ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 28 Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση – Αντικατάσταση άρθρου 53 ν. 4389/2016 και τροποποίηση Παραρτήματος Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Το άρθρο 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), περί του φόρου διαμονής, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 53
Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση
1. Επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.
1Α. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, ως εξής:
α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155):
αα) 1-2 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,
αβ) 3 αστέρων, τρία (3,00) ευρώ,
αγ) 4 αστέρων, εφτά (7,00) ευρώ,
αδ) 5 αστέρων, δέκα (10,00) ευρώ,
β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ενάμιση (1,50) ευρώ,
γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), ενάμιση (1,50) ευρώ, Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ.
δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, δέκα (10) ευρώ.
1Β. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, ως εξής:
α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014:
αα) 1-2 αστέρων, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,
αβ) 3 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,
αγ) 4 αστέρων, τριών (3,00) ευρώ,
αδ) 5 αστέρων, τεσσάρων (4,00) ευρώ,
β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,
γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ, Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας τεσσάρων (4) ευρώ,
δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τεσσάρων (4) ευρώ.
2. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, από τις επιχειρήσεις των παρ. 1Α και 1Β και τους ιδιώτες της περ. γ) των παρ. 1Α και 1Β και αποδίδεται από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Το ως άνω τέλος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τους ανωτέρω υπόχρεους.
3. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, ο τρόπος προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».
2. Στο τέλος του καταλόγου των τελών του Παραρτήματος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), προστίθεται το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση της παρ. 1 του παρόντος, και το Παράρτημα διαμορφώνεται ως εξής:
«Παράρτημα
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950),
Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολόγιο ακινήτων (άρθρα 23 και 23Α του ν. 3427/2005),
Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (άρθρα 15 έως 18 του ν. 3091/2002), Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (άρθρο 31του ν.3986/2011), Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρα 29 του ν. 3986/2011 και 43Α του ν. 4172/2013),
Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44 του ν. 4111/2013),
Φόρος Πλοίων με ελληνική και με ξένη σημαία (ν. 27/1975),
Εισφορά Εισαγόμενου Συναλλάγματος (άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4141/2013),
Φόρος επί των μερισμάτων εταιρειών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 4141/2013),
Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο (άρθρα 2 παρ. 10 του ν. 2206/1994, 31 παρ. 13 του ν. 2873/2000, 1 παρ. 1 του ν. 3139/2003, πρώτο περ. 9 υποπαρ. Ε7 του ν. 4093/2012),
Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της Ε. Ε. και Εγχωρίως Παραγομένων Ειδών (άρθρο 17τουν. 3833/2010),
Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα Μικτά Κέρδη των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Στοιχημάτων και Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου (άρθρο 50 του ν. 4002/2011), Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (άρθρο 12 του ν. 2579/1998),
Τέλη Διενέργειας Παιγνίων με Παιγνιόχαρτα (άρθρα 8 του ν. 2515/1997 και 10 παρ. 2 του ν. 3037/2002),
Φόρος Ασφαλίστρων (άρθρο 29 του ν. 3492/2006),
Ετήσιο Τέλος για τη Λειτουργία Χώρου Καπνιζόντων (άρθρο 45 του ν. 3986/2011),
Ειδικός Φόρος στις Διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (άρθρο πέμπτο παρ. 12 του ν. 3845/2010),
Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (άρθρο 2 του ν. 3790/2009),
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (άρθρα 17 έως 31 του ν. 1676/1986),
Εισφορά Δακοκτονίας (άρθρο 2 του Α.Ν. 112/1967),
Εφάπαξ φόροι επί των αποθεμάτων πετρελαίου (άρθρα 23 του ν. 3634/2008, 2 του ν. 3828/2010 και τέταρτο παρ. 6 του ν. 3845/2010),
Τέλη Χαρτοσήμου (π.δ. 28ης Ιουλίου 1931),
Ειδικός Φόρος για την Ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Τέχνης (άρθρο 60 του ν. 1731/1987),
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 27 έως 50 του ν. 3842/2010),
Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος (άρθρο 16 του ν. 1882/1990),
Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (άρθρα 2 έως 19 του ν. 3427/2005),
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 21 έως 35 του ν. 2459/1997),
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως 19 του ν. 3634/2008),
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (άρθρο 53του ν. 4021/2011),
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (άρθρο πρώτο υποπαρ. Α7 του ν. 4152/2013), Εισφορές Φυσικών Προσώπων (άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του ν. 3986/2011, 5 του ν. 3833/2010),
Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του ν. 3790/2009),
Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων (άρθρα 2 του ν. 3808/2009 και 5 του ν. 3845/2010),
Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (άρθρο 8 του ν. 2579/1998),
Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3296/2004), Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων (άρθρο 3 του ν. 2954/2001),
Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών (άρθρο 10 του ν.3513/2006), Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (άρθρα 6 έως 16 του ν. 1676/1986), Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958), Φόρος Διαμονής (άρθρο 53 του ν. 4389/2016), Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση (άρθρο 54 του ν. 4389/2016), Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (άρθρο 55 του ν. 4389/2016), Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001, Το προβλεπόμενο στο άρθρο 30 του ν. 3846/2010 ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εισπραττόμενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης νοσηλίων,
Εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος της παρ. 3 του άρθρου 4 του 4736/2020 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, Περιβαλλοντικό τέλος (άρθρο 79 του ν. 4819/2021), Τέλος ανακύκλωσης (άρθρο 80 του ν. 4819/2021), τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.».

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:39 | Μαρία Αθηνά Παπαθανασιου

  Οι αντικειμενικες αξίες δεν συνάδουν πλέον με τις εμπορικές, και έτσι επικρατεί η φοροδιαφυγή πολύ εύκολα. Σε περιοχές μεγάλης ζήτησης είναι εύκολο να οριστούν και συγκλίνουν με τις τιμές αγοράς.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:17 | Μαρία Αθηνά Παπαθανασιου

  Να επιβληθεί επιπλέον φόρος στα κενά ακίνητα. Σταδιακά θα οδηγήσει στην πώληση τους η στον εκπλειστηριασμο ώστε να αγοράσθουν από όσους θέλουν να τα επισκευάζουν και εκμεταλκευθουν.Θα βοηθήσει στη στεγαστική κρίση . Στην Βρετανία ισχύει. Επίσης μεγαλυτ
  Επίσης υπάρχει ειδικός φόρος για ακίνητα που ανήκουν σε εταιρείες.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 20:50 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ «ΔΙΑΜΟΝΗ»

  Απλουστεύστε τις χρεώσεις, εξαφανίστε τις κατηγορίες: Χρεώστε 0,5% (μισό τοις εκατό) επι της τιμής της διαμονής σε Ξενοδοχεία – Ενοικιαζόμενα δωμάτια – Τουριστικές κατοικίες – Επαύλεις – Βραχυχρόνιες Μισθώσεις.
  Τους χειμερινούς μήνες Χρεώστε 0,2%.
  Για διαμονή άνω των 30 ημερων φοιτητων, αστυνομικων, ιατρων, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών, πυροσβεστων, εργαζόμενων στο τουρισμό κλπ, καμία χρέωση. (για να μπορουν να βρισκουν σπιτι να μενουν)
  Καταργήστε τη ξεχωριστη Απόδειξη. Το Τέλος ανθεκτικότητας να υπολογίζεται αυτόματα στην Απόδειξη διαμονής, όπως το Τέλος Παρεπιδημούντων.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 20:53 | Σπύρος

  Θεωρώ ότι υπάρχει κενό
  (να μην το χαρακτηρίσουμε λάθος η φορομπηχτική πολιτική)
  στην περίπτωση που ιδιοκτήτης με ιδιοκατοίκηση πρώτης κατοικίας,
  αναγκάζεται να μετακομίσει με ενοίκιο σε άλλη, είτε μεγαλύτερη ή σε άλλη γεωγραφική περιοχή. Σε περίπτωση που ενοικιάσει την κενή πλέον δική του, φορολογείται ως αυτή να του προσδίδει επιπλέον εισόδημα, ενώ πληρώνει ήδη ενοίκιο, που δεν πλήρωνε πριν.

