Άρθρο 26 Διάρκεια και φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 111 ν. 4446/2016

Στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), περί ρυθμίσεων για τη βραχυχρόνια μίσθωση: α) το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται, β) η περ. α) της παρ. 3, περί εισοδήματος που απαλλάσσεται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, καταργείται, γ) η περ. α) της παρ. 5 αντικαθίσταται, δ) από το τελευταίο εδάφιο της ανωτέρω περίπτωσης αφαιρείται η φράση «και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο», ε) προστίθεται παρ. 5Α, και το άρθρο 111 διαμορφώνονται ως εξής:
«Άρθρο 111
Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται:
α) το διαμέρισμα,
β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,
γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια,
δ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.
Ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο, όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες.
Ως ψηφιακές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές, όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους.
Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου, ανεξάρτητα αν είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού ή όχι και ανεξάρτητα αν η σύμβαση συνάπτεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης (στο εξής «διαχειριστής ακινήτου») ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.
2. Προβλέπεται δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
β. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
γ. Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 (Α΄175), δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.
3. α. Καταργείται.
β. Ο διαχειριστής ακινήτου που δεν διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. και δεν υποβάλλει Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Στην ίδια υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013.
4.α. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον αναθέτει σε τρίτο τη διαχείριση του ακινήτου του με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτής, θεωρείται ο ίδιος διαχειριστής του ακινήτου.
β. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, όταν διαχειριστής του ακινήτου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
γ. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον εκμισθώνει ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. α) Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 8, επιβάλλεται στους διαχειριστές ακινήτων αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%), των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). Το πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο, επιβάλλεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από την Α.Α.Δ.Ε.. Από τη διαπίστωση της παράβασης ο διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 8, εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.
β. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται στον διαχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.
γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
δ. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στο αίτημα της Α.Α.Δ.Ε., κατά την παράγραφο 7 επιβάλλονται τα πρόστιμα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
5Α. Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α΄ 136).
6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μπορεί να διενεργούνται έλεγχοι και από μικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού. Επιπλέον μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.
7. Η Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να ζητεί από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων, καθώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτές.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:
α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Τουρισμού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ψηφιακή πλατφόρμα.
10. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την έναρξη ισχύος και τη λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και για τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, τη διενέργεια του ελέγχου, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 5, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 22:46 | Φλάβια Ζακιάν

  Σχετικά με το Άρθρο 111:

  Τι θα ισχύει για τις μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών, που δραστηριοποιούνται μόνο σε μεσοπρόθεσμες μισθώσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, διάρκειας 3μηνου ή 6μηνου; Σύμφωνα με τον παρακάτω ορισμό, δεν επιβάλλεται ΦΠΑ;
  «Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου, ανεξάρτητα αν είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού ή όχι και ανεξάρτητα αν η σύμβαση συνάπτεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.»

  Φλάβια Ζακιάν / Μέλος STAMA

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:53 | Kostas

  Πόσες οικογένειες ζουν από τα ξενοδοχεία τους στην Ελλάδα; 11.000?
  Πόσες οικογένειες ζούνε ή τσοντάρουνε από την βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα: 150.000?
  Πόσα καταλύματα με βραχυχρόνια μίσθωση είναι λιγότερο από 8 χρόνια που ανοίξανε και το πιο πιθανό δεν έχουν αποσβέσει την αρχική επένδυση: 150.000?
  Πόσοι τουρίστες ανά έτος: 30 εκατ.?
  Πόσα αδιάθετα σπίτια στην Ελλάδα: 150.000?

  Η βραχυχρόνια μίσθωση απασχολεί περισσότερους καθαριστές, λογιστές, μεσίτες κ.ο.κ από ότι τα ξενοδοχεία ανά κλίνη.
  Η βραχυχρόνια μίσθωση κατα κανόνα δεν έχει δικά της εστιατόρια, μπαρ, club, μαγαζιά, δεν χρειάζεται να κρατάει τους τουρίστες μακριά από τις τοπικές επιχειρήσεις.
  Η βραχυχρόνια μίσθωση ξαναζωντανεύει παραμελημένες περιοχές.

  Πώς θα φτιαχτούν τα αδιάθετα σπίτια χωρίς βαθιά κρατική επιδότηση? Χωρίς να φύγουν από την ιδιοκτησία των ντόπιων.

  Δύσκολη εξίσωση που σίγουρα δεν λύνετε με αύξηση της φορολογίας κατα 15% στην βραχυχρόνια μίσθωση

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 20:35 | Φλάβια Ζακιάν

  Ως προς το Άρθρο 6:

  Δεν θα πρέπει οι έλεγχοι να διενεργούνται από μικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού.
  Η Βραχυχρόνια μίσθωση δεν ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού. Είναι και φορολογείται ώς επιχειρηματική δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 25 Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 39Α Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

  Είναι παράλογο η βραχυχρόνια μίσθωση να ελέγχεται από το Υπουργείο Τουρισμού, το oποίο είναι κάθετα αντίθετο με την ύπαρξη της και ζητά περιορισμούς ημερών ταυτίζοντας τη θέση του με τη θέση των ξενοδόχων. Προτείνουμε να αφαιρεθεί το Υπουργείο Τουρισμού ως αρμόδιο υπουργείο ελέγχων στη βραχυχρόνια μίσθωση.

  —————————————————————————

  Ως προς το Άρθρο 8:

  Να προστεθεί εδάφιο ότι ο κάθε περιορισμός θα ισχύει μόνο εάν και εφόσον υπάρξουν ασφαλή στοιχεία και δεδομένα επεξεργασμένα από επιστημονικές ομάδες που θα διασφαλίζουν τη σωστή λήψη αποφάσεων. O ρόλος του κάθε Δήμου (ΟΤΑ) θα αφορά την παροχή δεδομένων προς εξέταση και δεν θα μπορέσει να ασκεί μικροπολιτική πάνω στις περιουσίες πολιτών που πληρώνουν ήδη φόρους (ΕΝΦΙΑ κλπ) και τέλη παρεπιδημούντων πλέον από 1/1/24.
  Σε κάθε περίπτωση, ΜΟΝΟ όταν η εγγραφή στο Ευρωπαϊκό μητρώο γίνει νόμος του κράτους.

  Φ. Ζακιάν / Μέλος STAMA

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 20:36 | Μιλτιαδης Γιαννακοπουλος

  Η υποχρέωση ανοιγματος βιβλίων με 2 ακίνητα δημιουργει στρεβλώσεις.
  1. Ακινητο που νοικιάζεται με 500 ευρω την ημέρα δεν ανοιγει βιβλία (και εξοδα) με 3 που νοικιαζονται 30-40 την ημέρα. (?)
  2. Μικρο ακίνητο/διαμερισμα με ενα ΑΤΑΚ νοικιαζεται τμηματικα ωστε εχει πολλά ΑΜΑ ωστε να νοικιαζεται ανα περιόδους η συγκυρίες με διαφορετική διαρρύθμιση ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΒΙΒΛΙΑ….

  ΛΥΣΗ Υποχρεωση για βιβλία να υπάρχει ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΖΙΡΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ οπως και να οριζονται αυτά.

  Εισπραξη τελους ανα νύχτα να γινεται σαν ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΡΙΘΜΟ μιάς και κατοικία 90τμ μπορει να νοικιάζεται 500/ημέρα η 80/ημέρα και μάλιστα με αυξομειώσεις ανα περιδο. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΦΤΗΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΑ η ποσοστιαία επιβάρυνση αυξάνει υπέρμετρα την τιμή και αρα και την ανταγωνιστικότητα αυτών των καταλυμματων πουείναι σε μεγάλη ζητηση.

  Θάταν καλό για μη επαγγελματίες τα ποσά αυτά να εισπράτονται απευθειας από την πλατφόρμα που μπορεί να το κάνει πανεύκολα…

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 17:46 | Εμμανουήλ Παπαντωνάκης

  Επειδη πολλοι ιδιώτες οδηγούνται να ανοίξουν εταιρεία θα πρέπει και στην περίπτωση ατομικής εταιρείας να φορολογούνται με βάση τους συντελεστές ατομικής εταιρείας και όχι ως ιδιώτες.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 17:53 | ΡΟΜΙΝΑ ΤΣΙΤΟΥ (ΣΟΔΙΑ)

  Χιλιάδες διαμερίσματα που αγοράστηκαν από ξένους επενδυτές για να αποκτήσουν GOLDEN VISA, έχουν ήδη επιτελέσει το έργο τους, δίνοντας πράσινη κάρτα στους νέους αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ευρωπαική χώρα. Αυτά τα διαμερίσματα οφείλουν να παραμένουν σε αστική μίσθωση, αφού διαμορφώνουν τις τιμές της βραχυχρόνιας λόγω της υψηλής ποσόστωσης, καθώς επενδυτές GOLDEN VISA αγοράζουν εκατοντάδες ακίνητα σε σχέση με τους μικροιδιοκτήτες που διαθέτουν λίγα ακίνητα.

  ΡΟΜΙΝΑ ΤΣΙΤΟΥ, μέλος Δ.Σ. «Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού» Σ.Ο.ΔΙΑ.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 17:56 | ΡΟΜΙΝΑ ΤΣΙΤΟΥ (ΣΟΔΙΑ)

  1. Κτίρια πολυκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών ιδίας ιδιοκτησίας που ολόκληρα εκμισθώνονται σε πλατφόρμες, είναι ορθό να έχουν ΕΣΛ από τον ΕΟΤ και όχι ΑΜΑ Βραχυχρόνιας. Μπουκώνουν την αγορά της βραχυχρόνιας με εκατοντάδες διαμερίσματα που τελικά είναι υβριδικά ξενοδοχεία που εκμεταλεύονται το κενό της νομοθεσίας. Ο πρωθυπουργός ορθώς το ανέφερε στην ΔΕΘ, αλλά δεν το βλέπουμε στο κείμενο προς διαβούλευση!

