ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. Άρθρο 45 Εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ» (ΟΧΑΕ ΑΕ)

 

Στην περ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), οι λέξεις «μέχρι τις 31.12.2019» αντικαθίστανται, με ισχύ από 1.1.2020, από τις λέξεις «μέχρι την 31.12.2021» και η παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«8.α. Η μετοχή της ΟΧΑΕ ΑΕ (Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.), η οποία τελεί σε εκκαθάριση με την από 23.7.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 15266/1226/29.7.2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περιέρχεται από τις 14.2.2012, ημερομηνία κατάργησης των ΟΕΚ και ΟΕΕ, άνευ οποιουδήποτε άλλου τύπου στον ΟΑΕΔ.
β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε. παρατείνεται από τη λήξη της, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μέχρι την 31.12.2021.
γ. Ο νέος εκκαθαριστής της ΟΧΑΕ Α.Ε. διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ ως μοναδικού μετόχου της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.».