Άρθρο 7 Κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Προσθήκη άρθρου 54ΙΓ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), μετά το άρθρο 54ΙΒ, προστίθεται άρθρο 54ΙΓ ως εξής:
«Άρθρο 54ΙΓ
Κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
1. Σε οντότητα που παραβιάζει την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 15Α παραλείποντας να διαβιβάσει ή διαβιβάζοντας εκπρόθεσμα τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:
α) Αν, ως εκδότης, δεν διαβιβάσει συνόψεις εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων, πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) σε ημερήσια βάση και τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) ανά φορολογικό έτος,
β) αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος ή δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρόστιμο διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος,
γ) αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου,
δ) αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500 €) σε ημερήσια βάση και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά φορολογικό έτος και
ε) αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης.
Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου.
Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.
2. Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου της παρ. 1, τα πρόστιμα της παρ. 1 διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται, χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των περ. α), β) και δ) της παρ. 1 ανά φορολογικό έτος. Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των οντοτήτων που, κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, υποτροπιάζουν ως προς την παράβαση της περ. α) της παρ. 1.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή ορίζονται η έναρξη εφαρμογής και οι οντότητες, στις οποίες εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2.
4. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κυρώσεων της παρ. 1, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των υπότροπων οντοτήτων της παρ. 2, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 22:01 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΕΞΟΝΤΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ Ν/Σ

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 18:51 | Notis

  Μετά απο σχεδόν 2500 αρνητικά σχόλια αλλά κυρίως μετα τα σχόλια των λογιστών στο παρόν άρθρο αλλά και την ανακοίνωση του ΟΕ-Ε που επικρίνει το νομοσχέδιο και ζητά την απόσυρσή του, όπως επίσης και την κατακραυγή των λογιστών (taxheaven.gr) και δεκάδων ανακοινώσεων επαγγελματικών φορέων δεν ξέρω τι θα πρόσθεται ένα ακόμη αρνητικό σχόλιο.
  Ωστόσο, επειδή ακούω τον υφυπουργό στα ραδιόφωνα να λεει πως δεν θα αλλάξει ο πυρήνας και καταλαβαίνω ότι η διαβούλευση είναι προσχηματική και δεν λαμβάνεται υπόψη θα προσθέσω το μοναδικό σχόλιο που μπορεί να σας αξίζει: Άντε να χαθείτε αλαζόνες.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:59 | Ελένη

  Επιβάλλετε πρόστιμα για τυπικές παραλείψεις και όχι για ουσιαστικές. Ενώ ότι δεν προλάβεις να δηλώσεις, θα είναι σαν να μην υπάρχει. Αντισυνταγματικό.
  Τα περιθώρια είναι παραπάνω από ασφυκτικά. Επίσης αντισυνταγματικό. Δεν έχουμε όλοι μια ντουζίνα λογιστές να ασχολούνται όλη μέρα με τα λογιστικά μας. Το μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι μας λέτε πως όσοι δεν έχουμε μεγάλες εταιρείες με μεγάλα λογιστήρια που θα ασχολούνται μόνο με εμάς όλη μέρα, θα πρέπει να κλείσουμε…

