Άρθρο 15 Άλλες μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις – Προσθήκη άρθρου 28Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), μετά το άρθρο 28Β, προστίθεται άρθρο 28Γ ως εξής:
«Άρθρο 28Γ
Λοιπές μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις
1. Τα άρθρα 28Α και 28Β δεν εφαρμόζονται για τα τρία (3) πρώτα έτη από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των υπόχρεων της παρ. 1 του άρθρου 28Α. Για το τέταρτο έτος από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, το τεκμαιρόμενο ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά δύο τρίτα (2/3). Για το πέμπτο έτος από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας το τεκμαιρόμενο ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά ένα τρίτο (1/3).
2. Τα άρθρα 28Α και 28Β δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%).
3. Το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά το ήμισυ (1/2): για υπόχρεους της παρ. 1 που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς της ηπειρωτικής χώρας με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:52 | Ραμπότας Σωτήρης

  Δείτε τα χωριά με λίγο πληθυσμό, μείωση του τεκμηρίου αλλιώς πεθαίνουν

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 20:22 | ΜΑΡΙΑ Κ

  Απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου .’Oχι στα οριζόντια μέτρα.
  Σύνταξη νέου νομοσχεδίου μετά από συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών σωματείων που θίγονται .

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:54 | ΚΩΣΤΑΣ Β

  Για μια πιο δίκαιη και αντικειμενική φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών των πιο κάτω περιπτώσεων να συμπεριληφθούν στο άρθρο 28Γ
«Λοιπές μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις», και οι πιο κάτω ειδικές περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών:

  1. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
  ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ

  Θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα και να εξαιρεθούν της προσαύξησης του τεκμαρτού λόγω τριετιών οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εργάζονται παράλληλα ως μισθωτοί με πλήρες ωράριο, και δη με τον κατώτατο (βασικό) μισθό. Είναι προφανές ότι για να εργάζεται κάποιος ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό, δεν έχει τη δυνατότητα ως αυτοαπασχολούμενος να καλύψει τις βιοποριστικές του ανάγκες. Ιδίως σε ειδικότητες παροχής υπηρεσιών οι οποίες δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό (λιανική/καταναλωτής) αλλά παρέχονται αποκλειστικά προς επιχειρήσεις (Β2Β παροχή υπηρεσιών) και επομένως παρέχονται αποκλειστικά από τον ίδιο τον αυτοαπασχολούμενο, με τη δική του πνευματική και σωματική καταπόνηση και όχι μέσω οργανωμένης ατομικής επιχείρησης, ήτοι χωρίς οργανωμένη επαγγελματική εγκατάσταση, απασχόληση προσωπικού κλπ. Ειδικότερα σε επαγγέλματα όπως ενδεικτικά του γραφίστα διαφημίσεων (ΚΑΔ 73.11.1101), του φωτογράφου διαφημίσεων, οι Υπηρεσίες Διαφημιστικών Φωτογραφίσεων και σχετικές Φωτογραφικές Υπηρεσίες (ΚΑΔ 74.20.29) που παρέχονται αποκλειστικά προς επαγγελματίες η τυχόν παλαιότητα και η μακροχρόνια εμπειρία του αυτοπασχολούμενου ενίοτε λειτουργεί ανασταλτικά, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις προτιμούν να συνεργάζονται με νεότερους συνεργάτες οι οποίοι θεωρούνται πιο «μοντέρνοι», πιο «φρέσκοι» και με πιο σύγχρονη αντίληψη κλπ. σε αντίθεση με τα επαγγέλματα όπως του γιατρού ή του δικηγόρου που κάποιος προτιμάει τον παλαιότερο ως πιο έμπειρο και πιο ικανό!!!

  2. ΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΕΤΕ.
  Θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα και να εξαιρεθούν να εξαιρεθούν της προσαύξησης του τεκμαρτού λόγω τριετιών οι εικαστικοί (ΚΑΔ 900.31.300), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ), δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν σταθερό ετήσιο εισόδημα από την ενασχόλησή τους με τα εικαστικά, ενώ αντιθέτως, έχουν υψηλές δαπάνες παραγωγής του έργου τους, το οποίο έχει πολιτιστικό χαρακτήρα και συντηρούν το επάγγελμα αυτό εργαζόμενοι παράλληλα ως μισθωτοί.