  Στις δύο αυτές περιπτώσεις, ή και σε άλλες παρόμοιες, θα πρέπει τα ενοίκια να συμψηφίζονται και να φορολογείται μόνον το επιπλέον ενοίκιο της ιδιόκτητης κατοικίας, στην περίπτωση που αυτό είναι μεγαλύτερο από το ενοίκιο της ενοικιαζόμενης πρώτης κατοικίας.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 19:40 | Φλάβια Ζακιάν

  Δεν είναι σωστή η επιβολή τέλους 10€/ ημέρα στις κατοικίες άνω των 80 m2. Θα πρέπει να είναι το ίδιο με τα υπόλοιπα καταλύματα στο 1,50€ το καλοκαίρι και στα 0,50€ το χειμώνα. Δεν είναι λογικό να εξισώνεται ένα σπίτι στην επαρχία ή σε μη τουριστικές περιοχές με πολυτελή ξενοδοχεία ή τα ακίνητα αυτά να θεωρούνται βίλες. Θα πρέπει να ανεβεί το όριο τουλάχιστον στα 150μ2.

  —————————————————————————–

  Σχετικά με την Είσπραξη τέλους ανθεκτικότητας :
  Θα πρέπει, όπως και σε άλλες χώρες, να το εισπράτουν οι πλατφόρμες και να το αποδίδουν απευθείας στις φορολογικές αρχές, ώστε να απλοποιούνται οι διαδικασίες, αντί να μας επιβάλεται μια επιπλέον απασχόληση.
  Δεν είναι εύκολο ούτε και σωστό να το ζητάμε από τους πελάτες στην άφιξη.

  Φ. Ζακιάν / μέλος STAMA

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 19:49 | Ιωάννης Γ.

  Η απόφαση για το τέλος ανθεκτικότητας σε μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ. είναι άδικη καθώς επηρεάζει εξοχικές κατοικίες και αγροικίες στην επαρχία. Για πολλούς από αυτούς, το τέλος αυτό αντιστοιχεί περισσότερο από 10% του ημερήσιου εισοδήματός τους, χωρίς να προσφέρει καμιά λύση στο οικιστικό πρόβλημα.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 19:38 | Μαρινα Γακη

  Μια μη διακυρηγμένη από τον πρωθυπουργό και τελικά η πιο άδικη διάταξη που αφορά την βραχυχρόνια.
  Τέλος ανθεκτικότητας για ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 80 τ.μ.
  Πλειονότητα των εξοχικών που είναι στην βραχυχρονια σε αυτή την κατηγορία συμπληρώνουν κάποιο χαμηλό εισόδημα και είναι και ο τρόπος που βρίσκει προσιτές διακοπές μια οικογένεια.
  Και όμως σε αρκετούς από αυτούς που μπορεί να είναι, ή μόλις να ξεπερνά το ημερήσιο εισόδημα τους, τα 100 ευρώ και για 80-90 ημέρες και επομένως αυτό το τέλος ανθεκτικότητας να αγγίζει το 10%του πενιχρού εισοδήματος τους ….
  Και ούτε μπορεί να προσθέσει αυτό το είδος της κατοικίας κάποια απειροελάχιστη λύση στο οικιστικό πρόβλημα….

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 17:14 | Δήμητρα Αργιαντζή

  Ο τρόπος είσπραξης του φόρου κλιματικής αλλαγής είναι πολύ γραφειοκρατικός και σχεδόν μη εφαρμόσιμος για τους περισσότερους ιδιοκτήτες-διαχειριστές των ακινήτων της βραχυχρόνιας….γιατί δεν έχουν καμία επαφή με φιλοξενούμενο-επισκέπτη.
  Μάλλον δεν λάβατε υπ όψιν για το πως ακριβώς λειτουργεί η βραχυχρόνια!

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:44 | Valentina Reino

  Το σχέδιο νόμου βάσει του άρθρου 28 προτείνει τη θέσπιση ενός «τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», το οποίο είναι δομημένο με πολύ περίπλοκο τρόπο – συμπεριλαμβανομένης μιας εποχιακής τιμής και διαφορετικών ποσών ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου- το οποίο θα ήταν σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστεί στην πράξη. Τέτοιες διαφοροποιήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση σχετικά με τον προσδιορισμό του κατάλληλου ποσού προς είσπραξη και εν τέλει να αποθαρρύνουν την ίδια την είσπραξη.

  Η πρότασή μας είναι να απλοποιηθεί το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», ως ποσοστό % επί της τιμής, όπως και το «τέλος διαμονής παρεπιδημούντων», και να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:03 | Π.Ο.Ξ

  Το σχέδιο νόμου με τον τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που επηρεάζουν – θίγουν άμεσα τον ξενοδοχειακό κλάδο. Ειδικότερα, αναφερόμαστε στη νομοθέτηση του «τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», για το οποίο, πριν την εξαγγελία του, δεν είχαμε την οποιαδήποτε ενημέρωση και τις προωθούμενες ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση, επί των οποίων δεν προηγήθηκε ουσιαστική διαβούλευση.
  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων έχει αποδείξει την δέσμευση της στον θεσμικό διάλογο, καταθέτοντας τεκμηριωμένα τις απόψεις της. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να αναμένουμε πως ζητήματα που μας αφορούν θα συζητούνται εμπρόθεσμα και σε καμία περίπτωση δεν θα αποφασίζονται ερήμην μας και εν τέλει εις βάρος του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.
  Αναμένουμε, λοιπόν, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, να ληφθούν υπόψη και να εξετασθούν ουσιαστικά οι απόψεις – ενστάσεις μας επί των προωθούμενων ρυθμίσεων.
  Αναλυτικά:
  Επί του άρθρου 28 «Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση – Αντικατάσταση άρθρου 53 ν. 4389/2016 και τροποποίηση Παραρτήματος Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

  Ο φόρος διαμονής νομοθετήθηκε το έτος 2016 με το άρθρο 53 του νόμου 4389/2016 «στο πλαίσιο της ανάγκης εκπλήρωσης των δεσμεύσεων της χώρας μας για δημοσιονομική προσαρμογή και προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς και έγκαιρα η διαδικασία αξιολόγησης». Πρόκειται, λοιπόν, για ένα μνημονιακό φόρο, ο οποίος θα έπρεπε από ετών να έχει καταργηθεί.
  Με τη προτεινόμενη ρύθμιση ο φόρος διαμονής, αντί να καταργηθεί, μετατρέπεται σε ένα αυξημένο, κατά 100% έως 200%, ανάλογα με τη κατηγορία του ξενοδοχείου, «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση». Μάλιστα πουθενά στην προωθούμενη διάταξη δεν γίνεται λόγος για ανταποδοτικότητα του νέου αυτού τέλους.
  Σχετικά με την επιβάρυνση που προκαλείται από το τέλος ανθεκτικότητας στο ξενοδοχειακό προϊόν επισημαίνουμε τα εξής:
  Το τέλος ανθεκτικότητας δεν υπολογίζεται βάσει της τιμής του δωματίου.
  Αυτό δημιουργεί ανισότητες και στρεβλώσεις, καθώς υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στην τιμή, τόσο μεταξύ των ξενοδοχείων της ίδιας κατηγορίας, όσο και μεταξύ των ίδιων των ξενοδοχείων με βάση την εποχικότητα.
  Η επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα αυξημένη:
  α. στις περιπτώσεις ξενοδοχείων της ίδιας κατηγορίας με χαμηλότερες τιμές εκμίσθωσης δωματίων και
  β. σε περιόδους που η τουριστική κίνηση είναι περιορισμένη και άρα οι τιμές εκμίσθωσης των δωματίων μειωμένες.
  Επομένως, το συγκεκριμένο μέτρο μειώνει την ανταγωνιστικότητα του ξενοδοχειακού προϊόντος και αποβαίνει σε βάρος της προσπάθειας επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, ενώ από την εφαρμογή του θίγονται σε μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικές ομάδες, προορισμοί και κατηγορίες επιχειρήσεων που χρειάζονται τη μεγαλύτερη στήριξη.
  Τα ανωτέρω συμπεράσματά μας επιβεβαιώνονται από την επισυναπτόμενη μελέτη του ΙΤΕΠ με τίτλο «Επιβολή τέλους περιβαλλοντικής προστασίας συμπληρωματικά του σημερινού φόρου διαμονής», που δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.
  Σχετικά, από τον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνεται στην ανωτέρω μελέτη, προκύπτει το ελάχιστο ποσοστό επιβάρυνσης της τιμής των ξενοδοχείων με βάση τη διάμεσο τιμή, ανά κατηγορία και περίοδο.

