Άρθρο 35 Προσδιορισμός και είσπραξη Μισθωμάτων e-Ε.Φ.Κ.Α.

 

1. Το ύψος των μισθωμάτων ακινήτων με εκμισθωτή τον e-Ε.Φ.Κ.Α. μειώνεται κατά 40% έως την 31η.3.2021 εφόσον ο κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του μισθωτή εντάσσεται στους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ΚΑΔ, όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., που αφορούν μισθώματα ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού, διαβιβάζονται για είσπραξη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις κείμενες διατάξεις.

  • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:05 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

    «η προτεινόμενη ρύθμιση για μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων με εκμισθωτή τον e- ΕΦΚΑ κατά 40% έως την 31.3.2021 εφόσον ο κύριος ΚΑΔ του μισθωτή εντάσσεται στους πληττόμενους από την πανδημία ΚΑΔ θεωρούμε ότι χρειάζεται τροποποίηση ως προς το ύψος της μείωσης που αφορά τις χειμερινές κινηματογραφικές αίθουσες καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ύψους της μείωσης οι ιδιαιτερότητες των κινηματογραφικών αιθουσών, οι οποίες είναι μεταξύ άλλων ειδικά κτίρια, προορισμένα για συγκεκριμένη χρήση που στεγάζονται λόγω της λειτουργίας τους σε επιφάνειες πολλών τετραγωνικών και η μισθωτική τους αξία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα πραγματοποιηθέντα εισιτήρια, τα οποία εδώ και επτά μήνες είναι μηδενικά . Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για την επαναλειτουργία των κινηματογράφων θεσπίστηκαν από την ίδια την Πολιτεία αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, επιβολή maximum πληρότητας ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου της εκάστοτε περιοχής, με πρόβλεψη αναστολής των κινηματογραφικών προβολών για όσες περιοχές εντάσσονται στο επίπεδο4 (αυξημένου κινδύνου) και 30% πληρότητα στις περιοχές υψηλού επιπέδου. Ακόμη έχουν επιβληθεί αυστηρότατα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας με καθολική χρήση μάσκας τόσο από το προσωπικό όσο και από το κοινό. Για τους λόγους αυτούς λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι το έτος 2020 οι χειμερινοί κινηματογράφοι έχουν δουλέψει μόνο δύο μήνες θεωρούμε ότι το μίσθωμα που ανταποκρίνεται στις σημερινές έκτακτες και όλως εξαιρετικώς δυσμενείς συνθήκες για τις κινηματογραφικές αίθουσες , όταν αυτές είναι ανοιχτές , ανέρχεται στο 30 % του συμβατικώς προσδιοριζόμενου .»

  • η απόφαση για μειωμένο ενοίκιο και πληρωμή του 60% στους ιδιοκτήτες, βοήθησε κάποιους επαγγελματίες, αλλά ήταν εξοντωτικό για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Είμαστε με ελάχιστους θεατές από τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2020 και κλειστά από τον Μάρτιο του 2020. Τους 2 πρώτους μήνες πληρώσαμε κανονικό 100% ενοίκιο, ενώ για τους επόμενους 7 μήνες, πληρώσαμε το 60%. Επίσης για τον Οκτώβριο πρέπει να πληρώσουμε κανονικό 100% ενοίκιο, ενώ είμαστε κλειστά ή αν ανοίξουμε θα δουλέψουμε με 30% πληρότητα. Καμία κινηματογραφική αίθουσα δεν μπορεί να ανταποκριθεί και θα πρέπει οι κινηματογράφοι να εξαιρεθούν από την σκέψη του 60% και να αποφασίσετε για μηδενικό ενοίκιο για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο 2020, που ήμασταν κλειστά και 30% για τον Οκτώβριο, όσο δηλαδή και η πληρότητα θεατών.
    Ειδικά στους κινηματογράφους που ιδιοκτήτης είναι το Ελληνικό Δημόσιο,
    θα έπρεπε ήδη να είχαν μηδενικό ενοίκιο για όσο διάστημα ήταν κλειστά οι αίθουσες (ανωτέρα βία). Θα πρέπει να υπολογίσετε επίσης, ότι έχουμε επιβαρυνθεί και με τα τεράστια Δημοτικά Τέλη, ενώ είμαστε κλειστά.