ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ e- Ε.Φ.Κ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α. Άρθρο 34 Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου e- Ε.Φ.Κ.Α

 

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του e- Ε.Φ.Κ.Α., με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»