  2. Διαμερίσματα που αγοράστηκαν από ξένους επενδυτές για να αποκτήσουν GOLDEN VISA, έχουν ήδη επιτελέσει το έργο τους, δίνοντας πράσινη κάρτα ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ευρωπαική χώρα. Αυτά τα διαμερίσματα οφείλουν να παραμένουν εκτός βραχυχρόνιας μίαθωσης, αφού διαμορφώνουν τις τιμές λόγω της υψηλής ποσόστωσης, καθώς επενδυτές GOLDEN VISA αγοράζουν εκατοντάδες ακίνητα σε σχέση με τους μικροιδιοκτήτες που διαθέτουν λίγα ακίνητα.

  3. Η βραχυχρόνια μίσθωση έφερε ανάπτυξη σε γειτονιές πόλεων και χωριά της επαρχίας, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τον ξενοδοχειακό κλάδο. Σε περιοχές με ελάχιστα ξενοδοχεία, έφερε τουρισμό και δουλειά σε όλες τις περιφερειακές δραστηριότητες (εστίαση, καταστήματα, παντοπωλεία/σουπερ μάρκετ, πλυντήρια, φύλαξη αποσκευών κτλ) όπου βασίζονται στην βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς τα ξενοδοχεία παρέχουν μέσα στο κτίριό τους τις παραπάνω δραστηριότητες. Εάν κλείσουν τα Airbnb, θα μαραζώσουν οι τοπικές επιχειρήσεις.
  Σε ένα παράλογο σενάριο όπου κριθεί σκόπιμο από την κυβέρνηση να μειωθεί ο αριθμός καταλυμάτων και η διάρκεια λειτουργίας σε 60-90 μέρες, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος ΚΑΙ στα ξενοδοχεία. Είναι πχ σαν να αποφασίσει η εκάστοτε κυβέρνηση ότι υπάρχει υπερπροσφορά φαγητού και να απογορέυσει τα παντοπωλεία αλλά να επιτρέπονται τα σούπερ μάρκετ!
  Προτείνουμε:
  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της παραγράφου “Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:
  α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
  β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.”

  4. Στην Αθήνα έχουν καταγραφεί 12.000 κατοικίες σε πλατφόρμες, οι οποίες πριν αξιοποιηθούν στην βραχυχρόνια μίσθωση ήταν κλειστές και ανακαινίσθηκαν με την ελπίδα ενός αυξημένου εισοδήματος που θα απόσβαινε τα έξοδα σε βάθος χρόνου, κάτι που τα μειωμένα έσοδα από αστική μίσθωση δεν θα επέτρεπε. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υπάρχουν 150.000 αδιάθετα ακίνητα, άρα η βραχυχρόνια μίσθωση φέρει ελάχιστη ευθύνη για την έλλειψη κατοικιών.

  5. Να επανέλθει και να περιληφθεί στον νόμο η αρχική πρόταση του υπουργείου οικονομικών για flat τέλος 1,5 ευρώ ημερησίως σε όλα τα βραχυχρονίως ενοικιαζόμενα καταλύματα, ιδανικά να εισπράτεται από τις πλατφόρμες και να αποδίδεται στο κράτος. Ο τρόπος πληρωμής του φόρου ανθεκτικότητας
  Μεγαλύτερο τέλος €10 -αν πρέπει να επιβληθεί- θα οφείλει να γίνει βάσει τζίρου και ουχί επιφανείας, καθώς ένα εξοχικό σε χωριό 80τμ, μπορεί να έχει το 1/10 του τζίρου ενός λουξ διαμερίσματος στο Κολωνάκι!

  6. ‘Οσοι εκμισθώνουν δωμάτια εντός της κατοικίας τους να εξαιρεθούν από την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς το εισόδημα είναι συμπληρωματικό και σαφώς μικρότερο από όσους εκμισθώνουν ολόκληρα ακίνητα.

  7. Διευκρινίζουμε ότι εννοούμε πάντα 2 ΑΤΑΚ ανα ΑΦΜ. Πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια ότι η έννοια του «ακινήτου» αντιστοιχεί μόνον στον ΑΤΑΚ και αποσυνδέεται πλήρως από το πλήθος των ΑΜΑ που νομίμως εκδίδονται για τμηματική μίσθωση. Το κράτος άλλωστε δεν θα πρέπει να το ενδιαφέρει ο τρόπος προώθησης ενός καταλύματος (μπορεί ένα ακίνητο να δημιουργήσει 5 διαφορετικά ΑΜΑ ώστε να πετύχει κρατήσεις) αλλα όπως ρητά αναφέρεται να είναι 2 ακίνητα (δηλ.ΑΤΑΚ) ανα ΑΦΜ.

  8. Να δοθεί  άμεσα η δυνατότητα σε ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης να μπορούν να αξιοποιούν τα κουπόνια τουρισμού.
  Εάν έχουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις και αποτελούμε πλέον μέρος του τουριστικού προϊόντος τότε είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνετε τη δραστηριότητα μας σε όλες τις αποφάσεις στήριξης που αποφασίζονται.

  ΡΟΜΙΝΑ ΤΣΙΤΟΥ, μέλος Δ.Σ. «Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού» Σ.Ο.ΔΙΑ.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:47 | ΡΟΜΙΝΑ ΤΣΙΤΟΥ (ΣΟΔΙΑ)

  Να επανέλθει και να περιληφθεί στον νόμο η αρχική πρόταση του υπουργείου οικονομικών για flat τέλος 1,5 ευρώ ημερησίως σε όλα τα βραχυχρονίως ενοικιαζόμενα καταλύματα, ιδανικά να εισπράτεται από τις πλατφόρμες και να αποδίδεται στο κράτος. Ο τρόπος πληρωμής του φόρου ανθεκτικότητας
  Μεγαλύτερο τέλος €10 -αν πρέπει να επιβληθεί- θα οφείλει να γίνει βάσει τζίρου και ουχί επιφανείας, καθώς ένα εξοχικό σε χωριό 80τμ, μπορεί να έχει το 1/10 του τζίρου ενός λουξ διαμερίσματος στο Κολωνάκι!

  ‘Οσοι εκμισθώνουν δωμάτια εντός της κατοικίας τους να εξαιρεθούν από την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς το εισόδημα είναι συμπληρωματικό και σαφώς μικρότερο από όσους εκμισθώνουν ολόκληρα ακίνητα.

  Διευκρινίζουμε ότι εννοούμε πάντα 2 ΑΤΑΚ ανα ΑΦΜ. Πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια ότι η έννοια του «ακινήτου» αντιστοιχεί μόνον στον ΑΤΑΚ και αποσυνδέεται πλήρως από το πλήθος των ΑΜΑ που νομίμως εκδίδονται για τμηματική μίσθωση. Το κράτος άλλωστε δεν θα πρέπει να το ενδιαφέρει ο τρόπος προώθησης ενός καταλύματος (μπορεί ένα ακίνητο να δημιουργήσει 5 διαφορετικά ΑΜΑ ώστε να πετύχει κρατήσεις) αλλα όπως ρητά αναφέρετε να είναι 2 ακίνητα (δηλ.ΑΤΑΚ) ανα ΑΦΜ.

  Αφού πλέον αποτελούμε  κομμάτι του τουρισμού να δοθεί  άμεσα η δυνατότητα σε ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης να μπορούν να αξιοποιούν τα κουπόνια τουρισμού, κατά καιρούς έχουμε  πελάτες που μας ρωτάνε εάν μπορούν να τα αξιοποιήσουν και μέχρι τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
  Εάν έχουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις, εάν πληρώνουμε όλους αυτούς τους φόρους και αποτελούμε πλέον μέρος του τουριστικού προϊόντος τότε είναι απαραίτητο να μας αποδείξετε ότι πρέπει να αρχίζετε να στηρίζετε και να συμπεριλαμβάνετε  αυτή τη δραστηριότητα σε όλες τις αποφάσεις στήριξης που αποφασίζονται.
  Καλό είναι με τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται να υπάρχουν και τα αντίστοιχα δικαιώματα.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:40 | ΡΟΜΙΝΑ ΤΣΙΤΟΥ (ΣΟΔΙΑ)

  Διαμερίσματα που αγοράστηκαν από ξένους επενδυτές για να αποκτήσουν GOLDEN VISA, έχουν ήδη επιτελέσει το έργο τους, δίνοντας πράσινη κάρτα στους νέους αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ευρωπαική χώρα. Αυτά τα διαμερίσματα δεν πρέπει να καταλήγουν στην βραχυχρόνια μίσθωση, αφού διαμορφώνουν τις τιμές λόγω της υψηλής ποσόστωσης, καθώς επενδυτές GOLDEN VISA αγοράζουν εκατοντάδες ακίνητα σε σχέση με τους μικροιδιοκτήτες που διαθέτουν λίγα ακίνητα.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:29 | Valentina Reino

  Η Airbnb επικροτεί τον νέο ορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 26, ως μισθώσεις για μέγιστο διάστημα 60 ημερών, και την πρόταση βάσει του ίδιου άρθρου για επέκταση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις του «τέλους διαμονής παρεπιδημούντων» που ανέρχεται στο 0,5% της τιμής ενοικίασης. Είναι σημαντικό ο τουριστικός φόρος να οργανωθεί με απλό τρόπο και να εναρμονιστεί σε εθνικό επίπεδο.

