Άρθρο 22 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές ετών 2017, 2018 και 2019 των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών υπολογίζονται οριστικά με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις τυχόν υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αρχικές και τροποποιητικές, σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την τελευταία μέρα του μήνα της δημοσίευσης του παρόντος.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 09:44 | Δημήτριος Παπαϊωάννου

  «Οι ασφαλιστικές εισφορές ετών 2017, 2018 και 2019 των ελεύθερων επαγγελματιών,αυτοαπασχολούμενων και αγροτών υπολογίζονται οριστικά με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος…»

  (Νομίζω πρέπει να προστεθεί) του 2017, 2018 και 2019.

  Είναι λάθος να υπολογίζονται με το ΚΦΑ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος του ν. 4387/2016.

  Έχουν υπολογισθεί και εξοφληθεί οι εισφορές για το 2016 στον πρώην ΟΑΕΕ και ο ν. 4387/2016 υπολόγισε εισφορές για το 2017 βασει του ΚΦΑ του 2016.

  Παράδειγμα: Μέλος ΕΠΕ πλήρωσε εισφροές στον ΟΑΕΕ για τα έτη 2015 και 2016. Το 2015 δεν έλαβε μερίσματα. Το 2016 έλαβε μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016. Ενώ πλήρωσε εισφορές για το 2015 και 2016 στον ΟΑΕΕ, το 2017 πλήρωσε εισφορές στον ΕΦΚΑ με βάσει το ΚΦΑ του 2016, που περιλαμβάνει και τα μερίσματα του 2015.
  Με αποτέλεσμα να έχει πληρώσει διπλές εισφορές για το 2015 και 2016 (ΟΑΕΕ και ΕΦΚΑ).