  3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
  Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και να εξαιρεθούν να εξαιρεθούν της προσαύξησης του τεκμαρτού λόγω παλαιότητας βάσει τριετιών, οι άνθρωποι οι οποίοι απέχουν έως και 5 έτη από το όριο της συνταξιοδότησης τους, λόγω συμπλήρωσης 40ετίας, ή λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας, δεδομένου ότι αυτοί πασχίζουν να καταβάλουν όσο το δυνατόν περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές προκειμένου να συμπληρώσουν το χρόνο εργασίας που απαιτείται για να συνταξιοδοτηθούν.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:51 | Αλετρά Ειρήνη

  Απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου .
  Σύνταξη νέου μετά από συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών σωματείων που θίγονται .

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:35 | ΕΛΦΕΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι υπάρχει μείωση 50% του ύψους του τεκμαρτού κέρδους σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων.
  Εν μέρη σωστό μέτρο, αλλά δεν μπορεί να εφαρμόζεται ίδιος τρόπος υπολογισμού για 501 κατοίκους και για πόλεις οποίες έχουν χιλιάδες πληθυσμό. Χάνεται οποιοδήποτε μέτρο αναλογικότητας και αποτελεί κατάφορη αδικία. Όφειλε ή να υπάρχει πιο διευρυμένο όριο ή διαφορετική κλίμακα.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:32 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΛΗΣ

  Κάποιος που κάνει δύο ελευθέρια επαγγέλματα, ας μπορεί τουλάχιστον να συμπληρώνει το τεκμήριο με το άθροισμα των δύο.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:39 | Αργυρώ Μπαράτα

  Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 συνιστούν οριζόντια εφαρμογή των μέτρων και ως εκ τούτου καθιστούν τη διάταξη μη νόμιμη ως καταχρηστική, καθώς βάση του συντάγματος “Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Προτείνεται να προβλεφθεί η εξαίρεση των ελεύθερων επαγγελματιών του πολιτισμού από τα αντικειμενικά κριτήρια, καθώς πρόκειται για έναν επαγγελματικό κλάδο που έχει πληγεί βαθιά τα τελευταία 10 χρόνια και δεν έχει ανακάμψει, όπως αναφέρει όλη η διεθνής και εγχώρια βιβλιογραφία και έχει αναγνωρίσει η ίδια η κυβέρνηση εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης το έργο «Εργασιακές και Ασφαλιστικής Μεταρρυθμίσεις στο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα». Για αυτό προτείνεται να προστεθεί ο κλάδος των ελεύθερων επαγγελματιών του πολιτισμού στις ομάδες που εμπίπτουν στις υπό θέσπιση εξαιρέσεις του άρθρου.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 10:58 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ 62 ΟΠΩΣ ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 60 ΕΤΩΝ. ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΕΦΚΑ. ΔΗΛΩΝΩ ΟΜΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 40.000 € ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ.
  ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΝΑ ΜΗΝ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ή ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
  A) ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
  Β) ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
  Γ) ΕΠΙΣΗΣ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ 59-60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ 62 ΝΑ ΑΠΑΛΑΣΣΟΝΤΑΙ.

 • Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 συνιστούν οριζόντια εφαρμογή των μέτρων και ως εκ τούτου καθιστούν τη διάταξη μη νόμιμη ως καταχρηστική. Προτείνεται να προβλεφθεί η εξαίρεση των ελεύθερων επαγγελματιών του πολιτισμού από τα αντικειμενικά κριτήρια, καθώς πρόκειται για έναν επαγγελματικό κλάδο που έχει πληγεί βαθιά τα τελευταία 10 χρόνια και δεν έχει ανακάμψει, όπως αναφέρει όλη η διεθνής και εγχώρια βιβλιογραφία και έχει αναγνωρίσει η ίδια η κυβέρνηση εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης το έργο «Εργασιακές και Ασφαλιστικής Μεταρρυθμίσεις στο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα». Για αυτό προτείνεται να προστεθεί ο κλάδος των επαγγελματιών του πολιτισμού στις ομάδες που εμπίπτουν στις υπό θέσπιση εξαιρέσεις του άρθρου.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 09:01 | Νέος επιτηδευματίας

