Άρθρο 44 Διαδικασίες μεταβολής φορολογικής κατοικίας – Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 4 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Η παρ. 2α του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, τροποποιείται, ώστε ο καθορισμός των διαδικασιών μεταβολής της φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων να γίνεται με απόφαση μόνο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και όχι με κοινή απόφασή του με τον αρμόδιο Υπουργό, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 2α διαμορφώνεται ως εξής:
«2.α. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας υπηρεσίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 18:58 | Georgia

  Στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Β, παρ. 1α του ΚΦΕ (ν.4172/ 2013, Φορολογηση συντάξεων εξωτερικού με 7% όταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την έδρα/κατοικία του στην Ελλάδα) μπορεί να υπαχθε¬ί όποιο φυσικό πρόσωπο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι σε διεθνής οργανισμούς που έχουν προσληφθεί από την Ελλάδα, διατηρούν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ν. 4172/2013 (άρθρο 4, παρ. 1β), ν. 3943/2011, Άρθρο 12), ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν εκτός Ελλαδας (π.χ. εργαζόμενοι στο Ευρωπαικο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών, http://www.EPO.org). Άρα όταν συνταξιοδοτηθούν δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Για να μπορέσουν να υπαχθούν θα πρέπει να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία για τουλχιστον 5 χρόνια στην αλλοδαπή. Άρα η μη συμπερίληψή τους στα κριτίρια της παραγράφου 1α) ουσιατικά τους δίνει κίνητρα για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην αλλοδαπή.
  Αυτή η στρέβλωση θα μπορούσε να αρθεί τροποποιώντας το άρθρο 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ώστε να ορίζει ότι υπάγονται και οι υπαλλήλοι διεθνών οργανισμών (συγκεκριμένα του ΕΡΟ), που είχαν μεν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως διέμεναν μόνιμα για πάνω από 5 έτη πριν την συνταξιοδότησή τους στην αλλοδαπή, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του δήμου της χώρας διαμονής στην αλλοδαπή, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση του υπουργείου εξωτερικών της χώρας διαμονής κλπ).

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 15:57 | Πλάτων Προκοπίου

  Στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Β, παρ. 1α του ΚΦΕ (ν.4172/ 2013, Φορολογηση συντάξεων εξωτερικού με 7% όταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την έδρα/κατοικία του στην Ελλάδα) μπορεί να υπαχθεί όποιο φυσικό πρόσωπο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι σε διεθνείς οργανισμούς που έχουν προσληφθεί από την Ελλάδα, διατηρούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ν. 4172/2013 (άρθρο 4, παρ. 1β), ν. 3943/2011, Άρθρο 12), ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν εκτός Ελλαδας (π.χ. εργαζόμενοι στο Ευρωπαικο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών, http://www.EPO.org). Άρα όταν συνταξιοδοτηθούν δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Για να μπορέσουν να υπαχθούν θα πρέπει να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία για τουλχιστον 5 χρόνια στην αλλοδαπή. Άρα η μη συμπερίληψή τους στα κριτίρια της παραγράφου 1α) ουσιατικά τους δίνει κίνητρα για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην αλλοδαπή, έστω μετά την συνταξιοδότηση.
  Αυτή η στρέβλωση θα μπορούσε να αρθεί τροποποιώντας το άρθρο 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ώστε να ορίζει ότι υπάγονται και οι υπαλλήλοι διεθνών οργανισμών (συγκεκριμένα του ΕΡΟ), που είχαν μεν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως διέμεναν μόνιμα για πάνω από 5 έτη πριν την συνταξιοδότησή τους στην αλλοδαπή, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του δήμου της χώρας διαμονής στην αλλοδαπή, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση του υπουργείου εξωτερικών της χώρας διαμονής κλπ).

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Κύριοι σχετικά με το νέο προς ψήφιση νομοσχέδιο που αφορά στους ελευθέρους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους ορίζετε ως ελάχιστο φορολογητέο τεκμαρτό
  εισόδημα αποκτηθέν από άσκηση ατομικής δραστηριότητας προσαυξημένο με τριετίες
  η ατομική εμπορική επιχείρηση είχε μικρά πραγματικά κέρδη .Λόγω ότι είμαι κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης , και έχοντας δηλωμένο εισόδημα από ενοίκια
  συντηρώ την επιχείρηση καταβάλλοντας ασφαλιστικές εισφορές, φόρο εισοδήματος από ενοίκια, και τέλος επιτηδεύματος και Εμφια προκειμένου να συνταξιοδοτηθώ , γιατί να προσδιορίζεται αυθέραιτα ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μόνο από την άσκηση της δραστηριότητας και γιατί να μην συνυπολογίζεται στο τεκμαρτό και το εισόδημα από ενόικια την στιγμή που ήδη φορολογείται αυτοτελώς

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 16:33 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Οσοι νιοικιαζουν ανω των 3 ακίνητων σε πλατφορμες να εχουν αυξημένοι φορο και εισφορα. Οποίος εχει πάνω απο 6 ακίνητα και γραφεί τα τρια στα παιδια του για να μείωση τον φορο να μπορεί να εντοπιστεί. Κινητρα σε οποιον θέλει βιζα να αγοράσει ενα διατηρητέο ακίνητο ή να επένδυση σε ακινητα και αγροτεμάχια στην επαρχία.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 17:36 | Βλάσιος Παπανικολάου

  «Στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Β, παρ. 1α του ΚΦΕ (ν.4172/ 2013, Φορολογηση συντάξεων εξωτερικού με 7% όταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την έδρα/κατοικία του στην Ελλάδα) μπορεί να υπαχθε­ί όποιο φυσικό πρόσωπο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι σε διεθνής οργανισμούς που έχουν προσληφθεί από την Ελλάδα, διατηρούν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ν. 4172/2013 (άρθρο 4, παρ. 1β), ν. 3943/2011, Άρθρο 12), ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν εκτός Ελλαδας (π.χ. εργαζόμενοι στο Ευρωπαικο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών, http://www.EPO.org). Άρα όταν συνταξιοδοτηθούν δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Για να μπορέσουν να υπαχθούν θα πρέπει να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία για τουλχιστον 5 χρόνια στην αλλοδαπή. Άρα η μη συμπερίληψή τους στα κριτίρια της παραγράφου 1α) ουσιατικά τους δίνει κίνητρα για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην αλλοδαπή.

  Αυτή η στρέβλωση θα μπορούσε να αρθεί τροποποιώντας το άρθρο 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ώστε να ορίζει ότι υπάγονται και οι υπαλλήλοι διεθνών οργανισμών (συγκεκριμένα του ΕΡΟ), που είχαν μεν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως διέμεναν μόνιμα για πάνω από 5 έτη πριν την συνταξιοδότησή τους στην αλλοδαπή, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του δήμου της χώρας διαμονής στην αλλοδαπή, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση του υπουργείου εξωτερικών της χώρας διαμονής κλπ).»

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 11:51 | Μαργαρίτα Τζελέπη

  Στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Β, παρ. 1α του ΚΦΕ (ν.4172/ 2013, Φορολογηση συντάξεων εξωτερικού με 7% όταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την έδρα/κατοικία του στην Ελλάδα) μπορεί να υπαχθε¬ί όποιο φυσικό πρόσωπο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι σε διεθνής οργανισμούς που έχουν προσληφθεί από την Ελλάδα, διατηρούν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ν. 4172/2013 (άρθρο 4, παρ. 1β), ν. 3943/2011, Άρθρο 12), ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν εκτός Ελλαδας (π.χ. εργαζόμενοι στο Ευρωπαικο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών, http://www.EPO.org). Άρα όταν συνταξιοδοτηθούν δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Για να μπορέσουν να υπαχθούν θα πρέπει να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία για τουλχιστον 5 χρόνια στην αλλοδαπή. Άρα η μη συμπερίληψή τους στα κριτίρια της παραγράφου 1α) ουσιατικά τους δίνει κίνητρα για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην αλλοδαπή.
  Αυτή η στρέβλωση θα μπορούσε να αρθεί τροποποιώντας το άρθρο 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ώστε να ορίζει ότι υπάγονται και οι υπαλλήλοι διεθνών οργανισμών (συγκεκριμένα του ΕΡΟ), που είχαν μεν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως διέμεναν μόνιμα για πάνω από 5 έτη πριν την συνταξιοδότησή τους στην αλλοδαπή, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του δήμου της χώρας διαμονής στην αλλοδαπή, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση του υπουργείου εξωτερικών της χώρας διαμονής κλπ).