  Ιανουάριος Μάρτιος Μάιος Αύγουστος Οκτώβριος
  5* Διάμεσος τιμής 112 € 110 € 142 € 236 € 146 €
  Ελάχιστο % επιβάρυνσης 4% 9% 7% 4% 7%
  4* Διάμεσος τιμής 80 € 85 € 90 € 139 € 92 €
  Ελάχιστο % επιβάρυνσης 4% 8% 8% 5% 8%
  3* Διάμεσος τιμής 60 € 60 € 55 € 88 € 60 €
  Ελάχιστο % επιβάρυνσης 3% 5% 5% 3% 5%
  2*-1* Διάμεσος τιμής 45 € 45 € 42 € 60 € 45 €
  Ελάχιστο % επιβάρυνσης 1% 3% 4% 3% 3%

  Συνοψίζοντας
  Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Πρόκειται για έναν σκοπό που είναι κοινός. Ως εκ τούτου κοινή θα πρέπει να είναι και η προσπάθεια επίτευξής του.
  Η επιβάρυνση του ξενοδοχειακού προϊόντος από το τέλος ανθεκτικότητας στη κλιματική κρίση πρέπει να περιορίζεται και να εξαντλείται στα περίπου 136 εκ. ευρώ που εισπράττονταν ετησίως από τον φόρο διαμονής.
  Το ανωτέρω ποσό των 136 εκ. ευρώ θα πρέπει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τούτο να διασφαλίζεται νομοθετικά.
  Το υπόλοιπο προϋπολογισθέν ποσό θα μπορούσε να προκύψει από την αύξηση της συμμετοχής στο συγκεκριμένο τέλος της βραχυχρόνιας μίσθωσης – σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στη βραχυχρόνια μίσθωση πραγματοποιούνται περίπου 28,6 εκ. διανυκτερεύσεις ετησίως. Θα ήταν επίσης χρήσιμο, εκτός από τη μονομερή επιβάρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, να εξεταστεί και η συμμετοχή τομέων της οικονομίας που, σε αντίθεση με τον ξενοδοχειακό κλάδο, έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 14:29 | Μαριάννα Ζαχαράτου

  Από το τέλος διαμονής, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει αυτό τοτέλος ανθεκτικότητας, είχαν εξαιρεθεί τα καταλύματα που στεγάζονται σε χαρακτηρισμένα παραδοσιακά κτίρια και αυτο για προφανείς λόγους. Οι επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά κτίρια έχουν την ευθύνη της διάσωσης ανάδειξης και διατήρησης ενός πολύτιμου κτιριακού αποθέματος στη χώρα και αυτό γίνεται με μεγάλο οικονομικό κόστος. Εξάλλου τα συγκεκριμένα κτίρια λόγω της ενσωμάτωσης βιοκλιματικών αρχών στην τοπική αρχιτεκτονική έχουν μικρό ενεργειακό αποτύπωμα. Σε αυτό το νομοσχέδιο δεν προβλέπεται εξαίρεση και αυτό είνσι άδικο και επιβαρύνει ξαφνικά και υπερβολικά αυτές τις επιχειρήσεις

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 14:16 | Κωνσταντίνος Κωνσταντάτος

  Η επιβολή τέλους διανυκτέρευσης 10€ σε μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ. είναι πραγματικά απαράδεκτη. Μάλλον ο νομοθέτης έχει στο μυαλό του μόνο βίλες αδιαφορώντας για την πλειοψηφία των σπιτιών που νοικιάζονται στην επαρχία σε τιμή το πολύ 70-90 ευρώ.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 13:57 | Stelios Christakis

  Τέλος ανθεκτικήτας σε ακίνητα άνω των 80 m2
  Είναι λάθος η επιβολή τέλους των 10€ ανά ημέρα στις κατοικίες άνω των 80 m2. Θα πρέπει να είναι όπως τα υπόλοιπα καταλύματα στο 1,5 € το καλοκαίρι και στα 0,50€ το χειμώνα. Οι κατοικίες της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν μέσο όρο ενοικίασης 80-90 € ημερησίως και διαμένουν σε αυτές κατά κύριο λόγο οικογένειες με παιδιά. Αφορά περισσότερα από 52.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να εξισώνεται ένα σπίτι επί παραδείγματει στην Κατερίνη ή σε κάποιο άγονο νησί με τα τα 5* ξενοδοχεία ή τα ακίνητα αυτά να θεωρούνται βίλες όπως εξειδικεύεται στο εδάφιο δ.

  Θα πρέπει το να εξεταστεί το όριο αυτό να αλλάξει στα 150 m2

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 13:39 | Κωνσταντίνος Κιάμος

  Είναι λάθος η επιβολή τέλους των 10€ ανά ημέρα στις κατοικίες άνω των 80 m2. Θα πρέπει να είναι όπως τα υπόλοιπα καταλύματα στο 1,5 € το καλοκαίρι και στα 0,50€ το χειμώνα. Οι κατοικίες της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν μέσο όρο ενοικίασης 80-90 € ημερησίως και διαμένουν σε αυτές κατά κύριο λόγο οικογένειες με παιδιά. Αφορά περισσότερα από 52.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να εξισώνεται ένα σπίτι επί παραδείγματει στην Κατερίνη ή σε κάποιο άγονο νησί με τα τα 5* ξενοδοχεία ή τα ακίνητα αυτά να θεωρούνται βίλες όπως εξειδικεύεται στο εδάφιο δ.

  Θα πρέπει το να εξεταστεί το όριο αυτό να αλλάξει στα 150 m2

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 22:17 | Νινα Σκίτσα

  Οριζόντιο τελος ανθεκτικότητας ύψους 10 ευρώ σε ξενοδοχεία 5 αστέρων και σε μονοκατοικίες ανω των 80τμ που διατείθενται στη βραχυχρόνια ενοικίαση είναι αδικο για τους προφανείς λόγους ότι ούτε η ποιότητα, ούτε η τοποθεσία όλων των μονοκατοικιών άνω των 80τμ είναι ίδια. Με τον τρόπο αυτό θεωρούνται όλες οι μονοκατοικίες ανω των 80τμ ίσες και επιπέδου ξενοδοχείων 5 αστέρων.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 20:48 | Μαρία

  Τέλος ανθεκτικήτας σε ακίνητα άνω των 80 m2 :
  Είναι λάθος η επιβολή τέλους των 10€ ανά ημέρα στις κατοικίες άνω των 80 m2. Δεν είναι Βίλλες .Δεν είναι δυνατόν να εξισώνεται ένα σπίτι π.χ στην Δημητσάνα ή σε κάποιο άγονο νησί με τα τα πολυτελή ξενοδοχεία ή τα ακίνητα αυτά να θεωρούνται βίλες . Πιο λογικό είναι το όριο στα 150μ2

  Είσπραξη τέλους ανθεκτικότητας :
  Θα πρέπει , όπως και σε άλλες χώρες , οι πλατφόρμες να το εισπράτουν και να το αποδίδουν απευθείας στις φορολογικές αρχές.
  Καλό θα είναι να είναι ενιαίο το τέλος για όλο το χρόνο

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 20:55 | ΜΑΡΙΑ Μ.

