Άρθρο 5 Κυρώσεις για χρήση μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου – Προσθήκη παρ. 1Α και τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 54 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί επιβολής προστίμων: α) προστίθεται παρ. 1Α, β) στην παρ. 2: βα) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, ββ) στα πρόστιμα του εισαγωγικού της εδαφίου περιλαμβάνονται και οι παραβάσεις της παρ. 1Α, βγ) οι περ. στ) και θ) αντικαθίστανται, βδ) προστίθεται περ. ιβ), βε) στην περ. β) του τελευταίου εδαφίου αφαιρούνται τα νομικά πρόσωπα και οντότητες, και οι παρ. 1 έως 2 διαμορφώνονται ως εξής:
«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση τον διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,
η) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του,
θ) [Έχει καταργηθεί],
ι) [Έχει καταργηθεί],
ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό,
ιβ) εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.),
ιγ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58),
ιδ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία αναφορικά με τις κατά την παρ. 8 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) υποχρεώσεις του,
ιε) δεν εκδίδει λογιστικά αρχεία ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.,
ιστ) διακινεί αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης,
ιζ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010.
ιη) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση κατοχής, απόκτησης, μεταβολής και διακοπής λειτουργίας τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS»).
1Α. Για παραβάσεις που αφορούν δήλωση Φ.Π.Α. του άρθρου 47α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248), καθώς και για παραβάσεις που αφορούν ενιαία δήλωση Φ.Π.Α. υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο στον υποκείμενο ή στον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίας δήλωσης Φ.Π.Α., εκτός αν πρόκειται για μηδενική δήλωση. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζεται η διαδικασία επιβολής του ανωτέρω προστίμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις των παρ. 1 και 1Α καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περ. α) της παρ. 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περ. α), β), γ), δ), στ) και ιγ) της παρ. 1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1, αν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων),
γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περ. β), γ), δ) και στ) της παρ. 1, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος απλογραφικού λογιστικού συστήματος,
δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περ. β), γ), δ) και στ) της παρ. 1, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος διπλογραφικού λογιστικού συστήματος,
ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στις περ. ε), ζ), η) και ιδ) της παρ. 1,
στ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις των περ. ια) και ιβ) της παρ. 1,
ζ) [Έχει καταργηθεί],
η) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χίλια (1000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στις περ. ιε) και ιστ) της παρ. 1,
θ) ίσο με το διπλάσιο της καταβληθείσας με μετρητά αξίας των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται για τη συναλλαγή, για κάθε παράβαση της περ. ιζ) της παρ. 1,
ι) σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) επιβάλλεται πρόστιμο γι’ αυτήν με την πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της ως άνω δήλωσης,
ια) πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε παράβαση της περ. ιη) της παρ. 1,
ιβ) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση της παρ. 1Α.
Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του ενός (1) έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζεται η διαδικασία επιβολής του ανωτέρω προστίμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης.
Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.
Τα πρόστιμα του παρόντος δεν επιβάλλονται, σε περίπτωση υποβολής:
α) εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως εκατό (100) ευρώ,
β) εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.».

