ΜΕΡΟΣ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Άρθρο 3 Αγοραπωλησία ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 ν. 3842/2010 – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 1587/1950

1. Στο άρθρο 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), περί διασφάλισης και ελέγχου των συναλλαγών, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Κατά τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, των προσυμφώνων και των εξοφλητικών πράξεων, η καταβολή του τιμήματος γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής. Συμβολαιογραφικό έγγραφο του πρώτου εδαφίου, στο οποίο καταγράφεται προκαταβολή ή μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά ή στο οποίο δεν καταγράφεται η εξόφληση του τιμήματος με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι αυτοδικαίως άκυρο, απαγορεύεται να μεταγραφεί στα οικεία βιβλία και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των συμβαλλομένων, του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου.».
2. Μετά την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1521/1950 (Α΄ 245), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1587/1950 (Α΄ 294), περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων, προστίθεται περ. ζ) ως εξής:
«ζ) να αναγράψει στο συμβόλαιο τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58).».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1521/1950, όπως κυρώθηκε με τον ν. 1587/1950, πλην του τρίτου της εδαφίου, αντικαθίσταται, στην παρ. 5 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο πρώτο εδάφιο, στο δεύτερο εδάφιο η λέξη «και» τρέπεται σε «ή», προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και οι παρ. 4 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:
«4. Ο μεταγραφοφύλακας αρνείται τη μεταγραφή σύμβασης ή δικαστικής απόφασης ή οποιασδήποτε άλλης πράξης που αφορά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, πλην της σύστασης υποθήκης, αν δεν προσκομίζεται σ’ αυτόν αντίγραφο της δήλωσης φόρου μεταβίβασης θεωρημένο από τον Οικονομικό Έφορο. Ειδικά, όταν πρόκειται για αναγκαστική απαλλοτρίωση, απαγορεύεται η μεταγραφή στα οικεία βιβλία της απόφασης με την οποία αυτή κηρύχθηκε, αν δεν προσκομιστεί θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων, από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε ο φόρος που αναλογεί στην οριστικώς καθορισθείσα αποζημίωση ή ότι δεν οφείλεται φόρος. Αν η μεταγραφή γίνεται συνεπεία ενέργειας τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, με μέριμνα του υποθηκοφύλακα ενημερώνεται σχετικά, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη μεταγραφή, ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ο οποίος μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ενημερώνει τον υπόχρεο σε φόρο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), για την υποβολή της δήλωσης εντός τριάντα (30) ημερών από τη συντέλεση της κοινοποίησης. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για τις μεταβολές στο νηολόγιο. Απαγορεύεται η μεταγραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου που έχει συνταχθεί κατά παράβαση της περ. ζ) της παρ. 2.
5. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις του παρόντος και του άρθρου 15 επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εάν η διαφορά μεταξύ της αξίας που δηλώθηκε και αυτής που προσδιορίσθηκε οριστικά ή με βάση το σύστημα των συγκριτικών στοιχείων δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) ή η διαφορά φόρου δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500 €) ευρώ. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις της περ. ζ) της παρ. 2 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του τιμήματος που δεν προκύπτει ότι καταβλήθηκε με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) και να υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €), για κάθε παράβαση.».

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:57 | ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ

  Το προς κατάθεση νομοσχέδιο για την αλλαγή της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και την τεκμαρτή τους φορολόγηση, είναι ένα άκρως σοβαρό θέμα το οποίο επηρεάζει σαφέστατα το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών συναδέλφων μηχανικών, οι οποίοι διαθέτουν ατομική επιχείρηση και βιοπορίζονται μέσω αυτής.

  Θέτωντας το θέμα επί της αρχής, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή ενός μέτρου το οποίο είναι οριζόντιο, αντιμετωπίζει ως ένα το σύνολο των επιτηδευματιών ασχέτως ειδικότητας και επαγγέλματος και είναι απαράδεκτο να θεωρεί φοροφυγά και ψεύτη, ως προς τη δήλωση εισοδήματος, όποιον κερδίζει λιγότερα από το, κατά την άποψη των συντακτών, χρηματικό όριο.

  Καταρχήν το κάθε επάγγελμα έχει τις ιδιαιτερότητες του, τα δικά του χαρακτηριστικά και τους δικούς κανόνες – διαδικασίες συναλλαγής ανάμεσα στον πελάτη και στο δημόσιο. Με αυτό το σκεπτικό δεν είναι δυνατόν να ισχύουν τα ίδια οριζόντια μέτρα για όλους. Να θυμηθούμε ότι οριζόντια μέτρα λήφθηκαν και κατά τη διάρκεια της περιόδου των μνημονίων, οπότε η χώρα διέρχονταν μια σοβαρότατη οικονομική κρίση, με ολέθρια τελικώς αποτελέσματα για την κοινωνία, όπως κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων και φυγή για ανεύρεση εργασίας στο εξωτερικό.

  Επομένως είναι άμεσα αντιληπτή, από τη μέχρι τώρα εμπειρία, η αποτυχία τέτοιας λογικής στη λήψη μέτρων, με αντίκτυπο τόσο στους επαγγελματίες, όσο και στο κράτος καθώς η ιστορία μας έδειξε ότι η τελική απόδοση είσπραξης του μέτρου θα απέχει κατά πολύ από τα αναμενόμενα.

  Εξειδικεύοντας την πρόταση τεκμαρτής φορολόγησης για τους συναδέλφους μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες, θεωρούμε ότι παραβιάζεται η συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας. Παρατίθενται τέσσερα ενδεικτικά παραδείγματα για την αστοχία του μέτρου.

  1. Έχουμε μια ελεύθερη επαγγελματία, μητέρα ανήλικου τέκνου και δεν αναφερόμαστε στις περιπτώσεις εγκυμοσύνης και λοχείας οι οποίες εξαιρούνται. Είναι δυνατό να της επιβληθεί ότι θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να δηλώνει το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και να φορολογείται ως σαν να το βγάζει; Είναι γνωστές σε όλους οι δυσκολίες του ελεύθερου επαγγέλματος άρα γιατί να μην της δίνουμε την ευκαιρία να εργασθεί όσο της επιτρέπουν οι δυνάμεις της και φυσικά να έχει τη δυνατότητα επιλογής της ποσότητας της εργασίας ώστε να υπάρχει αντιστάθμιση για την ανατροφή των τέκνων της. Παράλληλα δεν πρέπει να λησμονείται ότι στη χώρα μας είναι έντονο το δημογραφικό πρόβλημα.

  2. Στο ελεύθερο επάγγελμα γνωρίζουμε ότι κάποιες χρονιές ενδεχομένως να μην έχουν την κερδοφορία άλλων ετών, με αποτέλεσμα να είναι το εισόδημα πολύ χαμηλότερο. Γι΄ αυτό το λόγο πρέπει να τιμωρηθεί ο ελεύθερος επαγγελματίας; Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα στο ελεύθερο επάγγελμα ότι όλες οι χρονιές θα είναι γεμάτες από νέες δουλειές και νέες συμβάσεις παροχής υπηρεσίας. Το ορθό είναι να είμαστε αρωγοί στον επιτηδευματία ο οποίος έτυχε να έχει μια κακή χρονιά και όχι να νομοθετούνται μέτρα με τα οποία τον τιμωρούμε γιατί δεν κέρδισε τα προσδοκόμενα και έτσι να του δείχνουμε την κατεύθυνση της εξόδου από το επάγγελμα.

