Άρθρο 16 Εκτέλεση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων – Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 67 ν. 4850/2021  

Το άρθρο 67 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), τροποποιείται: α) στην περ. β΄ της παρ. 2 με την προσθήκη εδαφίων δεύτερου και τρίτου, β) με την προσθήκη παρ. 3 και το άρθρο 67 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 67

Παραχώρηση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων

  1. Στις περιπτώσεις νήσων με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, των κατά το άρθρο 3 του π.δ. 967/1979 (Α’ 272) χαρακτηριζόμενων νέων άγονων γραμμών, καθώς και των ήδη υφιστάμενων έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη παραχώρησης του μεταφορικού έργου, η παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας υπό την έννοια της περ. δ) του άρθρου 1 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, γίνεται με απόφαση του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979.
  2. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού σε νήσους κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων δύνανται:

(α) να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις αυτών το έργο της μικροσυγκοινωνίας με ίδια ή μισθωμένα λεωφορεία ηλικίας έως είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, ή

(β) να παραχωρούν το έργο της εκτέλεσης της μικροσυγκοινωνίας σε τρίτους με λεωφορεία ηλικίας έως είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, με απόφαση έγκρισης της οικείας Περιφέρειας και ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979, καθώς και με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτήν.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας, άδειες παραχώρησης μικροσυγκοινωνίας σε έτερους μεταφορείς – μεμονωμένους αυτοκινητιστές παύουν να ισχύουν. Τα πρόσωπα αυτά καταθέτουν τις άδειες κυκλοφορίας και τις πινακίδες των λεωφορείων ιδιοκτησίας τους στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας.

  1. Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ της αφετηρίας, των ενδιάμεσων στάσεων και του τέρματος της διαδρομής της αγόνου γραμμής, στην οποία εκτελείται η μικροσυγκοινωνία, ορίζεται σε τετρακόσια (400) μέτρα, με δυνατότητα περαιτέρω μείωσης, εφόσον υφίστανται ιδιαίτερες συνθήκες που το επιβάλλουν και ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού.».

 

  • 27 Φεβρουαρίου 2023, 11:20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Επιτέλους τα νησιά που είναι κατά κύριο λόγο τουριστικοί προορισμοί θα αποκτήσουν πραγματική συγκοινωνία και θα σταματήσει η αναρχία και η πειρατεία . Εστω και αργά γίνεται ένα πολύ σοβαρό και αποτελεσματικό βήμα .