  Αναγνωρίζουμε επίσης ότι η παρούσα πρόταση εξακολουθεί να περιλαμβάνει τη δυνατότητα εφαρμογής ορίου στον αριθμό των ημερών για τις οποίες θα μπορούν να εκμισθώνονται ακίνητα, με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Δε θεωρούμε ότι η επιβολή ορίου στον αριθμού των ημερών για τις οποίες θα μπορεί να μισθώνεται ένα ακίνητο θα ήταν αποτελεσματικός, ειδικά στην Ελλάδα. Πράγματι, η θέσπιση ορίου στον αριθμό των διανυκτερεύσεων για τις οποίες μπορεί να εκμισθώσει το ακίνητό του ένας οικοδεσπότης θα ωθούσε όλους τους οικοδεσπότες στο να εκμισθώνουν τα ακίνητά τους τις πιο κερδοφόρες περιόδους, δηλαδή στην υψηλή τουριστική περίοδο, γεγονός που θα αύξανε την εποχικότητα, τον υπερτουρισμό σε κρίσιμες περιοχές και θα αύξανε τις τιμές, καθιστώντας την Ελλάδα λιγότερο ανταγωνιστικό προορισμό σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, τα σπίτια θα υποχρησιμοποιούνταν, σε ένα πλαίσιο στο οποίο έχουν καταγραφεί σχεδόν 2,24 εκατομμύρια κενές κατοικίες στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας το 35,3% (δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ από το 2011) του συνολικού αριθμού, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν πολλά διαθέσιμα σπίτια που θα μπορούσαν να ενοικιαστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα κίνητρα για την ένταξη αυτών των κατοικιών στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης, μέσω παροχής στήριξης για την αποκατάστασή τους ή φορολογικών κινήτρων, θα ήταν ένας αποτελεσματικότερος τρόπος να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά τα ζητήματα στέγασης. Η πρότασή μας είναι να διαγραφεί από τον ισχύοντα νόμο η αναφορά στο μέτρο του ορίου των ημερών για τις οποίες θα μπορεί να εκμισθώνεται ένα ακίνητο.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:22 | ΡΟΜΙΝΑ ΤΣΙΤΟΥ (ΣΟΔΙΑ)

  Στην Αθήνα έχουν καταγραφεί μόλις 12.000 κατοικίες σε πλατφόρμες, οι οποίες πριν αξιοποιηθούν στην βραχυχρόνια μίσθωση ήταν κλειστές και ανακαινίσθηκαν με την ελπίδα ενός αυξημένου εισοδήματος που θα απόσβαινε τα έξοδα σε βάθος χρόνου, κάτι που τα μειωμένα έσοδα από αστική μίσθωση δεν θα επέτρεπε. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υπάρχουν 150.000 αδιάθετα ακίνητα, άρα η βραχυχρόνια μίσθωση φέρει ελάχιστη ευθύνη για την έλλειψη κατοικιών. Να γίνει μελέτη που θα εντοπίσει τα πραγματικά αίτια της έλλειψης στέγης, όπως οι μαζικές επενδύσεις golden visa, η δυσκολη και κοστοβόρα διαδικασία εξώσεων, η μη επίλυση κληρονομικών προβλημάτων εντός πχ πενταετίας κτλ.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:42 | Γιώργος

  1) Ώστε να είναι πράγματι δίκαια και επί ίσης όροις η ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων που μισθώνουνε βραχυχρόνια και ξενοδοχείων ζητούμε να εκπίπτει ο ΕΝΦΙΑ του ακινήτου που εκμισθώνεται από τα έσοδα. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό αυτό. να αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα από τα ξενοδοχεία. Σάς επισημαίνω πως ανά τον κόσμο τα μεγάλα ξενοδοχεία λειτουργούν όπως και οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (OTA), δεν τους ανήκουν τα ακίνητα που φέρουν το όνομα τους και εισπράτουν ποσοστά επί του τζίρου.

  2) Παρότι καταλαβαίνουμε πως το κομμάτι του νομοσχεδίου περί ΦΠΑ στην βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί ενσωμάτωση σχετικής αμετάκλητης Ευρωπαϊκής οδηγίας που επήλθε με συντονισμένη προσπάθεια μεγάλων παραγόντων στον ξενοδοχειακό τομέα που επικαλούνται πως υστερούν ανταγωνιστικά έναντι της βραχυχρόνιας μίσθωσης, και επίσης καταλαβαίνουμε την σοβαρή προσπάθεια της κυβέρνησης να προστατέψει και την βραχυχρόνια μίσθωση, ο νομοθέτης παρακαλείται να δώσει μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής στους εμπλεκόμενους (ενσωμάτωση το 2025) ώστε να προετοιμαστούν επαρκώς.

  3) Ο ευρωπαίος συνάδελφος σας που νομοθέτησε τον ΦΠΑ στην βραχυχρόνια μίσθωση ζητά από τους ΟΤΑ να αποδίδουν αυτοί το ΦΠΑ κάτι που δεν είναι σχετικό με την προσέγγιση αυτού του νομοσχεδίου δεδομένου πως κάποιες κατηγορίες βραχυχρόνιας μίσθωσης θεωρούνται πλέον επιχειρήσεις και άλλες όχι. Αυτό όμως που θα έπρεπε να ενσωματώσεται είναι την ρητή πρόθεση του Ευρωπαίου νομοθέτη να μην προκληθεί πρόσθετη γραφειοκρατική τριβή στο επιχειρείν της βραχυχρόνιας μίσθωσης διότι το νομοσχέδιο αυτό πράττει ακριβώς το αντίθετο με τον τρόπο απόδοσης των πρόσθετων τελών.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:41 | ΡΟΜΙΝΑ ΤΣΙΤΟΥ

  Η βραχυχρόνια μίσθωση έφερε ανάπτυξη σε γειτονιές πόλεων και χωριά της επαρχίας, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τον ξενοδοχειακό κλάδο. Σε περιοχές με ελάχιστα ή καθόλου ξενοδοχεία, έφερε τουρισμό και δουλειά σε όλες τις περιφερειακές δραστηριότητες (εστίαση, καταστήματα, παντοπωλεία/σουπερ μάρκετ, πλυντήρια, φύλαξη αποσκευών κτλ) όπου βασίζονται στην βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς τα ξενοδοχεία παρέχουν μέσα στο κτίριό τους τις παραπάνω δραστηριότητες. Εάν κλείσουν τα Airbnb, θα μαραζώσουν οι τοπικές επιχειρήσεις.

  Σε ένα παράλογο σενάριο όπου κριθεί σκόπιμο από την κυβέρνηση να μειωθεί ο αριθμός καταλυμάτων και η διάρκεια λειτουργίας σε 60-90 μέρες, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος ΚΑΙ στα ξενοδοχεία.
  Είναι πχ σαν να αποφασίσει η εκάστοτε κυβέρνηση ότι υπάρχει υπερπροσφορά φαγητού και να απογορέυσει τα παντοπωλεία αλλά να επιτρέπονται τα σούπερ μάρκετ!

  Προτείνουμε:
  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της παραγράφου “Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:
  α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
  β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.”

  ΡΟΜΙΝΑ ΤΣΙΤΟΥ, μέλος ΔΣ «Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού» ΣΟΔΙΑ

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:31 | DIMITRIS

  Πρεπει να καταλαβουν ολοι οτι η βραχυχρονια μισθωση εχει ανοιξει παρα πολυ τον τουρισμο .Εχει δωσει δουλεια σε χιλιαδες εργατοτεχνιτες και εχει λειτουργησει το κυκλωμα της οικοδομης.Επισης ολο το κυκλωμα με τα σκεπασματα,επιπλα,συνεργεια καθαριοτητας και δεκαδες αλλες ασχολιες γυρω απο το τουρισμο. Εχουν ζωντανεψει γειτονιες ,αφου ξερουμε οτι στα ξενοδοχεια σιτιζονται οι περισσοτεροι μεσα στο ξενοδοχειο. Στα σπιτια οι περισσοτεροι πηγαινουν σε τοπικα μαγαζια για να δοκιμασουν τη τοπικη κουζινα.Επισης εχει ξαναδωσει ζωη στο κεντρο,ιδιως στην Αθηνα και την εχει κανει και τωρα το χειμωνα προορισμο για ΠΣΚ. Επισης ερειπωμενα κτιρια γραφειων απεκτησαν ζωη και καθαρισε ο τοπος απο τη μεταμορφωση τους σε κατοικιες.Κατοικιες ρημαδια ,εγιναν κατοικιες πολυτελειας και παντως οχι τη βρωμα που ειχαν.
  Ταξιδιωτες που δουλευουν απομακρυσμενα και αποτελουν πλουτο για την Ελλαδα αφου οι περισσοτεροι ειναι ευκαταστατοι, φυσικα δεν θελουν να μεινουν σε ξενοδοχεια ,αλλα σε καποιο σπιτι με κανονικο ψυγειο,κουζινα και δυνατο internet απο το να το μοιραζονται με αλλους 300 σε καποιο ξενοδοχειο.
  Προτεινω το διαστημα να γινει 120 μερες απο 60. Στο φιναλε,δεν θα μου επιβαλλει το κρατος πως θα χρησιμοποιησω τον κοπο μου να αγορασω ενα σπιτι,οταν απο την αλλη δεν με ρωταει για τον ΕΝΦΙΑ και το φορο που πληρωνω,τα δημοτικα τελη κλπκλπ ειτε ειναι ανοικτο ειτε ειναι κλειστο.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:45 | Σοφοκλής Μορδοβάνης

  Κύριοι ,
  Ενοικιάζω δωμάτια στην κύρια κατοικία μου .
  Θεωρώ ότι δεν επηρεάζω την προσφορά κατοικίας αφού δεν μπορώ να ενοικιάσω όλο το διαμέρισμα . Αρα οι όποιοι περιορισμοί δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την κατηγορία αυτή .
  Κατά την γνώμη μου το στεγαστικό πρόβλημα έχει να κάνει κυρίως με την οικονομική δυνατότητα του χαμηλόμΙσθου Ελληνα , αφού με τον μισό και λιγότερο μισθό από του Ευρωπαίου θα υστερεί να βρεί στέγη έναντι των Ευρωπαίων που ψάχνουν σπίτι στην Ελλάδα .
  Ένα άλλο θέμα είναι η επέκταση του σχεδίου πόλεως .