  Διαβαζοντας τα νεα μετρα για τη βραχυχρονια μισθωση,αναρωτηθηκα αφ ενος ποσο κατηρτισμενοι ειναι οι νομοθετες του πολιτικου συστηματος στην ελλαδα κ αφ ετερου το βαθυ χασμα που υπαρχει κ προιοντος του χρονου,γινεται βαθυτερο μεταξυ πολιτειας κ κοινωνιας!
  Ενα καταφορα αδικο φορολογικο συστημα που αναγκασε χιλιαδες πολιτες να καταφυγουν στην ενοικιαση στη βραχυχρονια μισθωση,μηπως κ γεφυρωσουν το χασμα που υπαρχει στη πενιχρη τους συνταξη,ή στο χαμηλο τους εισοδημα, για να ανταπεξελθουν στις ολοενα κ αυξανομενες τιμες σε καθε ειδους αναγκαια αγαθα!
  Αντ αυτου,η εκαστοτε φορολογικη μεταρυθμιση,αντι να βαραινει τους υψηλομισθους κ τους επιχειρηματιες,βαραινει κ παλι τον απλο πολιτη,μισθωτο ή συνταξιουχο!
  Απο πότε τα 80 τετραγωνικα καθιερωσαν τη λεξη»βιλα»?
  Κ θα πρεπει ο μισθωτης να επιβαρυνθει εκτος των αλλων 10€ επιπλεον σε καθε κρατηση?
  Κ εαν οι ιδιοκτητες «βιλων»στη σαντορινη κ τη μυκονο μπορουν να τα επωμισθουν δε συμβαινει το ιδιο σε ολα τα καταλυματα στην ελλαδα!
  Ας ελπισουμε οτι θα βρεθουν νοημονες νομοθετες που θα κατανοησουν ολες τις παραμετρους της βραχυχρονιας μισθωσης κ θα μας επιτρεψουν να συνεχισουμε να προσθετουμε ενα εισοδημα που θα μας κανει να ζουμε αξιοπρεπως!

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 19:30 | Σοφία Γιαννακοπούλου

  Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση είναι ένας ευφάνταστος νέος φόρος που επιβαρύνει την μίσθωση ακινήτων. Το τέλος αυτό για ποιό λόγο επιβάλλεται, και πώς θα εισπράττεται? τι σκοπούς θα εξυπηρετεί? ποιά θα είναι η ανταποδοτικότητά του? Στην ουσία είναι ενα χαράτσι στην ακίνητη περιουσία, την οποία κάθε ιδιώτης θα έπρεπε να μπορεί να εκμεταλλεύεται κατά το δοκούν, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις. Αρκετές ήδη έχει.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 16:34 | Mαριάννα Νέμτσογλου

  Θεωρώ λανθασμένη την επιβολή τέλους 10€ ανά ημέρα στις κατοικίες άνω των 80 m2. Θα πρέπει να είναι όπως τα υπόλοιπα καταλύματα στο 1,5 € το καλοκαίρι και στα 0,50€ το χειμώνα. Οι κατοικίες της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν μέσο όρο ενοικίασης 80-90 € ημερησίως και διαμένουν σε αυτές κατά κύριο λόγο οικογένειες με παιδιά. Αφορά περισσότερα από 52.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να εξισώνεται ένα σπίτι επί παραδείγματει στην Κατερίνη ή σε κάποιο άγονο νησί με τα τα 5* ξενοδοχεία ή τα ακίνητα αυτά να θεωρούνται βίλες όπως εξειδικεύεται στο εδάφιο δ.

  Μέλος STAMA

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 14:30 | Μίλτος Γερμανός

  Τέλος ανθεκτικήτας σε ακίνητα άνω των 80 m2

  Είναι λάθος η επιβολή τέλους των 10€ ανά ημέρα στις κατοικίες άνω των 80 m2. Θα πρέπει να είναι όπως τα υπόλοιπα καταλύματα στο 1,5 € το καλοκαίρι και στα 0,50€ το χειμώνα. Οι κατοικίες της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν μέσο όρο ενοικίασης 80-90 € ημερησίως και διαμένουν σε αυτές κατά κύριο λόγο οικογένειες με παιδιά. Αφορά περισσότερα από 52.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να εξισώνεται ένα σπίτι επί παραδείγματει στην Κατερίνη ή σε κάποιο άγονο νησί με τα τα 5* ξενοδοχεία ή τα ακίνητα αυτά να θεωρούνται βίλες όπως εξειδικεύεται στο εδάφιο δ.

  Θα πρέπει το να εξεταστεί το όριο αυτό να αλλάξει στα 150 m2

  Είσπραξη τέλους ανθεκτικότητας

  Ο τρόπος πληρωμής του φόρου ανθεκτικότητας θα πρέπει να διευκολύνει όλες τις πλευρές ώστε να γίνεται απευθείας είσπραξη από τις ψηφιακές πλατφόρμες και απόδοση στις φορολογικές αρχές.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 14:11 | Γιάννης Καλοπίσης

  1. Τέλος ανθεκτικήτας σε ακίνητα άνω των 80 m2

  Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος η επιβολή τέλους των 10€ ανά ημέρα στις κατοικίες άνω των 80 m2. Δεν είναι Βίλλες. Δεν μπορεί να εξισώνεται ένα σπίτι π.χ στην Δημητσάνα ή σε κάποιο άγονο νησί με τα τα πολυτελή ξενοδοχεία ή τα ακίνητα αυτά να θεωρούνται βίλες . Πιο λογικό είναι το όριο στα 150μ2

  2. Είσπραξη τέλους ανθεκτικότητας

  Θα πρέπει , όπως και σε άλλες χώρες , οι πλατφόρμες να το εισπράτουν και να το αποδίδουν απευθείας στις φορολογικές αρχές.
  Καλό θα είναι να είναι ενιαίο το τέλος για όλο το χρόνο

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 11:36 | Δήμητρα Αργιαντζή

  Μια μη διακυρηγμένη από τον πρωθυπουργό και τελικά η πιο άδικη διάταξη που αφορά την βραχυχρόνια.
  Τέλος ανθεκτικότητας για ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 80 τ.μ.
  Πλειονότητα των εξοχικών που είναι στην βραχυχρονια σε αυτή την κατηγορία συμπληρώνουν κάποιο χαμηλό εισόδημα και είναι και ο τρόπος που βρίσκει προσιτές διακοπές μια οικογένεια.
  Και όμως σε αρκετούς από αυτούς που μπορεί να είναι, ή μόλις να ξεπερνά το ημερήσιο εισόδημα τους, τα 100 ευρώ και για 80-90 ημέρες και επομένως αυτό το τέλος ανθεκτικότητας να αγγίζει το 10%του πενιχρού εισοδήματος τους ….
  Και ούτε μπορεί να προσθέσει αυτό το είδος της κατοικίας κάποια απειροελάχιστη λύση στο οικιστικό πρόβλημα….

 • Η σωρευτική επιβολή τόσο τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (0,5 % επί των εσόδων), απαράδεκτα αυξημένου ημερήσιου τέλους έως και δέκα ευρώ (10€) σε μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ. και ΦΠΑ ακόμη και σε όσους μη επαγγελματίες διαθέτουν μόνον δύο ακίνητα, είναι κυριολεκτικά στραγγαλιστική τόσο τους ιδιοκτήτες, όσο και για τους φιλοξενούμενους.

