Άρθρο 42 Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή προστίμων που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 62 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Η παρ. 5 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί επιβολής, κοινοποίησης και πληρωμής προστίμων, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ημέρα μετά από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής, με εξαίρεση τα άρθρα 57 και 59. Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54 και τις λοιπές παραβάσεις του Κώδικα, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου υπολογίζεται από το τέλος του έτους διαπίστωσης της παράβασης. Η απόσβεση του δικαιώματος του Δημοσίου για την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου της παρ. 1Α του άρθρου 54 υπολογίζεται από το τέλος του έτους εντός του οποίου λήγει η νόμιμη προθεσμία καταβολής του φόρου και συμπληρώνεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αυτή. Η κοινοποίηση της πράξης διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 5.».

  • 26 Νοεμβρίου 2023, 16:00 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

    Αυξημένα πρόστιμα στο ηλεκτρονικο εμπόριο γιατί εχει Μεγάλη φοροδιαφυγή, ψεύτικες προσφορές και προϊόντα