Άρθρο 3 Καταργούμενες διατάξεις

 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213), καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.