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 18:33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  Στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Β, παρ. 1α του ΚΦΕ (ν.4172/ 2013, Φορολογηση συντάξεων εξωτερικού με 7% όταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την έδρα/κατοικία του στην Ελλάδα) μπορεί να υπαχθεί όποιο φυσικό πρόσωπο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι σε διεθνής οργανισμούς που έχουν προσληφθεί από την Ελλάδα, διατηρούν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ν. 4172/2013 (άρθρο 4, παρ. 1β), ν. 3943/2011, Άρθρο 12), ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν εκτός Ελλαδας (π.χ. εργαζόμενοι στο Ευρωπαικο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών, http://www.EPO.org). Άρα όταν συνταξιοδοτηθούν δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Για να μπορέσουν να υπαχθούν θα πρέπει να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία για τουλάχιστον 5 χρόνια στην αλλοδαπή. Άρα η μη συμπερίληψή τους στα κριτίρια της παραγράφου 1α) ουσιατικά τους δίνει κίνητρα για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην αλλοδαπή.
  Αυτή η στρέβλωση θα μπορούσε να αρθεί τροποποιώντας το άρθρο 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ώστε να ορίζει ότι υπάγονται και οι υπάλληλοι διεθνών οργανισμών (συγκεκριμένα του ΕΡΟ), που είχαν μεν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως διέμεναν μόνιμα για πάνω από 5 έτη πριν την συνταξιοδότησή τους στην αλλοδαπή, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του δήμου της χώρας διαμονής στην αλλοδαπή, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση του υπουργείου εξωτερικών της χώρας διαμονής κλπ).

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 17:27 | Αθανάσιος Σεραφείμ

  «Στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Β, παρ. 1α του ΚΦΕ (ν.4172/ 2013, Φορολογηση συντάξεων εξωτερικού με 7% όταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την έδρα/κατοικία του στην Ελλάδα) μπορεί να υπαχθε¬ί όποιο φυσικό πρόσωπο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι σε διεθνής οργανισμούς που έχουν προσληφθεί από την Ελλάδα, διατηρούν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ν. 4172/2013 (άρθρο 4, παρ. 1β), ν. 3943/2011, Άρθρο 12), ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν εκτός Ελλαδας (π.χ. εργαζόμενοι στο Ευρωπαικο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών, http://www.EPO.org). Άρα όταν συνταξιοδοτηθούν δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Για να μπορέσουν να υπαχθούν θα πρέπει να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία για τουλχιστον 5 χρόνια στην αλλοδαπή. Άρα η μη συμπερίληψή τους στα κριτίρια της παραγράφου 1α) ουσιατικά τους δίνει κίνητρα για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην αλλοδαπή.
  Αυτή η στρέβλωση θα μπορούσε να αρθεί τροποποιώντας το άρθρο 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ώστε να ορίζει ότι υπάγονται και οι υπαλλήλοι διεθνών οργανισμών (συγκεκριμένα του ΕΡΟ), που είχαν μεν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως διέμεναν μόνιμα για πάνω από 5 έτη πριν την συνταξιοδότησή τους στην αλλοδαπή, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του δήμου της χώρας διαμονής στην αλλοδαπή, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση του υπουργείου εξωτερικών της χώρας διαμονής κλπ).»

