Άρθρο 19 Εξουσιοδοτική διάταξη

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων βάσει πρόσθετων κριτηρίων, καθώς και πρόσθετες προϋποθέσεις χορήγησής του και καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης των σχετικών αιτήσεων, η διαδικασία και το περιεχόμενο του ελέγχου του εισοδηματικού κριτηρίου και των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος, η διαδικασία καταβολής του, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάκλησης των εγκριτικών της χορήγησης του επιδόματος αποφάσεων και επαναχορήγησής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να τροποποιείται το ανώτατο όριο του επιδόματος.