Άρθρο 12 Ρύθμιση θεμάτων άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τα έσοδα του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης – Τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης

 

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου τρίτου του ν. 4183/2013 (Α΄ 186), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), τροποποιείται, στο ίδιο άρθρο προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο τρίτο
Διάθεση εσόδων Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για άσκηση κοινωνικών πολιτικών
Τα ποσά που προβλέπονται στα άρθρα 3.4, 9.2, 9.3, 11.1 (β) της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος για κοινωνικές πολιτικές, όπως αυτές ενδεικτικά ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α`180), θα διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4002/2011.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κατανομής των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές πολιτικές σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.1(γ) της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.
Κατ΄ εφαρμογή της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, εκδίδεται καθ’ έκαστο έτος κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί κατανομής των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης. Η απόφαση αυτή εκτελείται από το οικονομικό έτος 2021 και εντεύθεν, ως προς τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την καταβολή των προς κατανομή ποσών στους δικαιούχους από τις αρμόδιες κατά τόπο Περιφέρειες, μετά από μεταφορά προς αυτές των αντίστοιχων πιστώσεων.».

  • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:12 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ

    Στην «άσκηση κοινωνικών πολιτικών» ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να συμπεριλαμβάνεται η ίδρυση ή ανακατασκευή ιδρυμάτων, σύμφωνα με δεσμευτική Ευρωπαϊκή Οδηγία. πόσο μάλλον όταν στα νπιδ ενισχύονται κτιριακές δομές που δεν ανήκουν στο Δημόσιο. Αντίθετα, ίσως πρέπει έγκαιρα να συμπεριληφθεί στο Σχέδιο ή τουλάχιστον στην ΚΥΑ η προτεραιότητα σε ανακατασκευή και μετατροπή υποδομών, που θα υποστηρίξουν την Αποϊδρυματοποίηση (ΣΥΔ, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ KAI ΚΔΑΠΜΕΑ κ.λπ.) Το ίδιο πρέπει να προληφθούν οι Αρχές της προσβασιμότητας και οι σύγχρονες ανάγκες και δεσμεύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.
    Αναφορικά με την επιχορήγηση ΝΠΙΔ κρίνεται σκόπιμη η συμπλήρωση του όρου «ειδικά πιστοποιημένα ως προς το σύνολο των δομών ή δράσεών τους»
    Αναφορικά με την διαδικασία: είναι χρονοβόρα, υπηρετεί την γραφειοκρατία και είναι επίπονη, δεδομένης της έλλειψης τεχνικών υπηρεσιών στις περισσότερες δομές. Σε κάθε περίπτωση,η αξιολόγηση των προτάσεων και του αναμενόμενου οφέλους, ο έλεγχος των έργων στο στάδιο της υλοποίησης (και με την υποστήριξη της τεχνολογίας/βίντεο), η εφαρμογή των όρων για ενεργειακή απόδοση και προσβασιμότητα όπως και η παρακολούθηση της χρήσης μετά την αποπεράτωση αναμένουμε να συμπεριληφθούν.