  Μετά τιμής

  Σοφοκλής Μορδοβάνης

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:47 | Π.Ο.Ξ.

  Το σχέδιο νόμου με τον τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που επηρεάζουν – θίγουν άμεσα τον ξενοδοχειακό κλάδο. Ειδικότερα, αναφερόμαστε στη νομοθέτηση του «τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», για το οποίο, πριν την εξαγγελία του, δεν είχαμε την οποιαδήποτε ενημέρωση και τις προωθούμενες ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση, επί των οποίων δεν προηγήθηκε ουσιαστική διαβούλευση.
  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων έχει αποδείξει την δέσμευση της στον θεσμικό διάλογο, καταθέτοντας τεκμηριωμένα τις απόψεις της. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να αναμένουμε πως ζητήματα που μας αφορούν θα συζητούνται εμπρόθεσμα και σε καμία περίπτωση δεν θα αποφασίζονται ερήμην μας και εν τέλει εις βάρος του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.
  Αναμένουμε, λοιπόν, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, να ληφθούν υπόψη και να εξετασθούν ουσιαστικά οι απόψεις – ενστάσεις μας επί των προωθούμενων ρυθμίσεων

  Επί του άρθρου 26 (Διάρκεια και φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 111 ν. 4446/2016).
  Προτείνουμε τις εξής προσθήκες – τροποποιήσεις:
  Προτείνουμε τις εξής προσθήκες – τροποποιήσεις:
  • Ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σε σχέση με τον ορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, προτείνουμε η ανώτατη διάρκεια της μίσθωσης, προκειμένου αυτή να θεωρείται βραχυχρόνια, να περιοριστεί στις τριάντα (30) ημέρες.
  • Χρονικοί περιορισμοί. Θα πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριμένοι χρονικοί περιορισμοί στη διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ειδικότερα, προτείνουμε να επανέλθει σε ισχύ η αρχική διατύπωση της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 111 του ν.4446/2016 σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν πως: «Η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, των ενενήντα (90) και εξήντα (60) ημερών αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος περί οικονομίας διαμοιρασμού, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.»
  • Προδιαγραφές. Προτείνεται να προβλεφθούν ορισμένες, στοιχειώδεις έστω προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα καταλύματα που εκμισθώνονται βραχυχρόνια. Ειδικότερα σύμφωνα με την αρχική διατύπωση της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 111 του ν.4446/2016 προβλεπόταν πως «Το ακίνητο έχει εμβαδό τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση», ενώ σύμφωνα με την περ. δ «Το ακίνητο έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή έχει διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α` 62) ή έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α` 209).». Προτείνουμε οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις να επανέλθουν σε ισχύ.
  • Παροχή υπηρεσιών. Θα πρέπει να οριστεί ρητά πως σε περίπτωση που εντός του καταλύματος διεξάγεται οποιασδήποτε μορφής παροχή υπηρεσιών, τότε το ακίνητο θα πρέπει να θεωρείται τουριστικό κατάλυμα το οποίο θα πρέπει να διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν.4276/2014. Σε αντίθετη περίπτωση και πέραν των υπολοίπων κυρώσεων το κατάλυμα θα πρέπει να σφραγίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014.
  • Πολυκατοικίες διαμερισμάτων. Θα πρέπει, όπως άλλωστε έχει εξαγγελθεί, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των πολυκατοικιών διαμερισμάτων, οι οποίες επί της ουσίας λειτουργούν ως μη αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών εκμισθώνεται με βραχυχρόνιες μισθώσεις, τότε αυτό θα πρέπει να θεωρείται τουριστικό κατάλυμα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση. Σε αντίθετη περίπτωση το κατάλυμα θα πρέπει να σφραγίζεται. Στην περίπτωση που μέρος των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας και ειδικότερα ποσοστό άνω του 60% της συνολικής τους επιφάνειας, εκμισθώνονται βραχυχρόνια, τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
  • Διαδικασία ελέγχων. Προτείνεται να οριστεί ρητά πως ελέγχους στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης θα μπορούν να πραγματοποιούν και το ΣΕΠΕ και ο ΕΦΚΑ (στο πλαίσιο του ελέγχου τήρησης της εργατικής νομοθεσίας). Επίσης, θα πρέπει οι διαχειριστές καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τη δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά την πρώτη ημέρα έναρξης της κάθε μίσθωσης. Τέλος προτείνεται, για λόγους ασφάλειας, ο διαχειριστής του κάθε ακινήτου να είναι υποχρεωμένος να τηρεί αρχείο με τα στοιχεία των διαμενόντων, το οποίο να επιδεικνύει στην αρμόδια αστυνομική αρχή (εφόσον του ζητηθεί).
  • Περιορισμός αριθμού ακινήτων που εκμισθώνονται βραχυχρόνια. Προτείνεται να παρέχεται το δικαίωμα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού να ορίζουν, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους, το μέγιστο αριθμό ακινήτων που μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης ανά δημοτικό διαμέρισμα. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν προηγούμενης δημόσιας διαβούλευσης και να αιτιολογείται με βάση σχετική επιστημονική μελέτη (λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, όπως τα προβλήματα στέγασης κλπ).

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:35 | ΡΟΜΙΝΑ ΤΣΙΤΟΥ (ΣΟΔΙΑ)

  Διαμερίσματα που αγοράστηκαν από ξένους επενδυτές για να αποκτήσουν GOLDEN VISA, έχουν ήδη επιτελέσει το έργο τους, δίνοντας πράσινη κάρτα ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ευρωπαική χώρα. Αυτά τα διαμερίσματα είναι ορθό να μην καταλήγουν ως επιχειρήσεις βραχυχρόνιας, αφού διαμορφώνουν τις τιμές λόγω της υψηλής ποσόστωσης, καθώς επενδυτές GOLDEN VISA αγοράζουν εκατοντάδες ακίνητα σε σχέση με τους μικροιδιοκτήτες που διαθέτουν λίγα ακίνητα.
  Ρομίνα Τσίτου, Μέλος Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού ΣΟΔΙΑ

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:42 | ΡΟΜΙΝΑ ΤΣΙΤΟΥ (ΣΟΔΙΑ)

  Κτίρια πολυκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών ιδίας ιδιοκτησίας που ολόκληρα εκμισθώνονται σε πλατφόρμες, είναι ορθό να έχουν ΕΣΛ από τον ΕΟΤ και όχι ΑΜΑ Βραχυχρόνιας. «Μπουκώνουν» την αγορά της βραχυχρόνιας με εκατοντάδες διαμερίσματα που τελικά είναι υβριδικά ξενοδοχεία που εκμεταλεύονται το κενό της νομοθεσίας. Ο πρωθυπουργός ορθώς το ανέφερε στην ΔΕΘ, αλλά δεν το βλέπουμε στο κείμενο προς διαβούλευση!
  Ρομίνα Τσίτου, Μέλος Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού ΣΟΔΙΑ

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 14:52 | Μιχάλης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

  Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθοριστεί ξεκάθαρα εξ αρχής ότι το νέο όριο των δύο ακινήτων να αφορά δύο ολόκληρα (100%) ακίνητα. Ειδικά στην περίπτωση συνιδιοκτησιας το αθροισμα των ποσοστων του κάθε φορολογούμενου από όλα τα ακινήτα που κατέχει και τα διαθέτει σε βραχυχρόνια μισθωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 200 ήτοι το νέο όριο των δύο (2) ακινήτων απο 100% εκαστο

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 13:03 | Stelios Christakis

  Άρθρο 8 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:
  α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
  β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

  Σχόλιο
  Να προστεθεί εδάφιο ότι εάν και εφόσον υπάρξουν ασφαλή στοιχεία και δεδομένα επεξεργασμένα από επιστημονικές ομάδες που θα διασφαλίζουν τη σωστή λήψη αποφάσεων. O ρόλος του κάθε Δήμου (ΟΤΑ) θα αφορά την παροχή δεδομένων προς εξέταση και δεν θα μπορέσει να ασκεί μικροπολιτική πάνω στις περιουσίες πολιτών που πληρώνουν ήδη φόρους (ΕΝΦΙΑ κλπ) και τέλη παρεπιδημούντων πλέον από 1/1/24. Σε κάθε περίπτωση ΜΟΝΟ όταν η εγγραφή στο Ευρωπαϊκό μητρώο γίνει νόμος του κράτους.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 13:46 | Stelios Christakis

  Άρθρο 6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μπορεί να διενεργούνται έλεγχοι και από μικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού. Επιπλέον μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.

