Άρθρο 24 Χρηματική επιβράβευση προσώπων κατόπιν επιβολής προστίμου μετά από επώνυμη καταγγελία – Προσθήκη παρ. 3 έως 9 στο άρθρο 54ΣΤ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 54ΣΤ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206) τροποποιείται ο τίτλος, προστίθενται παρ. 3 έως 9, και το άρθρο 54ΣΤ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 54ΣΤ
Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ., ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές – Χρηματική επιβράβευση προσώπων κατόπιν επιβολής προστίμου μετά από επώνυμη καταγγελία στην εφαρμογή σάρωσης «QR code appodixi» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
1. α) Για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των Φ.Η.Μ., κατά οποιονδήποτε τρόπο, επιβάλλονται πρόστιμα ανά ελεγχόμενο έτος ως εξής: αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του Φ.Η.Μ., επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε, χωρίς να εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια της ίδιας ως άνω περίπτωσης, αβ) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
β) Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε. Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251). Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 54 και σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 54.
2. Για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 54Ε.
3. Αν, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας σε βάρος οντότητας του ν. 4308/2014, μέσω της εφαρμογής σάρωσης «QR code appodixi» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που αφορά σε στοιχεία λιανικής πώλησης, διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με το παρόν, ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση μετά από απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Δεν δικαιούνται τη χρηματική επιβράβευση υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.
4. Η χρηματική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής, για το οποίο έγινε η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των εκατό ευρώ (100 €), ούτε υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €). Αν η καταγγελία αφορά περισσότερα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσε η ίδια οντότητα, η χρηματική επιβράβευση υπολογίζεται επί του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου με τη μεγαλύτερη αξία.
5. Η χρηματική επιβράβευση του παρόντος δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή τρίτων και είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
6. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 77 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), η απόφαση για την καταβολή της χρηματικής επιβράβευσης δεν αναρτάται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» .
7. Η καταβολή του ποσού της χρηματικής επιβράβευσης διενεργείται, ως δαπάνη, με έκδοση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.). Για την έκδοση και απόδοση του Χ.Ε.Π. εφαρμόζονται το π.δ. 136/1998 (Α΄ 107), το π.δ. 97/2011 (Α΄ 232) και ο ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Για την τακτοποίηση του Χ.Ε.Π. αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τη χορήγηση της αμοιβής, η οποία αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό της δαπάνης.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή, δύνανται να ορίζονται και άλλες παραβάσεις που συνεπάγονται την καταβολή χρηματικής επιβράβευσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
9. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος καταβολής της χρηματικής επιβράβευσης, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 20:29 | Αλέξανδρος Αθανασόπουλος

  Βρίσκω την χρηματική επιβράβευση προβληματική γιατί είναι αδιαφανής. Κάποιοι υπάλληλοι του κράτους θα μοιράζουν χρήματα σε πολίτες για την πάταξη παράνομων συναλλαγών, χωρίς όμως να μπορούν οι πολίτες να ελέγξουν τη νομιμότητα αυτών των αμοιβών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς Διαύγεια.

  Η παράγραφος 3 αναφέρει οτι δεν δικαιούνται τη χρηματική επιβράβευση εφοριακοί υπάλληλοι. Δικαιούνται όμως την αμοιβή οι συγγενείς και οι φίλοι τους; Ας δούμε τι γίνεται με την απαγόρευση ασκήσεως ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας των δημοσίων υπαλλήλων: Γράφουν την δραστηριότητα σε συγγενικό τους πρόσωπο στα χαρτιά, και την ασκούν οι ίδιοι στην πράξη. Θα έχουμε λοιπόν εφοριακούς που θα προάγουν τις καταγγελίες των ανηψιών τους για να τους δώσουν δωράκι;

  Αν θέλετε να πατάξετε την φοροδιαφυγή, αμοίψτε απευθείας τους εφοριακούς που φέρνουν αποτελέσματα. Και δείξτε μας τα αποτελέσματα.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 15:27 | Αλέξανδρος Αθανασόπουλος

  Θεωρώ σημαντικό επίτευγμα το οτι όλες σχεδόν οι ταμειακές μηχανές λιανικής τυπώνουν QR code με το οποίο κάποιος μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία του εμπόρου (ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση), να ελέγξει αν η ταμειακή μηχανή είναι δηλωμένη, αν η απόδειξη διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ (αργότερα), και το ποσό και το ΦΠΑ που διαβιβάστηκαν.

