Άρθρο 44 Κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ)

 

Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α΄205) ισχύει από την 23η.1.2013.