Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ο χρόνος τήρησης των στοιχείων, καθώς και τα μέτρα ασφαλείας των ως άνω στοιχείων, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και κάθε άλλο συναφές ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων του άρθρου 32.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι μέθοδοι διαμόρφωσης της εκτίμησης, τα μέτρα ασφαλείας, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, οι λεπτομέρειες για τις διοικητικές διαδικασίες, η διαβάθμιση των αδειών χρήσης και οι διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται από το σύστημα και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων του άρθρου 33.