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:48 | Χρήστος Δεσποτίδης

  Δεν λύνει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, αλλά συντελεί στη λύση. Σταδιακά, μετά από κάποιες αλυσιδωτές συναλλαγές, θα αποσυρθεί ένα μέρος των χαρτονομισμάτων από την κυκλοφορία, θα πρέπει να δηλώνονται τα εισοδήματα από αυτούς που έως τώρα πληρώνονται με χαρτονομίσματα.
  Περιορισμός ανάληψης χαρτονομισμάτων από ATM και γκισέ. Τα υπόλοιπα μόνον ηλεκτρονικά (κάρτα, smartphone με NFC, Internet banking).
  Συντάξεις, μισθοί: Η μέγιστη ανάληψη συντάξεων και μισθών να είναι τα 100..300 € ανά μήνα. Μπορεί να ξεκινήσει από 300€, μετά από 3 μήνες 200€, μετά από ακόμη 3 μήνες 100€. Το ποσό αφορά συνολικά από όλες τις πηγές και ανά ενήλικο.
  Επιδόματα: Άμεσα, τώρα, το πολύ 100€ ανά μήνα και ανά οικογένεια (2 σύζυγοι και όσα παιδιά).
  ATM: Κάποια ATM να μην δίνουν χαρτονομίσματα, να είναι μόνο για τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Μείωση ωραρίου λειτουργίας των ATM. Μείωση αριθμού ATM. Υπάρχουν ATM που είναι προβληματικά για τους διερχόμενους πεζούς και για όσους κάνουν ανάληψη.
  Σκεφθείτε πόσοι ηλικιωμένοι θα γλυτώσουν ληστείες. Και δεν είναι μόνον αυτό καθεαυτό το γεγονός της ληστείας. Άνθρωποι σακατεύονται, ταλαιπωρούνται αυτοί και συγγενείς (ως συνοδοί, φροντιστές κλπ) επί πολλούς μήνες ή και για 2 ή 3 έτη με πολλαπλά χειρουργεία και φυσικοθεραπείες, παραμένουν αναπηρίες, χρειάζονται οικιακή βοηθό, καταστρέφονται περιουσίες και οικογένειες με τα έξοδα.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 17:25 | Σταματης

  πληρης καταργηση των συναλλαγων με μετρητα. φορολογηση απο 1ο ευρω για χτισιμο αφορολογητου . εναλλακτικα Καμμια συναλλαγη με μετρητα δεν αναγνωριζεται. POS παντου. Σε ολους. ΑΝ καταργηθουν οι συναλλαγες με μετρηα, γιατροι, δικηγοροι , υδραυλικοι θα συναλλασοονται με καρτες. Και οχι πχ 50 ευρω χωρις αποδειξη, 70 με αποδειξη, και ναγκαζοντια ολοι να πληρωνουν μετρητα. Ετσι την καταπολεμάς

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:54 | Δ

  Θα μπορούσε να οριστεί επίσης ότι για συνναλαγές άνω των π.χ. 100 ή 50 ευρώ θα γίνεται υποχρεωτικά η αναγραφή του ΑΦΜ του συναλλασόμενου με υποχρέωση αποστολής στην ΑΑΔΕ μέσω mydata. Για τους τουρίστες κάποιος κωδικός που θα τους δίνεται κατά την είσοδό τους στην χώρα ή από κάποια ψηφιακή πλατφόρμα.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  1) Να μην υπάρχουν εξοντωτικά πρόστιμα
  2) Να μην υπάρχουν πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων
  3) Να μην υπάρχουν εξοντωτικοί τόκοι καθυστερήσεων

