Άρθρο 9 Προσωρινή ακινησία οχημάτων Ο.Α.Σ.Θ.

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) δύναται να καταθέτει για χρονικό διάστημα από τρεις (3) μήνες έως δύο (2) έτη τα στοιχεία κυκλοφορίας, δηλαδή, άδεια και κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας των Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης (Λ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας, όπου τηρείται ο φάκελος των οχημάτων, η οποία εκδίδει βεβαίωση ακινησίας αυτών για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακινησίας. Τα στοιχεία κυκλοφορίας φυλάσσονται στην υπηρεσία του πρώτου εδαφίου καθ’ όλη τη διάρκεια της ακινησίας των οχημάτων. Για τα οχήματα που βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο,  δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης για αστική ευθύνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το χρονικό διάστημα ακινησίας τους. Κατά την άρση ακινησίας των Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καταβάλλονται τα υπόλοιπα δωδέκατα των ετήσιων τελών κυκλοφορίας από τον μήνα της άρσης. Καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 03:13 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΑΤΟΣ

  Για τον ίδιο σκοπό ισχύουν τα παρακάτω για την εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε.
  Μια απλή αναφορά τροποποίησης – προσθήκης στο άρθρο 45 του ν. 4482 θα ήταν αρκετή νομίζω, χωρίς να χρειάζεται να επαναληφτεί όλο το άρθρο ώστε να υπάρχει και συσχέτιση με το νόμο που αφορά τον (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)» .

  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4482
  ΦΕΚ A 102 – 25.07.2017
  Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)»

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

  Άρθρο 45.
  Στο άρθρο 22 του ν. 2367/1953 (Α΄ 82) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
  «8. Η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε. δύναται να καταθέτει προσωρινά και ειδικότερα για διάστημα από τρεις (3) μήνες έως δύο (2) έτη τα στοιχεία κυκλοφορίας, ήτοι άδεια και κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας των Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης (Λ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος των οχημάτων, η οποία εκδίδει βεβαίωση ακινησίας αυτών για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακινησίας τους. Τα στοιχεία κυκλοφορίας φυλάσσονται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας καθ’ όλη τη διάρκεια της ακινησίας των οχημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Σε κάθε περίπτωση, για τα οχήματα που βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης για αστική ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για όλο το χρονικό διάστημα ακινησίας τους. Κατά την άρση της ακινησίας των Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτων καταβάλλονται τα υπόλοιπα δωδέκατα των ετήσιων τελών κυκλοφορίας από το μήνα της άρσης. Τυχόν καταβληθέντα τέλη κυκλοφορίας δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.».