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 16:53 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ

  Στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Β, παρ. 1α του ΚΦΕ (ν.4172/ 2013, Φορολογηση συντάξεων εξωτερικού με 7% όταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την έδρα/κατοικία του στην Ελλάδα) μπορεί να υπαχθεί όποιο φυσικό πρόσωπο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι σε διεθνείς οργανισμούς που έχουν προσληφθεί από την Ελλάδα, διατηρούν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ν. 4172/2013 (άρθρο 4, παρ. 1β), ν. 3943/2011, Άρθρο 12), ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν εκτός Ελλαδας (π.χ. εργαζόμενοι στο Ευρωπαικο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών, http://www.EPO.org). Άρα όταν συνταξιοδοτηθούν δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Για να μπορέσουν να υπαχθούν θα πρέπει να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία για τουλάχιστον 5 χρόνια στην αλλοδαπή. Άρα η μη συμπερίληψή τους στα κριτίρια της παραγράφου 1α) ουσιαστικά τους δίνει κίνητρα για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην αλλοδαπή.
  Αυτή η στρέβλωση θα μπορούσε να αρθεί τροποποιώντας το άρθρο 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ώστε να ορίζει ότι υπάγονται και οι υπαλλήλοι διεθνών οργανισμών (συγκεκριμένα του ΕΡΟ), που είχαν μεν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως διέμεναν μόνιμα για πάνω από 5 έτη πριν την συνταξιοδότησή τους στην αλλοδαπή, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του δήμου της χώρας διαμονής στην αλλοδαπή, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση του υπουργείου εξωτερικών της χώρας διαμονής κλπ).

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 16:30 | IA

  «Στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Β, παρ. 1α του ΚΦΕ (ν.4172/ 2013, Φορολογηση συντάξεων εξωτερικού με 7% όταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την έδρα/κατοικία του στην Ελλάδα) μπορεί να υπαχθε¬ί όποιο φυσικό πρόσωπο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι σε διεθνής οργανισμούς που έχουν προσληφθεί από την Ελλάδα, διατηρούν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ν. 4172/2013 (άρθρο 4, παρ. 1β), ν. 3943/2011, Άρθρο 12), ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν εκτός Ελλαδας (π.χ. εργαζόμενοι στο Ευρωπαικο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών, http://www.EPO.org). Άρα όταν συνταξιοδοτηθούν δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Για να μπορέσουν να υπαχθούν θα πρέπει να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία για τουλχιστον 5 χρόνια στην αλλοδαπή. Άρα η μη συμπερίληψή τους στα κριτίρια της παραγράφου 1α) ουσιατικά τους δίνει κίνητρα για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην αλλοδαπή.
  Αυτή η στρέβλωση θα μπορούσε να αρθεί τροποποιώντας το άρθρο 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ώστε να ορίζει ότι υπάγονται και οι υπαλλήλοι διεθνών οργανισμών (συγκεκριμένα του ΕΡΟ), που είχαν μεν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως διέμεναν μόνιμα για πάνω από 5 έτη πριν την συνταξιοδότησή τους στην αλλοδαπή, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του δήμου της χώρας διαμονής στην αλλοδαπή, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση του υπουργείου εξωτερικών της χώρας διαμονής κλπ).»