  Σχόλιο
  Η Βραχυχρόνια μίσθωση δεν ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού. Είναι και φορολογείται ώς επιχειρηματική δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 25 Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 39Α Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

  Πως και για ποιό λόγο η βραχυχρόνια μίσθωση θα ελέγχεται από το Υπουργείο Τουρισμού το όποιο είναι κάθετα αντίθετο με την ύπαρξη της και ζητά περιορισμούς ημερών ταυτίζοντας τη θέση του με τη θέση των ξενοδόχων. Τελευταία τοποθέτηση της υπουργού τουρισμού στο συνέδριο του Πρώτου Θέματος & του Travel.gr σχετικά με την Βραχυχρόνια Μίσθωση παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κου Χατζηδάκη. Η Βραχυχρόνια Μίσθωση ανήκει ή δεν ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης;

  Προτείνουμε να αφαιρεθεί το Υπουργείο Τουρισμού ως αρμόδιο υπουργείο ελέγχων στη βραχυχρόνια μλισθωση ή να προστεθεί η έκφραση εκτός της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 13:34 | Κωνσταντίνος Κιάμος

  Άρθρο 6.
  Η Βραχυχρόνια μίσθωση δεν ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού. Είναι και φορολογείται ώς επιχειρηματική δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 25 Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 39Α Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

  Πως και για ποιό λόγο η βραχυχρόνια μίσθωση θα ελέγχεται από το Υπουργείο Τουρισμού το όποιο είναι κάθετα αντίθετο με την ύπαρξη της και ζητά περιορισμούς ημερών ταυτίζοντας τη θέση του με τη θέση των ξενοδόχων. Τελευταία τοποθέτηση της υπουργού τουρισμού στο συνέδριο του Πρώτου Θέματος & του Travel.gr σχετικά με την Βραχυχρόνια Μίσθωση παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κου Χατζηδάκη. Η Βραχυχρόνια Μίσθωση ανήκει ή δεν ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης;

  Προτείνουμε να αφαιρεθεί το Υπουργείο Τουρισμού ως αρμόδιο υπουργείο ελέγχων στη βραχυχρόνια μίσθωση ή να προστεθεί η έκφραση εκτός της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

  ==========================================================

  Άρθρο 8
  Να προστεθεί εδάφιο ότι εάν και εφόσον υπάρξουν ασφαλή στοιχεία και δεδομένα επεξεργασμένα από επιστημονικές ομάδες που θα διασφαλίζουν τη σωστή λήψη αποφάσεων. O ρόλος του κάθε Δήμου (ΟΤΑ) θα αφορά την παροχή δεδομένων προς εξέταση και δεν θα μπορέσει να ασκεί μικροπολιτική πάνω στις περιουσίες πολιτών. Σε κάθε περίπτωση ΜΟΝΟ όταν η εγγραφή στο Ευρωπαϊκό μητρώο γίνει νόμος του κράτους.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 11:32 | Νασαινας Μιχαλης

  Το αρθρο 8 πρεπει να αφαιρεθεί. Δεν υπαρχει καμία μελετη που να δείχνει πως το στεγαστικο πρόβλημα και το πρόβλημα των ενοικίων, συνδέεται με την υπαγωγη κτηριακου δυναμικου σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μισθωσης. Οι βασικότερες αιτίες για την αυξηση των τιμών είναι η αυξηση του κοστους κατασκευης, ανακαίνισης και επισκευης καθώς και η παντελής ελλειψη νομοθετικής προστασίας των ιδιοκτήτων απο ασυνεπείς ενοικιαστες. Το είσοδημα απο τη βραχυχρόνια εν πολύς, (οταν πρόκειται για ξενους ενοικιαστες) είναι καθαρό εισαγόμενο εισόδημα, το οποιο φορολογείται και φερνει χρημα και στα κρατικα ταμεία…Δεν είναι χρημα που ανακυκλώνεται. Μείωη αυτων των χρηματικών ροών με ανόητους περιορισμους, μονο κακό θα φέρει. Και φυσικα είναι ανοητο να πιστευει καποιος πως ενας ιδιοκτητης διαμερίσματος στο Κουκακι θα το ενοικίασει 9 μηνες τον χειμώνα σε «καθηγητη» και θα το βαλει μονο 90 ημέρες στη βραχυχρόνια…Οσον αφορά τις αναγκες στεγασης σε νησια κρατικων λειτουργων (ιατρων, δασκάλων κ.λ.π.) οφείλει η κεντρικη κυβερνηση σε συνεργασία με την τοπικη αυτοδιοικηση να φροντισουν ώστε να υπαρχουν καταλληλα και αξιοπρεπή καταλλήματα τα οποία θα διαθέτει ΔΩΡΕΑΝ ωστε να υπαρχει και καποιο κινητρο απο τους κρατικους λειτουργους, να θελουν να επισκευθουν και να εργαστουν στα νησία…Είναι ΑΔΙΚΙΑ χρηματα των ελληνων φορολογουμενων και συγκεκριμένα 600.000.000€ να πηγαίνουν στις τσέπες συνταξιουχων της ΔΕΗ για παραδειγμα, δηλαδή το 1/4 των εσόδων απο τον ΕΝΦΙΑ ΔΕΝ πηγαίνει σε κατι ανταποδοτικό αλλα καταληστευεται για να παει σε τσεπες συνταξιουχων, και να μην υπαρχουν βασικες υποδομες σε νησιά.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 09:52 | Ισμήνη

  Διευκρίνιση: (…Πρέπει να γίνει αντίστοιχη τροποποίηση και στον υπαλληλικό κώδικα, ώστε να δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις) να συστήσουν εταιρεία/ να κάνουν έναρξη δραστηριότητας.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 04:47 | Θανάσης Μουζάκης

  Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι αναφερόμαστε πάντα σε 2 ΑΤΑΚ ανα ΑΦΜ. Η έννοια του ακινήτου θα πρέπει να αντιστοιχεί μόνον στον ΑΤΑΚ, όχι στο πλήθος των ΑΜΑ που νομίμως εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα για τμηματική μίσθωση.

  Προσωπικά Θεωρώ λανθασμένη και άδικη την λογική ένα ακίνητο να πρέπει να αποδίδει 10€ την ημέρα με τη μορφή του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση μόνο και μόνο επειδή είναι μονοκατοικία άνω των 80 τετραγωνικών μέτρων. Παρακαλώ σκεφτείτε τις περιπτώσεις τέτοιων ακινήτων που βρίσκονται στην περιφέρεια ή σε κάποιο απομακρυσμένο νησί ή ακόμη και σε περιοχές νησιών που είναι αναξιοποίητες τουριστικά, με πολύ χαμηλούς τζίρους. Αυτά τα ακίνητα, τα οποία δημιουργούν ρευστότητα στην τοπική κοινωνία και αναδεικνύουν άλλη μία πτυχή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αντί να τα επιβραβεύουμε που δημιουργούν αυτή ακριβώς τη ρευστότητα στην τοπική κοινωνία, να τα υποχρεώνουμε να πληρώσουν ένα υπέρογκο ποσό κάθε χρόνο. Πρέπει να επανέλθει και να περιληφθεί στον νόμο η αρχική πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για flat τέλος 1,5 ευρώ ημερησίως σε όλα τα βραχυχρονίως ενοικιαζόμενα καταλύματα ώστε να αποφευχθεί μία εντελώς άδικη και μη αναλογική φορολόγηση.

  Ο τρόπος απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση τις δυνατότητες που μας δίνουν τα ηλεκτρονικά εργαλεία που υφίστανται. Να γίνεται δηλ. απευθείας είσπραξη από τις ψηφιακές πλατφόρμες και απόδοση στις αρχές ενός flat τέλους 1,5ευρω ανα κατάλυμα όπως είχε εξαγγελθεί αρχικά.

  Τέλος, δεδομένου ότι πλέον αποτελούμε μέρος του τουριστικού προϊόντος, εφόσον αποκτούμε μία σειρά υποχρεώσεων, τότε είναι απαραίτητο να μας στηρίξετε και να συμπεριλαμβάνετε αυτή τη δραστηριότητα σε όλες τις αποφάσεις στήριξης που αποφασίζονται από τη Πολιτεία, πχ στα κουπόνια τουρισμού. Οι υποχρεώσεις πάντα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιώματα.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 00:30 | Κωνσταντίνος

  1. Διευκρινίζουμε ότι εννοούμε πάντα 2 ΑΤΑΚ ανα ΑΦΜ. Πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια ότι η έννοια του «ακινήτου» αντιστοιχεί μόνον στον ΑΤΑΚ και αποσυνδέεται πλήρως από το πλήθος των ΑΜΑ που νομίμως εκδίδονται για τμηματική μίσθωση. Το κράτος άλλωστε δεν θα πρέπει να το ενδιαφέρει ο τρόπος προώθησης ενός καταλύματος (μπορεί ένα ακίνητο να δημιουργήσει 5 διαφορετικά ΑΜΑ ώστε να πετύχει κρατήσεις) αλλα όπως ρητά αναφέρετε να είναι 2 ακίνητα (δηλ.ΑΤΑΚ) ανα ΑΦΜ.