  3. Γνωρίζουμε τα έργα των μηχανικών και η ανάλογη παροχή υπηρεσίας λαμβάνει αρκετό χρόνο για την εκτέλεση της και φυσικά όχι απαραίτητα εντός ενός οικονομικού έτους. Επιπροσθέτως όσοι ασχολούμαστε με δημόσια έργα ή μελέτες δημοσίων έργων γνωρίζουμε ότι ο χρόνος συμβασιοποίησης – εκτέλεσης των εργασιών και τέλος τιμολόγησης είναι αρκετά μεγάλος και πολλές φορές μεγαλύτερος από ένα οικονομικό έτος. Με βάση τα παραπάνω αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί ένα επαγγελματίας να εκτελεί εργασίες αλλά να τιμολογηθούν την επόμενη χρονιά. Για ποιο λόγο εκείνη τη χρονιά να φορολογηθεί τεκμαρτά χωρίς να έχει ολοκληρώσει την εργασία του την οποία θα τιμολογήσει το επόμενο οικονομικό έτος;

  4. Υπάρχουν πλήθος περιπτώσεων συναδέλφων οι οποίοι είτε βιοπορίζονται κατά κύριο λόγο από άλλες πηγές εισοδήματος (π.χ. ενοίκια), είτε δραστηριοποιούνται διαμέσου εταιρικών σχημάτων ενώ παράλληλα διατηρούν μια ατομική επιχείρηση, καταβάλλοντας βεβαίως το τέλος επιτηδεύματος και εκτελώντας εργασίες οι οποίες δεν είναι στο καταστατικό της εταιρίας. Για ποιο λόγο αυτοί πρέπει να φορολογηθούν τεκμαρτά και όχι λογιστικά; Δε θα είναι επακόλουθο να κλείσουν τα βιβλία τους και το κράτος να μην εισπράξει ούτε το τέλος επιτηδεύματος;

  Από τα προαναφερθέντα παραδείγματα γίνεται αντιληπτό ότι τέτοιου είδους στρεβλές λογικές οδηγούν μάλλον σε αντίθετα αποτελέσματα από τον αρχικό σχεδιασμό και φυσικά είναι καταστροφικά για τη μεγαλύτερη μερίδα των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών και το δε αποτέλεσμα θα είναι πολλοί συνάδελφοι να ενωθούν γύρω από ένα συνάδελφο και οι ίδιοι να κλείσουν βιβλία (οπότε τα έσοδα του κράτους θα είναι μειωμένα- λιγότερα τέλη επιτηδεύματος), φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε στην προηγούμενη δεκαετία.

  Ως επιμελητήριο, αντιπροτείνοντας κάποια μέτρα – ενέργειες για τη βελτίωση και εξορθολογισμό του νομοσχεδίου, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα κάτωθι δεδομένα.

  1) Όσοι συνάδελφοι ασχολούνται με δημόσια έργα ή μελέτες δημοσίων έργων, γνωρίζουν ότι για την εκτέλεση των εργασιών έχει προηγηθεί μια σύμβαση, η οποία αναφέρει τους όρους της οικονομικής συμφωνίας, και στην οποία εάν δεν τιμολογηθεί το πλήρες ποσό και δεν αποδοθούν όλες οι κρατήσεις δεν είναι δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Επιπλέον λόγω της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης όταν τιμολογείται μια εργασία αυτομάτως διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε.. Με βάση τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πάντες ότι δεν υπάρχει σε αυτήν τη κατηγορία δυνατότητα φοροδιαφυγής ώστε να πρέπει να εφαρμόσουμε την τεκμαρτή φορολόγηση.

  2) Όσοι συνάδελφοι ασχολούνται με ιδιωτικά έργα για αυτούς υπάρχουν τα εξής δεδομένα. Οι περισσότερες παροχές υπηρεσίας αφορούν κατά κύριο λόγο, έκδοση Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Μικρής Κλίμακας , Βεβαιώσεων περί μη απαίτησης έκδοσης κάποιας άδειας για συγκεκριμένες εργασίες, Τακτοποίηση αυθαιρέτων, Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτων, Έκδοση Π.Ε.Α., Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Εξ’ οικονομώ, Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, Υποβολή Πράξεων στο Κτηματολόγιο και τέλος η Επίβλεψη κατασκευής Ιδιωτικών Έργων. Εάν ο μηχανικός παρέχει την υπηρεσία του σε κάποιο νομικό πρόσωπο ειδικά όταν τηρεί βιβλία Γ’ τάξης δεν είναι δυνατή η αποφυγή της πλήρους τιμολόγησης της παροχής της υπηρεσίας για το σύνολο των χρημάτων. Σε περίπτωση όπου απευθύνεται σε ιδιώτη συντάσσεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο καθορίζεται η αμοιβή της υπηρεσίας. Όλες οι προαναφερθείσες παροχές υπηρεσίας πλην της τελευταίας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι η ψηφιακή υποβολή των πράξεων σε ηλεκτρονικές πληροφοριακές πλατφόρμες. Επομένως στην παρούσα χρονική περίοδο, με πλήθος ψηφιακών εργαλείων, μπορεί με μεγάλη ακρίβεια να προσδιορισθεί το πλήθος και το μέγεθος των εργασιών που εκτέλεσε ένα επαγγελματίας και αναλόγως να ελεγχθεί το εισόδημα το οποίο δηλώνει. Αναφορικά με την παροχή υπηρεσίας για την επίβλεψη της κατασκευής ιδιωτικών έργων θα μπορούσε η αμοιβή του μηχανικού να προσδίδει μια έκπτωση στο φόρο του αναθέτοντος, όπως ισχύει για λοιπές δαπάνες ανακαίνισης και φυσικά με αυτό τον τρόπο να δίνεται κίνητρο ώστε να τιμολογούνται τα όποια χρήματα δίνονται.

  Με βάση τα παραπάνω περιγράφονται τα δεδομένα των συναλλαγών των ελεύθερων επαγγελματιών. Επομένως ως μέτρα για την πάταξη της όποιας φοροδιαφυγής σίγουρα δεν είναι η τεκμαρτή φορολόγηση η οποία είναι εντελώς άστοχη, άδικη και φυσικά ξεπερασμένη, αλλά μια σειρά από ενέργειες η οποίες θα αφορούν κατά κύριο λόγο την παροχή υπηρεσίας στα ιδιωτικά έργα. Αναφορικά με τα δημόσια έργα επεξηγήθηκε για ποιο λόγο δε μπορεί ένα μηχανικός να φοροδιαφύγει. Οι δε ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

  1) Δημιουργία κινήτρου φοροαπαλλαγής στο αναθέτοντα ιδιώτη ώστε στο τέλος να ζητάει τιμολόγηση του συνόλου του ποσού που δίνει για επίβλεψη εργασιών κατασκευής ιδιωτικών (όπως π.χ. σε εργασίες ανακαίνισης) γεγονός το οποίο υπάρχει εν μέρει για εργατικές εργασίες (πχ. υδραυλικού ή ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη).

  2) Ψηφιακή διασταύρωση των εργασιών παροχής υπηρεσίας του μηχανικού με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια τα οποία εκδίδονται σε κάθε οικονομικό έτος.

  3) Επαναφορά της λογικής των ελάχιστων νόμιμων αμοιβών για κάθε πράξη, οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να τιμολογούνται, να γίνεται ψηφιακά ο αντίστοιχος έλεγχος ενώ θα παρακολουθούνται μέσω παρατηρητηρίου ελαχίστων αμοιβών.

