Άρθρο 24 Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

Στο άρθρο 24 του ν. 3879/2010 (Α’ 163) προστίθεται παρ. 25 ως εξής:

«25. Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μεταφέρονται από την κατάργηση του Οργανισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές κατέστησαν απαιτητές. Τα πρόσωπα που διετέλεσαν Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. από τη ίδρυσή του έως και την κατάργησή του, δεν ευθύνονται για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, δεν τους επιβάλλονται μέτρα διοικητικού καταναγκασμού και δεν διώκονται ποινικά, για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητές. Πράξεις και μέτρα καταλογισμού και αναγκαστικής είσπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί καταργούνται. Το αξιόποινο των ανωτέρω αδικημάτων των εν λόγω προσώπων εξαλείφεται και παύει η ποινική δίωξη».