Άρθρο 39 Λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών

 

Στο άρθρο 52 του ν. 4387/2016 (Α’85) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι Διοικητικές Επιτροπές της παρ. 2 που συνεχίζουν να λειτουργούν στις εξής περιπτώσεις: α) συγχώνευσης υπηρεσιακών μονάδων του e-ΕΦΚΑ, β) μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων του e-ΕΦΚΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως προβλέπεται στην περ. ι) και γ) σύστασης Τοπικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του π.δ. 8/2019 (Α΄8), με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων συγχωνευόμενων και καταργούμενων υπηρεσιακών μονάδων.
Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι λειτουργίας των Διοικητικών Επιτροπών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.».

 • 16 Οκτωβρίου 2020, 22:50 | Κώστας Δημητρίου

  Θα πρέπει να γίνει αναδιαμόρφωση όλων των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών , που αφορούν ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας-ενδικοφανείς προσφυγές ασφαλισμένων ή εργοδοτών .

  1) Θα πρέπει να προβλεφθεί για λόγους αποκέντρωσης ότι με βάση τα Υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ να υφίστανται & αντίστοιχες ΤΔΕ .

  2) Η ΤΔΕ να έχει ως αντικείμενο τις ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας-ενδικοφανείς προσφυγές ασφαλισμένων ή εργοδοτών για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, για τον ΟΠΕΚΑ & για τις παροχές υγείας.

  3) Η στελέχωση κάθε ΤΔΕ πρέπει να αλλάξει. Πρόεδρος θα πρέπει να ορίζεται με διετή θητεία & δυνατότητα επαναδιορισμού μόνο αν δεν υπάρχει κάποιος που δεν έχει ασκήσει καθήκοντα Προέδρου ΤΔΕ δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με 10ετή δικηγορική υπηρεσία ή δικηγόρος παρ’ Εφέταις με 15ετή δικηγορική υπηρεσία από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο της έδρας κάθε ΤΔΕ. Θα διορίζεται, όπως και ο αναπληρωτής του με δημόσια κλήρωση από τον πίνακα των εχόντων τα κατά νόμο προσόντα ενδιαφερομένων δικηγόρων να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά. Δεν δύναται να διοριστούν για άσκηση των καθηκόντων αυτών δικηγόροι, οι οποίοι όταν λαμβάνει χώρα η κλήρωση είναι α) έμμισθοι δικηγόροι, β) αιρετοί σε οτα, βουλή, ευρωβουλή, γ) μετακλητοί, δ) δικηγόροι που συνεργάζονται με τον e-ΕΦΚΑ ή τον πάροχο υγείας ή τον ΟΠΕΚΑ και αμείβονται καθ’ υπόθεση .
  Κάθε ΤΔΕ θα αποτελείται από 5 μέλη, ήτοι: τον πρόεδρο (με τον αναπληρωτή του), τον εκπρόσωπο τον εργαζομένων ιδιωτικού τομέα, τον εκπρόσωπο των εργαζομένων δημοσίου τομέα, τον εκπρόσωπο των εργοδοτών και έναν δικηγόρο μέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου, οι οποίοι θα διορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Για τον δικηγόρο (και τον αναπληρωτή του) μέλος της ΤΔΕ η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση από όλους τους ενδιαφερόμενους δικηγόρους μέλους του οικείου δικηγορικού συλλόγου (με τα κωλύματα που θα ισχύουν και για τον πρόεδρο της ΤΔΕ).

  4) Γραμματέας της ΤΔΕ θα διορίζεται δικηγόρος (με δικηγορική υπηρεσία κάτω της 5ετίας) ή ασκούμενος δικηγόρος με βάση κλήρωση , όπως και για τους δικηγόρους μέλη .

  5) Θα πρέπει να υπάρξει κανονισμός όσον αφορά την διαδικασία κλπ. για τις εκδικάσεις ενώπιον της ΤΔΕ.

  6) Δεν θα επιτρέπεται να είναι παρόντες στην διάσκεψη της ΤΔΕ υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ ή του παρόχου υγείας ή του ΟΠΕΚΑ ή οι εισηγητές επί των υποθέσεων του φορέα.

  7) Θα πρέπει να τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά.