Άρθρο 20 Κατάργηση υπουργικών αποφάσεων

 

Οι υπ’ αρ. 2615/22.5.1985 (Β΄ 329) και 2435/8.7.1987 (Β΄ 435) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.