Άρθρο 23 Καταγραφή ελέγχων της Φορολογικής Διοίκησης και συναλλαγών με φορολογουμένους – Προσθήκη παρ. 4, 5 και 6 στο άρθρο 23 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 23 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022 Α΄ 206), περί εξουσιών της Φορολογικής Διοίκησης, προστίθενται παρ. 4, 5 και 6 ως εξής:
«4. Οι ελεγκτικές ενέργειες των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, περιλαμβανομένων και των επιτόπιων ελέγχων, καθώς και οι συναλλαγές τους με φορολογούμενους εντός αυτών ή μέσω συστήματος τηλεπικοινωνίας, καταγράφονται με τη χρήση συστημάτων λήψης ή καταγραφής ήχου και εικόνας, για τη διασφάλιση της διαφάνειας της ελεγκτικής διαδικασίας, της αξιοπιστίας του αποδεικτικού υλικού και την αποφυγή της διαφθοράς. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ορίζεται η Α.Α.Δ.Ε., η οποία φυλάσσει το καταγραφέν οπτικοακουστικό υλικό για χρονική διάρκεια αντίστοιχη με αυτή του άρθρου 13. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Φορολογική Διοίκηση και από τους φορολογούμενους, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε αυτό με αίτησή τους.
5. Με απόφαση του Διοικητή, μετά από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται:
α) οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των συστημάτων λήψης ή καταγραφής ήχου και εικόνας των ελέγχων και των συναλλαγών μεταξύ των ελεγκτικών οργάνων και των φορολογουμένων,
β) ο τρόπος εξασφάλισης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, και
γ) κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή της παρ. 4.
6. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται:
α) οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών και χημικών υπηρεσιών της, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες εφαρμόζεται η παρ. 4,
β) οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίοι προσδιορίζονται με βάση τις ειδικότερες αρμοδιότητές τους ή τη θέση τους στον Οργανισμό της Α.Α.Δ.Ε., που παρίστανται κατά την καταγραφή ή έχουν πρόσβαση στο οπτικοακουστικό υλικό,
γ) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες αποκτούν την πρόσβαση,
δ) τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, και
ε) η διαδικασία καταστροφής του υλικού.».

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 16:26 | Γεώργιος Κούρτης

  Για λόγους ίσης μεταχείρισης των μερών, τα ίδια δικαιώματα πρέπει να έχει και ο φορολογούμενος, ο οποίος κατά την διάρκεια της καταγραφής από την φορολογική αρχή δικαιούται να καταγράφει ανεξάρτητα την ίδια δραστηριότητα.
  Εξάλλου η μονομερής καταγραφή με δεδομένη την ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης, είναι παντελός αμφισβητούμενη και χειρότερη από την μη καταγραφή.

  Προτείνονται άρα προσθήκες ως εξής:

  «δύναται να καταγράφονται με τη χρήση συστημάτων λήψης ή καταγραφής ήχου και εικόνας από όποιον έχει έννομο συμφέρον»

  «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για το υλικό που έχει καταγράψει η διοίκηση ορίζεται η Α.Α.Δ.Ε., και η οποία φυλάσσει το καταγραφέν οπτικοακουστικό υλικό.»

 • 20 Νοεμβρίου 2023, 09:38 | Γεώργιος

  Πρώτον: Αναρωτηθήκατε πόσα εκατομμύρια Terrabyte χρειάζονται για όλο αυτό το οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα φυλάσσεται για 5 χρόνια;;; Έχει τέτοιους servers και αποθηκευτικό χώρο η ΑΑΔΕ; Ή θα τα φυλάσσονται σε κάποιου τρίτου τον αποθηκευτικό χώρο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό;

  Δεύτερον: Για τους ελέγχους και τις συναντήσεις εντός της υπηρεσίας είναι οριακά θεμιτό, αν και ο εφοριακός που θα ζητήσει αντίτιμο θα το κανονίσει εκτός υπηρεσίας προφανώς, οπότε το φαινόμενο δεν θα εξαλείψει.
  Στους προληπτικούς όμως στην εγκατάσταση του φορολογούμενου είναι δυνατόν να μπαίνουν οι εφοριακοί ελεγκτές με κάμερες; Ποιά είναι η συνταγματική υποχρέωση που λέει ότι οι πελάτες της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι και ο ίδιος ο επιχειρηματίας μπορούν να καταγράφονται με το έτσι θέλω, και μήπως τελικά καταστρατηγείται το συνταγματικό δικαίωμά τους στην προσωπική ελευθερία του καθενός;

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 16:13 | Basiliy

  Con

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 09:52 | αλεξανδρος

  Οι ελεγκτες στην πλειοψηφία τους δεν εχουν σχέση με το αντικέιμενο, ασχολούνται με ανούσια πράγματα και επιβάλλουν πρόστιμα για τυπικότητες. Η φοροδιαφυγή θα πιαστεί αν εφαρμοστεί η μέθοδος του ΜΣΜΚ επι των αγορών και όχι αν εκδόθηκε το τιμολόγιο 32 μερες μετα το ΔΑ.