  Απαιτείται μια διόρθωση-διευκρίνιση γιατί θα πρόκειται για ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ αν εφαρμοστεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο.
  Έκανα έναρξη Δεκέμβριο του 22 με ένα μικρό εργαστήριο με την γυναίκα μου, έχω ελάχιστες πωλήσεις έως σήμερα γιατί το στήνουμε και δοκιμάζουμε παραγωγικά τα προϊόντα και εμφανίζω πραγματικές ζημίες που προέρχονται από την αγορά της επιχείρησης που δεν έχει γίνει απόσβεση.
  Είναι δυνατόν να θεωρηθώ ότι ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΝΕΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ και να ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΏ ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ ως παλαιός γιατί μέχρι πριν 3 χρόνια διατηρούσα μια ατομική επιχείρηση που έκλεισε σε ΑΛΛΟ ΑΣΧΕΤΟ ΚΑΔ υπηρεσιών? Ο λογιστής μου υπολόγισε ένα τεράστιο φόρο που καλούμαστε να πληρώσουμε αν υπολογιστεί τεκμαρτό εισόδημα ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!!! Που θα βρούμε αυτά τα λεφτά? ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ! ΜΗΝ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ!
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΟΥΒΑΛΟΥΝ – ΓΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ – ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΑΛΙΕΣ ΑΣΧΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ!!! Ευχαριστώ.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 09:03 | Χρύσα

  ΑΡΘΡΟ 15
  Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 συνιστούν οριζόντια εφαρμογή των μέτρων και ως εκ τούτου καθιστούν τη διάταξη μη νόμιμη ως καταχρηστική. Προτείνεται να προβλεφθεί η εξαίρεση των επαγγελματίες του πολιτισμού από τα αντικειμενικά κριτήρια, καθώς πρόκειται για έναν επαγγελματικό κλάδο που έχει πληγεί βαθιά τα τελευταία 10 χρόνια και δεν έχει επανακάμψει, όπως αναφέρει όλη η διεθνής και εγχώρια βιβλιογραφία και έχει αναγνωρίσει και η ίδια η κυβέρνηση εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης το έργο «Εργασιακές και Ασφαλιστικής Μεταρρυθμίσεις στο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα». Για αυτό προτείνεται να προστεθεί ο κλάδος των επαγγελματιών του πολιτισμού στις ομάδες που εμπίπτουν στις υπό θέσπιση εξαιρέσεις του άρθρου.

 • Θεωρούμε πολύ σημαντική τη ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, σύμφωνα με την οποία, τα άρθρα 28Α και 28Β του ν. 4172/2013 δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%), αλλά κρίνουμε απαραίτητο η προαναφερόμενη ρύθμιση να εφαρμοστεί στα πρόσωπα που έχουν αναπηρία από 50% και άνω, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιτροπές του ΚΕΠΑ σε λίγες περιπτώσεις δίνουν τόσο μεγάλα ποσοστά αναπηρίας.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 08:29 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Σε ένα χωριουδάκι όπου μια οικογένεια έχει ένα μπακαλικάκι από πάππου προς πάππου και δεν το κλείνει πιο πολύ για συναισθηματικούς λόγους και μη καν έχοντας αυτά τα κέρδη που εσείς θέλετε, πάτε να τα εξαφανίσετε.
  Απαλλάξτε αυτούς τους ανθρώπους γενικώς από τις τελικές διατάξεις γιατί θα κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 00:27 | Π. Δ.

  Είναι επιβεβλημένο να εξαιρεθούν του μέτρου της τεκμαρτής φορολόγησης οι ζωγράφοι, οι συγγραφείς, οι γλύπτες κλπ (αυτοί που γενικά θεωρούνται  καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού). Πάρα πολλοί συγγραφείς εισπράττουν πενιχρά πνευματικά δικαιώματα αν έχουν την τύχη να εκδοθούν κάποια βιβλία τους  (γενικά τα πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να αποκρυβούν αφού καταβάλλονται από εκδοτικού οίκους) . Βασικά η εργασία τους καλύπτει το μεράκι τους της συγγραφής, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το ίδιο και οι περισσότεροι ζωγράφοι οι οποίοι ελπίζουν στην αναγνώριση των έργων τους και συνήθως ελπίζουν να πωλήσουν κάποιο έργο τους σε κάποια ομαδική έκθεση ή περισσότερα έργα τους όταν κάθε 5-10 χρόνια που ίσως πραγματοποιήσουν μία ατομική έκθεση. Φυσικά δεν μιλάμε για τους μετρημένους στα δάκτυλα πασίγνωστους συγγραφείς ή ζωγράφους κλπ αλλά για τους χιλιάδες ανώνυμους συγγραφείς, ζωγράφους, καλλιτέχνες και δημιουργούς που πασχίζουν να αναγνωριστεί το έργο τους ακι οι πιο πολύ συνήθως παραμένουν στην αφάνεια. Όλοι αυτοί ενώ έχουν κάνει ενάρξεις των αντίστοιχων επαγγελμάτων δεν βιοπορίζονται από αυτά, αλλά διαβιούν είτε απο οικογενειακά (του/της συζύγου) εισοδήματα ή άλλα εισοδήματα (ενοίκια κλπ) είτε από ανάλωση κεφαλαίων από πώληση κάποιου ακινήτου ή κληρονομιάς. Την έναρξη επαγγέλματος την πραγματοποιούν κυρίως για να μπορούν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ για να πάρουν κάποτε κάποια σύνταξη και φυσικά για να είναι νόμιμοι επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού ώστε να μπορούν να εκδίδουν νόμιμα παραστατικά έστω για τα πενιχρα εισοδήματά τους που σπανίως καλύπτουν και αυτές ακόμα τις ασφαλιστικές εισφορές τους.  Όλα αυτά λόγω της ιδιομορφίας της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητα που δεν αποτελεί επάγγελμα με μόνιμη διάθεση του καλλιτεχνικού έργου η οποία όμως για λόγους φορολογικούς εντάσεται στα ελεύθερα επαγγέλματα.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 22:35 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ.

  ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
  (Ε.Α.Ν.ΔΙ.Π.)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Η ΕΑΝΔΙΠ συντάσσεται με τη στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, όπως αυτή χαράκτηκε στην από 24/11/2023 Γενική Συνέλευσή του και στην ομόφωνη απόφαση που ελήφθη.
  Η θέσπιση τεκμηρίων για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών αποτελεί ευθεία παράβαση της παρ. 5 του αρ. 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Αξιοσημείωτο δε ότι στην παρ. 2 περ. γ του άρθρου 13 του Σ/Ν ορίζεται, με πρωτοφανή έλλειψη συνταγματικών αντανακλαστικών, ότι ο τεκμαρτός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος κάθε επαγγελματία θα γίνεται όχι με βάση τα δικά του εισοδήματα και τον δικό του κύκλο εργασιών, αλλά αντίθετα με βάση τον κύκλο εργασιών τρίτων συναδέλφων του!!!
  Όσον αφορά τους νέους Δικηγόρους, στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Σ/Ν καθιερώνεται κλιμακωτά απαλλαγή και στη συνέχεια μείωση του ποσού που προκύπτει από τον τεκμαρτό προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος για τους νέους επαγγελματίες για τα πέντε (5) πρώτα έτη από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  Η συγκεκριμένη διάταξη κινείται στη συνήθη λογική ελάφρυνσης των νέων επαγγελματιών – επιχειρηματιών, σύμφωνα με την οποία κατά τα πρώτα έτη άσκησης «επιχειρηματικής» δραστηριότητας, ο υπόχρεος προβαίνει σε δαπάνες για την έναρξη της δραστηριότητάς – επιχείρησής του, με αποτέλεσμα να είναι λογικό και ανεκτό να μην έχει πραγματικά κέρδη.
  Ωστόσο, η διάταξη αυτή παραγνωρίζει την πραγματική εργασιακή κατάσταση στην οποία ευρίσκεται σχεδόν το σύνολο των νέων Δικηγόρων, συγκριτικά με άλλους κλάδους. Ως είναι γνωστό, ο νέος Δικηγόρος δεν μπορεί να απασχοληθεί με υπαλληλική σχέση, και για το λόγο αυτό υποχρεούται να προβεί σε έναρξη εργασιών, προκειμένου να εκδίδει ΤΠΥ στον συνεργάτη – «εργοδότη» Δικηγόρο, στο γραφείο του οποίου εργάζεται. Όταν, έπειτα από 5 – 10 χρόνια αποφασίσει να κάνει το βήμα και να ανοίξει το δικό του γραφείο, τότε για το κράτος δε θα είναι πλέον νέος επαγγελματίας και για το λόγο δε θα τυγχάνει των απαλλαγών και των μειώσεων της παρ. 1 του αρ. 15 του Σ/Ν.
  Με άλλα λόγια, σε αντίθεση με άλλους κλάδους, η έναρξη εργασιών του νέου Δικηγόρου δε συμπίπτει με την έναρξη «επιχείρησης» και το άνοιγμα του δικού του γραφείου.
  Παράδειγμα: Η νέα Δικηγόρος «Ν» σε ηλικία 24 ετών ολοκληρώνει την άσκησή της και ξεκινάει να εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο του «Δ». Ο Δ ζητάει από τη Ν να προβεί σε έναρξη εργασιών, προκειμένου να μπορεί να του εκδίδει μηνιαίως ΤΠΥ ταυτόχρονα με την καταβολή της συμφωνημένης μηνιαίας αμοιβής της. Η Ν εργάζεται για τα επόμενα 5 έτη στο δικηγορικό γραφείο του Δ και πλέον, έχοντας αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία και αυτοπεποίθηση αποφασίζει να ανοίξει το δικό της γραφείο.
  Για τον εξοπλισμό του γραφείου της η Ν δαπανάει κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ποσό 30.000 ευρώ (ενοίκια, έπιπλο γραφείο, βιβλιοθήκη, καρέκλες, καναπέδες, υπολογιστής, εκτυπωτής, κλπ). Η Ν, χωρίς να έχει ακόμα χτίσει την πελατεία της και εργαζόμενη σκληρά, καταφέρνει και κάνει τζίρο 30.000 ευρώ.
  Η Ν με το σημερινό φορολογικό καθεστώς θα πλήρωνε μηδενικό φόρο εισοδήματος, αφού τα έσοδά της ισοσκελίζονται με τα έξοδά της, πράγμα απόλυτα λογικό και αναμενόμενο κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του γραφείου της.
  Ωστόσο, σύμφωνα με το φορολογικό καθεστώς που εισάγει το Σ/Ν, η Ν για το κράτος δε λογίζεται πλέον ως νέα επαγγελματίας και για το λόγο αυτό δε τυγχάνει των απαλλαγών και των μειώσεων του άρθρου 15. Επομένως, εάν θεωρήσουμε ότι ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του ΚΑΔ των Δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ, τότε το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα της Ν θα προσδιοριστεί στο διπλάσιο του μεικτών αποδοχών του εργαζόμενου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, ήτοι στο ποσό των 21.840 ευρώ. Η Ν θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος ποσού 3.504,8 ευρώ (10.000 * 9% + 21.840 * 22%), πλέον ποσού 487,5 ευρώ για το τέλος επιτηδεύματος, ήτοι συνολικά το ποσό των 3.992,3 ευρώ.
  Η Ν, γνωρίζοντας πλέον όλα αυτά, δε θα αποφασίσει ΠΟΤΕ να ανοίξει το δικό της γραφείο!!!