  Να διευρυνθεί σε όλες τις αποδείξεις, στις παροχές υπηρεσιών, και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Κάποιοι δίνουν χειρόγραφη απόδειξη σε μπλοκάκι αποδείξεων που μπορεί να αγοράσει ο καθένας από ένα βιβλιοπωλείο. Άλλοι εκτυπώνουν αποδείξεις από τον εκτυπωτή τους χωρίς QR code ή άλλο τρόπο να ελέγξω αν είναι έγκυρη. Είναι νόμιμες αυτές οι αποδείξεις; Γιατί ο παραγωγός στη λαϊκή μου δίνει απόδειξη για 2 ευρώ που μπορώ να ελέγξω, ενώ δεν μπορώ να ελέγξω την απόδειξη 50 ευρώ του γιατρού ή τα 500 ευρώ του δικηγόρου; Μη μου πείτε οτι ο παραγωγός έχει ταμεική επειδή δίνει χιλιάδες αποδείξεις αλλά ο δικηγόρος δεν έχει. Δεν μπορεί ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας να εκδίδει απόδειξη από το κινητό του ή τον υπολογιστή του και να μου τη δείχνει να τη σκανάρω ή να μου τη στείλει με email;

  Θα μπορούσε κάποιος, με τη βοήθεια μιας εφαρμογής, να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να καταγράφει και να αναλύει τα έξοδά του. Θυμάστε πριν ~10 χρόνια που ανακοινώθηκε οτι πρέπει να μαζεύουμε αποδείξεις; Εμφανίστηκαν εφαρμογές καταγραφής αποδείξεων. Τώρα με τους κωδικούς QR και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα μπορούσε να γίνει ακόμα πιο εύκολα, απλά σκανάρωντας την απόδειξη.

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 23:16 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ

  Και με ποιον τρόπο θα ελεγχθεί η αλήθεια της καταγγελίας ενός κακόπιστου που απλώς θέλει να βλάψει έναν ελεύθερο επαγγελματία και, επί τη ευκαιρία, το βλέπει και σαν ευκαιρία να καρπωθεί και ένα τριχίλιαρο? Όταν ένα ολόκληρο νομοσχέδιο έχει εδραιωθεί στην παραδοχή ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν, πως περιμένουμε ότι θα ελεγχθεί εκτενώς και επισταμένως η όποια καταγγελία? Ποια είναι τα εχέγγυα που ορθού και αμερόληπτου ελέγχου, όταν θα έχουμε από τη μία μεριά το λόγο του καταγγέλλοντα (που πιθανότατα να είναι κακόβουλος) και από την άλλη έναν «κατά τεκμήριο φοροφυγά», όπως αντιμετωπίζονται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες? Δεν βλέπετε εδώ την κατάχρηση που θα ακολουθήσει? Χρηματική επιβράβευση δεν έχει θεσπιστεί ούτε στους whistleblowers αδικημάτων διαφθοράς, είναι απολύτως ξένη στο δικαιικό μας σύστημα και άκρως επικίνδυνη.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 02:36 | Ποιον κοροϊδευετε;

  Χρηματική επιβράβευση! Ευφάνταστο σαν τη φορολατρία! Μήπως είναι τρόπος να «επιβραβεύσουμε» τα δικά μας παιδιά; Κάθε μήνα στη φορολατρία μοιράζονται χιλιάρικα! Στατιστικά θα έπρεπε να χα κερδίσει κάμποσα, αλλά δεν,, και μάλιστα στατιστικά θα έπρεπε να ξέρω κάμποσους που έχουν κερδίσει αλλά δεν.. Μήπως είναι συγκεκριμένοι που κερδίζουν κάθε φορά;
  Άμεση κατάργηση φορολατρίας. Τα χρήματα αυτά να πάνε στην παιδεία και στην υγεία. Και μη γελιόμαστε ούτε παιδεία, ούτε δημοσια δωρεάν υγεία θέλετε.

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 21:16 | Αλέξανδρος

  Άρθρο 24
  Την εφαρμογή της καταγγελίας θα την εκμεταλλευτούν για να εκδηλώσουν οι επιτήδειοι ζήλια, φθόνο, κακία χωρίς να έχουν κάποιο κόστος, ενώ οι επιχειρήσεις και οι ελεγκτές θα μπουν σε άσκοπη ταλαιπωρία. Για αποφευχθεί το φαινόμενο τέτοιων καταγγελιών θεωρώ ότι αν γίνεται καταγγελία και καταλήγει άκαρπη, θα πρέπει να υπάρχει κάποια ποινή στον καταγγέλλοντα. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει σε αρκετές χώρες όπου ο καταγγέλλων μετά από άκαρπη καταγγελία, επιβαρύνεται το κόστος των διαφυγόντων κερδών της επιχείρησης. Έτσι γίνονται καταγγελίες μόνο όπου πράγματι υπάρχει πρόβλημα.