  Συμπερασματικά των παραπάνω διαπιστώνεται ότι με κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες μπορεί να παταχθεί η όποια φοροδιαφυγή, οι οποίες ενέργειες θα ανταποκρίνονται στα δεδομένα της εποχής και με εξειδικευμένα μέτρα τα οποία έχουν σχέση με την πραγματικότητα του κλάδου των μηχανικών. Επιπροσθέτως η τεκμαρτή φορολόγηση και όχι η λογιστική υποδηλώνει αδυναμία φορολογικού ελέγχου, η οποία καλλιεργεί μια νοοτροπία που φέρνει εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα με βάση το νομοσχέδιο. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν είναι αποδεκτή η λήψη οριζόντιων μέτρων όπως η τεκμαρτή φορολόγηση για όλες τις κατηγορίες των επαγγελματιών με εντελώς ανόμοιες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:51 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΖΕΣΤΕΝΤΖΗΣ

  Σε κάθε διαβούλευση που έχει το δικαίωμα να συμμετέχει το κοινό αναρωτιέμαι εάν οι εκάστοτε υπεύθυνοι τα λαμβάνουν υπόψιν τους.
  Νομοθετείται όλες οι συναλλαγές μεταβίβασης ακίνητων να γίνονται μέσω τραπεζικής συναλλαγής.
  1.Μήπως αγνοείται ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν γνωρίζει την ηλεκτρονική μεταφορά χρήματος μέσω τραπεζών, και πρέπει τα προσωπικά δεδομένα να αναγκαστεί να τα μοιραστεί με τρίτους!
  2.Μηπως κυβέρνηση και τράπεζες εμπαίζεται άλλη μία φορά τους πολίτες, για να γίνει μονόδρομος η συναλλαγή μέσω τράπεζας πρέπει να βάλλεται φραγμό στις προμήθειες των τραπεζών , π.χ. πρόσφατα για τραπεζική επιταγή 7,000 πλήρωσα 12 € προμήθεια.
  3.Γνωρίζεται ότι πολλοί αλλοδαποί δεν μπορούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, είτε λόγο τραπεζικής γραφειοκρατίας, είτε λόγο μη διασύνδεσης των τραπεζικών συστημάτων. Μη βάζεται φραγμούς στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
  4.Εάν ελέγχεται τον ημεδαπό τόσο συστηματικά και αυστηρά ,ελένξατε ποτέ το αλλοδαπό αγοραστή ακινήτου που βρήκε το χρηματικό ποσό για την αγορά του ακινήτου! Εν αντίθεση τον επιβραβεύεται με βίζα διαμόνης.
  5. Όπως επίσης αγνοεί ότι αντί τιμήματος ακόμη και σε σύμβαση πώλησης η παροχή του αγοραστή μπορεί να είναι δόση αντί συνολικής καταβολής όπως όταν παραδίδονται αξίες (γραμμάτια που είναι πληρωτέα με την εμφάνιση ) όπως επίσης ότι εγκύρως μπορεί να συμψηφισθεί στο τίμημα ισόποση ανταπαίτηση του αγοραστή κατά του πωλητή.
  6. Οι ποινές σε περίπτωση παραβίαση του νομού είναι τόσο αυστηρές που δεν δικαιολογούνται, ενώ θα έπρεπε να έχουν πτεσματικό χαρακτήρα για το πρώτα 5 χρόνια, μέχρι προσαρμογείς στο σύστημα μεταβιβάσεων, έχει κακουργηματικό χαρακτήρα αδικαιολόγητα.
  7. Μέλημα του συστήματος είναι να βάλει άλλες προτεραιότητες, όπως την λύση στα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αγροτεμάχια, να αύξηση τα προς δόμηση οικόπεδα και αγροτεμάχια, σήμερα υπάρχουν τόσοι πολύ περιορισμοί που δημιουργεί δέος και φόβο ή ανέγερση οικοδομής και οι τρέχουσες εμπορικές αξίες.
  8. Είσαστε σε λάθος δρόμο.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:21 | Κώστας Ραδαίος, Δικηγόρς

  Η ολική κατάργηση των μετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα χωρίς να βοηθήσει στην πάταξη της φοροδιαφυγής.
  Αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις, πάντως στις περισσότερες ο αγοραστής μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευση των κεφαλαίων της αγοραπωλησίας άσχετα αν η καταβολή γίνεται με μετρητά ή με άλλα μέσα πληρωμής.
  Αν θεωρείτε ότι εξ ορισμού τα μετρητά κρύβουν φοροδιαφυγή τότε είναι προτιμότερο αντί να τα καταργήσετε να καθιερώσετε υποχρέωση να διαβιβάζεται το συμβόλαιο στην ΑΑΔΕ σε περίπτωση καταβολής μετρητών, ώστε να διενεργείται φορολογικός έλεγχος.
  Η ίδια υποχρέωση ενδεχομένως να πρέπει να θεσμοθετηθεί για αγοραπωλησίες που γίνονται κάτω από την αντικειμενική αξία.
  Τυχόν υποκρυπτόμενο τίμημα, το οποίο συνήθως είναι προϊόν φοροδιαφυγής, δεν μπορεί να εντοπιστεί με την κατάργηση των μετρητών.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις και να οριστούν τα τραπεζικά μέσα πληρωμής στο νόμο ή με διοικητική πράξη (π.χ τραπεζική επιταγή, ιδιωτική επιταγή, μεταφορά πίστωσης, έμβασμα).
  Για παράδειγμα θα πρέπει να διευκρινιστεί αν πληρωμές μέσω ιδρυμάτων πληρωμών με έδρα την ΕΕ θα θεωρούνται τραπεζικά μέσα πληρωμής ή μόνο σε όσα μεσολαβεί πιστωτικό ίδρυμα.
  Αν τελικά προχωρήσετε στη θέσπιση της διάταξης αυτής, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι 5% της αξίας του ακινήτου (ή μέχρι π.χ. 20.000 ευρώ) με μετρητά και ιδιωτικό συμφωνητικό. Αυτό διευκολύνει την αγοραπωλησία στις περιπτώσεις αγοραστών (ιδίως αλλοδαπών) που θα ήθελαν να θέσουν εκτός αγοράς ένα ακίνητο άμεσα.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 20:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ

  Έχοντας ένα ταξί μισθωμένο χωρίς την ταμειακή στο όνομα του συζύγου μου προβλέπεται αύξηση της φορολογίας. Με πρόσχημα την φοροδιαφυγή κάποιων επιτηδευματιών εφαρμόζεται τετραπλασιασμός της φορολογίας σε φορολογούμενο που δεν ασκεί δραστηριότητα ώστε να έχει τη δυνατότητα αλλαγής των εσόδων του.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 18:40 | Ελένη Κουτσιμπού

  Προτείνω να μην ισχύει το τεκμαρτό εισόδημα για τους συνταξιούχους, άλλως το εισόδημα της σύνταξης να προσμετράται στο τεκμαρτό εισόδημα.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:37 | Νικος

  Είναι πολύ απλό ξεκινήστε έλεγχους σε όλους τους γιατρούς δικηγόρους κτλπ που δηλώνουν το πολύ 10.000 και μένουνε σε ακριβές περιοχές και έχουνε στην κατοχή τους πανακριβα αμάξια σκάφη κτλπ…επιτέλους άμεση σύνδεση κάρτας με εφορία για να κρατάνε τον Φ.Π.Α …ΕΝΝΟΕΊΤΑΙ ψάξτε υδραυλικούς ηλεκτρολόγους κτλπ

