Άρθρο 18 Αρμοδιότητα Ο.Π.Ε.Κ.Α. – Ενδικοφανής διαδικασία

 

1. Αρμόδιος για τη χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), οι αποφάσεις των οργάνων του οποίου προσβάλλονται με ενδικοφανή προσφυγή κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30).
2. Οι πιστώσεις για την εκτέλεση των άρθρων 23, 24, 25, 26 και 28 εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο για τον ίδιο σκοπό επιχορηγεί τον Ο.Π.Ε.Κ.Α..