  2. Θεωρούμε λάθος και πολύ άδικο μέτρο ένα ακίνητο να δίνει 10€ την ημέρα επειδή είναι μονοκατοικία άνω των 80 τετραγωνικών μέτρων. Μπορεί να βρίσκεται στην περιφέρεια ή σε κάποιο απομακρυσμένο νησί με πολύ χαμηλούς τζίρους, αντί να το επιβραβεύουμε που φέρνει ρευστότητα στην τοπική κοινωνία να πρέπει να πληρώσει ένα χαράτσι που μπορεί να αγγίζει ακόμα και 2.000€ το χρόνο. Πρέπει για την ώρα να επανέλθει και να περιληφθεί στον νόμο η αρχική πρόταση του υπουργείου οικονομικών για flat τέλος 1,5 ευρώ ημερησίως σε όλα τα βραχυχρονίως ενοικιαζόμενα καταλύματα ώστε να αποφευχθεί μία εντελώς άδικη και μη αναλογική κατάταξη-φορολόγηση.

  3. Ο τρόπος πληρωμής του φόρου ανθεκτικότητας θα πρέπει να διευκολύνει όλες τις πλευρές ώστε να γίνεται απευθείας είσπραξη από τις ψηφιακές πλατφόρμες και απόδοση στις αρχές ενός flat τέλους 1,5ευρω ανα κατάλυμα όπως είχε εξαγγελθεί αρχικά.

  4.Αφού πλέον αποτελούμε κομμάτι του τουρισμού να δοθεί άμεσα η δυνατότητα σε ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης να μπορούν να αξιοποιούν τα κουπόνια τουρισμού, κατά καιρούς έχουμε πελάτες που μας ρωτάνε εάν μπορούν να τα αξιοποιήσουν και μέχρι τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
  Εάν έχουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις, εάν πληρώνουμε όλους αυτούς τους φόρους και αποτελούμε πλέον μέρος του τουριστικού προϊόντος τότε είναι απαραίτητο να μας αποδείξετε ότι πρέπει να αρχίζετε να στηρίζετε και να συμπεριλαμβάνετε αυτή τη δραστηριότητα σε όλες τις αποφάσεις στήριξης που αποφασίζονται.
  Καλό είναι με τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται να υπάρχουν και τα αντίστοιχα δικαιώματα.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 23:27 | Νινα Σκίτσα

  Η παράγραφος 8 του άρθρου 111του ν.4446/2016 θα πρέπει να διαγραφεί εφ’ ‘οσον αναφέρει διατάξεις που δεν εφαρμόζονται και μπερδεύει ακόμαη και λογιστές. Ο περιορισμός των ημερών δεν θα βελτιώσει το στεγαστικό πρόβλημα διότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε τουριστικές περιοχές όπως είναι το κέντρο της Αθήνας, δεν θα επιστρέψουν στην μακροχρόνια μίσθωση. Εξ άλλου τα ακίνητα που τώρα διατίθενται στη βραχυχρόνια μίσθωση ήταν είτε κενά, είτε παρήκμαζαν επί σειρά ετών. Η ανακαίνιση αυτών και η διάθεσή τους στο τουριστικό προιόν είναι αυτή που οδήγησε στην αναβάθμιση ολόκληρων περιοχών (του εμπορικού τριγώνου της Αθήνας και του Κουκακίου πχ). Πριν από την ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είναι γεγονός ότι ελάχιστοι επιθυμούσαν να κατοικήσουν σε αυτά τα ακίνητα, είτε λόγω της κακής τους κατάστασης, είτε λόγω της υποθάθμισης των περιοχών που βρίσκονταν.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 21:11 | Ισμήνη

  Επί των άρθρων 26-29:
  1. Αποτελεί άδικη και δυσανάλογη επιβάρυνση η εξίσωση κατοικιών και δωματίων. Δεν είναι δυνατόν η ενοικίαση ενός δωματίου να έχει τις ίδιες συνέπειες με την ενοικίαση μίας αυτοτελούς κατοικίας.
  Πολλώ μάλλον όταν πρόκειται για δωμάτια μέσα στην ίδια κατοικία. Όταν, παραδείγματος χάριν, μία μονοκατοικία ενοικιάζεται είτε ως κατοικία είτε ως 5 ξεχωριστά δωμάτια, όπως συμβαίνει στην δική μου περίπτωση, δεν είναι δυνατόν ο διαχειριστής να έχει την ίδια αντιμετώπιση που θα είχε αν διέθετε προς ενοικίαση 6 μονοκατοικίες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αρθεί αυτή η αδικία, όπως το να μην κρίνεται ο αριθμός των «ακινήτων» με βάση τον αριθμό των Α.Μ.Α. αλλά με βάση τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.ΤΑ.Κ.), ο οποίος στην παραπάνω περίπτωση είναι ένας, ενώ οι Α.Μ.Α. είναι έξι.

  2. Η έλλειψη αναλογικότητας σε βαθμό παραλογισμού διαπερνά όλες τις διατάξεις που αφορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπως έχει αναφερθεί τεκμηριωμένα σε πολλά σχόλια. Ενδεικτικά, πέρα από την εξίσωση δωματίων εντός κατοικιών με μονοκατοικίες ή βίλες:
  – άδικη και δυσανάλογη επιβάρυνση είναι η και επιβολή (ά. 28) τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση ύψους 10 ευρώ σε μονοκατοικίες, που αν έχουν εμβαδόν άνω των 80τ.μ. εξισώνονται με πεντάστερα ξενοδοχεία.
  – άδικη η επιβολή Φ.Π.Α. 24% ακόμα και σε βραχυχρόνιες μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο που εκμισθώνει λιγότερα από 3 ακίνητα (το ά. 27 δεν δηλώνει ρητά την εξαίρεσή τους). Όμοια ασάφεια υπάρχει και στο ά. 28: δωμάτια που νοικιάζονται ακόμα και 30 ευρώ την ημέρα αλλά βρίσκονται εντός μονοκατοικίας άνω των 80 τ.μ. θα επιβαρύνονται με 10 ευρώ την ημέρα;
  Θα μπορούσε να υπάρχει κάποια αναλογία με την τιμή μίσθωσης, η δε είσπραξη να γίνεται αυτομάτως από τις πλατφόρμες.
  – άδικη και η επιβολή Φ.Π.Α. 24% σε δωμάτια που ενοικιάζονται ακόμα και με 30 ευρώ την ημέρα. Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται αν ο εκμισθωτής διαθέτει πάνω από 3 δωμάτια, που λογίζονται ως «ακίνητα». Ο Φ.Π.Α. δεν μπορεί να απορροφηθεί στην τιμή, γιατί τα εν λόγω δωμάτια θα γίνουν ασύμφορα είτε για τους ενοικιαστές, λόγω υψηλού μισθίου, είτε για τους εκμισθωτές, αν ληφθούν υπόψη τα έξοδα και ο κόπος που συνδέονται με την μίσθωση.
  – άδικος και ο περιορισμός σε 60 ή 90 ημέρες, και δη για ιδιοκτησίες που θα μετατραπούν σε επιχειρήσεις.

  Οι περιορισμοί που τίθενται στην διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης αφαιρούν ολόκληρες κατηγορίες υποψήφιων ενοικιαστών, όπως οι ψηφιακοί νομάδες. Κανείς δεν εγγυάται ότι οι ενοικιαστές αυτοί θα στραφούν, π.χ., στα ξενοδοχεία. Το πιθανότερο είναι ότι θα στραφούν σε άλλες χώρες, οι οποίες μελετούν καλύτερα τις συνέπειες των νόμων που θεσπίζουν.
  Άλλοι εν δυνάμει ενοικιαστές, όπως οι έλληνες, απλώς δεν θα ταξιδέψουν.

  Επίσης, με τους περιορισμούς αυτούς το πρόβλημα των εκπαιδευτικών να βρουν στέγη σε τουριστικές περιοχές θα αυξηθεί: οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων θα προτιμούν να τα κρατούν κλειστά όλο το χειμώνα ώστε να εκμεταλλεύονται για 60 ή 90 μέρες το καλοκαίρι, που τα ενοίκια είναι πολύ υψηλότερα.

  Για την δε έλλειψη στέγης και την εκτόξευση των ενοικίων ευθύνονται και οι κλειστές κατοικίες, που είναι συνάρτηση και της έλλειψης φροντίδας εκ μέρους της πολιτείας. Θετικό βήμα η πρόσφατη εξαγγελία επιδότησης για την ανακαίνιση κενών διαμερισμάτων. Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά βήματα για την ρύθμιση των σχέσεων ιδιοκτητών – ενοικιαστών, αντί να διώκεται ως ένοχο το AirBnB, χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν τέτοιους ισχυρισμούς.

  3. Όπως επίσης έχουν ήδη γράψει πολλοί, η παράγραφος 8 αφήνει περιθώρια για πολλές αυθαιρεσίες. Οι Δήμοι να δίνουν στοιχεία, οι αποφάσεις να λαμβάνονται κεντρικά και βάσει στοιχείων και δεδομένων επεξεργασμένων από θεσμοθετημένες επιστημονικές ομάδες.

