Άρθρο 9 Παράταση προθεσμιών για αποκατάσταση προσφύγων

 

1. Παρατείνονται από τη λήξη τους και για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος οι προθεσμίες για ζητήματα αποκατάστασης προσφύγων που είχαν παραταθεί με το άρθρο 19 του ν. 4025/2011 (Α’ 228) και συγκεκριμένα: α) των παρ. 3 και 5 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (Α’ 208), οι οποίες παρατάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (Α’158), με την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 (Α’ 213) και με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2955/2001 (Α’ 256), β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (Α’ 208), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 και παρατάθηκε με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2955/2001, γ) της παρ. α’ του άρθρου 81 του β.δ. 330/1960 (Α’ 69), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 543/1977 (Α’ 43), με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992, με την παρ. 1γ του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 και με την παρ. 1α του άρθρου 10 του ν. 2955/2001, δ) της παρ. 2 του άρθρου 86 του β.δ. 330/1960 (Α’ 69), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 6 του ν.δ. 944/1971 (Α’ 149) και με την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 543/1977, ε) της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2646/1998 (Α’ 236), όπως παρατάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3106/2003 (Α’ 30).
2. Παρατείνεται από τη λήξη της και για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος η προθεσμία που είχε τεθεί με την παρ. 2γ του άρθρου 41 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176).