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 11:20 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ

  Καλημερα σας.
  Θα ήταν πολυ πιο δίκαιο για όλους να γίνεται το σύνολο ( η έστω το μεγαλύτερο μεροος)των συναλλαγών με ηλεκτρονικό τρόπο.
  Και να εκπίπτουν όλες οι δαπάνες( χωρις εξαίρεση ) από το εισόδημα του φορολογούμενου.
  Θα μηδενιζότανε η αποφυγή έκδοσης απόδειξης η τιμολογίου με αμοιβαία συμφωνία των συναλλασσομένων για την μη απόδοση ΦΠΑ και φόρου.
  Θα μπορούσε το κράτος να βρει που πηγαίνουν τα χρήματα.
  Να πρέπει ο καθένας να δικαιολογεί τα χρήματα που ξοδεύει.
  Και να μη δημιουργούνται τόσες στρεβλώσεις με αποφυγή δήλωσης εισοδηματων για ένταξη στα επιδόματα στήριξης και ενίσχυσης εισοδημάτων του κράτους.
  Τα οποία φέρνουν και μαύρη εργασία και εισφοροδιαφυγη.
  Πιο εύκολο και ξεκάθαρο και με αίσθηση δικαίου για όλους .
  Follow the money.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 08:42 | Δαμηλάκος Τζανέτος

  ΥΠΟΥΡΓΈ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ 20 ΚΙΛΟΒΆΤ ΠΑΡΆΓΟΥΝ ΑΠΌ 7 ΈΩΣ 9.000 ΕΥΡΏ ΆΔΙΚΟ

 • Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής:
  1) Ενιαίο σύστημα φορολόγησης για όλους
  2) Εφαρμογή «έσοδα-έξοδα» για όλους, ελεύθερους επαγγελματίες και μη, θεωρώντας ως έξοδα τα πάντα όπως λογαριασμούς ΔΕΚΟ και οποιαδήποτε αγορά η έξοδο και να είναι, από μια τσίχλα, μια έξοδο σε ταβέρνα, έως ένα αυτοκίνητο. Με μια εφαρμογή στο κινητό του καθενός (η και με άλλους εύκολους τρόπους) θα μπορούσε να σκαναριστεί κάθε απόδειξη αγορών ώστε να περνιέται μια και μοναδική φορά στον ΑΦΜ του εκάστοτε αγοραστή.
  3) Μείωση του ΦΠΑ από 24% στο 17% και στα τρόφιμα στο 9%.
  Ακόμη και σε περίπτωση αγοραπωλησίας μεταχειρισμένου προϊόντος να λογίζεται και να δηλώνεται ως έσοδο του πωλητή και έξοδο του αγοραστή έστω και με μια υπεύθυνη δήλωση του ενός εκ των δυο υποβάλλοντας τους ΑΦΜ αμφοτέρων.
  4) Φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος που υπολείπεται των εξόδων με 37% (η εναλλακτικά κλιμακούμενο). Το καθαρό υπολειπόμενο ποσό, θα προστίθεται κάθε χρόνο στα καθαρά αποθεματικά του εκάστοτε δίκαια φορολογούμενου πολίτη.
  Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει σχεδόν κανείς που δεν θα ζητάει απόδειξη.
  ΑΠΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αναθέτει κάποιος την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην κατοικία του σε έναν τεχνικό υδραυλικό. Συμφωνεί στα 1000 ευρώ. Θεωρητικά εφόσον ένας επαγγελματίας κάνει μια προσφορά σε έναν ιδιώτη, είναι υποχρεωμένος μέσα στην τιμή της προσφοράς να έχει ήδη συμπεριλάβει τον ΦΠΑ. Επειδή όμως, δυστυχώς ο ιδιώτης δεν έχει καμία διάθεση να επιβαρυνθεί 24% ΦΠΑ που είναι σήμερα, μια που και συνήθως δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει, προτιμά να μην πάρει απόδειξη και έτσι μένουν αμφότεροι «ευχαριστημένοι».
  Στην περίπτωση όμως της εφαρμογής των «εσόδων-εξόδων» που προανέφερα, θα είναι προτιμότερο ο καθένας μας να ζητήσει απόδειξη επιβαρυνόμενος με το 17% του ΦΠΑ. Γιατί? Γιατί είναι προτιμότερο να πληρώσει τώρα τα 1000 ευρώ + 170 ευρώ ΦΠΑ, παρά να πληρώσει στο τέλος του χρόνου 370 ευρώ φόρο εισοδήματος για αυτά τα 1000 ευρώ που θα φαίνονται ως επιπλέον «περίσσευμα».
  ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ: 1)Είναι βέβαιο ότι ένας χαμηλοσυνταξιούχος η ένας εργαζόμενος με χαμηλές αποδοχές δεν θα επιβαρυνθεί ποτέ με άδικη φορολογία.
  2)Κανείς πλέον δεν θα έχει την δυνατότητα να καταλογίσει ευθύνες και να κατηγορήσει την κυβέρνηση για άδικο σύστημα φορολόγησης.
  3)Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, είτε καταστηματάρχης είτε τεχνικός είτε γιατρός είτε ταξιτζής είτε πωλητής στις λαικές, που μέχρι τώρα δήλωναν παρανόμως ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, (φυσικά δεν αναφέρομαι για όλους) δεν θα μπορούν εύκολα να το κάνουν, γιατί ο κάθε ένας από εμάς θα απαιτεί την κάθε απόδειξη, μικρή η μεγάλη, ώστε να «χτίσει» σωστά το αφορολόγητό του ποσό.
  4)Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα επηρεαστεί αρνητικά, αντιθέτως θα σταματήσει πλέον να θεωρεί εαυτόν αδικημένο σε σχέση με αυτούς που μέχρι τώρα φοροδιέφευγαν.
  5)Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που όντως έχουν χαμηλό εισόδημα δεν θα φορολογηθούν άδικα.
  6) Ακόμη και για τους τουρίστες το καλοκαίρι θα μπορούν να υπάρχουν κίνητρα ώστε να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους ζητώντας επίσημη απόδειξη και όχι με το που τους προσκομίζουν ένας στους δύο εστιάτορες.
  Κύριοι, θεωρώ ότι μάλλον θα εκπλαγούμε όλοι, όχι μόνο από όλους αυτούς που δήλωναν μέχρι τώρα χαμηλά εισοδήματα αλλά κυρίως από την τεράστια απώλεια σε ΦΠΑ που έχει αυτή η χώρα.
  Εάν έχω κάπου λάθος διορθώστε με.
  Με εκτίμηση Σταμάτης Κώσταρος

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 18:40 | Γεώργιος Μάτσος

  Το νομοσχέδιο εδώ συνεχίζει να διαπράττει ένα μόνιμο λάθος της φορολογικής πολιτικής τα τελευταία τουλάχιστον 45 χρόνια, από τότε δηλαδή που θεσπίστηκαν τα τεκμήρια διαβίωσης με το νόμο 820/1978: Η εκ νέου εξώθηση του χρήματος που προέρχεται από δραστηριότητες φοροδιαφυγής σε πράξεις ΕΚΤΟΣ της φορολογικής νομιμότητας.