  4. Είναι ντροπή να επιβαρύνονται έτσι πολίτες που διαθέτουν τα σπίτια τους ως Airbnb, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό τους εισόδημα. Είμαι δημόσιος υπάλληλος και στα 59 μου χρόνια δυσκολεύομαι να επιβιώσω με έναν πενιχρό μισθό 1.200 ευρώ (1200 Χ 12 μήνες, ενώ πριν από 15 χρόνια έπαιρνα 1600 Χ 14 μήνες). Ήδη είμαι υπό έξωση, ύστερα από διπλασιασμό ενοικίου, καθότι η προστασία των ενοικιαστών είναι ανύπαρκτη, στο όνομα της προστασίας της ελεύθερης αγοράς.
  Την ίδια στιγμή, στο όνομα της προστασίας των ενοικιαστών, δυναμιτίζεται η μοναδική δραστηριότητα που μου επέτρεπε να συμπληρώσω το πενιχρό μου εισόδημα. Στην προκειμένη περίπτωση ξεχνιέται κάθε έννοια προστασίας της ελεύθερης αγοράς, αφού τίθενται τόσοι περιορισμοί (π.χ. 60/90 μέρες το χρόνο) που είναι πιθανόν το νομοθέτημα να καταρρεύσει ως αντισυνταγματικό.

  Κατά την τελευταία διετία έλπιζα σε κάποια συμπλήρωση του εισοδήματός μου από τη διάθεση εξοχικής κατοικίας ως Airbnb, αν και στην παρούσα φάση τα έξοδα της κατοικίας ήταν περισσότερα από τα έσοδα – και δεν είχα καμία φορολογική ελάφρυνση για τα έξοδα αυτά, και ως δημόσιος υπάλληλος δεν δικαιούμουν να συστήσω Ι.Κ.Ε. ή να συμμετέχω σε οιαδήποτε εταιρεία. Τώρα που προσδοκούσα έσοδα, ξαφνικά η φορολογία τριπλασιάζεται, αφού πέρα από το 15% -έως 35%- που ήδη έδινα, θα επιβαρύνομαι και με 24% ΦΠΑ, συν το τέλος παρεπιδημούντων, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση κ.ο.κ. (επιβαρύνσεις άδικες και χωρίς στοιχείο αναλογικότητας) παρόλο που τα «έξι ακίνητά» μου είναι δωμάτια μέσα στην ίδια κατοικία, και το εισόδημα από αυτά συμπλήρωνε έναν απαράδεκτα χαμηλό μισθό.
  Με την επιβολή αυτών των μέτρων πλήττονται πρωτίστως οι οικονομικά ασθενέστεροι (και όχι εκείνοι που διαθέτουν προς ενοικίαση δύο βίλες, που μπορεί να αποφέρουν και 2.000 ευρώ ημερησίως, και συμπληρώνουν έτσι κάποιο ήδη υψηλό εισόδημα).

  5. Σε ένα ευνομούμενο κράτος, αν κάποιος δυναμιτίσει την βιοποριστική δραστηριότητα άλλου υφίσταται κυρώσεις και μπορεί να του επιβληθεί η καταβολή αποζημίωσης. Εκτός… αν πρόκειται για το ίδιο το κράτος!
  Οι διάφορες πλατφόρμες διαχωρίζουν τους οικοδεσπότες σε κοινούς και διακεκριμένους, όπως οι Superhosts στην Airbnb. Αυτοί επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, και οι ενοικιαστές τους προτιμούν. Ένα από τα κριτήρια αυτά είναι και η φερεγγυότητα. Πρέπει το συνολικό ποσοστό ακυρώσεων να είναι μικρότερο του 1% – ποσοστό το οποίο, για τους περισσότερους, σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουν κάνει ποτέ καμία ακύρωση.
  Καμία πρόβλεψη δεν έχει, όμως, το προωθούμενο νομοσχέδιο για τις κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει. Χιλιάδες πολίτες, όπως εγώ, θα υποχρεωθούν να αποσύρουν όλες τις καταχωρήσεις των «ακινήτων» τους πλέον των τριών (δηλαδή δωματίων της ίδιας κατοικίας). Αποσύροντάς τες θα υποχρεωθούν να κάνουν ακυρώσεις και να χάσουν όλα τα προνόμια ενός Superhost.
  Έτσι, πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να αποσύρω τα 3 από τα 6 «ακίνητά» μου, βλάπτεται και η ικανότητά μου να εκμεταλλεύομαι να εναποιμείναντα 3 «ακίνητα».

  6. Σε ένα ευνομούμενο κράτος, το οποίο μάλιστα προσπαθεί να προσελκύσει και επενδύσεις από το εξωτερικό, πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα και προβλεψιμότητα.
  Πού είναι αυτά όταν ξαφνικά ένας δημόσιος υπάλληλος που είναι και ιδιοκτήτης Airbnb καλείται είτε να συστήσει εταιρεία, και δη μέσα σε λίγες ημέρες, είτε να κλείσει τα «ακίνητά» του πλέον των τριών, στα οποία έχει επενδύσει με μεγάλες θυσίες (στη δική μου περίπτωση: με δανεισμό). Ακόμα δεν έχει θεσπιστεί κάποια εξαίρεση στην απαγόρευση για την σύσταση εταιρειών σε δημοσίους υπαλλήλους. Πρέπει να γίνει αντίστοιχη τροποποίηση και στον υπαλληλικό κώδικα, ώστε να δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις να συστήσουν εταιρεία.

  Νομοθετικά κενά, πλήρεις ανατροπές και αιφνιδιασμός, εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων (ξενοδόχων), έλλειψη αναλογικότητας στα όρια του παραλογισμού – αυτή είναι η εικόνα κράτους που θέλει να προσελκύσει και επενδύσεις από το εξωτερικό.

  Μία κυβέρνηση που διατείνεται ότι υποστηρίζει την ανάπτυξη στραγγαλίζει για πολλοστή φορά πρωτίστως τους μικρομεσαίους που έχουν επενδύσει στα ακίνητά τους χωρίς καμία έκπτωση φόρου, έχουν αποδόσει φόρους, ελέγχονται απόλυτα φορολογικά και έχουν τονώσει την οικονομία. Από δεκάδες σχόλια που έχουν κατατεθεί καθίσταται σαφές ότι το νομοσχέδιο δεν εκπληρώνει το στόχο του, που είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, και εξυπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα των ξενοδόχων, βάσει στοιχείων αμφισβητούμενης αξιοπιστίας. Οι ιδιοκτήτες Airbnb μπορεί μεν να μην έχουν, μέχρι στιγμής, συνδικαλιστική/ πολιτική εκπροσώπηση, ώστε να ασκήσουν ανάλογες πιέσεις, είναι όμως ψηφοφόροι που και να θέλουν δεν θα μπορέσουν να ξεχάσουν την οικονομική καταστροφή τους.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 20:16 | Μαρία

  Η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών νοικιάζουν τις εξοχικές τους κατοικίες . Κατορθώσαμε μέσα στη κρίση συντηρήσαμε ακίνητα, ζωντανέψαμε τις γειτονιές , δημιουργήσαμε δουλειές και πληρώσαμε φόρους. Όσοι έχουν ακίνητα σε αστικά κέντρα , κατά τη διάρκεια της κρίσης είτε δεν είχαμε έσοδα (άρα το κράτος δεν εισέπραξε φόρους) , είτε μας άφησαν χρέη οι ενοικιαστές . Το υπερπροστατευτικό πλαίσιο για τους ενοικιαστές , η χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία απόδοσης ακινήτου , είναι ο κυριότερος παράγοντας που μας ώθησε στη βραχυχρόνια, γιατί ακόμη και αν εισπράτουμε λιγότερα , δεν υπάρχει το άγχος ότι θα χάσουμε το έσοδό μας, ούτε η ψυχική φθορά αν θα τύχουμε σε κακόβουλο ενοικιαστή.

  Οι πλατφόρμες δίνουν όλα τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ και γνωρίζετε πολύ καλά ότι φορολογούμαστε με υψηλούς συντελεστές , χωρίς δικαίωμα έκπτωσης δαπανών.
  Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που εφάρμοσαν αριθμό μητρώου και η συνεισφορά μας στα φορολογικά έσοδα του κράτους είναι αδιαμφισβήτητη

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 20:36 | MARIA M.

  Διαβαζοντας τα νεα μετρα για τη βραχυχρονια μισθωση,αναρωτηθηκα αφ ενος ποσο κατηρτισμενοι ειναι οι νομοθετες του πολιτικου συστηματος στην ελλαδα κ αφ ετερου το βαθυ χασμα που υπαρχει κ προιοντος του χρονου,γινεται βαθυτερο μεταξυ πολιτειας κ κοινωνιας!
  Ενα καταφορα αδικο φορολογικο συστημα που αναγκασε χιλιαδες πολιτες να καταφυγουν στην ενοικιαση στη βραχυχρονια μισθωση,μηπως κ γεφυρωσουν το χασμα που υπαρχει στη πενιχρη τους συνταξη,ή στο χαμηλο τους εισοδημα, για να ανταπεξελθουν στις ολοενα κ αυξανομενες τιμες σε καθε ειδους αναγκαια αγαθα!
  Αντ αυτου,η εκαστοτε φορολογικη μεταρυθμιση,αντι να βαραινει τους υψηλομισθους κ τους επιχειρηματιες,βαραινει κ παλι τον απλο πολιτη,μισθωτο ή συνταξιουχο!
  Απο πότε τα 80 τετραγωνικα καθιερωσαν τη λεξη»βιλα»?
  Κ θα πρεπει ο μισθωτης να επιβαρυνθει εκτος των αλλων 10€ επιπλεον σε καθε κρατηση?
  Κ εαν οι ιδιοκτητες «βιλων»στη σαντορινη κ τη μυκονο μπορουν να τα επωμισθουν δε συμβαινει το ιδιο σε ολα τα καταλυματα στην ελλαδα!
  Ας ελπισουμε οτι θα βρεθουν νοημονες νομοθετες που θα κατανοησουν ολες τις παραμετρους της βραχυχρονιας μισθωσης κ θα μας επιτρεψουν να συνεχισουμε να προσθετουμε ενα εισοδημα που θα μας κανει να ζουμε αξιοπρεπως!