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:45 | Κώστας Σφακάκης

  Η παρακάτω προτεινόμενη Τροπολογία ,πέραν του ότι συμβάλει στη διασφάλιση της απόδοσης των φόρο – ασφαλιστικών υποχρεώσεων εργαζόμενου και εργοδότη , παρέχει και τη σημαντική ευκαιρία —κυρίως στις εισηγμένες εταιρείες —να προσλάβουν αξιόλογα έμπειρα στελέχη στην Επιτροπή Ελέγχου.
  Α. Αιτιολογική έκθεση
  Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποκαθίσταται το νομικό κενό που δημιουργήθηκε μετά τη θέση σε εφαρμογή του άρθρου 74 του ν. 4706/2020 περί τροποποίησης του ν. 4449/2017
  για τους ελεγκτές και τις Επιτροπές Ελέγχου και συγκεκριμένα του άρθρου 44 του ν.4449/2017.
  Ειδικότερα, η νέα πρόβλεψη παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα συμμετοχής στις επιτροπές Ελέγχου Ανωνύμων Εταιρειών με μετοχές ή κινητές αξίες εισηγμένες στην ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, προσώπων που δεν είναι μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων.
  Σκοπός του νομοθέτη ήταν, σύμφωνα με την σχετική αιτιολογική έκθεση του ν. 4706/2020,η αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιτροπών ελέγχου και κατ’ επέκταση των εισηγμένων εταιρειών, κατ΄εφαρμογή της ενωσιακής Οδηγίας 2014/56ΕΕ για τους
  υποχρεωτικούς ελέγχους, η οποία επιβάλει την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της τεχνικής
  επάρκειας της επιτροπής ελέγχου μέσω της υποχρέωσης να είναι ανεξάρτητη η
  πλειονότητα των μελών της.
  Για την πλήρη ενεργοποίηση ωστόσο της ευελιξίας που παρέχει στις εισηγμένες εταιρείες η
  ανωτέρω εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση της
  ειδικότερης ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας ώστε να προβλέπεται ρητά η ένταξη των
  μελών των επιτροπών ελέγχου που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των
  εισηγμένων εταιρειών, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4387/2016 και τις διατάξεις της παρ. 3δ
  του άρθρου 38 του αυτού.
  Η προτεινόμενη ρύθμιση επιτρέπει την ίση μεταχείριση όλων των μελών των επιτροπών
  ελέγχου, είτε πρόκειται περί μελών ΔΣ είτε περί τρίτων προσώπων, ως προς την
  ασφαλιστική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν για την συμμετοχή τους στις πιο
  πάνω επιτροπές και καθίσταται εφικτή η εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο για τους
  υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών.

  Β. Τροπολογία
  «Τα μέλη των Επιτροπών που δεν είναι μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ανωνύμων
  Εταιριών με μετοχές ή κινητές αξίες εισηγμένες στην ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, και
  οι οποίες επιτροπές έχουν συσταθεί σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10, 11,και 12
  του ν. 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιριών, του άρθρου 44
  του ν.4449/2017 και των άρθρων 109 έως 112 του ν 4548/2018, εντάσσονται, όσον αφορά
  την ασφάλιση τους για τις αμοιβές που λαμβάνουν για την συμμετοχή τους στις πιο πάνω
  επιτροπές, στις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 38 του ν.4387/2016, και όσον αφορά την
  φορολογική μεταχείριση τους, εξομοιώνονται και αντιμετωπίζονται ως αμοιβές μελών
  Διοικητικού Συμβουλίου.»

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:23 | ΕΛΦΕΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Ο ορισμός προστίμων για μη διαβίβαση ή εκπρόθεσμη διαβίβαση σε μία πλατφόρμα η οποία έχει πολλά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα είναι εκτός λογικής. Αρχικά πρέπει να διαπιστωθεί μέσω ελέγχων (feed-back) ότι υπάρχει κάλυψη όλων των περιπτώσεων που αφορούν τις λογιστικές εγγραφές καθώς και τον σαφή τρόπο της διαβίβασης αυτών των δεδομένων τόσο στο κομμάτι της αποστολής όσο και στο χαρακτηρισμό. Πρέπον αλλά και αυτονόητο είναι ο Διοικητής και ο Υπουργός να λάβουν υπόψιν τους τα προβλήματα πριν προβούν στην έναρξη της εφαρμογής ποινών, σύμφωνα με τη δυνατότητα που τους δίνουν οι παράγραφοι 4 του άρθρου 4 και παρ 3 του άρθρου 7.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 01:42 | Χ Αθανάσιος