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 10:58 | Φώτης Ντούκας

  Ο πολίτης είχε όλα τα μέσα να καταγγείλει μια παρανομία και πριν.Είτε ηλεκτρονικά είτε με παρουσία του σε υπηρεσία ή στο σημείο της παρανομιας. Το να δίνεται χρηματικό βραβείο στην καταγγελία μόνο σε ένα φαινόμενο μπορεί να οδηγήσει: στον δόλο του καταγγέλοντος .Όταν υπάρχει κίνητρο για μια πράξη τότε η πράξη γίνεται πιο εύκολα χωρίς αντικείμενο. Θα υπάρξουν πολλαπλάσιες καταγγελίες μαζί με αυτές των επιτηδείων ,με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ελεγχθεί όλος αυτός ο αριθμός των καταγγελιών στο σύνολό του.

 • 22 Νοεμβρίου 2023, 14:05 | ΕΙΡΗΝΗ

  Αν στοχεύσουμε στην καταγγελία έχουμε χάσει το στόχο της πάταξης της φοροδιαφυγής. Αναφέρομαι στο γεγονός κακόβουλων πρακτικών για να αποκομίσουν κάποιοι ίδιον όφελος ή λόγω μνησικακίας και δεν είναι λίγοι αυτοί… Σκεφτείτε πιο σοβαρά τον τρόπο πάταξης της φοροδιαφυγής και όχι με τέτοια άθλια μέσα. Άλλωστε φοροδιαφυγή δεν είναι μόνο η μη έκδοση αποδείξεων από αυτούς που ασκούν εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα…
  Μπορεί να είναι η ελλιπής ανάρτηση στα μισθωτήρια της ΑΑΔΕ, των εισπραχθέντων ενοικίων, μπορεί να είναι τα ιδιαίτερα των δημοσίων καθηγητών και δασκάλων, μπορεί να είναι σεμινάρια δημοσίων λειτουργών, μπορεί να είναι έσοδα υπαλλήλων από εξτραδάκια και από αυτούς που δεν θέλουν να φαίνεται ότι εργάζονται ώστε να δικαιούνται επιδόματα…. Όλα αυτά λοιπόν είναι φοροδιαφυγή, ας μην στοχοποιούμε συγκεκριμένους κλάδους και ορισμένες κατηγορίες και να μη λειτουργούμε με το «διαίρει και βασίλευε».
  Άμεση κατάργηση ή διαφορετικά μόνο επώνυμες καταγγελίες με αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία.

 • 20 Νοεμβρίου 2023, 15:49 | Μιχαήλ Γ.

  Σχετικά με την διάταξη όπου δεν δικαιούνται τη χρηματική επιβράβευση υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.

  Θεωρώ πως πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω τι εννοεί ο νομοθέτης «ελεγκτικά καθήκοντα»

  Ελεγκτής δικαστικού τμήματος της Α.Α.Δ.Ε που υπηρετεί στα γραφεία μιας ΔΟΥ πρέπει να εξαιρεθεί; Αν ναι θεωρώ πολύ άδικο καθώς δεν καταλαβαίνω πως η εύρεση μιας πλαστής απόδειξης που έλαβε στα πλαίσια της ιδιωτικής του ζωής (πχ παραγγελία μέσω διαδικτύου) και όχι ως υπάλληλος τον αποκλείει απο την χρηματική επιβράβευση.

 • 20 Νοεμβρίου 2023, 08:09 | Αθανάσιος

  Καλημέρα. Τι γίνεται με την εφαρμογή appodixi? Οντως επιβραβευει κανονικα ηδη ή πρέπει να ψηφιστεί πρωτα καποιο νομοσχέδιο? Σε αυτη τη περίπτωση τι θα γινει αν καποιος ηδη αναφερε παραποιημενες αποδείξεις? Αρχες Νοεμβρίου ελεγε η τηλεόραση οτι ηδη στη εφαρμογή appodixi οποιος αναφερει επώνυμα θα περνει αμοιβη και οτι ξεκίνησε να ισχύει,ενω αν μπει μεσα απο την σελιδα της ααδε για γενικοτερες καταγγελίες που δεν αφορούν μονο αποδείξεις δεν υπάρχει ακομα αμοιβη.