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 20:29 | Ειρήνη

  Το «τέλος κλιματικής αλλαγής» για τα καταλύματα που είναι μονοκατοικίες άνω των 80 τμ – πέρα από το ότι δεν υπήρχε στις αρχικές εξαγγελίες – είναι αυθαίρετο, παράλογο και εξοργιστικά ΑΔΙΚΟ γιατί εξισώνει ένα χωριάτικο σπίτι σε μη τουριστική περιοχή η μία τυπική μονοκατοικία στην πόλη 80+ m2 με μία πολυτελή βίλα, υπονομεύει επίσης την δυνατότητα είσπραξης και απόδοσης του τέλους από τις πλατφόρμες χωρίς την μεσολάβησή μας (όπως είχε υποσχεθεί ο υπουργός κ.Θεοχάρης) και δημιουργεί ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ απίστευτη γραφειοκρατία για όλους. Ένα ακίνητο 80 ακόμα και 100 τμ δεν είναι βίλλα που σαφώς προυποθέτει κάποια πολυτέλεια. Δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και δεν μπορεί να εξισώνεται με πολυτελή ξενοδοχεία και resort. Πρέπει να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη.

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 20:53 | Ειρήνη

  1. Η είσπραξη του τέλους θα πρέπει να εισπράττεται και να αποδίδεται από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και όχι από το ίδιο τον οικοδεσπότη και μάλιστα μετρητά…. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο δεδομένου ότι πολλές αφίξεις στα καταλύματα γίνονται χωρίς παρουσία οικοδεσπότη! Επίσης έτσι θα ήταν και πιο ασφαλής η είσπραξη του συγκεκριμένου τέλους εφόσον θα γινόταν κατά τη στιγμή της κράτησης και όχι κατά την άφιξη!
  2. Είναι δυνατόν να εξισώνεται μια μονοκατοικία 80τμ στα Πετράλωνα με μια στη Μύκονο?? Το μέτρο προφανώς ευνοεί τη δεύτερη περίπτωση όπου μια διανυκτέρευση μπορεί να κοστίζει και 500€-1000€την ημέρα ενώ στην πρώτη δύσκολα θα ξεπερνάει τα 90€!
  Δεν μπορεί το μέτρο να είναι οριζόντιο!
  3.Την εποχή των online πλατφόρμων, των e-τιμολογίων, των smart phone, του gov.gr και του self check-in, η εικόνα του οικοδεσπότη κατά το check-out με το μπλοκάκι να κόβει αποδειξούλα για ένα τέλος, δεν συνάδει με την εικόνα ενός κράτους που θέλει να εκσυγχρονιστεί ψηφιακά. Ούτε είναι σωστό να επιβάλετε άλλη μια διαδικασία (ξεχωριστές δηλώσεις κάθε μήνα τέλους ανθεκτικότητας) ενώ παλεύετε υποτίθεται να πατάξετε την γραφειοκρατία και να γίνουν όλα πιο απλά. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος αν επιβληθεί οποιοδήποτε επιπλέον τέλος ,να εισπράττεται μέσω των πλατφόρμων και να αποδίδεται αυτόματα από τις ίδιες.
  4. Να γίνει σαφής η εξαίρεση από το τέλος ανθεκτικότητας στη κλιματική κρίση για εισοδήματα μεχρι 2 ακίνητα ανά ιδιοκτήτη ανεξαρτήτως τετραγωνικών.

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 20:18 | Ειρήνη

  ….γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), ενάμιση (1,50) ευρώ, Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ.Το πιο άδικο μέτρο που θεωρούμε ότι δεν μπορεί να έχει αξιόπιστα κριτήρια. Θεωρούμε αδιανόητο και πολύ άδικο μέτρο ένα ακίνητο να δίνει 10€ την ημέρα με μονο κριτήριο ότι είναι μονοκατοικία άνω των 80 τετραγωνικών μέτρων. Μπορεί να βρίσκεται στην περιφέρεια ή σε κάποιο απομακρυσμένο νησί με πολύ χαμηλούς τζίρους, αντί να το επιβραβεύουμε που φέρνει ρευστότητα στην τοπική κοινωνία το υποχρεώνουμε να πρέπει να πληρώσει ένα χαράτσι που μπορεί να αγγίζει μεγάλα ποσά το χρόνο. Πρέπει για την ώρα να επανέλθει και να περιληφθεί στον νόμο η αρχική πρόταση του υπουργείου οικονομικών για flat τέλος 1,5 ευρώ ημερησίως σε όλα τα βραχυχρονίως ενοικιαζόμενα καταλύματα ώστε να αποφευχθεί μία εντελώς άδικη και μη αναλογική κατάταξη-φορολόγηση.

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 14:17 | Βασίλειος Γογγολίδης

  Ο διαχωρισμός που προτείνεται δεν έχει κανένα νόημα και δημιουργεί ανισότητες. Γιατί μια μονοκατοικία σε ένα απομακρυσμένο νησί να πληρώνει 10€/ημέρα σε σχέση με ένα διαμέρισμα σε έναν τουριστικό προορισμό που θα πληρώνει 1,5 ή 0,5€/ημέρα ?

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 12:48 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΑ

  γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), ενάμιση (1,50) ευρώ, Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ.

  Το πιο άδικο μέτρο που θεωρούμε ότι δεν μπορεί να έχει αξιόπιστα κριτήρια. Θεωρούμε αδιανόητο και πολύ άδικο μέτρο ένα ακίνητο να δίνει 10€ την ημέρα με μονο κριτήριο ότι είναι μονοκατοικία άνω των 80 τετραγωνικών μέτρων. Μπορεί να βρίσκεται στην περιφέρεια ή σε κάποιο απομακρυσμένο νησί με πολύ χαμηλούς τζίρους, αντί να το επιβραβεύουμε που φέρνει ρευστότητα στην τοπική κοινωνία το υποχρεώνουμε να πρέπει να πληρώσει ένα χαράτσι που μπορεί να αγγίζει μεγάλα ποσά το χρόνο. Πρέπει για την ώρα να επανέλθει και να περιληφθεί στον νόμο η αρχική πρόταση του υπουργείου οικονομικών για flat τέλος 1,5 ευρώ ημερησίως σε όλα τα βραχυχρονίως ενοικιαζόμενα καταλύματα ώστε να αποφευχθεί μία εντελώς άδικη και μη αναλογική κατάταξη-φορολόγηση.

  ΣΟΔΙΑ
  Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 12:02 | Αλέξιος Κ.

  Παρακαλώ εξετάστε όλα αυτά τα θέματα πιο προσεκτικά και συζητήστε τα και με αρμόδιους φορείς και αντιπροσώπους της βραχυχρόνιας μίσθωσης καθώς το νέο έτος πλησιάζει και ο χρόνος που απομένει δεν θα είναι αρκετός ώστε να προσαρμοστούν όλοι στα νέα μέτρα.
  1) Σε μονοκατοικία άνω των 80 τ.μ. νοικιάζει κάποιος (3) επιμέρους δωμάτια με τιμή 40-50 ευρώ έκαστο. Θα πρέπει δηλαδή να καταργήσει το ένα από αυτά λόγω του ότι θεωρούνται 3 ακίνητα (ένα όμως ΑΤΑΚ) και θα πρέπει παράλληλα να εισπράττει από τον πελάτη 10 ευρώ επιπλέον ανά διανυκτέρευση για κάθε δωμάτιο? Σε πολυτελείς μονοκατοικίες με υψηλό μίσθιο είναι κατανοητό αλλά σε δωμάτια με χαμηλό μίσθιο τα οποία τυγχάνει να βρίσκονται εντός μονοκατοικίας είναι παράλογο και θα υπάρχουν και αντιδράσεις και από τους επισκέπτες. Το τέλος αυτό θα πρέπει να είναι ανάλογο της τιμής ενοικίασης που είναι πιο αντικειμενικό παρά τον ορισμό των 80 τετραγωνικών μονοκατοικίας που είναι πολύ σχετικό.
  Επίσης, θα πρέπει το τέλος αυτό να εισπράττεται από τις πλατφόρμες και να αποδίδεται αυτόματα. Ο όγκος εργασίας για τους χιλιάδες μισθωτές βραχυχρόνιας μίσθωσης θα είναι μεγάλος και μπορεί να γίνονται και λάθη τα οποία στοιχίζουν πολύ ακριβά, ενώ και η συνδρομή λογιστή επιφέρει επιπλέον κόστος στα ήδη πολλά έξοδα τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες.
  2) Ιδιοκτήτες που είναι συνταξιούχοι και διαθέτουν πάνω από 2 δωμάτια σε ένα ακίνητο θα πρέπει να κάνουν έναρξη επαγγέλματος?
  3) Σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει ήδη κρατήσεις για την επομένη χρονιά σε δωμάτια τα οποία θα πρέπει να καταργηθούν λόγω του περιορισμού των 2 ακινήτων. Τι θα γίνει με αυτές τις κρατήσεις? Πως θα πραγματοποιηθούν και πώς θα δηλωθούν?
  4) Τέλος, ο περιορισμός των 60 ή 90 ημερών δεν βοηθάει τις μακροπρόθεσμες μισθώσεις καθώς μετά την συμπλήρωση αυτών των ημερών, οι οποίες είναι διάσπαρτες μέσα στο έτος, τα καταλύματα θα παραμένουν κλειστά αφού δεν είναι εφικτό να μισθωθούν για τις υπόλοιπες ημέρες μακροπρόθεσμα.
  Οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έβαλαν σημαντικά κεφάλαια για την ανακαίνιση των κατοικιών τους τα οποία βάρυναν αποκλειστικά αυτούς χωρίς να πάρουν επιδοτήσεις. Πληρώνουν 15-35% φόρο για τα εισοδήματα που αποκομίζουν και όλα τα έξοδα χρήσης τους βαραίνουν αποκλειστικά.
  Σε μια αγορά που έχει ομαλοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και λειτουργεί σύννομα με διασταυρώσεις που γίνονται και με τις πλατφόρμες διαμοιρασμού είναι κρίμα να εφαρμοστούν τέτοια μέτρα τα οποία δεν είναι σωστά υπολογισμένα και χτυπούν άδικα χιλιάδες πολίτες που συμπληρώνουν το εισόδημά τους με αυτό τον τρόπο ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος διαβίωσης που μαστίζει όλο τον κόσμο.

