Άρθρο 5 Αποζημίωση των συμβεβλημένων προνοιακών φορέων με τον ΕΟΠΥΥ

 

Το άρθρο 21 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 21
Αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα

1. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) δύναται να μεταβιβάζει πιστώσεις στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για την αποζημίωση του νοσηλίου-τροφείου των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ προνοιακών φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του πρώτου εδαφίου εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο επιχορηγεί για τον σκοπό αυτό τον ΟΠΕΚΑ.
2. Προνοιακοί φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νπδδ) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (νπιδ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νπιδ κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτής και κλειστής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες.
3. Δικαιούχοι αποζημίωσης νοσηλίου-τροφείου είναι ασφαλισμένοι και ανασφάλιστα οικονομικά ευάλωτα (άπορα) άτομα, ωφελούμενοι των υπηρεσιών των προνοιακών δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χρονίως πάσχοντες, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι.
4. Δικαιούχοι νοσηλίου-τροφείου δύνανται να είναι ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι οικονομικά ευάλωτοι (άποροι), ωφελούμενοι των εν λόγω δομών οι οποίες δεν έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, κατόπιν ατομικού αιτήματος.
5. Ο έλεγχος, η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών του παρόντος πραγματοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής και να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, τα εισοδηματικά όρια των οικονομικά ευάλωτων ατόμων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι κατηγορίες των προνοιακών φορέων που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ, το ύψος του νοσηλίου-τροφείου, οι υπηρεσίες εφαρμογής και οι αρμοδιότητές τους, η διαδικασία μεταβίβασης των πιστώσεων από τον ΟΠΕΚΑ στον ΕΟΠΥΥ τόσο για τους συμβεβλημένους φορείς όσο και για την απόδοση νοσηλίου–τροφείου στις περιπτώσεις της παρ. 4, η διαδικασία μεταβίβασης των πιστώσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του νοσηλίου-τροφείου για κάθε φορέα ή κατηγορία δικαιούχων.
7. Οι δαπάνες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων, καθώς και οι σχετικές δαπάνες ατομικών αιτημάτων ασφαλισμένων που αφορούν το έτος 2019 νομίμως εκκαθαρίστηκαν και καταβλήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ, κατά τις κείμενες περί ΕΟΠΥΥ διατάξεις.»

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:38 | Ειρήνη Κλώνη

  Η μεταβίβαση δημόσιων πιστώσεων προς νπιδ κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτής και κλειστής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες, αποτελεί χρηματοδότηση ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων για τα οποία μάλιστα παρατηρείται ανεξέλεγκτη λειτουργία όπως τραγικά αποδείχθηκε με την αδυναμία τους να προστατεύσουν από τον covid τους τρόφιμους των δομών που διαχειρίζονται (χωρίς να παραβλέπεται και η κυβερνητική ευθύνη για λήψη και έλεγχο προληπτικών μέτρων).
  Διαφαίνεται λοιπόν η οικονομική επιβράβευση ιδιωτικών επιχειρήσεων σε βάρος της απαραίτητης ενδυνάμωσης του κράτους πρόνοιας. Θα πρέπει να αποσύρετε την διάταξη αυτή.

 • Από το δηλούμενο εισόδημα που απαιτείται για να καταστεί κάποιος δικαιούχος αποζημίωσης νοσήλειου-τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ, πρέπει να εξαιρούνται τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, όπως ισχύει και στο άρθρο 4 του παρόντος.
  Αιτιολόγηση: Είναι ευρέως γνωστό, ότι τα επιδόματα αναπηρίας δίνονται στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους διαβίωσης που προκύπτει από την αναπηρία και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εισοδηματικό κριτήριο, όπως προκύπτει και από το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. Απόφασης Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 (ΦΕΚ 5855/2018 Β΄), η οποία αναφέρει: «Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται. Επιπλέον το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».
  Ως εκ τούτου θα πρέπει να εξαιρεθούν τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας από τα εισοδηματικά κριτήρια.

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 15:15 | Στελιος Πλιάκης

  Η διάταξη του άρθρου αυτού υποτίθεται ότι εισάγεται για να βελτιώσει ατέλειες που παρουσιάσθηκαν κατά την υλοποίηση του άρθρου 21 του ν. 4549/2018 που όμως θα μπορούσαν να γίνουν με την προώθηση και υπογραφή της ΚΥΑ που προβλεπόταν.
  Αντί αυτού εισάγεται ξεκάθαρα (με την παράγραφο 2. του άρθρου 5 του υπόψη σχεδίου νόμου), η δυνατότητα μεταφοράς δημόσιων πιστώσεων σε ΝΠΙΔ κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (πχ. ιδιωτικά γηροκομεία) που δραστηριοποιούνται (βασικά ανεξέλεγκτα) στο χώρο παροχής υπηρεσιών πρόνοιας.
  Να υπογραμμίσουμε μάλιστα ότι πέρα από τις κυβερνητικές ευθύνες για τις καθυστερήσεις και ανεπάρκειες που παρουσιάσθηκαν στη λήψη μέτρων στις δομές πρόνοιας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων που δυστυχώς κατέληξαν και σε αρκετούς θανάτους φιλοξενούμενων συμπολιτών μας σημειώθηκαν σε ιδιωτικές προνοιακές δομές (γηροκομεία, δομές φροντίδας χρονίως πασχόντων κ.λ.π.)λόγω ακριβώς του τρόπου λειτουργίας των ιδιωτικών δομών και της απουσίας ελέγχων.
  Θεωρώ πως με τη διάταξη αυτή ανοίγει ο δρόμος για χρηματοδότηση με δημόσιο χρήμα ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο της πρόνοιας. Μια πολιτική που συνάδει απόλυτα με το ακραία νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα της ΝΔ. ΟΙ σχετικές διατάξεις πρέπει να αποσυρθούν.
  Επίσης ορίζεται στην ίδια παρ. ότι αποζημίωση μπορεί να δίδεται και σε φυσικά πρόσωπα. Όμως δεν διευκρινίζεται ούτε σε ποιες υπηρεσίες αναφέρεται καθώς και ποια φυσικά πρόσωπα και με ποια προσόντα θα τις προσφέρουν. Οι αοριστίες αυτές γεννούν πολλά ερωτηματικά όταν μάλιστα δεν αναφέρεται απολύτως τίποτε στο σχέδιο νόμου σχετικά με τη θέσπιση του «βοηθού αναπήρου» που αποτελεί πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος, το οποίο και οι πληροφορίες έλεγαν θα προβλεπόταν στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου. Είναι ένα μέτρο απόλυτα αναγκαίο για τους συμπολίτες μας αναπήρους που τα προβλήματά τους εντείνονται συνεχώς λόγω και της πανδημίας του κορωνοϊού.