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 06:15 | elen denim

  Για επαγγέλματα που σχετίζονται με προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες και έργα που έχουν να κάνουν με το δημόσιο (και άρα δεν υπάρχει φοροδιαφυγή) μαζί με τις κυρώσεις για μετρητά:
  1) βάλτε (οικονομικές) κυρώσεις για δημόσιους υπαλλήλους, μέλη φορέων ή επιτροπών, πολιτικών προσώπων που επειδή έτσι θέλουν δεν προχωρούν ή δεν εγκρίνουν
  2) θεσπίστε υποχρεωτικό την αναμόρφωση όλων των τιμών, των προφορών, των συμβάσεων για όλες τις περιπτώσεις που είτε υπερβαίνουν το χρόνο ή δεν είναι υπαιτιότητα της επιχείρησης, ή είναι πέραν την λήξη της σύμβασης σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή (δηλαδή όχι να γίνεται διαγωνισμός με προσφορά το 2020 και να υπογράφεται η σύμβαση το 2023)
  3) έτσι όπως είναι η νομοθεσία για τις συναλλαγματικές διαφορές θεσπίστε το ίδιο και για τις πληρωμές (όχι να γίνεται η εργασία το 2020, να πληρώνονται οι μισθωτοί το 2020, να φορολογείται η επιχείρηση ή ο ελ. επαγγελματίας το 2020 για έσοδα που δεν είχε και μετά να πληρώνεται με τιμές 2020 το 2023). Δώστε την δυνατότητα για μελλοντικό κέρδος (που δεν θα φορολογείται [το 2020]) και μετά δώστε τη δυνατότητα για τις απαραίτητες αναπροσαρμογές (ή αναπροσαρμογή της συμφωνίας σε ότι καθυστερεί ή αν γίνει η πληρωμή το 2023 αναπροσαρμογή των εξόδων από το 2020 στο 2023)
  4) ότι τιμολόγιο κόβεται σε φορέα του δημοσίου είτε κεντρικής κυβέρνησης είτε πλην κεντρικής κυβέρνησης θα πρέπει να πληρώνεται αυτόματα. Δεν «νοείτε» μετά από δεκάδες διαδικασίες που μεσολαβούν για να γίνει κάποια πληρωμή να κόβονται τιμολόγια και να μην πληρώνονται στην ώρα τους από το δημόσιο που στη συνέχεια πρώτον εισπράττει από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις και δεύτερον αφαιρεί την ενημερότητα από τις εκάστοτε επιχειρήσεις διαστρευλώνοντας τον ανταγωνισμό

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 19:44 | Δημήτρης

  Πολύ σωστή η παρατήρηση του συναδέλφου Δικηγόρου (Φώτης) σχετικά με την αδυναμία τραπεζικής καταβολής της δικηγορικής αμοιβής, από σειρά συναλλασσομένων που στερούνται της δυνατότητας πρόσβασης σε τραπεζικό λογαριασμό, ιδίως της ηλεκτρονικής πρόσβασης (web baking). Πράγματι, κρατούμενοι, άτομα με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ή πολίτες που προσάγονται και δικάζονται με την αυτόφωρη διαδικασία κ.α. δεν έχουν την δυνατότητα καταβολής μέσω τραπέζης, και συναλλάσσονται ως επί τω πλείστον με μετρητά. Πολύ σωστή λοιπόν η υπόδειξη του συναδέλφου ότι ποσά που αντιστοιχούν τουλάχιστον στην αξία του γραμματίου προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής και των υπέρ τρίτων εισφορών («παράβολο δικηγορικού συλλόγου’) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. θα μπορούν να καταβάλλονται σε μετρητά, χωρίς κυρώσεις.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 15:11 | Γιώργος

  Η επιβολή υπέρογκων προστίμων για απλές καθυστερήσεις που μπορεί να οφείλονται ακόμη και σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή απλό ανθρώπινο λάθος από πλευράς λογιστών ή από έλλειψη γνώσης καθώς οι προθεσμίες είναι πλέον άπειρες, είναι το λιγότερο καταχρηστική. Τιμωρείται αυτός που προσπαθεί να ανταπεξέλθει τις απαιτήσεις του κράτους ενώ όποιος δεν ασχολείται απλά παραμένει εκτός των ραντάρ. Ποιος ο λόγος να λειτουργεί ο κόσμος υπό το καθεστώς τόσο μεγάλη πίεσης; Είχε ποτέ καλά αποτελέσματα αυτή η τακτική; Βεβαίως και όχι. Γιατί λοιπόν επιμένετε σε τόσο βάναυση και αναποτελεσματική μεταχείριση των φορολογουμένων;

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 20:30 | Γεώργιος Μάτσος

  Η «απόλυτη» απαγόρευση χρήσης μετρητών που θα φέρει η εν λόγω διάταξη δεν είναι καθόλου απόλυτη: Τα μετρητά θα συνεχίσουν να «ζουν και να βασιλεύουν» στην αδήλωτη οικονομία.

