Άρθρο 21 Έλεγχος συστημάτων εισροών – εκροών – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 31 ν. 3784/2009

Στην περ. δ) της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137), περί αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας, στο δεύτερο εδάφιο διορθώνονται οι παραπομπές και τίθεται χρονικό διάστημα στη σφράγιση της εγκατάστασης, στο τρίτο εδάφιο τροποποιείται η αναγραφή της ένδειξης, και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:
«δ) Αρμόδια Αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινής παύσης λειτουργίας αυτής, είναι η αδειοδοτούσα Αρχή. Σε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων των υποπερ. αα) και ββ) της περ. α) της παρ. 10 ή της περ. β) της παρ. 11, με απόφαση του προϊσταμένου της ελέγχουσας αρχής, σφραγίζεται η εγκατάσταση για δύο (2) έτη, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου αυτό απαιτείται κατά τις περιστάσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ελεγκτικών οργάνων. Εφόσον οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστωθούν κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση, η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται άμεσα και τοποθετούνται σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης πινακίδες με την ένδειξη «Κλειστό λόγω παραποίησης μηχανισμών». Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου.».