  Καταρχάς ας πούμε κάτι άλλο: Πιστεύει κανείς από τους ιθύνοντες ειλικρινά ότι, αν κάποιος θέλει να πληρώσει με μετρητά εν όλω ή εν μέρει ένα ακίνητο, δεν θα πληρώσει με μετρητά; Πολύ απλά, θα πληρώσει με μετρητά και ΔΕΝ θα το αναφέρει στο συμβόλαιο! Έτσι, στην περίπτωση που τα μετρητά υπερέβαιναν την αντικειμενική αξία, το κράτος δεν θα χάσει μόνον το 3% του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων επί των μετρητών που θα πληρωθούν μεν, αλλά δεν θα εμφανιστούν στο συμβόλαιο, αλλά και θα αποκρυβεί το πόθεν έσχες του αγοραστή, που στο μέλλον θα έχει έτσι περισσότερο «πόθεν έσχες» να εμφανίσει.

  Δηλαδή ευθέως το κράτος το μόνο που καταφέρνει με αυτή τη διάταξη είναι να χάσει το 3% του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων επί των μετρητών.

  Πάμε τώρα όμως στις ευρύτερες συνέπειες από την απαγόρευση χρήσης μετρητών στα ακίνητα, που είναι πολύ σοβαρότερες.

  Οι άνθρωποι που εξακολουθούν να έχουν μετρητά «κάτω από το στρώμα τους» είτε επειδή τα έβαλαν εκεί τον καιρό του bank run της ελληνικής κρίσης (2010-2012), είτε επειδή τα έβαλαν εκεί τον καιρό της «περήφανης διαπραγμάτευσης Τσίπρα», είτε επειδή απλά προτιμούν να τα έχουν σπίτι τους και όχι στην τράπεζα, είτε επειδή είναι προϊόν φοροδιαφυγής και δεν ρισκάρουν να τα καταθέσουν στην τράπεζα, τι θα συμβεί την άλλη μέρα που τους απαγορεύετε να χρησιμοποιήσουν μαζικά τα μετρητά τους; Θα σταματήσουν να τα έχουν; Θα σταματήσει να είναι περιουσία τους; Όχι βέβαια. Θα τα έχουν, αλλά απλά ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ επισήμως για την αγορά ακινήτου, που ήταν έως τώρα μια καλή διέξοδος για να απαλλαγείς από τα μετρητά σου.

  Η «επίσημη» χρήση των μετρητών για την αγορά ακινήτου είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη μείωση της ποσότητας μετρητών και τη συνακόλουθη ευχερέστερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής: Τα χρήματα αυτά αυτομάτως αποκτούσαν νόμιμη προέλευση για τον πωλητή και, έτσι, μπορούσαν με το συμβόλαιο ακόμη και να κατατεθούν στην τράπεζα από τον πωλητή χωρίς πρόβλημα.

  Τώρα που απαγορεύετε στους αγοραστές να χρησιμοποιήσουν τα μετρητά τους για να αγοράσουν ακίνητο, θα σταματήσουν άραγε τη χρήση τους επειδή εσείς το απαγορεύσατε; Αμ δε! Θα τα χρησιμοποιήσουν και θα τα παραχρησιμοποιήσουν, είτε «κάτω από το τραπέζι» στην αγορά του ακινήτου (όπως ήδη είπαμε) είτε σε ΑΛΛΕΣ δραστηριότητες φοροδιαφυγής, προκειμένου να αποφύγουν την «επίσημη» παραβίαση του ορίου των 500 ευρώ, που θεσπίζει άλλη διάταξη του ίδιου νομοσχεδίου.

  Με αυτή λοιπόν την «ανεπίσημη» ή «μαύρη» ή «μη καταγεγραμμένη χρήση» καθόλου δεν καταπολεμιέται η φοροδιαφυγή, αλλά, αντιθέτως, περιορίζετε τη χρήση αυτού του χρήματος ΜΟΝΟΝ σε δραστηριότητες φοροδιαφυγής. Και ενώ αυτό το χρήμα είναι πολύ πιθανό (λόγω των απανωτών κρίσεων και της συστηματικής αποθήκευσης μετρητών την προηγούμενη δεκαετία) να ΜΗΝ προέρχεται από πράξεις φοροδιαφυγής, στο μέλλον οι μόνες de facto «επιτρεπτές» χρήσεις των μετρητών αυτών θα είναι πράξεις φοροδιαφυγής!

  Με απλά λόγια, όχι μόνον αποτρέπετε το «άσπρισμα» χρήματος που προήλθε από φοροδιαφυγή, πράγμα που θα αύξανε σαφώς τη μελλοντική φορολογική συμμόρφωση, αφού θα διοχεύτευε το χρήμα αυτό στην καταγραφόμενη οικονομική δραστηριότητα, αλλά οδηγείτε επιπλέον και στο «μαύρισμα» χρήματος που προηγουμένως δεν ήταν μαύρο, καθώς προερχόταν από «άσπρες» δραστηριότητες, απλώς είχε την «ατυχία» κάποια στιγμή να λάβει την «απευκταία» μορφή του μετρητού.

  Ως εκ τούτου, νομίζω ότι η διάταξη είναι απολύτως εσφαλμένη, θα μειώσει ευθέως τα φορολογικά έσοδα από τον ΦΜΑ, ενώ εμμέσως (που είναι και η σημαντικότερη επίδραση της διάταξης) θα αυξήσει σημαντικά την ποσότητα του χρήματος που θα κινείται στην παραοικονομία, εκτός των καταγραφόμενων φορολογικών συναλλαγών.

  Με τη διάταξη αυτή, συνεπώς, το νομοσχέδιο ενισχύει ΑΝΤΙ να καταπολεμά τη φοροδιαφυγή!

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 18:04 | Νικολόπουλος Γεώργιος

  Θα ήθελα να επισημάνω προς όλους σας κ. Βουλευτές, ορισμένους προβληματισμούς και προτάσεις μου , που χρίζουν απο εσάς νομοθετικές ρυθμίσεις στο παρόν νομοσχέδιο για το καλό όλων μας. Προσοχή στην ερήμωση της επαρχίας και ιδιαίτερα τα μικρά χωριά της πατρίδας μας.
  Κάνω έκκληση σε όλους σας, να αφουγκραστείτε την κοινωνία και να δώσετε κίνητρα ανάπτυξης στα μικρά και ορεινα χωριά.. Εξαιρέστε τα τοπικά καφενεία και εστιατόρια των μικρών χωριών από την επιβολή τεκμηρίων και τελών επιτηδεύματος καθώς και την μείωση του Φ.Π.Α. στα καταναλωτικά τους προϊόντα στο 6% σε όσους ασκούν ατομική, εμπορική επιχείρηση και ελεύθερο επάγγελμα γιατί όλοι αυτοί στην ουσία ασκούν λειτούργημα και όχι επάγγελμα όταν διατηρούν ένα μικροκατάστημα σε ένα μικρό χωρίο. Τώρα θα μου πείτε πιο είναι το μικρό χωριό. Εγώ θα πρότεινα οι εξαιρέσεις αυτές που είναι απαραίτητες να ξεκινήσουν με βάση την τελευταία απογραφή του 2021 μέχρι 300 κατοίκους του. Και οι μειώσεις του Φ.Π.Α. που πρέπει να ενσωματωθούν στον νυν νομοσχέδιο θα πρέπει να είναι σε όλα τα είδη που σερβίρονται σε .
  Α) Καφενεία και μικροκαταστήματα εστίασης μείωση του Φ.Π.Α. στο 6%
  Β) Εξαίρεση από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για υποκατάστημα που είναι σε χωριό κάτω των 300 κατοίκων.
  Γ) Εξαίρεση του μηχανήματος POS σε όσα χωριά δεν υπάρχει internet ή τουλάχιστον να επιδοτηθεί, καθώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε αυτό πιστεύω όλοι σας να το γνωρίζετε.
  Κανω έκκληση προς όλους σας και τους 300 στη βουλή των Ελλήνων μην αγνοείτε την ραχοκοκαλιά της χώρας που είναι η επαρχία και τα χωριά της. Η Κοινωνία λέει άνθρωπος που δεν έχει χωριό Είναι κατάτι φτωχότερος εκτιμήστε το . Με εκτίμηση Γιώργος Νικολόπουλος.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 13:39 | Μαρίνα