  Για μια ακόμη φορά ο φορολογικός νομοθέτης νομίζει ότι κάνει τις επιθυμίες του πραγματικότητα («wishful thinking»), ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που ρυθμίζει είναι τη δηλωμένη οικονομία. Και ενώ η διάταξη αυτή αποτρέπει να «ασπρίσει» χρήμα που είναι «μαύρο» φορολογικώς προηγουμένως, οδηγεί και σε «μαύρισμα» χρήματος που προηγουμένως ήταν «άσπρο».

  Εκτός των άλλων ελαττωμάτων που σημειώθηκαν ήδη με αφορμή τη διάταξη του άρθρου 3 (ολική απαγόρευση χρήσης μετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων), η διάταξη οδηγεί σε σοβαρή ΑΥΞΗΣΗ της φοροδιαφυγής, με τον ακόλουθο τρόπο: Έστω ότι είμαι καταστηματάρχης και έρχεται πελάτης που θέλει να ξοδέψει ένα μεγάλο ποσό σε μετρητά για να αγοράσει είδη που κοστίζουν πολύ πάνω των 500 ευρώ. Αλλά μου λέει «κοίτα, εγώ έχω μόνον μετρητά κι άμα θέλεις». Τι πιστεύετε ότι θα κάνω εγώ. Να του πουλήσω ΝΟΜΙΜΑ και με παραστατικά ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ, διότι τότε με βεβαιότητα θα μου επιβληθεί πρόστιμο στο διπλάσιο του ποσού. Άρα ή θα χάσω την (καλή) δουλειά, ή θα πρέπει να πουλήσω ΧΩΡΙΣ παραστατικό!

  Πόσοι θα επιλέξουν το πρώτο και πόσοι το δεύτερο; Κάτι μου λέει ότι στους 10 ο ένας θα επιλέξει το πρώτο και οι 9 το δεύτερο!

  Και αυτή λοιπόν η σοβαρή παρερμηνεία της πραγματικότητας εκ μέρους του νομοθέτη θα οδηγήσει σε αύξηση, αντί για μείωση της φοροδιαφυγής!

 • 21 Νοεμβρίου 2023, 11:35 | Φώτης

  Ως δικηγόρος, πληροφορώ τους ιθύνοντες ότι, μια μεγάλη μερίδα πολιτών που χρειάζεται νομικές υπηρεσίες ΣΤΕΡΕΊΤΑΙ της δυνατότητας ηλεκτρονικής πληρωμής, όπως: κρατούμενοι, άνθρωποι που έχουν μπλοκαριστεί οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, ή δεν έχουν καν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούσουν e-banking.
  Το να πληρώσουν «τρίτοι» για λογαριασμό τους μέσω τράπεζας (και εφόσον υπάρχουν τέτοιοι και είναι διατεθειμένοι να το κάνουν), δημιουργεί νέα δυσεπίλυτα προβλήματα καθώς, η απόδειξη πληρωμής ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ στο όνομα του πληρωτή που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου.Η κατάθεση στην τράπεζα θα μένει αδικαιολόγητη.
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ: ποσά που αντιστοιχούν σε γραμμάτια προείσπραξης, κάθε είδους, μαζί με το ΦΠΑ τους, να μπορούν να εξοφλούνται μετρητοίς. Εξάλλου, το γραμμάτιο του ΔΣΑ αυτομάτως υποβάλλεται από το ΣΥΛΛΟΓΟ στις φορολογικές αρχές, ο δε δικηγόρος δεν μπορεί να μην εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο, όταν υπάρχει γραμμάτιο προείσπραξης.

