ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Άρθρο 63 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

  1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση του οικείου περιφερειάρχη και γνώμη του μεγαλύτερου σωματείου αυτοκινητιστών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ της οικείας περιφερειακής ενότητας, καθορίζεται το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 με επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα της οικείας περιφερειακής ενότητας, ο τρόπος επιλογής των δικαιούχων, ο τρόπος λειτουργίας και εκτέλεσης του έργου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, οι προδιαγραφές του οχήματος σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την αντικατάσταση και λειτουργία αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι κατηγορίες της κάθε διοικητικής παράβασης, για τις οποίες επιβάλλεται η κύρωση αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας που κυμαίνεται από δέκα (10) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες για κάθε παράβαση του τρόπου εκτέλεσης του μεταφορικού έργου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων της παρ. 2 του άρθρου 12
  2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την μεταφορά τρίτων επιβατών για την εφαρμογή του άρθρου 15.
  3. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού:

(α) Καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία για την προσωρινή λειτουργία μεταφορικής επιχείρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και σε περίπτωση θανάτου και φυσικής ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

(β) Προβλέπονται οι αρχές που έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Εταιρειών (ΕΜΜΕ) του άρθρου 9 του ν. 3887/2010 (Α’ 174), στο Σύστημα Αποτίμησης Επικινδυνότητας Επιχειρήσεων, στα Πληροφοριακά Συστήματα Ελέγχων του άρθρου 30 της υπό στοιχεία Φ451/107877/2022 (Β’ 1765) κοινής υπουργικής απόφασης, στη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων μεταφορικών επιχειρήσεων (European Registers of Road Transport Undertakings, ERRU) και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές.

(γ) Λαμβάνονται εθνικά μέτρα εφαρμογής των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σχετικά με την απαίτηση πραγματικής και σταθερής εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης στην Ελλάδα, εχεγγύων αξιοπιστίας, οικονομικής επιφάνειας και επαγγελματικής επάρκειας.

(δ) Καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των μεταφορικών επιχειρήσεων για την τήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και των σχετικών διοικητικών μέτρων από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου και από άλλες αρχές σε μεταφορικές επιχειρήσεις για τήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009.

(ε) Μπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες προσώπων που διενεργούν οδικές εμπορευματικές ή επιβατικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων από την υποχρέωση να διαθέτουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009, εντός των ορίων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ανωτέρω Κανονισμού.

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν

α) στη δημιουργία, τήρηση και ενημέρωση του Εθνικού Προφίλ των Προτύπων Δεδομένων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών του άρθρου 62 και του προτυποποιημένου πρωτοκόλλου διαμοιρασμού δεδομένων μέσω ειδικά διαμορφωμένων πρωτοκόλλων καταγραφής και ασφάλειας,

β) στον ορισμό και την ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών, μεθόδων και πρωτοκόλλων προτυποποίησης και τήρησης δεδομένων στρατηγικού και πραγματικού χρόνου,

γ) στον τρόπο συνεργασίας των αρμόδιων φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εφαρμογή και υλοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του Εθνικού Προφίλ Προτύπων Δεδομένων Μεταφορών, καθώς και

δ) στην ενοποίηση των προτυποιημένων δεδομένων σε πλατφόρμα διαχείρισης με στόχο την διεπικοινωνία, ασφάλεια, παρακολούθηση των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και τη χρήση των δεδομένων σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού μεταφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 62.

  1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 45.

 

  • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:04 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

    άρθρο 63 παρ.3 (ε) (ε) Μπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες προσώπων που διενεργούν οδικές εμπορευματικές ή επιβατικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων από την υποχρέωση να διαθέτουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009, εντός των ορίων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ανωτέρω Κανονισμού. Το άρθρο 1 παρ 5α και 5 β του 1071/2009 δίνει την δυνατότητα στα κράτη μέλη να απαλλάξουν από την εφαρμογή όλων ή μέρους των διατάξεων του ανωτέρου κανονισμού εκείνους τους οδικούς μεταφορείς οι οπαίοι εκτελούν αποκλειστικά εθνικές μεταφορές που έχουν μικρο αντίκτυπο στην αγορά των μεταφορών λογο α) της φύσης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων ή β) των μικρών αποστάσεων που διανύονται. Δυστυχώς αυτό δεν το λάβατε υπόψη κατά την σύνταξη του 3887/2010 ,καταργήσατε κάθε κατηγορία που προϋπήρχε πριν την ψήφισή του κυρίως τα ΦΔΧ νομαρχιακών μεταφορών , δεν λάβατε υπόψη επιστολές σωματείων που κατατέθηκαν στη βουλή των Ελλήνων αλλά και στο υπουργείο σας , οδηγήσατε χιλιάδες αυτοκινητιστές στα θρανία για να μπορέσουν να εκδώσουν αδεια ασκήσεως επαγγέλματος , χιλιάδες ακόμα απο αυτούς έχουν εμπλακεί στα γρανάζια της γραφειοκρατίας μη μπορώντας να αντικαταστήσουν τις άδεις των Νομαρχιακών σε Εθνικών Μεταφορών και μας λέτε τι ; Ότι έπειτα απο 13 χρόνια είχαμε δίκιο που ζητούσαμε να μας απαλλάξετε βάση του ίδιου άρθρου που μας επικαλείστε τώρα ; Μήπως να σας στείλουμε τις απαντήσεις που λάβαμε απο το υπουργείο σας; Η παράγραφος 3 (ε) θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί ,διότι θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και αυτές που θα οφελειθούν απο το ανωτέρω άρθρο, Ειδικά σε μεταφορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ακριτικά νησιά μας.