Άρθρο 13 Επιχορήγηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 ν. 2646/1998

Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄236) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. α) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (A΄ 138), δύναται να επιχορηγούνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ο.κ), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εφόσον είναι ειδικώς πιστοποιημένοι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου (ΕΦ 1033 – 202) (i) είτε μέσω των Περιφερειών με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης, (ii) είτε απευθείας από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.
β) Όταν η επιχορήγηση καταβάλλεται μέσω της οικείας Περιφέρειας με μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, φορέας επιχορήγησης κατά την έννοια του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α΄52) είναι η Περιφέρεια.
Οι φορείς της περ. α΄ υποβάλλουν, κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, στην οικεία Περιφέρεια αίτημα για την επιχορήγησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης της περ. γ΄. Η Περιφέρεια ελέγχει τα δικαιολογητικά, καθώς και την τήρηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων, αξιολογεί τα αιτήματα, με βάση τα κριτήρια και τους λοιπούς όρους της υπουργικής απόφασης της περ. γ’ και υποβάλει σχετική έκθεση στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η απόφαση της περ. α΄ εκτελείται με την καταβολή της επιχορήγησης από την αρμόδια κατά τόπο Περιφέρεια, με την μεταφορά προς αυτήν της αντίστοιχης πίστωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περ. β΄ ισχύουν από την 1η.1.2021.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης της περ. α΄, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
δ) Η απόφαση της περ. α΄ επέχει θέση ειδικής έγκρισης της παρ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999.».

  • 27 Οκτωβρίου 2020, 12:18 | Γρηγόριος Κυριακού

    Με την αντικατάσταση του ως άνω άρθρου θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν από την εν λόγω επιχορήγηση:
    α) δύνανται να λάβουν και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες . Κατά το παρελθόν έχει διατυπωθεί η άποψη ότι για τις αστικές υπάρχει νομοθετικό κενό ως προς την εν λόγω επιχορήγηση.
    β) δύνανται να λάβουν και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της αυτοδιοίκησης

    Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει βέβαια να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για όλους τους υπόλοιπους φορείς.