Άρθρο 8 Καταστροφή των αχρησιμοποίητων αποθεμάτων εντύπων παραβόλων που αντικαταστάθηκαν με ηλεκτρονικό παράβολο – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 29 ν. 3943/2011

Στο άρθρο 29 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), περί κάρτας αποδείξεων και ηλεκτρονικής φορολογικής ενημερότητας, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Τα αχρησιμοποίητα αποθέματα εντύπων παραβόλων του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 που αντικαταστάθηκαν με ηλεκτρονικό παράβολο δύνανται να καταστρέφονται περιοδικά μετά από εισήγηση Επιτροπής, η οποία συγκροτείται προς τον σκοπό αυτό με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσιακής μονάδας, όπου τηρούνται τα έντυπα παράβολα. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταστροφή των εντύπων παραβόλων.».