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 16:10 | Rafaella

  «Στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Β, παρ. 1α του ΚΦΕ (ν.4172/ 2013, Φορολογηση συντάξεων εξωτερικού με 7% όταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την έδρα/κατοικία του στην Ελλάδα) μπορεί να υπαχθεί όποιο φυσικό πρόσωπο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι σε διεθνής οργανισμούς που έχουν προσληφθεί από την Ελλάδα, διατηρούν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ν. 4172/2013 (άρθρο 4, παρ. 1β), ν. 3943/2011, Άρθρο 12), ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν εκτός Ελλαδας (π.χ. εργαζόμενοι στο Ευρωπαικο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών, http://www.EPO.org). Άρα όταν συνταξιοδοτηθούν δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Για να μπορέσουν να υπαχθούν θα πρέπει να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία για τουλάχιστον 5 χρόνια στην αλλοδαπή. Άρα η μη συμπερίληψή τους στα κριτίρια της παραγράφου 1α) ουσιατικά τους δίνει κίνητρα για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην αλλοδαπή.
  Αυτή η στρέβλωση θα μπορούσε να αρθεί τροποποιώντας το άρθρο 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ώστε να ορίζει ότι υπάγονται και οι υπαλλήλοι διεθνών οργανισμών (συγκεκριμένα του ΕΡΟ), που είχαν μεν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως διέμεναν μόνιμα για πάνω από 5 έτη πριν την συνταξιοδότησή τους στην αλλοδαπή, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του δήμου της χώρας διαμονής στην αλλοδαπή, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση του υπουργείου εξωτερικών της χώρας διαμονής κλπ).»

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 16:36 | Νικόλας

  Στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Β, παρ. 1α του ΚΦΕ (ν.4172/ 2013, Φορολογηση συντάξεων εξωτερικού με 7% όταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την έδρα/κατοικία του στην Ελλάδα) μπορεί να υπαχθε¬ί όποιο φυσικό πρόσωπο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι σε διεθνής οργανισμούς που έχουν προσληφθεί από την Ελλάδα, διατηρούν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ν. 4172/2013 (άρθρο 4, παρ. 1β), ν. 3943/2011, Άρθρο 12), ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν εκτός Ελλαδας (π.χ. εργαζόμενοι στο Ευρωπαικο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών, http://www.EPO.org). Άρα όταν συνταξιοδοτηθούν δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Για να μπορέσουν να υπαχθούν θα πρέπει να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία για τουλχιστον 5 χρόνια στην αλλοδαπή. Άρα η μη συμπερίληψή τους στα κριτίρια της παραγράφου 1α) ουσιατικά τους δίνει κίνητρα για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην αλλοδαπή.
  Αυτή η στρέβλωση θα μπορούσε να αρθεί τροποποιώντας το άρθρο 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ώστε να ορίζει ότι υπάγονται και οι υπαλλήλοι διεθνών οργανισμών (συγκεκριμένα του ΕΡΟ), που είχαν μεν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως διέμεναν μόνιμα για πάνω από 5 έτη πριν την συνταξιοδότησή τους στην αλλοδαπή, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του δήμου της χώρας διαμονής στην αλλοδαπή, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση του υπουργείου εξωτερικών της χώρας διαμονής κλπ).

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 15:20 | Δημήτριος

  Στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Β, παρ. 1α του ΚΦΕ (ν.4172/ 2013, Φορολογηση συντάξεων εξωτερικού με 7% όταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την έδρα/κατοικία του στην Ελλάδα) μπορεί να υπαχθεί όποιο φυσικό πρόσωπο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα.

  Οι εργαζόμενοι σε διεθνής οργανισμούς που έχουν προσληφθεί από την Ελλάδα, διατηρούν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ν. 4172/2013 (άρθρο 4, παρ. 1β), ν. 3943/2011, Άρθρο 12), ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν εκτός Ελλαδας (π.χ. εργαζόμενοι στο Ευρωπαικο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών, http://www.EPO.org). Άρα όταν συνταξιοδοτηθούν δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Για να μπορέσουν να υπαχθούν θα πρέπει να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία για τουλχιστον 5 χρόνια στην αλλοδαπή. Άρα η μη συμπερίληψή τους στα κριτήρια της παραγράφου 1α) ουσιατικά τους δίνει κίνητρα για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην αλλοδαπή.