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 12:53 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΑ

  2. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, από τις επιχειρήσεις των παρ. 1Α και 1Β και τους ιδιώτες της περ.

  Είναι Πρακτικά αδύνατο να γίνει η πληρωμή του τέλους στον διαχειριστή του ακινητου, εδώ με δυσκολία δίνουν τα στοιχεία τους (αφμ) πόσο μάλλον να δώσουν επιπλέον χρήματα πέραν της διαμονής. Ο τρόπος πληρωμής του φόρου ανθεκτικότητας θα πρέπει να διευκολύνει όλες τις πλευρές ώστε να γίνεται απευθείας είσπραξη από τις ψηφιακές πλατφόρμες και απόδοση στις αρχές ενός flat τέλους 1,5ευρω ανα κατάλυμα όπως είχε εξαγγελθεί αρχικά.

  Σ.Ο.Δ.Ι.Α
  Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 11:00 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΣ

  Είναι λάθος η επιβολή τέλους των 10€ ανά ημέρα στις κατοικίες άνω των 80 m2. Δεν είναι Βίλλες .Δεν είναι δυνατόν να εξισώνεται ένα σπίτι π.χ στην Δημητσάνα ή σε κάποιο άγονο νησί με τα τα πολυτελή ξενοδοχεία ή τα ακίνητα αυτά να θεωρούνται βίλες . Πιο λογικό είναι το όριο στα 150μ2

  Είσπραξη τέλους ανθεκτικότητας

  Θα πρέπει , όπως και σε άλλες χώρες , οι πλατφόρμες να το εισπράτουν και να το αποδίδουν απευθείας στις φορολογικές αρχές.
  Καλό θα είναι να είναι ενιαίο το τέλος για όλο το χρόνο

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 21:24 | Παναγιώτης Γκιώνης

  Τέλος ανθεκτικήτας σε ακίνητα άνω των 80 m2
  Είναι λάθος η επιβολή τέλους των 10€ ανά ημέρα στις κατοικίες άνω των 80 m2. Θα πρέπει να είναι όπως τα υπόλοιπα καταλύματα στο 1,5 € το καλοκαίρι και στα 0,50€ το χειμώνα. Οι κατοικίες της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν μέσο όρο ενοικίασης 80-90 € ημερησίως και διαμένουν σε αυτές κατά κύριο λόγο οικογένειες με παιδιά. Αφορά περισσότερα από 52.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να εξισώνεται ένα σπίτι επί παραδείγματει στην Κατερίνη ή σε κάποιο άγονο νησί με τα τα 5* ξενοδοχεία ή τα ακίνητα αυτά να θεωρούνται βίλες όπως εξειδικεύεται στο εδάφιο δ.Θα πρέπει το να εξεταστεί το όριο αυτό να αλλάξει στα 150 m2
  =======================================================
  Είσπραξη τέλους ανθεκτικότητας
  Θα πρέπει να βρεθεί ο πιο δόκιμος τρόπος είσπραξης του ο οποίος να είναι εύκολος στη εφαρμογή του και στην απόδοση των χρημάτων στις φορολογικές αρχές.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 20:24 | Σέργιος

  Η είσπραξη του τέλους θα πρέπει να εισπράττεται και να αποδίδεται από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και όχι από το ίδιο τον οικοδεσπότη και μάλιστα μετρητά…. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο δεδομένου ότι πολλές αφίξεις στα καταλύματα γίνονται χωρίς παρουσία οικοδεσπότη! Επίσης έτσι θα ήταν και πιο ασφαλής η είσπραξη του συγκεκριμένου τέλους εφόσον θα γινόταν κατά τη στιγμή της κράτησης και όχι κατά την άφιξη!

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 20:26 | Σέργιος

  Είναι δυνατόν να εξισώνεται μια μονοκατοικία 80τμ στα Πετράλωνα με μια στη Μύκονο;;; Το μέτρο προφανώς ευνοεί τη δεύτερη περίπτωση όπου μια διανυκτέρευση μπορεί να κοστίζει και 500€-1000€την ημέρα ενώ στην πρώτη δύσκολα θα ξεπερνάει τα 49-50€!
  Δεν μπορεί το μέτρο να είναι οριζόντιο!
  Δλδ πάλι ο μεροκαματιαρης θα την πληρώσει;;

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 20:37 | Πετρος

  Αρχικά,

  – Τι σχέση έχει η Καταπολέμησή της φοροδιαφυγής με τη ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση;

  Όταν μιλάμε για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, θα έπρεπε να συζητάμε για μέτρα ώστε να αποφευχθεί, μειωθεί ή εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή.

  Στην περίπτωση των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχει ήδη γίνει σε ένα βαθμό με τις συμφωνίες με τις εκάστοτε πλατφόρμες μέσω των οποίων γίνεται γνωστοποίηση των εσόδων από το κάθε ακίνητο με ΑΜΑ και το ΑΦΜ αυτού που το εισπράττει. Οπότε ας γίνουν οι ανάλογοι έλεγχοι και σας πέσουν οι ποινές σε αυτούς που φοροδιαφεύγουν.

  Εδώ μιλάτε απλά για επιπλέον φορολογία, με τη συγκεκριμένη ονομασία και δικαιολογία.
  Εάν ο σκοπός στο όνομα της κλιματικής κρίσης είναι να μειωθούν τα ακίνητα στη βραχυχρόνια, τότε συζητήστε πως θα προστατευθεί και ο Ιδιοκτήτης και η περιουσίας του και θα δείτε πως θα θελήσει μετά να το διαθέσει για μακροχρόνια μίσθωση.

  – Έπειτα, το τέλος για την κλιματική κρίση πιστεύω όλοι συμφωνούμε πως είναι δεκτό, όπως και δημοτικός φόρος ή φόρος διαμονής που εφαρμόζονται ήδη στα τουριστικά καταλύματα.
  Όμως
  Α) αν μιλάμε για κλιματική κρίση, ο τουρισμός την προκαλεί και πρέπει να συνεισφέρει μονάχα όποιος κάνει διαμονή σε κάποιο κατάλυμα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτό;

  Β) ο φόρος διαμονής και ο δημοτικός φόρος για παρόμοια ζητήματα δεν έχει θεσπιστεί; Μια διεύρυνσή τους ώστε τα έσοδα από αυτά να πάνε για την καταπολέμησή της κλιματικής κρίσης δεν αρκεί; Όχι πως χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που πρέπει!