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 19:21 | Ζώης Καραμποτσιος

  1)Το τέλος κλιματικής αλλαγής να είναι ενιαίο για όλο τον χρόνο.
  2) Το τέλος κλιματικής αλλαγής , να μην φορολογείται, να μπει σε ειδικό πεδίο και να αποδίδεται αυτόματα από τις πλατφόρμες στην ΑΑΔΕ (σε άλλες χώρες , υπάρχει ειδικό πεδίο επιπλέον της τιμής και αποδίδεται απευθείας). Σε μια εποχή αυτοματοποίησης, δεν είναι δυνατόν να γυρνάμε σε πρακτικές του 1950.
  3) Να γίνουν 150 τμ και όχι 80 τα μέτρα για μονοκατοικία για να θεωρηθεί βίλα που θα επιβάλλεται το αυξημένο τέλος
  4) Το τέλος για τις Βίλες να γίνει 5€
  5) Να αφορά από 3 ΑΤΑΚ και όχι ΑΜΑ, η υποχρέωση για ίδρυση εταιρείας
  6) Να απαληφθει πλήρως η διάταξη για τις 90 ημέρες και αντίστοιχα 60 ημέρες για τα νησιά. Το μόνο που θα κατάφερει είναι να οδηγήσει στην φοροδιαφυγή
  Η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί μέρος του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Η Αθήνα αποτελεί ένα τρανταχτό παράδειγμα μιας πόλης που από πέρασμα έγινε προορισμός. Η δαιμονοποίηση ενός κλάδου που αποφέρει πάνω από 600 εκατομμύρια σε έσοδα στο κράτος, αποτελεί μια κοντόφθαλμη και τραγική επιλογή.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 18:34 | Σοφία Γιαννακοπούλου

  Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ακινήτου όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο, μπορεί να έχει αναβάσει ακίνητα με διαφορετικό ΑΜΑ. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις, και οι κάτοχοι των ΑΜΑ δεν προβαίνουν σε νέα ανάρτηση του ακινήτου τους για να μην χάσουν τις κριτικές που έχουν αποκτήσει. Οι κάτοχοι των ΑΜΑ δηλώνουν κανονικα το εισόδημα που τους αναλογεί στο taxis. Συνεπώς φορολογικά υπόχρεος δεν πρέπει να είναι το ατομο που εχει ανεβάσει ένα ή περισσότερα ακίνητα με το δικό του «προφίλ» στην πλατφόρμα διαμοιρασμού, αλλά ο ιδιοκτητης ΑΜΑ κάθε ακινήτου ξεχωριστά.
  Επίσης, επαναλαμβάνεται η πρόβλεψη του προηγούμενου νόμου ότι:
  “Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:
  α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
  β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.”
  Η διάταξη αυτή πρέπει να απαλειφθεί πλήρως για τους παρακάτω λόγους:
  α) Η βραχυχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων και άλλων ανεξάρτητων καταλυμάτων είναι πλέον εκ των πραγμάτων ισχυρός βραχίονας του τουριστικού προιόντος της χώρας. Δεν αποτελεί κατά βάση ανταγωνιστική δραστηριότητα προς τον κύριο ξενοδοχειακό τομέα καθώς προσφέρει ένα τελείως διαφορετικό προιόν, είτε πρόκειται για πλήρως λειτουργικό διαμέρισμα, είτε για άλλο χώρο εναλλακτικής παραμονής (αγρόκτημα, παραδοσιακό σπίτι) είτε πρόκειται για εξοχικό σπίτι διακοπών. Η βραχυχρόνια μίσθωση εξυπηρετεί άλλες, απολύτως διακριτές ανάγκες, η μη ικανοποίηση των οποίων εφόσον αυτή δεν λειτουργούσε, θα μείωνε με δραματικό τρόπο τις δυνατότητες του Ελληνικού τουρισμού και θα είχε βαρύτατες συνέπειες στην οικονομία. Δεν μπορεί επομένως να είναι από αυτή την άποψη αποδεκτή μία θέση ότι μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα και να αναπτυχθεί επιτελώντας τον ρόλο της, εάν και εφόσον υπάρχει επ άπειρον μία δυνατότητα χρονικών η εισοδηματικών περιορισμών στην λειτουργία της. Πολύ περισσότερο όταν είναι πλήρως αναπόδεικτο και εξωπραγματικό ότι έχει κύρια επίδραση, ανεξάρτητη από άλλους παράγοντες, στην άσκηση του δικαιώματος των πολιτών για την προστασία της κατοικίας τους.
  β) Η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είχε και δεν έχει παρά μόνο πολύ μικρή επίδραση είτε στην αριθμητική επάρκεια της προσφερόμενης προς ενοικίαση στέγης, είτε στην συνεπακόλουθη τάση των ενοικίων να αυξάνονται. β1) Καταρχάς διότι πάνω από το 50% των προσφερόμενων πανελλαδικά βραχυχρόνιων καταλυμάτων, όπως πολύ εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί, δεν αποτελούσαν ποτέ μέρος του οικιστικού προς ενοικίαση αποθέματος αλλά ήταν και είναι δευτερεύουσες κατοικίες και εξοχικά. Καμία επίδραση δεν έχει στο «δικαίωμα στην στέγη» αν θα κατοικεί κάποιος το εξοχικό του σε μία σαιζόν διακοπών η θα το διαθέτει στην ίδια περίοδο βραχυχρόνια.β2) Δεύτερον, και ειδικότερα για τις μεγάλες πόλεις, ας αναφερθεί ως απολύτως αντιπροσωπευτικό το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων ο οποίος είναι και ο μόνος δήμος στην Αττική με μεγάλη συγκέντρωση βραχυχρόνιων καταλυμάτων. Στον Δήμο Αθηναίων υπάρχουν περίπου 12.000 βραχυχρόνια ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος τους (πάνω από 35-40%) ουδέποτε ανήκε στο προσφερόμενο προς ενοικίαση οικιστικό δυναμικό. Απεναντίας, έχουν προκύψει από μεταβολή χρήσης και προήλθαν από παρηκμασμένες εμπορικές χρήσεις (γραφεία, επαγγελματικοί και βιοτεχνικοί χώροι). Μία ματιά στο εμπορικό τρίγωνο αρκεί. Από οικονομική άποψη οι χρήσεις αυτές παρήκμασαν για δεκάδες άλλους λόγους στο παρελθόν και σε καμία περίπτωση δεν συσχετίζονται με την ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η βραχυχρόνια ακολούθησε. β3) Πολλές από αυτές τις 12.000 κατοικίες του δήμου, πριν αξιοποιηθούν στην βραχυχρόνια μίσθωση ήταν κλειστές και κατέρρεαν διότι η ανακαίνισή τους δεν θα ήταν ποτέ δυνατή παρά μόνον με την συνδρομή ενός κάπως αυξημένου εισοδήματος που θα προέκυπτε από την βραχυχρόνια χρήση τους. Με βάση μόνον αυτό το στοιχείο οι ιδιοκτήτες τους πήραν το ρίσκο να δανειστούν και με προσωπική εργασία να τις ανακαινίσουν. β4). Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 750.000 ακίνητα σε όλη την χώρα (χωρίς καθόλου να υπολογιστούν οι δευτερεύουσες κατοικίες και τα εξοχικά) παραμένουν «ανενεργές». Ειδικότερα στον Δήμο Αθηναίων σχεδόν 150.000 διαμερίσματα- κατοικίες βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Η αναλογία σε σχέση με τα «απασχολούμενα» ακίνητα στην βραχυχρόνια μίσθωση είναι περίπου 1 προς 13. Οι βασικότεροι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν θέλουν να επιβαρυνθούν με τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με την ενοικίαση (κακή συνεργασία με ενοικιαστές, κακοπληρωτές, ανάγκες συντήρησης κ.τ.λ.) ή ανήκουν σε πολλούς κληρονόμους. Επίσης, πολλά από τα ακίνητα αυτά δεν μπορούν να ενοικιαστούν επειδή βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση και οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν ή δεν θέλουν να επενδύσουν τα απαιτούμενα χρήματα για τη συντήρηση ή την επισκευή τους. Αλλά βεβαίως όλα τα παραπάνω δεν σχετίζονται με καμία «πίεση» από την βραχυχρόνια μίσθωση. β5) Σε όλη την διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και τουλάχιστον έως το 2020 ο ρυθμός νέας οικοδόμησης πλησίασε το μηδέν με αποτέλεσμα σε συνδυασμό με τα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση στην ανανέωση-ανακαίνιση των παλαιών κατοικιών προέκυψε επιπλέον κενό προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση. β6) Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση περιορίζει ασφυκτικά σε σχέση με το παρελθόν την δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού για την αγορά κατοικίας. Έτσι, η πίεση προς ενοικίαση υπό τις συνθήκες που παραπάνω αναφέρθηκαν μεγαλώνει.
  Συμπερασματικά, η βραχυχρόνια μίσθωση και η ανάπτυξή της, ελάχιστα σχετίζεται με ό,τι το νομοσχέδιο θεωρεί «πιθανή» εξ αιτίας της επίδραση στο δικαίωμα στην κατοικία το οποίο αναφέρει μεν αλλά δεν προστατεύει.