποτε παράβασης νόθευσης ή λαθρεμπορίας καυσίμων οδηγεί σε σφράγιση της εγκατάστασης για δύο (2) έτη. Η διάταξη αυτή μπορεί να ισχύσει μόνον αν το πρατήριο ανήκει ιδιοκτησιακά στον παραβάτη ή την οικογένειά του, και όχι όταν είναι μισθωμένο από τρίτο εκμισθωτή, ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με την επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λύνεται αυτοδίκαια η μίσθωση, και με συνοπτική διαδικασία να αποδίδεται το μίσθιο από τα ελεγκτικά όργανα στον ιδιοκτήτη του και όχι να τιμωρείται αυτός με διετή αποστέρηση της περιουσίας του για τα αδικήματα που διέπραξε ο ενοικιαστής του.