  Αυτή η στρέβλωση θα μπορούσε να αρθεί τροποποιώντας το άρθρο 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ώστε να ορίζει ότι υπάγονται και οι υπαλλήλοι διεθνών οργανισμών (συγκεκριμένα του ΕΡΟ), που είχαν μεν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως διέμεναν μόνιμα για πάνω από 5 έτη πριν την συνταξιοδότησή τους στην αλλοδαπή, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του δήμου της χώρας διαμονής στην αλλοδαπή, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση του υπουργείου εξωτερικών της χώρας διαμονής κλπ).

  Σας ευχαριστώ

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 15:29 | Maria

  Στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Β, παρ. 1α του ΚΦΕ (ν.4172/ 2013, Φορολογηση συντάξεων εξωτερικού με 7% όταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την έδρα/κατοικία του στην Ελλάδα) μπορεί να υπαχθε¬ί όποιο φυσικό πρόσωπο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι σε διεθνής οργανισμούς που έχουν προσληφθεί από την Ελλάδα, διατηρούν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ν. 4172/2013 (άρθρο 4, παρ. 1β), ν. 3943/2011, Άρθρο 12), ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν εκτός Ελλαδας (π.χ. εργαζόμενοι στο Ευρωπαικο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών, http://www.EPO.org). Άρα όταν συνταξιοδοτηθούν δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Για να μπορέσουν να υπαχθούν θα πρέπει να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία για τουλχιστον 5 χρόνια στην αλλοδαπή. Άρα η μη συμπερίληψή τους στα κριτίρια της παραγράφου 1α) ουσιατικά τους δίνει κίνητρα για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην αλλοδαπή.
  Αυτή η στρέβλωση θα μπορούσε να αρθεί τροποποιώντας το άρθρο 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ώστε να ορίζει ότι υπάγονται και οι υπαλλήλοι διεθνών οργανισμών (συγκεκριμένα του ΕΡΟ), που είχαν μεν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως διέμεναν μόνιμα για πάνω από 5 έτη πριν την συνταξιοδότησή τους στην αλλοδαπή, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του δήμου της χώρας διαμονής στην αλλοδαπή, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση του υπουργείου εξωτερικών της χώρας διαμονής κλπ).»

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 15:14 | Μαρία Βλάσση

  Στις ευνοικές διατάξεις του άρθρου 5Β, παρ. 1α του ΚΦΕ (ν.4172/ 2013, Φορολογηση συντάξεων εξωτερικού με 7% όταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την έδρα/κατοικία του στην Ελλάδα) μπορεί να υπαχθε¬ί όποιο φυσικό πρόσωπο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι σε διεθνής οργανισμούς που έχουν προσληφθεί από την Ελλάδα, διατηρούν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (ν. 4172/2013 (άρθρο 4, παρ. 1β), ν. 3943/2011, Άρθρο 12), ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν εκτός Ελλαδας (π.χ. εργαζόμενοι στο Ευρωπαικο γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών, http://www.EPO.org). Άρα όταν συνταξιοδοτηθούν δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Για να μπορέσουν να υπαχθούν θα πρέπει να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία για τουλχιστον 5 χρόνια στην αλλοδαπή. Άρα η μη συμπερίληψή τους στα κριτήρια της παραγράφου 1α) ουσιατικά τους δίνει κίνητρα για να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην αλλοδαπή, σε αντίθεση με αυτό που επιδιώκει το άρθρο.
  Αυτή η στρέβλωση θα μπορούσε να αρθεί τροποποιώντας το άρθρο 5Β του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ώστε να ορίζει ότι υπάγονται και οι υπαλλήλοι διεθνών οργανισμών (όπως πχ συγκεκριμένα του ΕΡΟ), που είχαν μεν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως διέμεναν μόνιμα για πάνω από 5 έτη πριν την συνταξιοδότησή τους στην αλλοδαπή, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του δήμου της χώρας διαμονής στην αλλοδαπή, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση του υπουργείου εξωτερικών της χώρας διαμονής κλπ)