 • 20 Νοεμβρίου 2023, 07:25 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Άρθρο 54
  ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ
  Είμαστε η χώρα που το Υπουργείο Οικονομικών της προσπαθεί να βγάλει τα σπασμένα του ελλείματος και άλλων λανθασμένων κινήσεων της με τα πρόστιμα στους φορολογούμενους σε όλο το φάσμα των διαδικασιών της και όχι μόνο στα φορολογικά.
  Κυριε Υπουργέ μήπως όλα αυτά που προσπαθείτε έχουν γνώμονα τον εκφοβισμό των φορολογούμενων και την πίεση των λογιστικών γραφείωνως προς αυτό;
  Θα σας πρότεινα αντί να βάζετε αυτά τα εξοντωτικά πρόστιμα στους φορολογούμενους αλλά και στα λογιστικά γραφεία , να τελειοποιούσατε τις διαδικάσιες που έχετε για όλα αυτά και αφού όλα λειτουργούσαν ομαλά , τότε να σκεφτόσασταν τα πρόστιμα. Έχουμε ημιτελείς διαδικασίες σε κάποια θέματα και εσείς θεσμοθετείτε πρόστιμα τα οποία μόνο πανικό προκαλούν και εκφοβισμό σε ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο;;
  Δεν θα ασχοληθώ με ένα , ένα τα πρόστιμα αλλά καλά δεν ντρέπεστε καθόλου που θέλετε να βάλετε πρόστιμο στις τροποποιητικές ΦΠΑ; Αυτό είναι ανήκουστο!!!!
  Ούτε το ανθρώπινο λάθος δεν συγχωρείτε εσείς, την στιγμή που με αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο διαπράτετε ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ!!!!
  Κρίμα στον κόπο των προκαθήμενών σας , Υπουργών και πολύ άξιων Υφυπουργών(Βεσυρόπουλος) που με τόσο κόπο κατάφεραν να φερουν τους φορολογούμενους κοντά στο κράτος και να μειώσουν την φοροδιαφυγή από την μικρόμεσαία τάξη που εσείς δολοφονείτε με αυτό το νομοσχέδιο και πραγματικά κινείστε σε αντίθετη εντελώς κατεύθυνση από αυτούς.

 • 18 Νοεμβρίου 2023, 12:19 | ΣΟΦΙΑ

  Στον Ν. 4987/2022 αρ. 54 υπάρχει ρητή αναφορά στο εξής »Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.»

  Στο νομοσχέδιο με το άρθρο 5 υπάρχει τροποποίηση του εν λόγω άρθρου, χωρίς να αναφέρεται το συγκεκριμένο τμήμα.

  Η απάντηση που δόθηκε από τον υφυπουργό μετά από ερώτηση που του έγινε, περι εσφαλμένης διατύπωσης, είναι απλά αστεία.

  Τέθηκε δηλαδή σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο με λάθη; Και αυτό είναι αποδεκτό;

 • Στην απαίτηση του νόμου για υποχρεωτική εφαρμογή των POS και καταλογισμό προστίμων στους μη συμμορφούμενους, έχετε εξετάσει το γεγονός ότι στην εφαρμογή του μέτρου εμπλέκονται τρεις δρώντες:

  1. Φορολογούμενος,
  2. Πάροχος POS και
  3. Τράπεζα.

  Αντιλαμβάνεστε ότι και οι δυο, έχουν άμεσο οικονομικό όφελος από τις εργασίες του φορολογούμενου, έναντι μηδενικής αντιπαροχής προς αυτόν!

  Ειδικά ο δεύτερος, Πάροχος POS, έχει συμφέρον να απαιτεί εγκατάσταση νέων POS σε αντικατάσταση των παλαιών με μόνη, δική του κρίση και να επιβαρύνει τον Φορολογούμενο!