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 20:03 | Παντελής Ι. Καπλάνογλου – Υπ. Διδάκτορας

  Αγαπητοί Κύριοι και Κυρίες,

  Προτείνω να εξαιρεθούν από τις νέες ρυθμίσεις περί ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος όλοι οι ερευνητές που υποχρεώνονται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. πανεπιστημίων να κάνουν έναρξη ατομικής εταιρίας για να μπορούν να πληρωθούν από αυτούς. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες που αναγκάζονται να διατηρούν ατομικές εταιρίες με έδρα το σπίτι τους για να μπορούν να χρηματοδοτήσουν το διδακτορικό τους.

  Στην ουσία ένας υποψήφιος διδάκτορας/ερευνητής που χρηματοδοτείται από ερευνητικά έργα δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά ένας μισθωτός υπάλληλος του πανεπιστημίου/οργανισμού. Αντί να έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου μισθωτής απασχόλησης, υποχρεούται να πληρώνεται με «μπλοκάκι», χάνοντας επίσης και το προνόμιο του ταμείου ανεργίας. Δεν υπάρχει φοροδιαφυγή στους ερευνητές καθώς για να πληρωθείς από ένα έργο πρέπει να εκδώσεις τιμολόγιο με πελάτη τον Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου.

  Λόγω των πλαφόν που θέτουν τα ερευνητικά έργα και της μη δικαιολόγησης εξόδων που απαιτούνται για την εκπόνηση της έρευνας, τα πραγματικά εισοδήματα είναι πολύ χαμηλά. Όταν τελειώνει η σύμβαση ενός έργου στην μέση της χρονιάς, και δεν έχει ξεκινήσει το επόμενο, δεν υπάρχουν εισοδήματα. Άρα το σύνολο των εισοδημάτων του έτους μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό ενός μισθωτού που πληρώνεται με τον βασικό.

  Πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω η έρευνα στην χώρα μας και όχι να προκύψουν νέοι ανασταλτικοί παράγοντες. Ιδιαίτερα εφόσον δεν επιθυμούμε ένα νέο brain drain νέων με πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων σε τομείς που θέλουμε η χώρα μας να έχει ρόλο, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

  Με εκτίμηση,
  Παντελής Ι. Καπλάνογλου