Άρθρο 8 Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας και Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους

 

Στο άρθρο 48 του ν. 4520/2018 (Α’30) τροποποιείται η παρ. 1, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 48 του ν. 4520/2018 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 48
Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας και Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους

1. Για την εκπλήρωση του σκοπών του και ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας και ένταξης των ενδιαφερομένων στα προγράμματα των προνοιακών παροχών και υπηρεσιών του, ο ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά με τα Κέντρα Κοινότητας και την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους.
2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω λειτουργικής διασύνδεσης ο ΟΠΕΚΑ υποχρεούται να παρέχει στα Κέντρα Κοινότητας:
α) επικαιροποιημένο πληροφοριακό-ενημερωτικό υλικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ένταξης στα προνοιακά προγράμματα παροχών και υπηρεσιών που διαχειρίζεται, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τόσο των ενδιαφερομένων όσο και των δικαιούχων των παροχών και υπηρεσιών του,
β) οδηγίες σχετικά με τη διοικητική διαδικασία υποβολής και συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων και των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, καθώς επίσης και
γ) δυνατότητα πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένους – διαπιστευμένους από τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας στις σχετικές με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ ηλεκτρονικές εφαρμογές.
3. Τα Κέντρα Κοινότητας υποχρεούνται, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού του ν. 4445/2016 (Α’ 236) και της εκπλήρωσης του σκοπού τους:
α) να υποδέχονται τους ενδιαφερομένους,
β) να τους παρέχουν ενημέρωση για τα προγράμματα προνοιακών παροχών και υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και
γ) να υποστηρίζουν την ένταξη των ενδιαφερομένων στα εν λόγω προγράμματα, όπως με την καταχώριση, παραλαβή, έλεγχο και παραπομπή αιτήσεων και τυχόν δικαιολογητικών στην αρμόδια, κατά περίπτωση, κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ.
4. Στο πλαίσιο της λειτουργικής διασύνδεσης και για την εκπλήρωση των σκοπών του ΟΠΕΚΑ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ ορίζεται, μετά από γνώμη της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, εκπρόσωπός της στον ΟΠΕΚΑ.
Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να εισηγηθεί οποτεδήποτε την παύση του συγκεκριμένου εκπροσώπου.
Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Επιστασίας ασκεί καθήκοντα προσομοιάζοντα με αυτά των Κέντρων Κοινότητας αναφορικά με την εκπλήρωση αιτημάτων των μοναχών του Αγίου Όρους επί θεμάτων που άπτονται του άρθρου 4 και ειδικότερα:
α) υποδέχεται αιτήματα των μοναχών που σχετίζονται με τη λειτουργία, τις υπηρεσίες, τις παροχές και τα προγράμματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΑ,
β) ενημερώνει τους μοναχούς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τις ανωτέρω παροχές και προγράμματα,
γ) υποστηρίζει τις διαδικασίες ένταξης των ενδιαφερομένων στα εν λόγω προγράμματα,
δ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, και υποβάλλει:
αα) δικαιολογητικά ή οποιοδήποτε στοιχείο θεωρηθεί από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ αναγκαίο για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, παροχών και προγραμμάτων,
ββ) δικαιολογητικά και αναλυτικές καταστάσεις αναφορικά με τους μοναχούς που αιτούνται χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας ή που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του δικαιώματος λήψης παροχών ασθενείας,
γγ) ηλεκτρονικό αρχείο, σε ετήσια βάση, για την ανανέωση της χορηγηθείσας ασφαλιστικής ικανότητας των μοναχών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση χορήγησής της.
Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ δύναται να παρέχει στον οριζόμενο εκπρόσωπο δυνατότητα πρόσβασης με κωδικούς πιστοποιημένου χρήστη σε ηλεκτρονικές εφαρμογές παροχών, προγραμμάτων και υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.»