  Υπάρχει το άρθρο 39 του ν. 2859/2000 για απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ που έχουν έσοδα λιγότερα από 10.000ευρώ. Τί θα γίνει με αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες;

  Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν επιλέξει να δουλεύουν με μειωμένο ωράριο για διάφορους λόγους (θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, έχουν κάποιον άρρωστο να φροντίσουν κλπ) και τα οικογενειακά τους εισοδήματα αρκούν για την κάλυψη των αναγκών και των τεκμηρίων (βλ. εισόδημα συζύγου και ενοίκια). Τί θα γίνει και με αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες; Θα τρέχουν κάθε χρόνο στα δικαστήρια να αποδείξουν τα αυτονόητα, όπως ακούμε στα ραδιόφωνα και στους τηλεοπτικούς σταθμούς;

  Ειδικά για επαγγελματίες που από επιλογή δουλεύουν λίγο και έχουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να μην χάσουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και στο μέλλον να μπορούν να δουλέψουν περισσότερο, πρέπει να υπάρχει μία πρόβλεψη.

  Ένας μηχανικός για παράδειγμα που επιλέγει να αναλάβει 2-3 δουλειές το χρόνο φροντίζοντας παράλληλα την οικογένεια, μετά βίας φτάνει τις 6.000 ευρώ εισόδημα ετησίως, αφού και οι αμοιβές των μηχανικών δεν έχουν ασφαλιστικές δικλείδες και είναι ελάχιστες. Αφαιρώντας δε τον φόρο και τις ασφαλιστικές εισφορές, δεν μένει τίποτα. Πόσο μάλλον αν αυξηθεί ο φόρος.

  Δηλαδή όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δουλεύουν λίγο, πρέπει να κλείσουν τα βιβλία τους; Γιατί εκεί οδηγούν αυτές οι αποφάσεις. Το αποτέλεσμα, από αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες τουλάχιστον, θα είναι να χαθούν κι άλλα κρατικά έσοδα και όχι να αυξηθούν.

  Με εκτίμηση και ελπίδα για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα για όλους. Τα κίνητρα, που είναι χαμηλή φορολόγηση και σε μεγαλύτερα εισοδήματα και συμπερίληψη όλων των εξόδων στο αφφορολόγητο για όλους, αυτά θα ήταν πραγματικά δίκαια μέτρα που θα κινητοποιούσαν τον κόσμο να ζητήσει αποδείξεις και θα πλήρωναν πραγματικά αυτοί που εισπράττουν σε αυτήν την περίπτωση και όχι μαζικά όλοι είτε εισπράττουν, είτε όχι.

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 21:35 | STELLA

  ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Η ΑΓΟΡΑ
  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΕΧΡΙ 10.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ
  ΚΙΝΗΤΡΟ- BONUS ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
  ΔΗΛΑΔΗ ΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΣΟ ΘΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ
  ΟΧΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΥΣΤΟ (ΒΛΕΠΕ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΙ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΤΛ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΤΜ ΚΑΙ POS)
  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

  ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ?)

 • 22 Νοεμβρίου 2023, 07:44 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Θα μπορούσε η ελληνική πολιτεία να θέσπιση ένα δίκαιο και απλό φορολογικό σύστημα
  Τα πρώτα 10 χιλ ευρώ να ειναι με ο% φόρο όπως ειναι σε πολλές χώρες
  Μετά 10% φόρος για ένα ποσο που θα ορίσει η ίδια που ο πολίτης να μην έχει κίνητρο για φοροδιαφυγή
  Αφαίρεση από φορολογητέο ποσο κάθε δαπάνης που ειναι για την καθημερινότητα της οικογένειας (ΔΕΗ ΟΤΕ SUPER MARKET κτλ )ώστε ο πολίτης να ζητάει αποδείξεις από παντού
  Χρειαζόμαστε απλοποίηση του φορολογικού συστήματος για να έρθουν επενδύσεις στη χώρα
  Τώρα έχουμε ένα ληστρικό σύστημα που κοιτάζει μόνο πως θα κατάσχει την περιουσία του κόσμου μέσα από δυσβάσταχτους φόρους
  Ποιος σώφρων άνθρωπος θα επενδύσει σε μια τέτοια χώρα που το κράτος του παιρνει τόσα πολλα χωρίς ανταπόδοση
  Ευχαριστω

 • 22 Νοεμβρίου 2023, 00:04 | Σταμάτης

  Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής:
  1) Ενιαίο σύστημα φορολόγησης για όλους
  2) Εφαρμογή «έσοδα-έξοδα» για όλους, επαγγελματίες και μη, θεωρώντας ως έξοδα τα πάντα όπως λογαριασμούς ΔΕΚΟ και οποιαδήποτε αγορα η εξοδο και να ειναι, απο μια τσιχλα,μια εξοδο σε ταβερνα, εως ενα αυτοκινητο. Με μια εφαρμογη στο κινητο του καθενος (η και με αλλους τροπους)θα μπορουσε να σκαναριστει καθε αποδειξη αγορων ωστε να περνιεται μια και μοναδικη φορα στον αφμ του εκαστοτε αγοραστη.
  3) Μειωση του ΦΠΑ απο 24% στο 17% και στα τροφιμα στο 9%.
  Ακομη και σε περιπτωση αγοραπωλησιας μεταχειρισμενου προιοντος να λογιζεται και να δηλωνεται ως εσοδο του πωλητη και εξοδο του αγοραστη εστω και με μια υπευθυνη δηλωση του ενος εκ των δυο υποβαλοντας τους αφμ αμφοτερων.
  4) Φορολογηση του καθαρου εισοδηματος που υπολειπεται των εξόδων με 37% (η εναλλακτικα κλιμακουμενο).Το καθαρο υπολειπομενο αποφορολογημενο ποσο, θα προστιθεται καθε χρονο στα καθαρα αποθεματικα του εκαστοτε δικαια φορολογουμενου πολιτη.
  Θεωρω οτι με αυτον τον τροπο δεν θα υπαρχει σχεδον κανεις που δεν θα ζηταει αποδειξη.
  Παραδειγμα:α)Αναθετει καποιος την αντικατασταση του δικτυου υδρευσης στην κατοικια του σε εναν τεχνικο υδραυλικο. Συμφωνει στα 1000 ευρω. Θεωρητικα εφοσον ενας επαγγελματιας κανει μια προσφορα σε εναν ιδιωτη, ειναι υποχρεωμενος μεσα στην τιμη της προσφορας να εχει ηδη συμπεριλαβει τον ΦΠΑ. Επειδη ομως δυστυχως ο ιδιωτης δεν εχει καμμια διαθεση να επιβαρυνθει 20% φπα μια που συνηθως δεν μπορει να τα δικαιολογησει, προτιμαει να μην παρει αποδειξη και ετσι μενουν αμφοτεροι «ευχαριστημενοι».
  Στην περιπτωση ομως της εφαρμογης των «εσοδων-εξοδων» που προανεφερα, θα ειναι προτιμοτερο ο καθενας μας να ζητησει αποδειξη επιβαρυνομενος με το 20% του φπα. Γιατι?? Γιατι ειναι προτιμοτερο να πληρωσει τωρα τα 1000 ευρω + 200 ευρω φπα, παρα να πληρωσει στο τελος του χρονου 350 ευρω φορο εισοδηματος για αυτα τα 1000 ευρω που θα φαινονται ως «περισσευμα».
  Με απλα λογια: 1)Ειναι βεβαιο οτι ενας χαμηλοσυνταξιουχος η ενας εργαζομενος με χαμηλες αμοιβες δεν θα επιβαρυνθει ποτέ με αδικη φορολογια.
  2)Ενας ελευθερος επαγγελματιας, ειτε καταστηματαρχης ειτε τεχνικος ειτε γιατρος ειτε ταξιτζης ειτε πωλητης στις λαικες, που μεχρι τωρα δηλωναν παρανομως ιδιαιτερα χαμηλα εισοδηματα, (φυσικα δεν αναφερομαι για ολους) δεν θα μπορουν ευκολα να το κανουν, γιατι ο καθε ενας απο εμας θα προσπαθει να συλλεξει ολες τις αποδειξεις απο τα εξοδα και τις αγορες που κανει ωστε να «χτισει» το αφορολογητο του ποσο για να αποφυγει να πληρωσει το 37% απο το περισσευμα του ως φορο πληρωνωντας ομως δικαια τον φπα που ειναι κατα 20% λιγοτερος.
  Κυριοι, θεωρω οτι μαλλον θα εκπλαγειτε, οχι μονο απο ολους αυτους που δηλωναν μεχρι τωρα χαμηλα εισοδηματα αλλα κυριως απο την τεραστια απωλεια σε φπα που εχει αυτη η χωρα.

