Άρθρο 32 Ειδική ρύθμιση για την εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ που εντάχθηκε στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

 

Στο άρθρο 12 του ν. 4578/2018 (Α΄200) προστίθεται παρ. 14 ως εξής:
«14. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ιδιώτες ετών 2015-2019 επιδομάτων ασθενείας, κύησης και λοχείας του εντασσόμενου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. χωρίς έγκριση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, κατόπιν ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η καταβολή της ληξιπρόθεσμης οφειλής του προηγούμενου εδαφίου προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση των δικαιούχων κατά του e-Ε.Φ.Κ.Α. από την αιτία αυτή.»