Άρθρο 17 Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος

 

Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

  • 29 Οκτωβρίου 2020, 01:56 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ

    Στο άρθρο 12, παρ 5 του Ν4538 προβλέπονται τα παρακάτω:
    5. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος άρθρου απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν κατάσχεται στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

    Θα πρότεινα την αναφορά του επιδόματος αναδοχής και στο συγκεκριμένο άρθρο, ώστε να μη δημιουργείται η σύγχυση στις Εφορίες, που η αναδοχή εκλαμβάνεται ακόμα ως υιοθεσία και προκύπτουν προβλήματα, Στο πρόσφατο παρελθόν και ως τη δημοσίευση του ν4538/18 χρειάστηκε να γνωμοδοτήσει ο Συνήγορος του Πολίτη και το ΚΚΠΠΑ, που διέθετε ειδική βεβαίωση για να επιλύει αυτό το πρόβλημα.