Άρθρο 45 Χωριστή φορολογική δήλωση συζύγων – Αντικατάσταση περ. β) παρ. 4 άρθρου 67 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Η περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), περί υποβολής της δήλωσης φορολογίας φυσικών προσώπων και καταβολής του φόρου, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει με δήλωσή του μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή της χωριστής δήλωσης είναι δεσμευτική και για τον έτερο σύζυγο, είναι ανέκκλητη για το πρώτο έτος που αφορά και ισχύει για κάθε επόμενο φορολογικό έτος, αν δεν ανακληθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του αντίστοιχου έτους.».
2. Η παρ. 1 ισχύει για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2023 και των επόμενων ετών.

  • 22 Νοεμβρίου 2023, 12:10 | ΕΙΡΗΝΗ

    Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για όσους παντρεύονται στο έτος υποβολής της δήλωσης να μην υποχρεώνονται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για το προηγούμενο έτος που ο καθένας ήταν ελεύθερος. Το σύστημα της ΑΑΔΕ δεν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, διότι βλέπει τη σχέση που έχει δηλωθεί στο μητρώο στη διάρκεια του έτους και πριν την υποβολή της δήλωσης και μας υποχρεώνει σε κοινή δήλωση για το προηγούμενο έτος. Ακόμη και στην περίπτωση που στέλνουμε τη δήλωση στη ΔΟΥ για να γίνουν χωριστές δηλώσεις, η ΔΟΥ ζητά να υποβάλλουμε κοινή, άσχετα αν ήταν ελεύθεροι την προηγούμενη χρονιά.