Άρθρο 36 Εξαίρεση από την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου σε εγγραφόμενους σε ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί αριθμού φορολογικού μητρώου, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει μοναδικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούμενο. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για υποκείμενους στον φόρο και μεσάζοντες που εγγράφονται στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47δ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248)».