  Πως λοιόν έχετε δώσει ΔΩΡΕΑΝ την ευχέρεια σε Παρόχους και Τράπεζες να ωφελούνται χωρίς καμία αντιπαροχή στους Φορολογούμενους και δημόσιο έσοδο σε Τράπεζες και Παρόχους;

  Πως έχετε δώσει το δικαίωμα σε Τράπεζες και Παρόχους να αναρτούν ότι στοιχεία θέλουν και να διαμορφώνουν αυθαίρετα προφίλ μη συμμόρφωσης στο Μητρώο του υπόχρεου φορολογούμενου;

  Πως διασφαλίζετε ότι ο υπόχρεος Φορολογούμενος δεν θα πέσει θύμα κακών ή/και καταχρηστικών πρακτικών από πλευράς Παρόχων και Τραπεζών;

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 11:34 | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΟΥΡΑΝΙΑ

  Είναι αναγκαίο να μειωθεί και άλλο το όριο της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010, ήτοι οι συναλλαγές να αφορούν ποσά πολύ κάτω των 500 ευρώ. Ουσιαστικό αποτέλεσμα θα υπάρχει μόνο αν το ποσό αφορά και τις καθημερινές συναλλαγές όπως την αγορά ειδών διατροφής. Εφόσον από την τράπεζα μπορείς να κάνεις ανάληψη έως το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, το όριο της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 θα πρέπει να ανέρχεται σε 50 ευρώ.

 • 16 Νοεμβρίου 2023, 19:36 | Προκοπίου Εμμανουήλ

  Περα των εξοντωτικών προστίμων,που όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα σχόλια ,δεν υπάρχει χρονική ανοχή για το όρο εκπρόθεσμη. Δεν νοηται η μία μέρα του ημερολογιακού μήνα να επιφέρει την ίδια ποινή με τις 30 μέρες ή τους 39 μήνες παρατηρώ επίσης την έλλειψη προστίμου για την υποπερίπτωση ιστ ) η οποία αναφέρεται στη διακίνηση αγαθών . Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συγκεκριμένη ποινή διότι η παράνομη διακίνηση αγαθών αφενός αποτελεί τη γάγγραινα στις τάξεις των επαγγελματιών που ασχολείται με την οδική μεταφορά εμπορευμάτων και αφετέρου η μη ποινικοποίηση της συντελεί στην παραβατικότητα και την μείωση εσόδων από το κράτος .

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 20:06 | ΙΑΚΩΒΟΣ

  Εργάζομαι 19 χρονιά ως υπάλληλος σε λογιστικό γραφειο. Οι δηλωτικές υποχρεώσεις χρόνο με τον χρόνο είναι ολενα και ποιο αυξανομενες.Εχουμε φτάσει στο σημείο αν και επιστήμονες επαγγελματιες λογιστές να μετράμε σακούλες,πλαστικά διανυκτερευσεις πελατων σε τουριστικά καταλύματα,αποθέματα ζωοτροφων ακόμη και το γαλα που αρμεξαν οι αγροτες απ τα κατσίκια προκειμένου να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις πληροφοριακου και εισπρακτικού χαρακτηρα. Εκ των ύστερων και όταν το άγχος της εμπρόθεσμης υποβολής εχει φύγει διαπιστωνουμε λάθη τα οποία δεν έγιναν εσκεμμένα προκειμένου να αποφυγουμε την πληρωμή 5,10 η 20 ευρω σε μια επιχείρηση που συνεισφέρει στα κρατικά ταμεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως μεσώ του φπα των φόρων εισοδήματος και των λοιπών υποχρεωσεων.Στο νεο φορολογικό νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην πάταξη της φοροδιαφυγής σύμφωνα με τον τίτλο του θα περίμενα να επέλθει και φορολογική δικαιοσύνη στις περιπτώσεις οπου η ανακρίβεια η η μη υποβολή ανακαλυπτονται πριν την διενέργειά οποιουδήποτε ελέγχου και μεσω διαταξης στο αρθρο 54 να προβλεφθούν ηπιότερες επιπτώσεις αντι των προστίμων τα οποία ειναι εξοντωτικά και δυσανάλογα με τα ποσά των φόρων και των τελών που προκύπτουν προς καταβολή.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 13:53 | Βασίλης Μασσέλος

  Κατ’αρχήν ο τρόπος νομοθέτησης με παραπομπή σε/μεταβολή υφιστάμενων νόμων αντί για την εξ αρχής επαναδιατύπωση με τρόπο σαφή και απλό καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την κατανόηση από πολίτες και επιχειρήσεις καθιστώντας την συμμόρφωση (όλων, ακόμη και των στελεχών της ΑΑΔΕ) δύσκολη.