  Γ) Τα ποσά τα οποία έχουν προταθεί και συζητούνται, είναι άδικα και μόνο επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος, συγκεκριμένων επιχειρήσεων και ως αποτέλεσμα θα έχουν την ενίσχυση της φοροδιαφυγής.
  * Άδικα γιατί δεν είναι αναλογικά.
  Πχ. ένα 5 Αστέρων ξενοδοχείο δεν σημαίνει αυτόματα πως είναι και πολυτέλειας και οι τιμές του πολύ υψηλές. Μπορείτε να βρείτε και 5 αστέρων με 110 ευρώ τη βραδιά. Άρα μιλάμε για αύξηση του ποσού που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης κατά περίπου 10%. Ενώ άλλο 5 αστέρων μπορεί να έχει τιμή 800 για ίδια περίοδο (1,25% το τέλος), ενώ μπορεί και κατάλυμα με άδεια λειτουργίας ενοικιαζομένων διαμερισμάτων (τα λεγόμενα στούντιο «στα χαρτιά») να είναι πολυτελέστατο και να χρεώνει 500 τη διανυκτέρευση (2% το τέλος).

  Επίσης, και μια μονοκατοικία 80τμ. δεν σημαίνει πως είναι πολυτελείας με υψηλή τιμή.
  Θα σας πρότεινα να ασχοληθείτε να μελετήσετε το κλάδο να καταλάβετε πως έχει διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες.
  Το πιο δίκαιο και αναλογικά σωστό είναι ένα τέλος ποσοστιαίο πάνω στο κόστος διαμονής, όπως και ο δημοτικός φόρος.

  Οπότε, όπως ελπίζω καταλαβαίνει και ο πιο απλός άνθρωπος αυτό επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά πολλών επιχειρήσεων, αλλά και του Ελληνικού τουρισμού καθώς τέλη τέτοιου ύψους δεν υπάρχουν σε καμία χώρα παγκοσμίως.
  Ζητώντας από έναν ταξιδιώτη που έρχεται για 2 εβδομάδες, να πληρώσει μέχρι και 140 Ευρώ, δεν πιστεύεται πως ο ίδιος ο ταξιδιώτης θα ζητήσει να πληρώσει μετρητά και να γλιτώσει και αυτό το υψηλό ποσό;

 • Το οριζόντιο αυτό μέτρο είναι τελείως άδικο και θα πρέπει να υπολογιστεί με άλλο τρόπο, όπως :
  -με αύξηση των τετραγωνικών επιβολής του ή
  -με ποσοστό επί της τιμής διανυκτέρευσης ή
  – και με τα 2 παραπάνω
  – Να γίνει σαφές ότι το τέλος αυτό (4-10€) αφορά αποκλειστικά ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ,ανω των 80τμ ή όποιων τμ ψηφιστούν και ΟΧΙ διαμερίσματα άνω των 80 τμ.
  Επίσης την εποχή των online πλατφόρμων, των e-τιμολογίων, των smart phone, του gov.gr και του self check-in, η εικόνα του οικοδεσπότη κατά το check-out με το μπλοκάκι να κόβει αποδειξούλα για ένα τέλος, δεν συνάδει με την εικόνα ενός κράτους που θέλει να εκσυγχρονιστεί ψηφιακά. Ούτε είναι σωστό να επιβάλετε άλλη μια διαδικασία (ξεχωριστές δηλώσεις κάθε μήνα τέλους ανθεκτικότητας) ενώ παλεύετε υποτίθεται να πατάξετε την γραφειοκρατία και να γίνουν όλα πιο απλά. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος αν επιβληθεί οποιοδήποτε επιπλέον τέλος ,να εισπράττεται μέσω των πλατφόρμων και να αποδίδεται αυτόματα από τις ίδιες.
  ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.
  Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 19:54 | Ανδρέας Χίου

  Να γίνει σαφή η εξαίρεση από το τέλος ανθεκτικότητας στη κλιματική κρίση για εισοδήματα μεχρι 2 ακίνητα ανα ιδιοκτήτη/διαχειριστή, ανεξαρτήτως τετραγωνικών.
  Εξορθολογισμός τέλους για μονοκατοικίες πάνω από 80τ.μ. και όχι οριζόντιο τέλος!
  Δεν μπορεί να εξομοιώνεται ως προς την επιβολή του τέλους μία βίλλα στη Μύκονο ή Σαντορίνη ή ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, με μία παλιά μονοκατοικία σε ένα απομακρυσμένο χωριό.
  ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.
  Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 18:26 | Νικόλαος Μ.

  Εντελώς αδικο το τέλος ανθεκτικότητας για τις κατοικίες άνω των 80τμ έτσι όπως διατυπώνεται.Εξισώνει όλες τις κατοικίες αυτές χωρίς να λαμβάνει υπόψην το που βρίσκονται. Ετσι μια κατοικία πάνω απο 80τμ σε ένα ορεινό χωρίο που νοικιαζεται για 80ευρώ την ημέρα θα πληρώνει το ίδιο τέλος ανθεκτικότητας με μια κατοικια αντιστοιχου μεγέθους που βρίσκεται σε καποιο κοσμοπολιτικο νησι των Κυκλάδων και η οποία θα ενοικιάζεται για υπερπολλαπλάσιο ποσό την ημέρα.

 • Τέλος ανθεκτικήτας σε ακίνητα άνω των 80 m2
  Είναι λάθος η επιβολή τέλους των 10€ ανά ημέρα στις κατοικίες άνω των 80 m2. Θα πρέπει να είναι όπως τα υπόλοιπα καταλύματα στο 1,5 € το καλοκαίρι και στα 0,50€ το χειμώνα. Οι κατοικίες της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν μέσο όρο ενοικίασης 80-90 € ημερησίως και διαμένουν σε αυτές κατά κύριο λόγο οικογένειες με παιδιά. Αφορά περισσότερα από 52.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να εξισώνεται ένα σπίτι επί παραδείγματει στην Κατερίνη ή σε κάποιο άγονο νησί με τα τα 5* ξενοδοχεία ή τα ακίνητα αυτά να θεωρούνται βίλες όπως εξειδικεύεται στο εδάφιο δ.

  Θα πρέπει το να εξεταστεί το όριο αυτό να αλλάξει στα 150 m2
  =======================================================
  Είσπραξη τέλους ανθεκτικότητας
  Θα πρέπει να βρεθεί ο πιο δόκιμος τρόπος είσπραξης του ο οποίος να είναι εύκολος στη εφαρμογή του και στην απόδοση των χρημάτων στις φορολογικές αρχές.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 15:46 | Εμμανουήλ

  Ένας απαράδεκτος και άδικος φόρος που εξισώνει τα απλά επαρχιακά καταλύματα με βίλες πολλαπλάσιας αξίας. Παράλληλα είναι δύσκολο να εισπραχθεί από τους οικοδεσπότες,φέρνοντας τους σε δύσκολη θέση απέναντι στους φιλοξενούμενους,ζητώντας τους επιπλέον χρήματα από τα συμφωνηθέντα στην κράτηση.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 15:24 | ΦΑΝΗ ΔΡΟΥΓΑ

  ΦΟΡΟΣ ΑΔΙΚΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 80ΤΜ ΜΕ ΒΙΛΛΕΣ ΣΤΗ ΠΑΡΟ ,ΝΑΞΟ,ΜΥΚΟΝΟ75ΤΜΜΕ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΑΙ 5ΠΛΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ.ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ.ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑΤΟ ΑΠΟΣΕΙΡΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 14:15 | ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ

  ΕΝΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΚΗ. ΙΣΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ80ΤΜ ΜΕ ΒΙΛΛΑ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ 75ΤΜ ΜΕ ΠΥΣΙΝΑ ΚΑΙ 5ΑΣΙΑ ΤΙΜΗ.ΠΑΡΤΕΤΟΝ ΠΙΣΩ.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 14:17 | ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ

  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 80ΤΜΤ ΤΩΝ ΟΠΟΙΟ ΘΕΩΡΩ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΑ ΑΔΙΚΟ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ 80 ΤΜ ΜΕ 100 ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75ΤΜ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ Η ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΠΡΟΣ 800Ε ΤΗΝ ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ.ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΔΙΔΩΝΤΑΙ ΑΥΤΑ?ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΑΛΑΛΟΥΜ ΣΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ
  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΨΑΕΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ.ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΕΤΑΙ ΜΕΣΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 14:48 | Stelios Christakis

  Προτείνουμε το εδάφιο 2 να διαμορφωθεί ως εξής: 2. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρηση του από αυτό, με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, από τις επιχειρήσεις των παρ. 1Α και 1Β και τους ιδιώτες της περ. γ) των παρ. 1Α και 1Β και αποδίδεται από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. «Για την διευκόλυνση επιχειρήσεων και Ιδιωτών, το ειδικό στοιχείο, δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τις επιχειρήσεις των παρ. 1Α. και 1Β. και τους Ιδιώτες, απευθείας προς την φορολογική διοίκηση, μέσω ειδικών εφαρμογών διαχείρισης εμπειρίας επισκεπτών.» Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Το ως άνω τέλος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τους ανωτέρω υπόχρεους. «Η είσπραξη του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, μπορεί να εισπράττεται από τις επιχειρήσεις των παρ.1Α και 1Β και τους Ιδιώτες, ηλεκτρονικά απευθείας από τους διαμένοντες και να το αποδίδουν κατόπιν στην Φορολογική διοίκηση, μέσω εφαρμογών διαχείρισης επισκεπτών, χωρίς φορολογική επιβάρυνση.»

  Στόχος των παραπάνω προσθηκών είναι να απλοποιηθεί και να διευκολυνθεί η συλλογή του τέλους με την χρήση νέων τεχνολογιών στον τουρισμό.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 13:29 | Ξαρχάς Γιώργος

  Γιατί υπάρχει αυτό το οριζόντιο τέλος? Θεωρώ για να μπορούν να δοθούν επιδοτήσεις αν έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Είναι εντελώς άδικο. όποιος θέλει μπορεί να ασφαλίσει το ακίνητό του για να προστατέψει την περιουσία του. Επίσης, πρέπει να βρεθεί τρόπος είσπραξης αυτού του τέλους από τις πλατφόρμες και όχι από τους ιδιώτες, καθώς δεν είναι πάντα στην προσέλευση των πελατών. Είναι άδικος ο διαχωρισμός στα 80τμ αφού άλλο τα 80τμ στην Σαντορίνη, άλλο σε ένα επαρχιακό μικρό χωριό. Υπάρχουν και τα μικρά σπίτια με πισίνα κλπ, δεν μπορεί να έχουν το ίδιο τέλος με ένα απλό σπίτι κάτω των 80τμ, καθώς ο ένας χρεώνει 700€ το βράδυ και ο άλλος 80€ το βράδυ. Οι άνθρωποι που επιλέγουν την βραχυχρόνια μίσθωση (κυρίως οικογένειες), δεν θέλουν έτσι και αλλιώς να μένουν σε ξενοδοχεία. Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται επιπλέον δήλωση, θα πρέπει να γίνεται μέσα στην δήλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα της στέγασης στα αστικά κέντρα, εξοντώνοντας τους ανθρώπους που έχουν κατοικίες στα περίχωρα. Σίγουρα θα βρουν άλλους τρόπους, να μην τα δηλώνουν, όπως έκαναν τόσα χρόνια που δεν υπήρχαν τα ηλεκτρονικά μέσα.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 13:40 | Χαράλαμπος Λουβερδής

  Τέλος ανθεκτικήτας σε ακίνητα άνω των 80 m2
  Είναι λάθος η επιβολή τέλους των 10€ ανά ημέρα στις κατοικίες άνω των 80 m2. Θα πρέπει να είναι όπως τα υπόλοιπα καταλύματα στο 1,5 € το καλοκαίρι και στα 0,50€ το χειμώνα. Οι κατοικίες της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν μέσο όρο ενοικίασης 80-90 € ημερησίως και διαμένουν σε αυτές κατά κύριο λόγο οικογένειες με παιδιά. Αφορά περισσότερα από 52.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να εξισώνεται ένα σπίτι επί παραδείγματει στην Κατερίνη ή σε κάποιο άγονο νησί με τα τα 5* ξενοδοχεία ή τα ακίνητα αυτά να θεωρούνται βίλες όπως εξειδικεύεται στο εδάφιο δ.

  Θα πρέπει το να εξεταστεί το όριο αυτό να αλλάξει στα 150 m2
  =======================================================

  Είσπραξη τέλους ανθεκτικότητας

  Θα πρέπει να βρεθεί ο πιο δόκιμος τρόπος είσπραξης του ο οποίος να είναι εύκολος στη εφαρμογή του και στην απόδοση των χρημάτων στις φορολογικές αρχές.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 12:23 | Βασιλικη Π

  Το «τέλος κλιματικής αλλαγής» για τα καταλύματα που είναι μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ – πέρα από το ότι δεν υπήρχε στις αρχικές εξαγγελίες – είναι αυθαίρετο, παράλογο και εξοργιστικά ΑΔΙΚΟ γιατί εξισώνει ένα χωριάτικο σπίτι σε μη τουριστική περιοχή η μία τυπική μονοκατοικία στην πόλη 80+ m2 με μία πολυτελή βίλα, υπονομεύει επίσης την δυνατότητα είσπραξης και απόδοσης του τέλους από τις πλατφόρμες χωρίς την μεσολάβησή μας (όπως είχε υποσχεθεί ο υπουργός κ.Θεοχάρης) και δημιουργεί ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ απίστευτη γραφειοκρατία για όλους.

  Ένα ακίνητο 80 m2 δεν είναι Βίλλα . Δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και δεν μπορεί να εξισώνεται με πολυτελή ξενοδοχεία και resort. Πρέπει να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη ή να αυξηθούν τα τετραγωνικά σε νούμερο τουλάχιστον άνω των 150m2 για να είναι δίκαιο.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 12:49 | Ειρήνη

  1. Ποια η διαφορά στην κλιματική αλλαγή μεταξύ ενός διαμερίσματος 80 τμ και μιας μονοκατοικίας 80 τμ? Γιατί θεωρείτε μια απλή μονοκατοικία στο Κίτσι 80 τμ πολυτέλεια ενώ ένα διαμέρισμα λουξ, 150 τμ στον Παρνασσό, απλό σπιτάκι!? Γιατί εξισώνετε τους προορισμούς διακοπών? Η τιμή διανυκτέρευσης καθώς και άλλοι παράγοντες όπως τοποθεσία ακινήτου, ημέρες ενοικίασης ανά έτος, ύπαρξη πολυτελών παροχών (πχ πισίνα) κλπ, θα μπορούσε να παίξει ρόλο στον καθορισμό του τέλους. Έχετε εξισώσει τα πάντα εις βάρος των ιδιωτών που ενοικιάζουν το ακίνητό τους για να συνεισφέρουν στα έξοδα της οικογένειάς τους. Ένα τέλος κατάφορα άδικο!!!!
  2. Η είσπραξη το τέλους θα πρέπει να μπει σε ειδικό πεδίο στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ώστε να ενημερώνεται ο επισκέπτης, να το εισπράττουν οι πλατφόρμες και να το αποδίδουν. Δεν είναι παρόντες όλοι οι ιδιοκτήτες κατά την ώρα της άφιξης ώστε να το πληρώνονται από τους επισκέπτες.