 • 19 Νοεμβρίου 2023, 13:24 | Κωνσταντίνος

  Δεν αποκλείει τα μετρήτα κάτω απο το τράπεζι

  Πρέπει να ελέγχεται οτι η αξια αγοραπώλησιας του ακινητου δεν μπορεί να είναι κάτω απο την αντικειμενίκη γιατι υποδήλώνει χρήση μετρήτων που δεν αναγράφεται στο συμβόλαιο

 • H προστιθέμενη παράγραφος 8 στο άρθρο 20 του Ν. 3842/2010 που αναφέρει πως η εξόφληση του τιμήματος της αγοράς ακινήτου γίνεται αποκλειστικά μέσω χρήσης τραπεζικών μέσων πληρωμής χρήζει διευκρίνισης.
  Για την περίπτωση που δεν είναι στη πρόθεση του νομοθέτη να συμπεριλάβει συναλλαγματικές και επιταγές στα τραπεζικά μέσα πληρωμής, σημειώνεται πως η αγορά ακινήτου προϋποθέτει ιδιαίτερα υψηλή δαπάνη για τον αγοραστή, η χρήση συναλλαγματικών ή/και μεταχρονολογημένων επιταγών είναι απαραίτητη, συχνά συνδεδεμένη με την πορεία ολοκλήρωσης της κατασκευής του ακινήτου.
  Αν όμως, συναλλαγματικές και επιταγές συμπεριλαμβάνονται, των μεταχρονολογημένων μη αποκλειομένων, παρακαλώ να αποσαφηνιστεί.

 • 18 Νοεμβρίου 2023, 10:09 | Μανος

  Διαμένω στη Δανία. Η φορολογική διοικηση εδώ έχει κανει κάτι πολυ απλό για να πατάξει τη φοροδιαφυγή για τις κυριότερες ομάδες ελεύθερων επαγγελματιων.

  Κάθε φορα που θα αγοράσει ένας πολίτης υπηρεσίες από τους επικινδυνους κλάδους όπως υδραυλικους, ηλεκτρολόγους, καθαρίστριες, baby sitters κλπ και πληρωσεις με ηλεκτρονικά μέσα, υποβάλεις τον αριθμό της απόδειξης στο αντιστοίχο taxis net και στο τέλος του χρόνου λαμβάνει με την εκκαθαριση της δήλωσης του το ΦΠΑ πίσω μέσω συμψιφισμού με τον φόρο εισοδηματος.

  Με αυτόν το τρόπο ναι μεν χάνει το κράτος το ΦΠΑ αλλά όλοι εκδιδουν αποδείξεις γιατί τις ζητάμε και τουλάχτιστον οι ελευθεροι επαγγελματίες πλήρωνουν το φόρο εισοδήματος.

  θα μπορούσε να τεθεί ένα ετήσιο όριο μεχρι 2000 ευρώ ανα ΑΦΜ για τη χορήγηση αυτής της επιστροφής ΦΠΑ.

  Αυτό θα μπορούσε να γίνει πλέον στην ελλάδα πολύ εύκολα μιας και οι αποδείξεις έχουν QR code. Με επέκταση των δυνατοτητων της εφαρμογής apodeiksi θα μπορόύσαμε και να ελεγχουμε την εγκυρότητα και αυτόματα να πέρναει στη δήλωση μας για το έτος. Επίσης αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα το κλειδωμα της χρήσης της κάθε απόδειξης από ένα ΑΦΜ.

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 11:58 | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΟΥΡΑΝΙΑ

  Είναι αναγκαίο να προστεθεί και άλλη παράγραφος, η οποία θα αναφέρεται στην μεταβίβαση μεταφορικών μέσων, όπου και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει η καταβολή του τιμήματος να γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 21:47 | Χρήστος Ζαχόπουλος

  Στις αγοραπωλησίες ακινήτων όλα τα συμβόλαια αναγράφουν τραπεζικά μέσα. Το πρόβλημα είναι ότι για να αγοράσεις σπίτι, ο κατασκευαστής ζητάει κάτω απο το τραπέζι 50.000 με 100 000 ξεχωριστά λεφτά από το συμβόλαιο και φυσικά μετρητά που δε γράφονται σε κανένα συμβόλαιο.