  Το όριο των 500 ευρώ για πληρωμές σε μετρητά και μάλιστα με νέα εξωφρενικά πρόστιμα, έρχεται σε αντίθεση με την εκπεφρασμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τον Ιούνιο του 2018 εγκατέλειψε οριστικά τα σχέδιά της για επιβολή CPLs (Cash Payments Limits – Ορια χρήσης μετρητών στις πληρωμές), έπειτα από μελέτη και διαβούλευση που κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Η σχετική αναφορά της Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η επιβολή ορίων στις πληρωμές τοις μετρητοίς είναι ευαίσθητο θέμα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πολλοί από τους οποίους θεωρούν τη δυνατότητα πληρωμής σε μετρητά θεμελιώδη ελευθερία, η οποία δεν πρέπει να περιοριστεί δυσανάλογα [σ.σ. σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο επιβάλλεται]. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 30.000 άτομα, είναι συντριπτικά: το 95% των ερωτηθέντων στο σύνολο της Ε.Ε. αλλά και στην Ελλάδα ήταν αντίθετοι στην επιβολή περιορισμών. Στην ερώτηση εάν υποθετικά επιβληθεί όριο πανευρωπαϊκά, ποιο θα έπρεπε είναι αυτό, οι περισσότεροι απάντησαν «υψηλότερο των 9.500 ευρώ».

  Αντίστοιχα το 78% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι τυχόν επιβολή περιορισμών θα δημιουργήσει προσκόμματα στη λειτουργία τους λόγω, μεταξύ άλλων, του κόστους των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής και του ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουν πελάτες που επιμένουν να πληρώσουν με μετρητά. Συνολικά, η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων απάντησε ότι η επιβολή περιορισμών δεν δικαιολογείται σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό (καταπολέμηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, τρομοκρατίας ή φοροδιαφυγής). Ομοίως η μελέτη της Επιτροπής συμπέρανε ότι τα CPLs δεν μπορούν να αποτρέψουν τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, ίσως όμως να είναι χρήσιμα στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

  Μία ακόμη σημαντική διαπίστωση είναι ότι οι διαφορές που παρατηρούνται σχετικά με τα CPLs στη νομοθεσία των κρατών-μελών στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και εντείνουν την άνιση μεταχείριση των επιχειρήσεων. Στην περίπτωση της Ελλάδας οι περιορισμοί στην πραγματικότητα ταλαιπωρούν τις συνεπείς επιχειρήσεις και τους πελάτες τους, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στους φοροδιαφεύγοντες, οι οποίοι προφανώς δεν καταγράφουν στα βιβλία τους εισπράξεις όταν δεν έχουν εκδώσει παραστατικό. Ιστορικά, τόσο η ΑΑΔΕ όσο και οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις εκ προοιμίου ως φοροφυγάδες και αναζητούν «λύσεις» στην κατεύθυνση του βάναυσου περιορισμού θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων τους (CPLs, υποχρεωτική χρήση POS, περιουσιολόγιο, τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο). Λύσεις που δεν δικαιολογούνται σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό και που είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητος αφού ενδέχεται τελικά να περιορίζουν τα δημόσια έσοδα περιστέλλοντας την οικονομική δραστηριότητα. Το μόνο βέβαιο, πλην εξόχως αρνητικό, αποτέλεσμά τους είναι ο ιδιαίτερα επικίνδυνος περιορισμός της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, που καθίστανται τελικά πολίτες δεύτερης κατηγορίας σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 12:04 | ΟΡΕΣΤΗΣ

  Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ειδικά σε περίπτωση ελέγχου είναι αθροιζόμενα με προσαυξήσεις υπέρογκα και για αυτό το λόγο συντριπτικό ποσοστό αυτών μένουν εντέλει και απλήρωτα. Απαιτείται διαχωρισμός προστίμων ανάλογα με το μέγεθος της οντότητας βάσει ΕΛΠ ή άλλης ταξινόμησης ώστε να μην ισοπεδώνονται επιχειρήσεις για μεμονωμένα λάθη. Θα πρέπει να καθειρωθεί ο θεσμός της σύστασης σε κατά τα άλλα υγιείς επιχειρήσεις ώστε να δίνεται η δυνατότητα συμμόρφωσης και σε τυχόν επανάληψη παράβασης να τίθεται πρόστιμο.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 23:02 | Αγαμέμνων Σταυρόπουλος

  Ορίζεται το ίδιο οριζόντιο πρόστιμο για καθυστέρηση μιας ημέρας ή για καθυστέρηση πολλών ετών. Επίσης ορίζεται το ίδιο οριζόντιο πρόστιμο για καθυστέρηση δήλωσης του ενός ευρώ με την καθυστέρηση δήλωσης χιλιάδων ευρώ. Πρέπει να υπάρχει εξορθολογισμός. Δεδομένου ότι πολλές από τις υποχρεώσεις είναι μηνιαίες, οι επιχειρήσεις θα είναι πάντα με το άγχος μήπως από μια αβλεψία επιβαρυνθούν με δυσανάλογο πρόστιμο. Το γεγονός δε ότι με την εθελοντική συμμόρφωση επιβάλλεται το οριζόντιο πρόστιμο, αλλά μετά από κλήση για έλεγχο, επιβάλλεται αναλογικό πρόστιμο στο 50% με άρθρα 58, 59 και 59α, κάνει την διάταξη εντελώς παράλογη, ειδικά για τις δηλώσεις λίγων ευρώ.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 14:35 | Σαββίδης Μάκης

  Σε τουριστικές περιοχές καθώς και σε περιοχές που προσεγγίζουν τουρίστες με κρουαζιερόπλοια είναι πολύ σύνηθες (λόγω στενότητας χρόνου των τουριστών ή επίσκεψης τους μετά το μεσημέρι που κλείνουν οι τράπεζες) να πληρώνουν οι τουρίστες με μετρητά άνω του ποσού των 500€ και σε δεύτερο χρόνο η επιχείρηση να πηγαίνει να καταθετει για λογαριασμο τους το ποσο στην τράπεζα που εισέπραξε.
  Πρέπει να ληφθεί υπόψην και αυτή η παράμετρος και να δοθεί μία πρακτική λύση, διότι με την εν λογω αυστηροποίηση, θα δημιουργηθεί πρόβλημα απώλειας εσόδων όταν θα αρνείται την είσπραξη μετρητών η επιχείρηση και επίσης, ενώ δεν υπάρχει πρόθεση παράβασης, η πρακτική αυτή της μεταχρονολογιμένης κατάθεσης από την επιχείρηση για λογαριασμό των τουριστών-πελατών της, αντίκειται στο Νόμο.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 13:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Είναι δυνατόν να μην δέχεστε τα λάθη των λογιστών ενώ αυτά της ΑΑΔΕ να είναι φυσιολογικά και να επιβαρύνουν όλους τους άλλους; Με ποια λογική αφαιρέσατε την μη επιβολή προστίμων στις τροποποιητικές δηλώσεις του ΦΠΑ, του εισοδήματος και των παρακρατούμενων φόρων (αν είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα η αρχική);

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 12:54 | Γιώργος

  Η αρχική διάταξη ήταν αυτή. Δεν ισχύει πλέον ως προς το ΦΠΑ ή τους παρακρατούμενους φόρους;

  Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
  Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλονται σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.