 • 22 Νοεμβρίου 2023, 11:42 | ΕΙΡΗΝΗ

  Σύμφωνα με τη δική μας νομοθεσία, όταν ένας φορολογούμενος διαβιεί και εργάζεται πάνω από 183 μέρες στο εξωτερικό έχει δικαίωμα να ζητήσει μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως των ΗΠΑ που το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας δεν είναι εφικτό να το πάρει κάποιος από το IRS των ΗΠΑ, αν δεν κλείσει τουλάχιστον πενταετία. Αναφερόμαστε στις περιπτώσεις νέων που έχουν πάει στις ΗΠΑ για σπουδές και ενώ έχουν τελειώσει και έχουν πάρει το πτυχίο τους έμειναν εκεί και εργάζονται.Εκεί δυστυχώς έχει αλλάξει το καθεστώς της έκδοσης βίζας εργασίας και οι ξένοι που αιτούνται βίζα, μπαίνουν σε κλήρωση και όπως καταλαβαίνετε επαφίεται στο θέμα της τύχης αν θα αλλάξει η μορφή της βίζα τους. Αυτά τα άτομα, ενώ ουσιαστικά μένουν και εργάζονται στην Αμερική δεν έχουν τα έγγραφα που απαιτεί η εγκύκλιος 1107/1999, ώστε να τα προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. και να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Αμερικής και δεν έχουν κάνει φυσικά ούτε ηλεκτρονικές συναλλαγές, αφού δεν μένουν στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα πέρα από το φόρο που προκύπτει από το παγκόσμιο εισόδημα τους, να έχουν και ποινή για τη μη συλλογή αποδείξεων. Για να επικαλεστεί κάποιος το πεδίο 023 του Ε1 για εξαίρεση από τις αποδείξεις πρέπει να προσκομίσει έγγραφα ότι είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, αυτό όμως δεν είναι εφικτό γιατί δεν χορηγείται το φορολογικό πιστοποιητικό αν δεν κλείσει πενταετία στις ΗΠΑ.
  Θα έπρεπε να γίνονται δεκτά σ αυτές τις περιπτώσεις η προσκόμιση του μισθωτηρίου, της σύμβασης εργασίας ή της φορολ.δήλωσης που έχει υποβληθεί στην αλλοδαπή, για να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι ΗΠΑ, αφού ήδη φορολογούνται στη χώρα διαβίωσης και εργασίας. Είναι μια κατάφωρη αδικία που πρέπει να δείξετε τη δέουσα προσοχή, αν θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν κάποια στιγμή στην πατρίδα τους και να μεταφέρουν την εμπειρία και τη γνώση τους στην Ελλάδα και όχι να τιμωρούνται πληρώνοντας υπέρογκους φόρους στη χώρα στην οποία δεν ζουν.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 15:07 | Μαρκος

  Ειναι καιρος να φτιαξετε ενα προβλημα…υπαρχουν ηδη αρκετες διακρατικες συμβασεις εν ισχυι περι αποφυγης διπλης φορολογιας. Εκει αναγραφεται απλα, οτι φορολογεισαι οπου μενεις για 183 μερες το ετος. Τι σχεση εχει η ΑΑΔΕ με αυτην την διαδικασια? Ηδη εχει υπογραφει εδω και δεκαετειες και υφισταται… Εν τω μεταξυ, τα προξενεια αρνουνται να δινουν βεβαιωσεις μονιμου κατοικου εξωτερικου σε αυτες τις περιπτωσεις και ταλαιπωρειται αφανταστα ο κοσμος, χωρις λογο. Δεν ειναι λογικο αυτο το πραγμα. Πριν 25 χρονια, δειχναμε τα αποδεικτικα στοιχεια στο προξενειο, οτι μεναμε, εργαζομασταν, και φορολογουμεθα σε εκεινη την χωρα, και εβγαινε το πιστοποιητικο μονιμου κατοικου εξωτερικου, χωρις μεγαλες ταλαιπωριες…Δεν ειναι «προοδος» το να τα περιπλεκουμε τα πραγματα…

  Παρακαλω να φτιαξετε αυτο το θεμα…