  Η αρχή δικαίου «ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα» (impossibilium nulla est obligatio) περιλαμβάνεται μεταξύ των γενικών αρχών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πράξη, το να συμμορφωθεί πλήρως κάποιος επιτηδευματίας / κάποια οντότητα στα mydata είναι αδύνατο. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από τις υπεραπλουστευμένες απόψεις δικηγόρων που θέλουν να μηχανογραφήσουν όλες τις εκφάνσεις της, σύμφωνα με τις συμβουλές κάποιων συμβούλων τους οι οποίοι έχουν ίδιο συμφέρον στο να μηχανογραφήσουν ό,τι κινείται. Θα πρέπει να ελεγχθούν οι σχέσεις μεταξύ τους, διότι δεν ζήτησαν τις γνώμες των συλλόγων λογιστών φοροτεχνικών που είναι οι πλέον ειδικοί και αρμόδιοι για τα θέματα αυτά. Ακόμα χειρότερα, δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποια μελέτη σκοπιμότητας που να δείχνει ότι η εφαρμογή των mydata έχει κάποια οφέλη μεγαλύτερα από τον πόνο που προκαλούν. Φαίνεται σαν να αποφασίστηκε η εφαρμογή τους με βάση το αφελές σκεπτικό: «όσο περισσότερη μηχανογράφηση, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα». Αυτό ισχύει, αλλά μόνο για όσους εμπορεύονται την μηχανογράφηση και όχι βέβαια για αυτούς που καλούνται να την εφαρμόσουν και μάλιστα σε συγκεκριμένες και πιεστικές προθεσμίες, απαιτώντας πάρα πολύ χρόνο, ο οποίος δεν υπάρχει διαθέσιμος. Το άρθρο με αυτά τα πρόστιμα πρέπει να καταργηθεί και τα mydata να ανασχεδιαστούν εκ βάθρων. Η μόνη χρησιμότητά που προκύπτει από την εφαρμογή των mydata εξαντλείται στην χρησιμότητα που θα είχε κάποια «μηνιαία συγκεντρωτική τιμολογίων (ΜΥΦ)». Οτιδήποτε επιπλέον ενσωματώνουν τα mydata -πέρα από ένα απλό reporting εσόδων- είναι μόνο προς όφελος των εταιρειών πληροφορικής και μάλιστα μόνο των πολύ μεγάλων. Στο θέμα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, η εφαρμογή τους μπορεί να αποτρέψει μόνο κάποιες πολύ λίγες και συγκεκριμένες παρατυπίες που έχουν να κάνουν με φορολογικό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, αλλά η ίδια ωφέλεια θα υπήρχε και με το απλό reporting που προανέφερα. Αντιθέτως, οι δυσμενείς συνέπειες εφαρμογής των mydata είναι τεράστιες, ουσιαστικά βασανίζουν το σύνολο των εμπλεκομένων στην οικονομική ζωή του τόπου, με εξαιρετικά αμφίβολα αποτελέσματα σε ουσιώδη θέματα, όπως της φοροδιαφυγής. Το τεράστιο διοικητικό κόστος που προκαλεί και ο κίνδυνος των προστίμων, είναι αντικίνητρο για να εμπλακεί κάποιος σε επιχειρηματικές περιπέτειες στην χώρα μας. Τα mydata όπως είναι τώρα σχεδιασμένα είναι σαν μία άσκηση ικανότητας προσαρμογής που δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης που διαρκεί 365 ημέρες ετησίως. Το κόστος σε χρόνο και χρήμα για την εξυπηρέτηση των αναγκών συμμόρφωσης σε αυτό το τερατούργημα είναι τεράστιο. Αν κάποιοι γνωστοί λογιστές συμβούλεψαν την ΑΑΔΕ και το Υπ.Οικ. με θετικές γνώμες για τα mydata, θα πρέπει να ελεγχθούν ως απλοί χειροκροτητές των προϊσταμένων τους. Είμαι λογιστής φοροτεχνικός Α’ τάξης για σχεδόν 30 χρόνια, η γνώμη μου θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 23:38 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ

  ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΛΟΓΙΚΗΣ. ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΒΑΣΗ ΑΦΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΑΛΛΑ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ. ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΓΡΑΜΜΕΝΟ) ΑΠΟ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ, ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

  β) αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος ή δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρόστιμο διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος,
  ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ 250,00/500,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ? 250,00 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΑΛΛΑ 250,00 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ? ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ? ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΩ ΚΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΗΝ ΚΑΙ ΞΕΦΥΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ? ή ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ? ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΠΩς ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ

  ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ 10.920,00 ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ……ΑΝ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΑ 3000 ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΤΑ ΠΙΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