 • 18 Νοεμβρίου 2023, 17:00 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΕΝΗΣ

  Κυνική ομολογία αδυναμίας αποτελεσματικών ελέγχων.
  Δεν χρειάζονται διατάξεις που οδηγούν σε ανθρωποφαγία αλλά εμπέδωση φορολογικής συνείδησης.

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 00:37 | ΜΑΡΙΑ

  ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ.

  ΔΕΙΞΑΤΕ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΣΑΣ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ.
  ΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ.
  ΤΟ ΝΑ ΠΡΟΤΙΝΕΤΕ ΤΕΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΤΗ.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 14:30 | Αρετή

  Συμφωνώ απολύτως με το κίνητρο που δίνετε στον κόσμο.
  έχω ήδη καταγγείλει ανώνυμα 1 φορά απόδειξη που δεν είχε διαδιβαστει στην ΑΑΔΕ, ευκαιρία να το κάνουμε και επώνυμα.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 12:00 | ΓΙΑΝΝΗΣ Κ

  Θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητη η καταγγελία. Αν γίνονται συνεχώς έλεγχοι, από αρμόδια στελέχη του υπουργείου, θα έλθει στο φως η φοροκλοπή που συντελείται, κυρίως από την μη έκδοση αποδείξεων. Αναφέρομαι σε μικρές επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια! Επιχειρήσεις οι οποίες ποτέ δεν έκοψαν έστω και μια απόδειξη και απλά δηλώνουν ότι τους πουν οι λογιστές τους.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 11:41 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΤΑΣ

  ΖΗΛΕΨΑΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ.
  ΟΜΩΣ , ΕΑΝ ΤΟ ΨΗΦΙΣΕΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΠ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 20:47 | Σοφια Χ

  Από τον κακό πελάτη ποιος θα μας γλιτώσει?
  Δεν θα πρέπει να είναι ανώνυμες σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση!
  Ρωτήστε την γραμματεία καταναλωτών να σας πούνε πόσες καταγγελίες γίνονται από ανθρώπους με κακές προθέσεις ή προβληματικές περιπτώσεις που απλά θα βγάλουν τα απωθημένα τους. Οι ίδιοι είχαν αναφέρει ότι έχουν πολλές άδικες καταγγελίες.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 16:15 | Basiliy

  Congratulations

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 14:53 | Αλεξης

  Ορθή κίνηση η μη ανάρτηση στη διαυγεια των στοιχείων και των επιβραβεύσεων όσων καταγγελουν.
  Όσοι κόβουν πλαστές αποδείξεις ας πρόσεχαν.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 13:54 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ

  Να γίνει μητρώο όσων καταγγέλουν για παν ενδεχόμενο.Και όσοι καταγγέλουν να ελέγχονται που εργάζονται και τι προφιλ έχουν.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 13:10 | ΓΡΗΓΟΡΙΑ

  επιβραβευση των ρουφιάνων.Απαράδεκτο.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 12:26 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

  Σωστο μετρο και θα επρεπε να υπαρχει απο την 1η μερα που βγηκε η εφαρμογη.
  Εξαλλου η καταγγελια ειναι παντα αξιοπιστη καθοτι συνοδευεται με φωτογραφια πραγματικης αποδειξης.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 10:36 | Λάζαρος Ταχτσίδης

  Θα πρέπει όταν γίνεται η καταγγελία και αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει παράβαση να επιβάλλεται πρόστιμο σε αυτόν που έκανε την καταγγελία, αλλιώς το συγκεκριμένο άρθρο θα γίνει εκδικητικό μέσο.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 10:51 | Στέλιος Νιάπος

  Καλημέρα. Όποιος έχει κάποια προσωπική διαφορά με κάποιον που έχει κατάστημα θα τον καταγκέλει για φοροδιαφυγή. Το θεωρώ πολύ άδικο. Δηλαδή κάποιος με τον οποίο μάλωσα πρόσφατα (κακός γείτονας για παράδειγμα) θα μπορεί να με καταγγείλει χωρίς καμία βάση και να πρέπει εγώ μετά να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Χώρια που πολύς κόσμος θα το κάνει μόνο και μόνο για να βγάλει λεφτά. Τελείως παράλογο.