  Αυτο είναι πάγια τακτική, και φυσικά το γνωρίζετε. για αυτό πρέπει να σκεφτείτε κάτι για τα κάτω από το τραπέζι χρήματα. Για παράδειγμα, αν καταγγείλει ο αγοραστής τον κατασκευαστή- εργολάβο ότι ζήτησε λεφτά κάτω από το τραπέζι, πρώτον ο Κατασκευαστής θα βγαινει σε τακτικό Έλεγχο και δεύτερον, ότι ο αγοραστής θα μπορεί να αγοράσει το ακίνητο στο 1/3 της τιμής του ή ότι θα του το κατάσχει το κράτος το ακίνητο

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 11:43 | ΠΙΒ

  Η αναφορά του άρθρου 1 σε μεταβιβάσεις εξ επαχθούς αιτίας αγνοεί ότι επαχθή αιτία συνιστά και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία και η ανταλλαγή ακινήτου, όπου τίμημα δεν υπάρχει. Όπως επίσης αγνοεί ότι αντί τιμήματος ακόμη και σε σύμβαση πώλησης η παροχή του αγοραστή μπορεί να είναι δόση αντί καταβολής όπως όταν παραδίδονται αξίες (επιταγές) όπως επίσης ότι εγκύρως μπορεί να συμψηφισθεί στο τίμημα ισόποση ανταπαίτηση του αγοραστή κατά του πωλητή. Είτε λοιπόν η συγγραφή της διάταξης έχει γίνει από άσχετους είτε συνιστά άτεχνη απόπειρα κατάργησης διατάξεων του Αστικού Κώδικα και θέσπισης αντισυνταγματικών απαγορεύσεων

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 20:59 | Αναστάσιος Μηνάς

  Αν στο συμβόλαιο αναγράφεται μειωμένο αντίτιμο, το οποίο εξοφλείται με τραπεζικό έμβασμα, και το υπόλοιπο από το συμφωνηθέν καταβάλλεται σε μετρητά τότε η πρόβλεψη του συγκεκριμένου άρθρου δεν έχει καμία αξία. Ειδικά για τα παλαιά ακίνητα θα πρέπει να προβλέπεται ότι το αντίτιμο που αναγράφεται στο συμβόλαιο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αντικειμενική αξία. Ειδικά αυτό θα πρέπει να έχει εφαρμογή στα ακίνητα που αγοράζονται για πρώτη κατοικία τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο μεταβίβασης.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 13:43 | Αντώνης

  Για να γίνουν αγοραπωλησίες ακινήτων με τραπεζικά μέσα θα πρέπει να έχουμε λεφτά, για αυτό παράκληση, προβείτε σε ενεργοποιηση του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μπας και πάρουμε κάνα δάνειο εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι και αγοράσουμε ένα σπιτάκι, δίχως να έχουμε τον φόβο της κατάσχεσης, με την έννοια ότι η δόση θα παρακρατείται απευθείας από τον μισθο,και φυσικά με ένα πιο ευνοϊκό επιτόκιο.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 13:09 | Νικόλαος Ψύλλας Συμβολαιογράφος

  1ον) «Ο μεταγραφοφύλακας αρνείται τη μεταγραφή σύμβασης ή δικαστικής απόφασης ή οποιασδήποτε άλλης πράξης που αφορά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, πλην της σύστασης υποθήκης, αν δεν προσκομίζεται σ’ αυτόν αντίγραφο της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ από τον Οικονομικό Έφορο.» Παρακαλώ εξετάστε την ατυχή ανωτέρω πρόβλεψη ενόψει του γεγονότος ότι πλέον οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής myproperty και οι έγχαρτες δηλώσεις που φέρουν τη σφραγίδα του Εφόρου αναρτώνται ως αντίγραφα στις eκοινοποιήσεις και προσκομίζεται μία εκτύπωση.
  2ον) Όσον αφορά «τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής» να διευκρινιστεί ότι ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ. Αυτό το αναφέρω διότι προσφάτως αλλοδαπός αγοραστής ακινήτου αντιμετώπισε το εξής πρόβλημα : στο συμβόλαιο ανέγραψα τη συμφωνία ότι το τίμημα πιστώθηκε και καταβληθεί δια της εμβάσεώς του σε τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή. Όταν ο αγοραστής πήγε στην αλλοδαπή τράπεζά του για να πραγματοποιήσει το έμβασμα του ζήτησε η αλλοδαπή τράπεζα να προσκομίσει μεταφρασμένο το συμβόλαιο. Ο αγοραστής απευθύνθηκε σε μεταφραστή που του ζήτησε 600 € !!! για τη μετάφραση. Τότε ζήτησε από την τράπεζα να του δώσει τα χρήματα σε μετρητά, εισήλθε στη χώρα δηλώνοντας στο τελωνείο το ποσό των μετρητών που είχε μαζί του (άνω των 10.000 €) και εν συνεχεία πήγε και τα κατέθεσε στο λογαριασμό του πωλητή και μου προσκόμισε το αποδεικτικό για να γίνει η εξοφλητική πράξη.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 13:17 | Kostas

  Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν υπάρχουν αντίστοιχα μέτρα. Το κράτος θεωρεί εξαρχής τα μετρητά ως παράνομο τρόπο πληρωμής. Σε όλη την Ευρώπη μπορείς να κάνεις τέτοιες συναλλαγές με μετρητά ανεξαρτήτου ύψους. Άραγε, η ΕΚΤ συμφωνεί με αυτά τα μέτρα;

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 12:28 | C.H

  υποχρεωτικά να πληρώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό όλες οι συναλλαγές με μή υπόχρεους όταν πουλάνε ανακυκλώσιμα αντικείμενα και να γίνεται επί της μεταφοράς του ποσού στην τράπεζα η απόδοση του χαρτοσήμου που αναλογεί αυτόματα.
  Το ποσό της συναλλαγής να μεταβιβάζεται στο οικείο πεδίο της φορολογικής δήλωσης του μή υπόχρεου.
  Να αποσαφηνιστεί πόσο είναι το συνολικό ποσό που μπορεί να πουλήσει ο μή υπόχρεος/έτος.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 11:30 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Προβλέπεται πως στις μεταβιβασεισ Ακινήτων η δήλωση φόρου μεταβίβασης θα πρέπει να ειναι θεωρημένη από τον έφορο! Δηλαδή θα την εκτυπώνουμε από το myproperty ηλεκτρονικά και θα την πηγαίνουμε σην εφορία για θεώρηση; Δηλαδή από την μια γίνονται όλα ηλεκτρονικά στην εφορία για να μην πηγαίνουν οι πολίτες στην εφορία και από την άλλη το αναιρουμέ;

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 10:35 | Basiliy

  Bravo

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 10:25 | Μαρκος

  Φροντιστε παρακαλω να υπαρχουν καποιες εξαιρεσεις για κατοικους εξωτερικου, και τουριστες, οι οποιοι ερχονται για λιγες μερες, και οι οποιοι δεν μπορουν να διατηρουν τραπεζικο λογαριασμο στην Ελλαδα. Αν τους κλεψουν το πορτοφολι, και χασουν την καρτα τους, το μονο που μενει ειναι το ρευστο, εστω και να αγορασουν εισητηριο επιστροφης, η να πληρωσουν νοσοκομειο αν χρειαστουν κατι. Πρεπει να υπαρχουν και καποιες λογικες εξαιρεσεις στο πλαισιο… Αν θελετε, λετε στους επιχειρηματιες, και στους συμβολαιογραφους να διατηρουν τον αριθμο διαβατηριου των ξενων, ως εναλλακτικο αποδεικτικο στοιχειο σε τετοιες συναλλαγες. Σκεφτειτε επισης και απλα και την περιπτωση ομογενων οι οποιοι εχουν γεννηθει στο εξωτερικο, και μεταξυ τους πρεπει να κανουν συναλλαγες για κληρονομικα θεματα «εξ αδιαιρετου»..ναι μεν θα πληρωσουν φορους μεταβιβασης, κτλ, αλλα τι νοημα εχει να ελεγχθει το αν πληρωσε ο ενας αδελφος τον αλλον στην Νεα Υορκη με 2000 δολαρια για το μεριδιο ενος στεμματως ελιων «του παππου» στα κατσαβραχα? Ηδη δεν εμπιπτουν σε ελεγχο των αρχων επειδη δεν μενουν και δεν φορολογουνται στην Ελλαδα…για ποιον λογο να τους ταλαιπωρειτε?